Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.

Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ὑλοποίηση στὸ Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέρωσης καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ – Ἐξαρτήσεων καὶ Ἐμφύλων Ταυτοτήτων προκάλεσε πανελλήνιο σάλο γιὰ τὸν τρίτο ἄξονά της, τὸν σχετικὸ μὲ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες», ἀφοῦ θεωρήθηκε ἐπιχείρηση ἀποδόμησης τῆς ὀντολογικῆς ὑπόστασης τοῦ ἀνθρώπου. Στὴ συνέχεια ἡ προσπάθεια νὰ γίνουν διευκρινίσεις γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα ἀποκάλυψε τὴν ὑποκρισία, μὲ τὴν ὁποία οἱ ὑπεύθυνοι διαχειρίζονται καὶ προωθοῦν ἐξουσιαστικὰ καὶ καταναγκαστικὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀντιλήψεων, ὄχι μόνο ἀντιθέτων προς την πίστη καὶ τὴν παράδοση τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά και ἀστήρικτων ἐπιστημονικὰ.

 

Παραθέτω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς διευκρινιστικὲς δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου: «Τώρα τὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο κατὰ κάποιον τρόπο ἔχει παρεξηγηθεῖ, δὲν ἰσχύει. Στὰ σχολεῖα θέλουμε νὰ συζητηθοῦν οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια, στοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες, ἡ ἰσότητα τῶν φύλων».

Μὲ τὴν πρώτη ἀνάγνωση τῶν παραπάνω δηλώσεων ἀναπηδοῦν μέσα μας αὐθόρμητα κάποια ἐρωτήματα: Ποιὸ εἶναι τὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο «ἔχει κάπως παρεξηγηθεῖ»; Τὸ ὅτι ἡ ἐγκύκλιος στὸν τρίτο ἄξονα θεματολογίας ἀναφέρεται ἁπλῶς καὶ μόνον στὶς σχέσεις ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ στὴν ἰσότητα τῶν φύλων, ἐνῶ οἱ ἐπικριτές της φαντάζονται καὶ ἀναφορὰ στὴν ἀποδοχὴ τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν σχέσεων ὡς φυσιολογικῶν;  Ἀλλὰ τὴν πρόθεση τῶν συντακτῶν τὴν ἀποκαλύπτει ἡ εἰκόνα τοῦ τρίτου ἄξονα τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας, ὅπως εἶναι καταγεγραμμένη στὴ γνωστὴ ἐγκλυκλιο.

Καὶ ἐρωτοῦμε: Ὁ γενικὸς τίτλος τοῦ ἄξονα «Ἔμφυλες ταυτότητες» δὲν ἐμπεριέχει τὸ ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας; Οἱ ὑπότιτλοι  στὶς θεματικὲς γιὰ μαθητὲς «Βιολογικὸ καὶ Κοινωνικὸ Φύλο» καὶ «Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυπα» δὲν μαρτυροῦν εὐνοϊκή ἔναντι τῆς ὁμοφυλοφιλίας στάση με στόχο τὴν ἀναγνώρισή της ὡς φυσιολογικῆς κατάστασης;  Ὁ ὑπότιτλος στὶς θεματικὲς γιὰ γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς «Ὁμοφοβία καὶ Τρανσφοβία στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο» δὲν παραπέμπουν σαφέστατα στήν ἀντίληψη ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὁ σοδομιτισμὸς, εἶναι φυσιολογική μορφή σχέσης στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία; Τόσο ἄσχετοι στὸ νὰ κατανοοῦν ἕνα κείμενο εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ ἔκριναν καὶ κατέκριναν τὰ συγκεκριμένα σημεῖα τῆς ἐγκυκλίου; Ἤ μήπως πρόθεση τῶν συντακτῶν τῆς ἐγκυκλίου ἦταν νὰ δοθῆ ἡ εὐκαιρία στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ στοὺς ἐγκεκριμένους φορεῖς νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ καταστροφικὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματά της στὸν ἄνθρωπο καὶ στὴν κοινωνία;

