Χρήστος Σαλταούρας
« Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα» Α Θεσσαλονικείς 4: 13-17.
Ο Απόστολος Παύλος στο απόσπασμα αυτό από την Α Προς Θεσσαλονικείς επιστολή του αποσαφηνίζει αρκετά πράγματα που αφορούν την ανάσταση των νεκρών. Ο Απόστολος Παύλος είχε την αγία αγωνία για τους Χριστιανούς να μην έχουν πεπλανημένες απόψεις σχετικά με τους νεκρούς και την ανάσταση. Δυστυχώς όμως στην εποχή μας εξακολουθούν ποικίλοι αιρετικοί να διαδίδουν πλάνες αναφορικά με τους νεκρούς και την ανάσταση. Μάλιστα με περισσή αναίδεια τολμούν και παρουσιάζουν ως δήθεν Βιβλικές τις πλέον αντιβιβλικές διδασκαλίες . Διδασκαλίες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου και της Αγίας Γραφής γενικώς !

Γιαυτό και εμείς αναγκαζόμαστε να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου: «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων»!
«ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας»
Εμείς οι ζωντανοί, λέγει ο Απόστολος, όσοι θα είμαστε ζωντανοί όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου, δεν θα προφθάσουμε τους κοιμηθέντας, τους νεκρούς, δεν θα προηγηθούμε από αυτούς στο να συναντήσουμε τον Κύριο. Όχι, διαφορετικά έχει ορίσει ο Θεός τα πράγματα.
«οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου»
Όσοι απομένουμε για την Παρουσία του Κυρίου. Ποία Παρουσία ; Όταν έγραφε την επιστολή αυτή ο Παύλος η Πρώτη Παρουσία του Χριστού είχε ήδη γίνει. Ο Χριστός είχε γεννηθεί, είχε διδάξει, είχε πεθάνει, είχε αναστηθεί και είχε αναληφθεί. Σε ποία Παρουσία λοιπόν αναφέρεται ο Απόστολος ; Μα φυσικά στην Δευτέρα Παρουσία ! ΔΥΟ Παρουσίες του Ιησού Χριστού διδάσκει η Αγία Γραφή, ούτε περισσότερες, ούτε λιγότερες.
«ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν» Εβραίους 9:28.
Ο Ιησούς Χριστός στην Πρώτη Παρουσία του ήλθε και θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας. Θα παρουσιαστεί όμως «ἐκ δευτέρου», όχι για ζητήματα αμαρτίας όπως την πρώτη φορά, αλλά για να σώσει αυτούς που τον περιμένουν.
«ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον»
Ο ΙΔΙΟΣ ο Κύριος με κέλευσμα με φωνή Αρχαγγέλου και Σάλπιγγα Θεού θα κατέβει κατά την Δευτέρα αυτού Παρουσία, και τότε …
«οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον»
Οι Χριστιανοί θα αναστηθούν ΠΡΩΤΑ. Δεν λέγει η Γραφή ότι οι Χριστιανοί θα αναστηθούν ΠΡΩΤΟΙ….και άρα κάποιοι άλλοι αργότερα… αλλά λέγει θα αναστηθούν ΠΡΩΤΑ, διότι «ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα»
Το «πρῶτον» λέγεται σε σχέση με το «ἔπειτα» και δεν σημαίνει ΠΡΩΤΟΙ, όπως πολλοί αιρετικοί και απρόσεκτοι ερμηνευτές λέγουν. Οι Χριστιανοί θα αναστηθούν ΠΡΩΤΑ και ΕΠΕΙΤΑ θα αρπαγούν στον ουρανό με τους ζωντανούς . Γιαυτό ο Απόστολος έγραψε ότι ««ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας». Δεν θα προηγηθούν στην συνάντηση με τον Κύριο οι ζωντανοί πιστοί και θα ακολουθήσουν οι πεθαμένοι. Θα αναστηθούν πρώτα οι πεθαμένοι πιστοί και κατόπιν ταυτόχρονα οι αναστηθέντες και οι ζώντες την εποχή της Δευτέρας Παρουσίας θα συναντήσουν τον Κύριο.
«ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα»
«ἅμα» = ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ γίνεται η Αρπαγή ζώντων και αναστηθέντων Χριστιανών και η συνάντηση με τον Χριστό. Δεν προηγούνται οι ζώντες των κοιμηθέντων ούτε οι κοιμηθέντες των ζώντων.
Η Αρπαγή των πιστών γίνεται στην Παρουσία (την Δεύτερη) του Ιησού Χριστού.
