Ἀνέτειλε καί πάλι νέον ἔτος. 2017 χρόνια ἀπό Γεννήσεως Χριστοῦ ἔγραψε τό χρονολόγιο τῆς ἱστορίας. Δέν πρόλαβε ὅμως καλά-καλά νά εἰσέλθει στή ζωή μας ἡ νέα χρονιά, νά ἀνταλλάξουμε εὐχές γιά ἀγάπη, εὐτυχία, εἰρήνη καί ὁ κόσμος σείσθηκε, πόνεσε, μάτωσε ἀπό σκληρές ἐπιθέσεις, ἀπό κρούσματα φοβερῆς βίας καί τρομοκρατίας. Μόλις το ρολόϊ τῆς ἀνθρωπότητος γύρισε, οἱ δεῖκτες ξεκίνησαν νά κυλοῦν αἱματοβαμμένοι!

 

Ἦταν περίπου 15’ μετά τήν εἴσοδό μας στό 2017, ὅταν στήν γειτονική μας Τουρκία, κάποιοι ἔνοπλοι ἰσλαμιστές εἰσέβαλαν σ’ ἕνα κοσμοπολιτικό κέντρο διασκεδάσεως, ὀνόματι Reina, στήν περιοχή Μπεσίκτας στά παράλια τοῦ Βοσπόρου, ὅπου σκόρπισαν ὄλεθρο καί θάνατο. Μάλιστα ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτούς φοροῦσε ἐνδυμασία ψευδο-ἁγίου Βασιλείου τῆς Δύσεως. Ἐκεῖ χωρίς δισταγμό ξεκίνησαν νά γαζώνουν, νά πυροβολοῦν ἀδιακρίτως ἀθώους πολίτες μόνο καί μόνο γιά νά σκοτώσουν. Γιά νά ἐκδικηθοῦν, κατά τή νοσηρή ἀντίληψη τοῦ Ἰσλάμ, τό Τζιχάντ (=ἱερός πόλεμος) τούς ἀπίστους καί νά κερδίσουν ἔτσι καλύτερη θέση στόν ὑλιστικό τους παράδεισο.Ὁ ἀπολογισμός ταῆς ἐπιθέσεως τραγικός∙ 39 νεκροί, 69 τραυματίες. Κι αὐτά τά θύματα μόνο την πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους…

Ἐπίσης παράλληλα σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο συνεχίστηκαν φονικοί πόλεμοι, ὅπως στή Συρία, στή Λιβύη, στό Ἰράκ κι ἀλλοῦ. Ἡγέτες πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἐργάζονται γιά τό καλό τῶν πατρίδων τους καί τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλά τελικῶς παίζουν «βρώμικα» παιχνίδια εἰς βάρος ὅλων. Ἐγκληματικές ἐνέργειες, δολοφονίες ὑψηλῶν προσώπων, ληστεῖες,  ἀπατεωνιές, ἀτιμίες. Κίνδυνοι καί ἰσχυροί φόβοι γιά τρομοκρατικά χτυπήματα, γιά πυρηνικά, χημικά ἤ ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς. Ὅλ’ αὐτά συνθέτουν, δυστυχῶς, τό σκηνικό τοῦ κόσμου σήμερα. Πιθανῶς ἕνα σκηνικό διεθνῶν συρράξεων, παγκοσμίου πολέμου; Ὁ Θεός μόνον γνωρίζει. Αὐτό πού ἐμεῖς ἔχουμε ὑπ’ ὅψιν, καί πολλοί ἄνθρωποι πλέον ὁμολογοῦν εἶναι ὅτι δέν βαδίζουμε καλά…

Πορευόμαστε ἴσως σέ πιο δύσκολες ἡμέρες μέσα στό 2017; Πιθανότατα… Φυσικά ἀνησυχοῦμε, ὅταν συμβαίνουν τόσο φρικτά γεγονότα παγκοσμίως, ἀλλά και δίπλα μας, στή γειτονιά μας. Μᾶς ἔρχονται στό νοῦ διάφορες ἔγκυρες προφητεῖες, πού ἔχουν κατά καιρούς εἰπωθεῖ ἀπό ἀξιόπιστα καί ἁγιασμένα πρόσωπα καί ἀσκητές. Ἤ ὁ προφητικός λόγος «ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει τά κόλλυβα στό ζωνάρι», πού ὁ Ὅσιος Παΐσιος κατ’ ἐπανάληψιν καί σέ πολλούς προσκυνητές εἶχε πεῖ. Καί πάλιν ὅμως πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ὁ Θεός γνωρίζει τελείως καί ἀσφαλῶς. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ κυβερνητής τῆς ἱστορίας, ὅσο κι ἄν νομίζουν κάποιοι ἄνθρωποι ἤ ὁ πλανεμένος κοσμοκράτωρ διάβολος ὅτι κυβερνοῦν τόν κόσμο. Ὁπωσδήποτε σκεφτόμαστε τό μέλλον, ἀγωνιοῦμε τί μᾶς ἐπιφυλάσσει τό αὔριο, σέ ποιές ἡμέρες πορευόμαστε…

Φυσιολογική ἡ ἀγωνία γιά μᾶς τούς φτωχούς καί πεπερασμένους ἀνθρώπους. Ὅμως παράλογη ἡ ἀπογοήτευση, ἡ ἀπελπισία ἤ ἡ ὑπερβολική ἀνησυχία. Πρέπει ν’ ἀνεβούμε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ στή σφαίρα τοῦ ὑπέρλογου καί τότε ὅλα θά ἔχουν νόημα, θά βροῦμε ἀπαντήσεις. Τίποτε δεν γίνεται στόν κόσμο τυχαῖα. Γιά ὅλα ἔχει ὁ Θεός τό σχέδιό Του. Ἀπό ἀγάπη κινεῖται πρός τό συμφέρον μας. Ἄλλα γεγονότα τά εὐλογεῖ (τά ἀγαθα) καί ἄλλα τά ἀνέχεται (τά ἄσχημα). Ἐξάλλου ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι ἡ κακία τοῦ ἀνθρωπου, μέσα στήν ἐλευθερία του, εἶναι αὐτή πού προξενεῖ πολλά κακά στόν κόσμο.

 

Ἄς θυμόμαστε τόν ψαλμικό λόγο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο: «ἐπιστηριῶ ἐπί σέ τούς ὀφθαλμούς μου». Μᾶς βλέπει ὁ Θεός, ἔχει στηρίξει ἐπάνω μας τό βλέμμα Του. Δέν θά μᾶς ἀφήσει, θά μᾶς ἐνισχύει, ὅπως τό ἔκανε σέ πλῆθος πιστῶν ἀνθρώπων παλαιότερα. Ἀπό μᾶς περιμένει νά Τόν ἀγαποῦμε, νά Τόν ἐμπιστευόμαστε καί νά πορευόμαστε κατά τίς ἅγιες ἐντολές Του. Περιμένει νά Τον πλησιάζουμε ὅλο καί περισσότερο. Ἄν ἔτσι βάδιζε ὁ κόσμος, πόσα πράγματα θά ἦταν διαφορετικά! Θερμές ν’ ἀνεβαίνουν οἱ προσευχές μας νά μᾶς ἀσφαλίζει, νά χαρίζει εἰρήνη στή γῆ, νά σκορπίσει παντοῦ ἡ ἀγάπη, νά διαλυθεῖ το μῖσος, ὁ ἀλληλοσπαραγμός. Κύριε βοήθησέ μας νά μή ζοῦμε ματωμένες χρονιές, στιγμές τόσο φρικτοῦ πόνου, ἀλλά δῶσε μας «τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι». Ἀμήν!