Ἄν πράγματι τὸ «παρεξηγημένο ζήτημα … δὲν ἰσχύει», κατὰ τὴν δήλωση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, τότε γιατὶ ὁ ἴδιος δὲν προχώρησε νὰ καταδικάση τέτοιου εἴδους ἀντιλήψεις καὶ προσπάθειες; Γιατί, ἐπίσης, δὲν ἀκούστηκε οὔτε ἡ παραμικρὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο στὶς δηλώσεις ὁμοφυλοφιλικῶν Συλλόγων, οἱ ὁποῖοι τὸ συγχαίρουν γιὰ τὴν συγκεκριμένη πρωτοβουλία του καὶ προτρέπουν τὰ στελέχη του νὰ μὴν πτοηθοῦν ἀπὸ τὶς διάφορες ἀντιδράσεις, ἀλλὰ νὰ μείνουν σταθεροὶ καὶ ἀταλάντευτοι στὴν πραγματοποίηση τῶν ἀποφάσεών τους;

Τὰ κείμενα καὶ οἱ λόγοι, ποὺ ἀσκοῦν κριτικὴ στὴν ἐγκύκλιο γιὰ τὸν ἄξονα «Ἔμφυλες Ταυτότητες» περιέχουν σοβαρὰ ἐπιχειρήματα καὶ προκλητικὰ ἐρωτήματα, τόσο γιὰ διαδικαστικὰ, ὅσο καὶ γιὰ οὐσιαστικὰ ζητήματα. Ἔχουν τὴν ἐντύπωση οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι μποροῦν νὰ τὰ προσπεράσουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν ἰσχὺ τῆς ἐξουσίας, μὲ μία γενικόλογη καὶ ἐκτὸς πραγματικότητας διευκρίνιση ὅτι «τὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο κατὰ κάποιον τρόπο ἔχει παρεξηγηθεῖ, δὲν ἰσχύει» καὶ μὲ ἕνα κολακευτικὸ πυροτέχνημα «ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἔχει τὴ σοφία νὰ καταλάβει καὶ τὶς ἐγκυκλίους καὶ τὶς διευκρινίσεις»;

«Ἄν πρέπει νὰ πιστεύουμε κάπως στὸν Πλάτωνα, γράφει ὁ Μ. Βασίλειος, αὐτὸ εἶναι τὸ τελευταῖο ὅριο τῆς ἀδικίας, τὸ νὰ φαίνεται κανεὶς δίκαιος χωρὶς νὰ εἶναι» (Πρὸς τοὺς νέους, 6· ΕΠΕ 7,334).

Εἶναι κρῖμα!  Ἄνθρωποι, ποὺ τοὺς ἔχει ἀνατεθῆ ἡ πιὸ ὡραία καὶ πιὸ σημαντικὴ ἀποστολή, ἡ καλλιέργεια τῶν νέων ἀνθρώπων, νὰ πνίγονται μέσα στὴν ὑποκρισία, φιλοδοξώντας νὰ γίνουν ἀποδομηταὶ τῆς πιὸ ἀληθινῆς παιδείας, τῆς Ὀρθόδοξης παιδείας, αὐτῆς ποὺ γαλούχησε  γενεὲς, οἱ ὁποῖες μεγαλούργησαν.

Εὐτυχῶς ὑπάρχει τὸ καλὸ «προζύμι», οἱ συνειδητοποιμένοι γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοί. Αὐτοὶ ποὺ μάχονται πνευματικὰ καὶ ἀντιστέκονται μὲ στέρεη τὴν πίστη ὅτι στὸ τέλος θὰ νικήση ἡ Ἀλήθεια.

Δείτε σχετικά και: 

Το παράδειγμα της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, υπόδειγμα στάσης στη θεματική επιβολή για τις ‘’έμφυλες ταυτότητες’’

Δημήτρης Νατσιός, Λαοί που θέλουν να ζήσουν διοργανώνουν “Θεματική Εβδομάδα”, Εθνικής και όχι Έμφυλης Ταυτότητας…

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας.