« Νυνί δε Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. επειδή γαρ δι’ ανθρώπου ο θάνατος, και δι’ ανθρώπου ανάστασις νεκρών. ωσπερ γαρ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν, ούτω και εν τω Χριστω πάντες ζωοποιηθήσονται. έκαστος δε εν τω ιδίω τάγματι• απαρχή Χριστός, έπειτα οι Χριστού εν τη παρουσία αυτού» Α Κορινθίους 15:20-23.
«Ερωτώμεν δε υμάς, αδελφοί, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επισυναγωγής επ’ αυτόν» Β Θεσσαλονικείς 2:1
Και ενώ ο Απόστολος Παύλος λέγει αυτές τις αλήθειες τι λέγουν διάφοροι αιρετικοί;
ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Οι Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν ότι η ανάσταση των νεκρών έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα ! Οι Χιλιαστές διδάσκουν ότι όσοι από τους 144000 «κεχρισμένους»έχουν πεθάνει ανασταίνονται ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα με πνευματικό σώμα και συμβασιλεύουν στον ουρανό με τον Ιησού ! Από τότε κάθε «κεχρισμένος» που πεθαίνει εδώ στην Γη αυτομάτως ανασταίνεται με πνευματικό σώμα στον ουρανό. Οι υπόλοιποι από τους 144000 «κεχρισμένους» που δεν έχουν πεθάνει ακόμη παραμένουν στην Γη μέχρι να πεθάνουν και αυτοί !
Όμως η Γραφή είναι σαφής και κονιορτοποιεί τις πλάνες των Ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά.
«οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα»
Οι ζωντανοί Χριστιανοί ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (ἅμα) αρπάζονται στον ουρανό με τους αναστηθέντες Χριστιανούς και όχι τμηματικά αφού πεθάνουν !!! Ενώ δηλαδή η Γραφή λέγει ότι όταν θα γίνει η ανάσταση των Χριστιανών τότε ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ οι αναστηθέντες και οι ζωντανοί θα πάνε στον Χριστό…..οι Χιλιαστές της Σκοπιάς λέγουν ότι ήδη κάποιοι αναστηθέντες είναι με τον Χριστό στον ουρανό…ενώ οι ζωντανοί παραμένουν στην Γη !!! Η Γραφή ομιλεί για ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ αρπαγή ζωντανών και αναστηθέντων Χριστιανών και οι Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ αυτή αρπαγή και διδάσκουν τμηματική ανάσταση νεκρών !!! Είναι παραχαράκτες του θείου λόγου. Είναι σατανικοί διαστροφείς της Ευαγγελικής αληθείας. Μακριά από τους προβατόσχημους αυτούς λύκους.
Επίσης οι αιρετικοί οπαδοί της Σκοπιάς και άλλοι θνητοψυχίτες παρερμηνεύουν την φράση του Αποστόλου «καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα». Ορίστε ! Λέγουν. Ο Παύλος λέγει ότι «οὕτω»= έτσι, με αυτό τον τρόπο, οι πιστοί θα είναι με τον Κύριο, με το να αναστηθούν δηλαδή. Και άρα πριν αναστηθούν όταν ήταν νεκροί, δεν ήταν μαζί με το Κύριον, διότι η ψυχή είναι δήθεν θνητή ! Πλήρης διαστροφή του νοήματος της Γραφής!
Η φράση του Αποστόλου «καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα» αφορά το να είναι κανείς μαζί με τον Χριστό πλήρως (μαζί και με το σώμα του το οποίο θα αναστηθεί). Δεν αποκλείει αυτή η φράση την αθανασία της Ψυχής και το να είναι κανείς ως αθάνατη Ψυχή χωρίς σώμα μαζί με τον Χριστό.
« Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου· διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους· –θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον. διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν» Β Κορινθίους 5: 6- 10
Εκδημία από το σώμα δεν σημαίνει ανυπαρξία αλλά ενδημία προς τον Κύριο. Και το σώμα όμως θα έρθει η ώρα με την Ανάσταση να παρουσιαστεί και αυτό εμπρός στον Χριστό για να συμμετέχει στον δοξασμό ή τον κολασμό .
« ᾿Εμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι·πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον· τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς» Φιληππησίους 1:21-24
Ο Παύλος είχε την επιθυμία να πεθάνει και να είναι μαζί με τον Χριστό ως αθάνατη ψυχή. Γιαυτό ονομάζει τον θάνατό του «αναχώρηση» («ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι») και «κέρδος». Κέρδος μπορεί να έχει κάποιος που υπάρχει όχι κάποιος ανύπαρκτος !
« καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι» Ματθαίος 10:28
Ενώ το σώμα δύναται να θανατωθεί η ψυχή δεν δύναται να θανατωθεί, είναι αθάνατη. Και ενώ το αψευδές στόμα του Ιησού Χριστού μας λέγει καθαρά και ξάστερα ότι σε αντίθεση με το σώμα που μπορεί να θανατωθεί η ψυχή δεν μπορεί να θανατωθεί,………. οι αιρετικοί λέγουν ότι η ψυχή πεθαίνει !!!
Αν η ψυχή πεθαίνει όταν πεθαίνει το σώμα, η Γραφή δεν θα έλεγε ποτέ ότι με τον θάνατο του σώματος δεν πεθαίνει και η ψυχή !
«Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου· μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε» Λουκάς 12: 4-5
Ο άνθρωπος «μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι» (μετά τον θάνατο όχι μετά την ανάσταση), δύναται να πάθει κάτι «περισσότερον», δύναται να ριφθεί στην Γέενα, την Κόλαση δηλαδή. Αν ο θάνατος εκμηδένιζε την ύπαρξη του ανθρώπου, Τι περισσότερο θα μπορούσε αυτός να πάθει ;;;
Η Κόλαση έχει βαθμίδες δεν σημαίνει εκμηδένιση διότι η εκμηδένιση δεν έχει βαθμίδες !
« ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας» Λουκάς 12: 47-48
Ακόμη και την φράση «ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου» παρερμηνεύουν οι τα πάντα διαστρεβλώνοντες Χιλιαστές ! Σύμφωνα με την διδασκαλία τους αφού ο Χριστός θα έρθει με φωνή Αρχαγγέλου …. Αυτό σημαίνει ότι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ !!! Δεν μας εξηγούν όμως οι αιρετικοί αν η φράση «ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου» σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι Αρχάγγελος … η φράση «ἐν σάλπιγγι Θεοῦ» τί σημαίνει ;;;
«καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων» Ματθαίος 8: 29- 31
«ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾿ εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος» Ιούδας 9
Ο Διάβολος τολμά και αντιμάχεται τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο οποίος Μιχαήλ δεν επιτιμά ο ίδιος τον Διάβολο αλλά επικαλείται την επιτίμηση του Κυρίου. Αντίθετα ο Ιησούς επιτιμούσε τα Δαιμόνια τα οποία έτρεμαν εμπρός του και «παρεκάλουν αὐτὸν»…
Δεν είναι λοιπόν ο Ιησούς ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ
Η περί ΑΡΠΑΓΗΣ της Εκκλησίας αιρετική διδασκαλία των Πεντηκοστιανών έχει σε γενικές γραμμές ως εξής :
Ο Ιησούς κατεβαίνει αόρατα μέσα σε νεφέλες και αρπάζει τους Χριστιανούς που είναι ζωντανοί την ημέρα της Αρπαγής μαζί με τους αναστηθέντας πρώτα Χριστιανούς των προηγούμενων αιώνων. Οι ασεβείς όλων των αιώνων και οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης ΔΕΝ θα αναστηθούν κατά την ΑΡΠΑΓΗ. Το ΓΙΑΤΙ δεν θα αναστηθούν οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης μαζί με τους Δικαίους της Καινής δεν απαντάται με σοβαρότητα από τους Πεντηκοστιανούς. Οι Πεντηκοστιανοί λέγουν ότι ΜΟΝΟ οι εν Χριστώ κοιμηθέντες θα αναστηθούν. Ούτε επίσης εξηγούν ΓΙΑΤΙ θα αναστηθούν οι Δίκαιοι της Καινής Διαθήκης για να αρπαγούν μαζί με τους ζώντες Χριστιανούς προκειμένου να αποφύγουν την Μεγάλη Θλίψη του Αντιχρίστου. Υπάρχει περίπτωση ο Αντίχριστος να βασανίσει κοιμηθέντας Αγίους αν δεν είχαν αναστηθεί και αρπαχθεί;;; Και με τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης τι γίνεται; Εγκαταλείπονται στο έλεος του Αντιχρίστου; Αν δεν μπορεί ο Αντίχριστος να βλάψει τους κοιμηθέντας Αγίους, τότε ΓΙΑΤΙ οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης αρπάζονται και μάλιστα χωρίς του Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης; Δηλαδή οι Πεντηκοστιανοί διδάσκουν ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ !
Αφού λοιπόν ο Χριστός έρθει για Πρώτη φορά (μετά την Πρώτη Παρουσία του επί γης όταν Γεννήθηκε από τη Θεοτόκο), ξαναφεύγει και έρχεται ο Αντίχριστος με την Μεγάλη Θλίψη.Στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης όσοι δεν πάρουν το χάραγμα του Αντιχρίστου (666) γίνονται Άγιοι αφού εκτελούνται από τον Αντίχριστο. Άγιοι δηλαδή ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (αφού αυτή έχει αρπαχθεί στον ουρανό)!!! Τώρα ΠΩΣ αγιάζεται κανείς εκτός Εκκλησίας και χωρίς το Άγιο Πνεύμα που έφυγε από την Γη μαζί με την Εκκλησία για να έλθει ο Αντίχριστος), αυτό μόνο οι Πεντηκοστιανοί μπορούν να μας το πουν !!! Στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης ο Χριστός έρχεται για Δεύτερη φορά και νικά τον Αντίχριστο, γίνεται η ανάσταση των Δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης και των θυμάτων του Αντιχρίστου που δεν έλαβαν το Χάραγμα και ακολουθεί μία πραγματική επίγεια Βασιλεία διάρκειας Χιλίων Χρόνων ! Οι Ασεβείς παραμένουν ακόμη νεκροί και ο Σατανάς δένεται !
Στο τέλος της Χιλιετούς επίγειας Βασιλείας ο Σατανάς λύεται και ετοιμάζει την μάχη των αντίθεων δυνάμεων ενάντια στο Χριστό. Ο Χριστός έρχεται για Τρίτη φορά (!!!) μετά την Πρώτη του Παρουσία στη Γη. Αυτή η τελευταία έλευση (η τέταρτη κατά σειρά από την Γέννησή του) είναι η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού !!! Ο Ιησούς νικά τον Σατανά, ο κόσμος αλλάζει και εμφανίζεται ο νέος Ουρανός και η νέα Γη, οι Ασεβείς θα αναστηθούν και γίνεται η τελική Κρίση του Λευκού Θρόνου. Οι Ασεβείς μαζί με τον Διάβολο και τους Δαίμονες πάνε Κόλαση αιώνια και οι Δίκαιοι μαζί με τους Αγγέλους στον Παράδεισο !
Αυτά τα φαιδρά διδάσκουν οι αιρετικοί Πεντηκοστιανοί με διάφορες παραλαγές ανά ομάδα. Παρατηρούμε λοιπόν πλήθος κακοδιδασκαλιών :
-Αρπαγή της Εκκλησίας ΠΡΙΝ την εμφάνιση του Αντιχρίστου.
-Τμηματική Ανάσταση Νεκρών.
-Πολλαπλές ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ του Ιησού.
-Χιλιετή επίγεια βασιλεία, στο τέλος της οποίας γίνεται η Δευτέρα παρουσία, αν και έχουν προηγηθεί ανάμεσα στην Πρώτη και την Δεύτερη παρουσία και ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ για την Αρπαγή της Εκκλησίας και την εγκαθίδρυση της Χιλιετούς βασιλείας !!!
Η Αγία Γραφή διδάσκει ΔΥΟ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ του Χριστού και όχι περισσότερες όπως οι Πεντηκοστιανοί! Η Πρώτη Παρουσία έχει γίνει και τελείωσε με την Ανάληψη του Ιησού Χριστού στον Ουρανό μετά την Ανάστασή του. Η Δεύτερη παρουσία αναμένεται και θα γίνει μετά την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε θα καταστραφεί και θα γίνει γενική Ανάσταση νεκρών δικαίων και ασεβών για κρίση. Η Αρπαγή της Εκκλησίας συμπίπτει με την γενική ανάσταση και κρίση του κόσμου.
«ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσενεχθείς εις το πολλών ανενεγκείν αμαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσεται τοις αυτόν απεκδεχομένοις εις σωτηρίαν» Εβραίους 9:28.
Ο Χριστός την ΔΕΥΤΕΡΗ φορά που θα εμφανιστεί θα σώσει αυτούς που τον περιμένουν. Και ο Χριστός σώζει πλήρως ! Δεν θα έρθει για να τους αρπάξει απλώς σε μία πρόσκαιρη σωτηρία από τον Αντίχριστο και μετά θα ξαναέρθει στο τέλος της υποτιθέμενης Χιλιετούς βασιλείας για να τους ξανά-σώσει από το λύσιμο του Σατανά και τον Αρμαγεδώνα !
