ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Kυριακή 14 Αὐγούστου 2016

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη

Ἡ οὐσία τῆς θρησκείας μας!

  1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ προφήτου Μιχαία. Ἀνήκει στούς 12 μικρούς προφῆτες, ἀλλά εἶναι πολύ μεγάλος κατά τήν θεολογία του, εἶναι ὁ μεγαλύτερος ὅλων τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί ἄν μοῦ ἔλεγε κανείς νά τοῦ πῶ τήν καλύτερη περικοπή ἀπό ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη, θά τοῦ διάβαζα ἀπό τόν προφήτη Μιχαία τήν περικοπή πού θέλω νά σᾶς παρουσιάσω σήμερα. Παρακαλῶ, προσέξτε:
  1. Ὁ προφήτης Μιχαίας ἔζησε κατά τήν ἐποχή τοῦ 8ου αἰώνα π.Χ. Πρίν ἀπό αὐτόν ἦταν ὁ προφήτης Ἀμώς, μετά ἀπό τόν προφήτη Ἀμώς ὁ προφήτης Ὠσηέ καί μετά ἀπό αὐτόν ὁ προφήτης Ἠσαΐας. Μετά τόν προφήτη Ἠσαΐα ἔχουμε τόν προφήτη Μιχαία. Ἀκοῦστε: Ὁ προφήτης Ἀμώς κήρυττε τόν Θεό ὡς δικαιοσύνη, γιατί αὐτό ἀπαιτοῦσε ἡ ἐποχή του νά τονίσει. Ὁ προφήτης Ὠσηέ ἔπειτα κήρυττε τόν Θεό ὡς ἀγάπη. Ἕνα οἰκογενειακό του ἐπεισόδιο, τό ὁποῖο, σάν προφήτης αὐτός, τό ἑρμήνευσε προφητικά, τοῦ ἐπέβαλε νά τονίσει τήν ἀγάπη περισσότερο, γι᾽ αὐτό καί τόν ὠνόμασαν «Ἰωάννη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης»! Ὁ Ἠσαΐας μετά τόν Ὠσηέ κήρυξε τόν Θεό ὡς παντοκράτορα, ὡς παντοδύναμο, κύριο καί ἐξουσιαστή ὅλου τοῦ κόσμου· «καδώς» ἑβραϊκά, πού σέ μᾶς ἑρμηνεύεται μέ τό «ἅγιος». Καί ἀπέναντι αὐτοῦ τοῦ παντοκράτορα ἁγίου Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἔχει «φόβο», συντριβή καί ταπείνωση. Ἀπόλυτο ὑπακοή στά προστάγματά Του.
  2. Μετά ἀπό τούς προφῆτες αὐτούς ἔρχεται, χριστιανοί μου, ὁ προφήτης Μιχαίας. Στά χρόνια τοῦ προφήτου αὐτοῦ οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦσαν τόν Θεό περισσότερο. Καί κατέφευγαν στούς ἱερεῖς καί τούς ρωτοῦσαν τί νά κάνουν, γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. Ἀλλά οἱ ἀπαίδευτοι ἱερεῖς, ἀπαίδευτοι καί συμφεροντολόγοι, δέν ἔλεγαν στούς ἀνθρώπους αὐτούς πού τούς ρωτοῦσαν σωστά λόγια, ὅπως νά προσεύχονται στόν Θεό καί νά κάνουν καλές πράξεις, ἀλλά τούς ἀπαντοῦσαν ὡς ἑξῆς: Τούς ἔλεγαν νά φέρουν στόν Θεό κριάρια καί μοσχάρια γιά θυσία καί λάδι πολύ· ἀκόμη δέ μερικοί – πολύ αὐστηροί καί ἀκραῖοι αὐτοί – τούς ἔλεγαν νά θυσιάσουν καί τό πρωτότοκό τους παιδί, γιά νά συγχωρεθοῦν τά ἁμαρτήματά τους (βλ. Μιχ. 6,6.7).
  3. Ἔρχονταν ἔπειτα οἱ ἄνθρωποι αὐτοί καί στόν προφήτη Μιχαία καί τόν ρωτοῦσαν καί αὐτόν τί νά κάνουν γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. Καί ἔλεγαν στόν προφήτη ὅ,τι τούς εἶπαν οἱ ἄλλοι, οἱ ἀπαίδευτοι ἱερεῖς. Καί τόν ρωτοῦσαν: Νά δώσουν στόν Θεό κριάρια καί μοσχάρια καί λάδια πολλά; Νά δώσουν τό πρωτότοκό τους παιδί γιά θυσία; Ἀλλά ὁ σωστός προφήτης τοῦ Θεοῦ, ὁ Μιχαίας, τούς ἀπαντοῦσε: Ὄχι ἄνθρωποι, ὄχι! «Σᾶς ἀναγγέλθηκε ποιό εἶναι τό καλό καί τί ὁ Θεός ζητάει ἀπό σᾶς». Γιατί, χριστιανοί μου, λέει «σᾶς ἀναγγέλθηκε»; Ἀπό ποιούς τούς ἀναγγέλθηκε; Ἀπό τούς προηγούμενους προφῆτες, τόν Ἀμώς, τόν Ὠσηέ καί τόν Ἠσαΐα, τούς ὁποίους ὅμως αὐτοί δέν διάβαζαν, ἀλλά πήγαιναν σέ ἀπαίδευτους ἱερεῖς καί ζητοῦσαν νά κάνουν αὐτούς γιά καθοδηγούς.
  4. Συνεχίζει, λοιπόν, ὁ προφήτης Μιχαίας καί λέγει σέ αὐτούς, πού τόν ρωτοῦσαν τί νά κάνουν γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. «Τίποτε ἄλλο – τούς λέγει – παρά μόνο δικαιοσύνη νά ἐξασκεῖτε, μέ ἀγάπη νά φέρεστε καί ταπείνωση νά ἔχετε ἔναντι τοῦ Θεοῦ σας» (Μιχ. 6,8).

