ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις: Ιωάννου Γενναδίου 14 – 115 21,
Αθήναι
Τηλ. 210-7272.204,
FAΧ 210-7272.210,
e-mail: contact@ecclesia.gr

Αριθμ. Πρωτ. 5142
Αριθμ. Διεκπ. 2332

ΑΘΗΝΗΣΙ 27η Οκτωβρίου 2016
Προς
Την Πανελλήνιον Ένωσιν Θεολόγων
Ενταύθα
Εις απάντησιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/14.4.2016 υμετέρας επιστολής, δι’ ης διαπυνθάνεσθε περί της οργανώσεως Arigatou, γνωρίζομεν υμίν ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 18ης παρελθόντος μηνός Αυγούστου έ.έ., απεδέχθη την ανατεθείσαν Αυτή σχετικήν εισήγησιν της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων περί της εν λόγω οργανώσεως, συμφώνως προς την οποίαν:
«Η μητρική οργάνωσις Μyochikai, της οποίας θυγατρικόν οργανισμόν αποτελεί το Ίδρυμα Arigatou, ανήκει εις τα νέα ιαπωνικά θρησκευτικά κινήματα βουδιστικής προελεύσεως, τα οποία ανεπτύχθησαν εις την Ιαπωνίαν τον 20όν αιώνα.
Η ιδρύτρια αυτής Μiyamoto Μitsu υπήρξεν αρχικώς ηγετικόν στέλεχος άλλης βουδιστικής θρησκευτικής κινήσεως, της Reiyukai, εξ ης απεχώρησεν το 1950, μετά από σκάνδαλον φοροδιαφυγής και άλλων κατηγοριών και ίδρυσε την νέαν οργάνωσιν Μyochikai το ίδιον έτος, η οποία διδάσκει θέσεις και πρακτικάς της βουδιστικής ιαπωνικής αιρέσεως Νichiren.
Το Ίδρυμα Arigatou ιδρύθη υπό του Takejasu Μiyamoto το έτος 1990 με αφορμήν τα 40 έτη από της ιδρύσεως του βουδιστικού νέου θρησκευτικού κινήματος Μyochikai, ως θυγατρικός οργανισμός του, με σκοπόν ενισχυτικός και διαθρησκειακάς δραστηριότητας, ιδιαιτέρως μεταξύ των παιδιών. Το έτος 2000 το Ίδρυμα Arigatou, εν συνεργασία με την ιαπωνικήν επιτροπήν της UNISEF και την οργάνωσιν «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την θρησκεία και την ειρήνη της Ιαπωνίας», ίδρυσαν το «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειών για τα παιδιά»(GNCR), με σκοπόν να ενθαρρύνουν την διαθρησκειακήν εργασίαν και βοήθειαν των παιδιών. Εις το πλαίσιον αυτό εδημιουργήθη το εκπαιδευτικόν πρόγραμμα LTLT (Learning To Live Together – Αn Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education), περιέχον προγράμματα εντόνου θρησκευτικού συγκρητισμού.
Εις τα έντυπα της κινήσεως εντοπίζονται σαφή και έκδηλα στοιχεία θρησκευτικού συγκρητισμού με προμετωπίδα την «πνευματικότητα». Επιπλέον, μαρτυρείται δια προσεκτικώς διατυπωμένου λεξιλογίου, απόπειρα διαφημίσεως και διαδόσεως εξωχριστιανικών πρακτικών και δοξασιών, όπως ο διαλογισμός, εις τα σχολεία.
Εις την ιδίαν συνάφειαν, το 2004, ο Takejasu Μiyamoto ίδρυσε το «Συμβούλιο Διαθρησκειακής Ηθικής Εκπαίδευσης για Παιδιά» (Interfaith Council on Ethics Education for Children). Το Συμβούλιο αυτό καθιέρωσε, το 2008, επί ετησίας βάσεως, την «Παγκόσμια Ήμερα Προσευχής και Δράσης για τα παιδιά», κατά την οποίαν διοργανώνονται δια τα παιδιά από κοινού θρησκευτικαί συναντήσεις και συμπροσευχαί διαφόρων θρησκευτικών κλάδων, προτείνουσαι εν κοινόν κείμενον προσευχής με εξαιρετικώς νεφελώδες και προβληματικόν περιεχόμενον, εξ επόψεως της χριστιανικής πίστεως.