« όπως αν έλθωσι καιροί αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλη τον προκεχειρισμένον υμίν Χριστόν Ιησούν, ον δεί ουρανόν μεν δέξασθαι άχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ων ελάλησεν ο Θεός δια στόματος πάντων αγίων αυτού προφητών απ’ αιώνος» Πράξεις 3:20-21
Το εδάφιο Πράξεις 3:21 αποτελεί σωστό κόλαφο για τους αιρετικούς Πεντηκοστιανούς. Ο Χριστός λέγει η Γραφή ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Δεν θα έλθει για να αρπάξει την Εκκλησία και θα ξανα-έλθει αργότερα για την Χιλιετή Βασιλεία και ξανά πάλι αργότερα για την Κρίση !!!
Διότι αν έλθει και αρπάξει την Εκκλησία και μετά εμφανιστεί ο Αντίχριστος τι είδους ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΩΝ είναι αυτή;;; Και κατόπιν όταν σύμφωνα με τους Πεντηκοστιανούς ξανα-έλθει για την Χιλιετή Βασιλεία τι είδους ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΩΝ είναι αυτή αφού στο τέλος της Χιλιετίας λύεται ο Σατανάς;;; Ωραία αποκατάσταση !
Το εδάφιο είναι σαφές «Χριστόν Ιησούν, ον δεί ουρανόν μεν δέξασθαι άχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ων ελάλησεν ο Θεός δια στόματος πάντων αγίων αυτού προφητών απ’ αιώνος». Ο Χριστός παραμένει στον ουρανό ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ. Δεν ανεβοκατεβαίνει ο Χριστός πριν την εκπλήρωση των προφητειών ! (Ως Θεός βέβαια ο Χριστός είναι πανταχού παρών). Ας μην μας ξεγελούν λοιπόν οι διδάσκοντες πολλές ΕΛΕΥΣΕΙΣ του Χριστού σαν τους Πεντηκοστιανούς.
«έρχεται ωρα εν ή πάντες οι εν τοις μνημείοις ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως» Ιωάννης 5: 28-29.
Ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι έρχεται ΩΡΑ (Μία Ώρα), στην ΟΠΟΙΑ (εν η) ΠΑΝΤΕΣ οι νεκροί ακούν την φωνή του Υιού και γίνεται καθολική ανάσταση. Όχι μία ανάσταση πριν τον Αντίχριστο και άλλη μετά την Θλίψη και άλλη αργότερα μετά από Χίλια χρόνια!
« τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, ίνα παν ό δέδωκέ μοι μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με, ίνα πας ο θεωρών τον υιόν και πιστεύων εις αυτόν έχη ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. ………ουδείς δύναται ελθείν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύση αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. …………… ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» Ιωάννης 6: 39-54.
Εν ΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕΡΑ θα αναστηθούν οι Χριστιανοί, τα μέλη δηλαδή της Εκκλησίας που πιστεύουν στον Χριστό και κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα του. Όχι πριν την έλευση του Αντιχρίστου για να αρπαγούν όπως μωρολογούν οι Πεντηκοστιανοί ψευδοποιμένες ! Δεν έρχεται ο Αντίχριστος ΜΕΤΑ την ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕΡΑ ούτε οι Ασεβείς θα αναστηθούν αιώνες μετά τους Χριστιανούς. Αν ο Αντίχριστος ερχόνταν μετά την έσχατη ημέρα (κατά τη οποία θα αναστηθούν οι πιστοί) γιατί αυτή ονομάζεται ΕΣΧΑΤΗ;;;
«ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν• ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρινεί αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» Ιωάννης 12:48.
Ο Ιησούς ξεκάθαρα λέγει ότι ο κάθε άπιστος θα κριθεί ΕΝ ΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕΡΑ, την ημέρα δηλαδή που θα αναστηθούν και οι εν Χριστώ κοιμηθέντες- Ιωάννης 6: 39-54. Άτοπη λοιπόν η διδασκαλία των αιρετικών ότι ανάμεσα στην ανάσταση των Πιστών και στην Κρίση των ασεβών μεσολαβεί περίοδος άνω των Χιλίων χρόνων (Μεγάλη Θλίψη + Χίλια έτη επίγειας βασιλείας).
Κατά την Δευτέρα ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Ιησού Χριστού θα αναστηθούν οι Χριστιανοί και θα αρπαγουν στον ουρανό όχι γρηγορότερα όπως λέγουν οι Πεντηκοστιανοί. Οι δε Ασεβείς θα εγκαταλειφθούν στην αιώνια Κόλαση.
« Νυνί δε Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. επειδή γαρ δι’ ανθρώπου ο θάνατος, και δι’ ανθρώπου ανάστασις νεκρών. ωσπερ γαρ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν, ούτω και εν τω Χριστω πάντες ζωοποιηθήσονται. έκαστος δε εν τω ιδίω τάγματι• απαρχή Χριστός, έπειτα οι Χριστού εν τη παρουσία αυτού» Α Κορινθίους 15:20-23.