Αυτά συμβαίνουν όταν δεν μιλάμε ως Εκκλησία

Επιχειρούν με το θράσος της εξουσίας να αλλάξουν τον εθνικό, πολιτισμικό, θεολογικό και γενετήσιο προσανατολισμό των μαθητών στα σχολεία της χώρας

Κάτω τα χέρια από την αθωότητα των παιδιών

Ο Κώστας Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά και τις “έμφυλες ταυτότητες” της Θεματικής Εβδομάδας

Εμμονή του Υπουργείο Παιδείας για τα σεμινάρια των έμφυλων ταυτοτήτων

Η θεματολογία για τις «έμφυλες ταυτότητες», δικαιολογεί απόλυτα τη στάση που τηρεί η Εκκλησία μας

Δηλητήριο για το Γένος η μετάλλαξη της Παιδείας

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ στήν κοπή τῆς Βασιλόπιττας γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς ὁμιλεῖ γιά τίς “ἔμφυλες ταυτότητες” τῶν μαθητῶν.

Επιστολή μαθητή Γυμνασίου προς τον Υπουργό Παιδείας για τις έμφυλες ταυτότητες

Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως Ι.Μητροπόλεως Κυθήρων γιά την «Θεματική Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής,Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων»

Νίκος Νικολόπουλος: Απαράδεκτη η εγκύκλιος μύησης μαθητών στο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ με πειθαναγκασμό!

Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου: Προφανώς και θα γίνει η Θεματική Εβδομάδα. Είναι υποχρεωτική.

Η νεοταξική εκπαίδευση

Διευκρινίσεις από το ΙΕΠ σχετικά με την Θεματική Εβδομάδα

Ο πόλεμος εναντίον των παιδιών.

Υπουργείο Παιδείας : Προαιρετική η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις για τους Τρεις Ιεράρχες, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΜΩΣ στην θεματική εβδομάδα: «αποδόμηση των εμφύλων στερεοτύπων»

Γράμμα μητέρας από Νέα Υόρκη: Προστατέψτε τα παιδιά από το μάθημα ταυτότητας φύλου

Ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος για τις «Έμφυλες Ταυτότητες»

Sodom – Σόδομα. Ρωσικό ντοκιμαντέρ σχετικά με την προπαγάνδα της ομοφυλοφιλίας στις μέρες μας (με Ελληνικούς υπότιτλους)

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας για την θεματική εβδομάδα

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία (Βˊ)

Έμφυλες (ή μήπως έκφυλες;) ταυτότητες

Διαμαρτυρία της Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας, για την προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία

Ο Πειραιῶς Σεραφείμ καλεί γονεῖς καί κηδεμόνες μαθητῶν Γυμνασίου νά ὑποβάλουν δηλώσεις ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπό τήν θεματική ἑβδομάδα γιά τήν «ἀποδόμηση τῶν ἐμφύλων στερεοτύπων»

Οι Μάσκες Έπεσαν: «Έμφυλες Ταυτότητες» στα Γυμνάσια, αντί για Πλάτωνα, Μακρυγιάννη, Παπαδιαμάντη.

Υπερ gay και τρανσέξουαλ. Σάλος στην εκπαίδευση με εγκύκλιο του υπ. Παιδείας για υποχρεωτικά σεμινάρια χωρίς την έγκριση γονέων!

Δήλωση ἁπαλλαγὴς ἀπὸ τὴ θεματικὴ ἑβδομάδα

Έχουμε τελείως παραφρονήσει; [Θεματικὴ ἑβδομάδα]

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία

Επιστολή διαμαρτυρίας του Πειραιώς Σεραφείμ στον Υπ. Παιδείας Γαβρόγλου με αφορμή Εγκύκλιό του στα Γυμνάσια της Χώρας «περί εμφύλων ταυτοτήτων και αποδόμησης εμφύλων στερεοτύπων».

Δεν θα αφήσουμε να περάσει ο Σοδομισμός στα σχολεία [Πανελλήνια Διαμαρτυρία]

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Να αρνηθούμε τη μετατροπή του σχολείου σε διαφθορείο

Ὥρα τῆς κρίσης γιά τήν Παιδεία καί τούς ἐκπαιδευτικούς μας

«Και πού το ξέρεις Γιωργάκη πως είσαι αγόρι;»

Δημήτριος Νατσιός, Ομοφοβία και τρανσφοβία στο Δημοτικό σχολείο; «Θε μου τι λέπομεν στις μέρες μας»!!

 

Αναφορές στην “ομοφοβία”, την “τρανσφοβία” και τα “έμφυλα στερεότυπα” στη Θεματική Εβδομάδα που θα υλοποιήσουν τα Γυμνάσια