Τοιαύτη διαθρησκειακή συνάντησις επραγματοποιήθη εις το Santo Domingo την 19.11.2015, τη συμμετοχή Χριστιανών, Ιουδαίων, Ινδουιστών, Βουδιστών καθώς και οπαδών παραχριστιανικών και νεοεποχίτικων ομάδων.
Το Ίδρυμα Arigatou συνεργάζεται και μετ’ άλλων ομάδων βουδιστικών αρχών, αι οποίαι ασκούν, κατά δήλωσιν αυτών, λατρείαν προς «την φύση τον Βούδα, πού βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους και τα πράγματα».
Δεν είναι εξ άλλου τυχαίον το γεγονός, ότι η μητρική οργάνωσις Μyochikai, εις την οποίαν ανήκει το Arigatou, όπως επισημαίνεται και εις την ειδικήν επιστημονικήν βιβλιογραφίαν, είναι λίαν ενεργή από την πρώτην στιγμήν της ιδρύσεως της εις θέματα ειρήνης και εις διαθρησκειακάς πρακτικάς.
Εις τα έντυπα και τους διαδικτυακούς τόπους της κινήσεως, χρησιμοποιείται προσεκτικόν λεξιλόγιον δια την διαφήμισιν ή και την υπαρκτήν συνεργασίαν της, κατά δήλωσιν αυτών, με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς εις τα πλαίσια ευρύτερων δράσεων διαθρησκειακών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, αι οποίαι αξιοποιούνται υπό της οργανώσεως καταλλήλως δια την επικοινωνιακήν προβολήν της.
Εις το πλαίσιον της στοχοθεσίας και των δράσεων του το Ίδρυμα Arigatou, όπως προκύπτει και εκ των δημοσιευμένων δραστηριοτήτων του, επιδιώκει να υπεισέρχεται εις εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Εις την ιδίαν συνάφειαν επιδιώκεται η συνεργασία και με Εκκλησιαστικούς Φορείς, εις ους προτείνει δράσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις δια θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως η ειρήνη, η εκπαίδευσις, η καταπολέμησις των διακρίσεων κ.ά.
Ως εκ τούτου έχοντες υπ’ όψιν ότι:
α) συμφώνως προς την Ορθόδοξον δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας ημών, το πάνσεπτον Πρόσωπον του Θεανθρώπου Κυρίου και η διδασκαλία Του, ως μοναδικά και αναντικατάστατα, δεν επιδέχονται σύνθεσιν ή συμπλήρωσιν δι’ εξωχριστιανικών θρησκευτικών δοξασιών,
β) το Ίδρυμα Arigatou έχει εμφανώς βουδιστικών θρησκευτικόν υπόβαθρον εις την ιαπωνικήν εκδοχήν του, και
γ) καλλιεργεί και προβάλλει έντονα στοιχεία θρησκευτικού συγκρητισμού,
είναι αυτονόητον ότι η εν λόγω κίνησις τυγχάνει σαφώς ασυμβίβαστη προς την Ορθόδοξον Πίστιν».
Όθεν, συνιστάται η προσοχή των εκλεκτών λειτουργών του μαθήματος των Θρησκευτικών εις την Μέσην Εκπαίδευσιν, με το υψηλόν αίσθημα ευθύνης το οποίον διακρίνει αυτούς, όπως αποφεύγουν συνεργασίας μετά κινήσεων και σωματείων, τα οποία σχετίζονται με πρακτικάς θρησκευτικού συγκρητισμού.
Εντολή της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς
Ο Μεθώνης Κλήμης