Όπως είπαμε η Γραφή διδάσκει δύο Παρουσίες του Ιησού. Η πρώτη είχε λάβει τέλος όταν ο Απ. Παύλος έγραψε την Α προς Κορινθίους επιστολή. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ λοιπόν στην οποία αναφέρει ότι θα γίνει η ανάσταση των Χριστιανών είναι η Δεύτερη ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Χριστού. Τι έχουν να πουν οι Πεντηκοστιανοί ψευδοποιμένες;;; Γιατί λέγουν αντίθετα από τον Απόστολο Παύλο ότι οι Χριστιανοί δεν θα αναστηθούν στην Δευτέρα Παρουσία αλλά πολύ πιο νωρίς πριν την έλευση του Αντιχρίστου; Είναι ή δεν είναι αντιβιβλική η διδασκαλία τους;
« τούτο γαρ υμίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου ου μη φθάσωμεν τους κοιμηθέντας• ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ’ ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστω αναστήσονται πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα» Α Θεσσαλονικείς 4:15-17.
Στην ΠΑΡΟΥΣΙΑ (την Δεύτερη) του Κυρίου Ιησού Χριστού θα γίνει η Αρπαγή όχι νωρίτερα !
«Ερωτώμεν δε υμάς, αδελφοί, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επισυναγωγής επ’ αυτόν, εις το μη ταχέως σαλευθήναι υμάς από του νοός μήτε θροείσθαι μήτε δια πνεύματος μήτε δια λόγου μήτε δι’ επιστολής ως δι’ ημών, ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού. μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον• ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιος της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ωστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός» Β Θεσσαλονικείς 2:1-4
Ο Απ. Παύλος λέγει ότι η ΕΠΙΣΥΝΑΓΩΓΗ, δηλαδή το μάζεμα, η συγκέντρωση των Χριστιανών στον Χριστό θα γίνει στην ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Κυρίου και όχι σε κάποια δήθεν προηγούμενη έλευση του Ιησού πριν την Δευτέρα Παρουσία του. Μάλιστα η ΕΠΙΣΥΝΑΓΩΓΗ θα γίνει ΜΕΤΑ την εμφάνιση του Αντιχρίστου όχι πριν.
Και όμως οι Πεντηκοστιανοί επιμένουν ότι η συγκέντρωση των Πιστών στον Ιησού θα γίνει πρίν τον Αντίχριστο !!! Προκειμένου μάλιστα να ξεγελάσουν τους αφελείς παρερμηνεύουν το εξής χωρίο της Β προς Θεσσαλονικείς επιστολή του Απ. Παύλου : «και νυν το κατέχον οίδατε, εις το αποκαλυφθήναι αυτόν εν τω εαυτού καιρω• το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχων άρτι έως εκ μέσου γένηται• και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανεία της παρουσίας αυτού» Β Θεσσαλονικείς 2:6-8.
Οι αιρετικοί ισχυρίζονται αυθαίρετα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τα χωρία που προανέφερα, ότι η Εκκλησία θα αρπαχθεί πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Λέγουν ότι η Εκκλησία ή το Άγιο Πνεύμα ή και τα δύο είναι ΤΟ ΚΑΤΕΧΩΝ / Ο ΚΑΤΕΧΩΝ που εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανιστεί ! Όταν λοιπόν φύγει με την Αρπαγή η Εκκλησία, αυτό σημαίνει ότι ΤΟ ΚΑΤΕΧΩΝ / Ο ΚΑΤΕΧΩΝ δεν είναι πλέον στη γη και ο Αντίχριστος δεν εμποδίζεται να έρθει ! Αυτό φυσικά αποτελεί εντελώς αυθαίρετη ερμηνεία. Διότι όπως είδαμε πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά θα μαζευτούν οι Χριστιανοί από τον Χριστό-«Ερωτώμεν δε υμάς, αδελφοί, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επισυναγωγής επ’ αυτόν……… μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον• ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιος της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ωστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός» Β Θεσσαλονικείς 2:1-4.
Απλώς οι αιρετικοί εκμεταλεύονται το γεγονός ότι η Γραφή δεν προσδιορίζει ακριβώς τι είναι ΤΟ ΚΑΤΕΧΩΝ / Ο ΚΑΤΕΧΩΝ και παρουσιάζοντας το σχετικό απόσπασμα απομονωμένο από τα συμφραζόμενα,το ερμηνεύουν όπως θέλουν ! Ισχυρίζονται χωρίς να το αποδεικνύουν από την Γραφή ότι ΤΟ ΚΑΤΕΧΩΝ / Ο ΚΑΤΕΧΩΝ είναι το Άγιον Πνεύμα ή η Εκκλησία ή και τα δύο.
Η Γραφή τους διαψεύδει. « και εδόθη αυτω πόλεμον ποιήσαι μετά των αγίων και νικήσαι αυτούς» Αποκάλυψη 13:7. Οι ΑΓΙΟΙ, δηλαδή η Εκκλησία, βρίσκεται στη γη την εποχή του Αντιχρίστου και αντιμετωπίζει την θεομάχο συμπεριφορά του. Δεν έχει αρπαχτεί η Εκκλησία για να γλυτώσει τους διωγμούς όπως φρονούν οι φειδόμενοι του σαρκίου τους αιρετικοί Πεντηκοστιανοί. Οι μάρτυρες των ειδωλολατρικών διωγμών της αρχαίας Εκκλησίας ήταν κορόϊδα που υπέφεραν και οι Πεντηκοστιανοί θέλουν να αποφύγουν τους διωγμούς;
Ας μας εξηγήσουν οι Πεντηκοστιανοί : ΠΩΣ γίνεται να υπάρχουν ΑΓΙΟΙ την εποχή του Αντιχρίστου στην γη αν η Εκκλησία και το Άγιο Πνεύμα έχουν φύγει;;;; Αποκτάται η Αγιότητα ΕΚΤΟΣ Εκκλησίας και χωρίς το Άγιο Πνεύμα;
« προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπον αυτω• κύριε, ουχί καλόν σπέρμα έσπειρας εν τω σω αγρω; πόθεν ουν έχει ζιζάνια; ο δε έφη αυτοίς• εχθρός άνθρωπος τούτο εποίησεν. οι δε δούλοι είπον αυτω• θέλεις ουν απελθόντες συλλέξωμεν αυτά; ο δε έφη• ου, μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκριζώσητε άμα αυτοίς τον σίτον• άφετε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν καιρω του θερισμού ερώ τοις θερισταίς• συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια και δήσατε αυτά εις δέσμας προς το κατακαύσαι αυτά, τον δε σίτον συναγάγετε εις την αποθήκην μου» Ματθαίος 13:27-30
«ο δε αγρός εστιν ο κόσμος• το δε καλόν σπέρμα, ούτοί εισιν οι υιοί της βασιλείας• τα δε ζιζάνιά εισι οι υιοί του πονηρού» Ματθαίος 13:38
«άφετε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι του θερισμού»
Στον ΘΕΡΙΣΜΟ = συντέλεια των αιώνων θα πάρει ο Κύριος τους δικούς του…..όχι νωρίτερα! «ο δε θερισμός συντέλεια του αιώνός εστιν» Ματθαίος 13:39
Ίσως ρωτήσει κάποιος και ποίο είναι ΤΟ ΚΑΤΕΧΩΝ / Ο ΚΑΤΕΧΩΝ που εμποδίζει τον Αντίχριστο να έρθει; Σίγουρη απάντηση δεν μπορούμε να δώσουμε διότι η Γραφή δεν λέγει περισσότερα. Και δεν λέγει η Γραφή περισσότερα διότι οι Θεσσαλονικείς εκείνη την εποχή ΗΞΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ περί τίνος πρόκειται- «και νυν το κατέχον οίδατε» Β Θεσσαλονικείς 2:6. Εμείς στην εποχή μας δεν ξέρουμε. Μόνο να εικάσουμε μπορούμε. Ίσως ΤΟ ΚΑΤΕΧΩΝ / Ο ΚΑΤΕΧΩΝ είναι ο εκάστοτε κατακτητής, το εκάστοτε έθνος στο οποίο ήταν υποδουλωμένη η Ιουδαία. Στην εποχή μας, εποχή Σιωνιστικής ηγεμονίας επί της οικουμένης, στην Ιουδαία δεν υπάρχει πλέον κατακτητής αλλά ισχυρό Σιωνιστικό κράτος που περιμένει τον «Μεσσία»(Αντίχριστος)!
«ΕΥΘΕΩΣ δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού, και αι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται. και τότε φανήσεται το σημείον του υιού του ανθρώπου εν τω ουρανω, και τότε κόψονται πάσαι αι φυλαί της γης και όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ’ άκρων ουρανών έως άκρων αυτών» Ματθαίος 24: 29-31.