Ήδη η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού
[πρβλ. Συνημμένο Αρχείο(IERA-MHTROPOLH-KHFISIAS-GIA-DIS-KAI-ARIGATOU.pdf )]
και το Γραφείο Αιρέσεων
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
προέβη σε ενημέρωση του χριστεπώνυμου πληρώματος της Μητροπόλεως,
για το Ίδρυμα ARIGATOU
Μητροπολίτου Ἰεζεκιὴλ 30 – Τ.Θ. 244 • Τ.Κ. 431 01
ΤΗΛ. 2441075010 • FAX 2441022968
www.imthf.gr • e-mail: info@imthf.gr
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΙΔΡΥΜΑ ARIGATOU
(ΚΙΝΗΜΑ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ)
Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη θεωρεῖ καθῆκον της νὰ ἐνημερώσει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα περὶ ἑνὸς νεοφανοῦς θρησκευτικοῦ κινήματος βουδιστικῆς προελεύσεως ποὺ ὀνομάζεται «Ἵδρυμα Arigatou».
Σύμφωνα μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ «Ἵδρυμα Arigatou» ἀποτελεῖ θυγατρικὸ ὀργανισμὸ τῆς μητρικῆς ὀργανώσεως Myochikai. Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ἀνήκει στὰ νέα θρησκευτικὰ κινήματα βουδιστικῆς προελεύσεως, τὰ ὁποῖα ἀναπτύχθηκαν στὴν Ἰαπωνία κατὰ τὸν 20ο αἰῶνα. Ἡ ἱδρύτρια τῆς ὀργανώσεως Miyamoto Mitsu ὑπῆρξε ἀρχικὰ ἡγετικὸ στέλεχος ἄλλης βουδιστικῆς κινήσεως, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀποχώρησε τὸ 1950, μετὰ ἀπὸ σκάνδαλο φοροδιαφυγῆς καὶ ἄλλες κατηγορίες.
Τὸ «Ἵδρυμα Arigatou» ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1990. Τὸ 2000 συνεργάσθηκε μὲ τὴν ἰαπωνικὴ ἐπιτροπὴ τῆς UNICEF καὶ τὴν ὀργάνωση «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη γιὰ τὴν θρησκεία καὶ τὴν εἰρήνη τῆς Ἰαπωνίας» καὶ μαζὶ ἵδρυσαν τὸ «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειῶν γιὰ τὰ παιδιά» (GNRC). Στὸ πλαίσο αὐτὸ δημιουργήθηκε τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα LTLT, μὲ ἔντονα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ , ἐνῷ τὸ 2004 ἱδρύθηκε τὸ «Συμβούλιο Διαθρησκειακῆς Ἠθικῆς Ἐκπαίδευσης γιὰ Παιδιά». Τὸ Συμβούλιο αὐτὸ καθιέρωσε τὸ 2008 τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς καὶ Δράσης γιὰ τὰ παιδιά», κατὰ τὴν ὁποία διοργανώνονται συμπροσευχὲς διαφόρων θρησκευτικῶν κλάδων, μὲ κοινὸ κείμενο προσευχῆς, ἐξαιρετικὰ νεφελώδους καὶ προβληματικοῦ περιεχομένου ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Γενικῶς ἡ ὀργάνωση ἐπιδιώκει νὰ ὑπεισέρχεται σὲ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα καὶ δράσεις, τὰ δὲ ἔντυπά της μαρτυροῦν ἀπόπειρα διαφημίσεως καὶ διαδόσεως στὰ σχολεῖα ἐξωχριστιανικῶν πρακτικῶν καὶ δοξασιῶν, ὅπως εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ὁ διαλογισμός.
Τὸ «Ἵδρυμα Arigatou» συνεργάζεται καὶ μὲ ἄλλες ὁμάδες βουδιστικῶν ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες ἀσκοῦν λατρεία πρὸς «τὴν φύση τοῦ Βούδα, ποὺ βρίσκεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ πράγματα».
Γιὰ τὴν ἐπικοινωνιακὴ προβολή της, ἡ κίνηση ἐπιδιώκει καὶ τὴν συνεργασία μὲ ΜΚΟ. Δὲν διστάζει ἀκόμη νὰ ἀπευθύνεται καὶ σὲ ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς, στοὺς ὁποίους προτείνει τὴν ἀπὸ κοινοῦ δράση καὶ τὴν ὀργάνωση ἐκδηλώσεων μὲ θέματα εὐρύτερου ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἡ εἰρήνη, ἡ ἐκπαίδευση, ἡ καταπολέμηση τῶν διακρίσεων κ.ἄ. (Ύπουλο σχέδιο: Δούρειος ίππος.)
Ἀπὸ τὰ παραπάνω εὔκολα γίνεται κατανοητὸ ὅτι τὸ «Ἵδρυμα Arigatou» καὶ οἱ συναφεῖς πρὸς αὐτὸ ὀργανώσεις τυγχάνουν σαφῶς ἀσυμβίβαστες πρὸς τὴν Χριστιανικὴ Πίστη.
Γι’ αὐτὸ καὶ συνιστᾶται ἡ προσοχὴ ὅλων τῶν φορέων, ὅπως ἀποφεύγουν συνεργασίες μὲ παρόμοιες κινήσεις ἢ σωματεῖα. Γενικῶς, ἀπαιτεῖται ἐκ μέρους ὅλων μας πολὺ μεγάλη προσοχὴ στὶς ὀργανώσεις ἐκεῖνες ἢ κινήσεις ποὺ σχετίζονται μὲ πρακτικὲς θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.
————
[1] Συγκρητισμὸς εἶναι ἡ ἀνάμειξη στοιχείων διαφορετικῆς προελεύσεως. Ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ σὺν καὶ Κρὴς (Κρητικὸς) καὶ ὀφείλει τὴν σημασία της στοὺς ἀρχαίους Κρῆτες, οἱ ὁποῖοι ἐνώπιον ἐξωτερικοῦ κινδύνου συνασπίζονταν, ὑπερβαίνοντας τὶς μεταξύ τους διαφορές. Ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμὸς συνίσταται στὴν προσπάθεια ἀναμείξεως στοιχείων ἐκ διαφόρων θρησκειῶν. Στηρίζεται στὴν ἀντίληψη ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν τελικὰ στὸν ἴδιο Θεό, ὁ ὁποῖος φυσικὰ εἶναι ἕνας. Ἀπὸ ἀπόψεως χριστιανικῆς, ὅπως καταλαβαίνει κανείς, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτό. Ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας φυσικά, ὅμως ἕνας εἶναι καὶ ὁ δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ σὲ αὐτόν, ὁ Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός: «ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰω. ιδ΄, 6).

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
-IERA SYNODOS GIA ARIGATOY PROS PETH.pdf
-IERA-MHTROPOLH-KHFISIAS-GIA-DIS-KAI-ARIGATOU.pdf

ΠΕΘ