ΕΥΘΕΩΣ= αμέσως μετά την Θλίψη ακολουθεί η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού η ΕΠΙΣΥΝΑΞΗ των Πιστών μελών της Εκκλησίας καθώς και η καταστροφή της γης όπως την ξέρουμε. Όχι Χιλιετής βασιλεία και μετά καταστροφή. ΕΥΘΕΩΣ= αμέσως μετά την θλίψη όλοι οι ανθρώποι βλέπουν τον Χριστό και οι αστέρες πέφτουν ενώ ο Ήλιος και η σελήνη σκοτίζονται όλο το σύμπαν παρέρχεται !!! Τα περί Χιλιετούς βασιλείας στη γη είναι παραμύθια !
« Ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, εν ή ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθήσονται, και γη και τα εν αυτη έργα κατακαήσεται. Τούτων ουν πάντων λυομένων ποταπούς δεί υπάρχειν υμάς εν αγίαις αναστροφαίς και ευσεβείαις» Β Πέτρου 3:10-11.
Αν η Δευτέρα Παρουσία ερχόνταν στο τέλος μίας Χιλιετούς περιόδου κατά γράμμα, τότε ΠΩΣ λέγει η Γραφή ότι « Ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί»;;; Και πως θα είναι η Χιλιετής βασιλεία σε αυτή την γη όπως λένε οι διάφοροι Χιλιαστές αφού την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος «ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθήσονται, και γη και τα εν αυτη έργα κατακαήσεται» ;;; Άφρονες αιρετικοί ! Η Γραφή λέγει ότι η Γη καταστρέφεται και τα άστρα πέφτουν και οι ουρανοί με πάταγο αφανίζονται και εσείς περιμένετε Χιλιετή επίγεια Βασιλεία ;
«και όψονται το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού επί των μετώπων αυτών. και νύξ ουκ έσται έτι, και ου χρεία λύχνου και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτιεί αυτούς, και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων» Αποκάλυψη 22: 4- 5
Όταν έρθει ο Χριστός “νύξ ουκ έσται έτι”. Αφού ο Χριστός θα έλθει ΕΥΘΕΩΣ μετά την Θλίψη, στην υποτιθέμενη επίγεια Χιλιετή βασιλεία δεν θα γυρίζει η γη γύρω από τον εαυτό της ώστε να έχουμε το ημερονύκτιον; Βλέπετε αγαπητοί αναγνώστες πόσο αντίθετα με την Γραφή είναι τα δόγματα των Πεντηκοστιανών;
«δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗΝ υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου» Ματθαίος 25:34.
Η Βασιλεία που κληρονομούν οι Πιστοί δεν ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ στο μέλλον (στη γη), ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΤΟΙΜΗ !
«Εν δε τούτο μη λανθανέτω υμάς, αγαπητοί, ότι μία ημέρα παρά Κυρίω ως χίλια έτη, και χίλια έτη ως ημέρα μία» Β Πέτρου 3:8
« ότι χίλια έτη εν οφθαλμοίς σου ως ημέρα η εχθές, ήτις διήλθε, και φυλακή εν νυκτί» Ψαλμός 89(90):4
Για τον Θεό ο Χρόνος είναι σχετικός. Μία ημέρα είναι σαν Χίλια έτη και Χίλια έτη σαν μία ημέρα και λιγότερο από μία ημέρα ! Τα Χίλια έτη της Αποκαλύψεως είναι συμβολικά. Το δέσιμο του Σατανά έγινε στην Πρώτη Παρουσία του Χριστού στην γη και δεν σημαίνει πλήρη αδράνεια αυτού όπως νομίζουν οι αιρετικοί.
«ει γαρ ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων ουκ εφείσατο, αλλά σειραίς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν τηρουμένους» Β πέτρου 2:4
«αγγέλους τε τους μη τηρήσαντας την εαυτών αρχήν, αλλά απολιπόντας το ίδιον οικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμοίς αϊδίοις υπό ζόφον τετήρηκεν» Ιούδας 6.
Οι Δαίμονες είναι δεμένοι και τώρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων. Ο Σατανάς δεν ΘΑ δεθεί, ΕΙΝΑΙ δεμένος στο να πλανήσει τα Έθνη για ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ (του Αρμαγεδώνα). Στα υπόλοιπα θέματα είναι λυτός. Θα λυθεί όμως στους έσχατους καιρούς για να πλανήσει τα έθνη για ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ- Αποκάλυψη 20:7-8.
«ΝΥΝ κρίσις εστί του κόσμου τούτου, ΝΥΝ ο άρχων του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω» Ιωάννης 12:31.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