Τρία πράγματα, χριστιανοί μου, λέει ὁ προφήτης Μιχαίας στούς ἀνθρώπους πού τόν ἐρωτοῦσαν τί νά κάνουν γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. Τό πρῶτο εἶναι «νά ἐξασκοῦν δικαιοσύνη». Εἶναι τό κήρυγμα τοῦ προφήτη Ἀμώς, πού κήρυττε τόν Θεό ὡς δικαιοσύνη, ὅπως εἴπαμε. Τό δεύτερο, πού λέγει ὁ προφήτης Μιχαίας, εἶναι «νά φέρονται μέ ἀγάπη». Εἶναι τό κήρυγμα τοῦ προφήτη Ὠσηέ. Καί τό τρίτο πού ζητᾶ ὁ προφήτης Μιχαίας εἶναι οἱ ἄνθρωποι«νά ἔχουν ταπείνωση ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ». Αὐτό τό κήρυττε μέ πολλά του κηρύγματα ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὁ ὁποῖος κήρυττε τόν Θεό ὡς παντοκράτορα καί ἅγιο («καδώς»), ἔναντι τοῦ Ὁποίου, ὅπως εἴπαμε οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά φέρονται μέ ταπείνωση καί ἀπόλυτη ὑπακοή.

  1. Δηλαδή, ὁ προφήτης Μιχαίας στήν ἀπάντηση πρός τούς ἀνθρώπους πού τόν ρωτοῦσαν τί νά κάνουν γιά νά εἶναι ὅπως τούς θέλει ὁ Θεός, δέν εἶπε τίποτε τό δικό του, ἀλλά ἐπανέλαβε τά κηρύγματα τῶν προηγουμένων του προφητῶν, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ὠσηέ καί τοῦ Ἠσαΐου. Γι᾽ αὐτό καί στούς ἀνθρώπους πού τόν ρωτοῦσαν τούς ἀπάντησε, «σᾶς ἀναγγέλθηκε», «σᾶς εἰπώθηκε». Τούς εἰπώθηκε ἤδη ἀπό τούς προηγούμενους προφῆτες. Γιά νά τό ποῦμε καλύτερα, ὁ προφήτης Μιχαίας σέ ἕνα μόνο στίχο τοῦ βιβλίου του, στόν 6,8, συνόψισε τήν διδασκαλία ὅλων τῶν προηγουμένων του προφητῶν. Σάν νά πῆγε, δηλαδή, ὁ προφήτης σέ τρία ὡραῖα περιβόλια, ἔκοψε ἀπ᾽ αὐτά τό καλύτερο λουλούδι τους, ἔκανε ἕνα μπουκέτο καί τό προσφέρει σ᾽ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα γιά νά μοσχοβολήσει ὁ κόσμος!

Χριστιανοί μου, ἡ οὐσία τῆς θρησκείας μας, μᾶς λέγει σήμερα ὁ προφήτης Μιχαία πού ἑορτάζουμε, εἶναι αὐτά τά τρία: Νά εἴμαστε δίκαιοι, νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά ἔχουμε εὐλάβεια καί ταπείνωση πρός τόν παντοκράτορα Θεό μας, «φόβο» Θεοῦ, ὅπως τό λένε τά ἱερά βιβλία.

Ναί, αὐτά τά τρία εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἀληθινῆς θρησκείας μας.

Καλή Παναγιά!

Μέ πολλές εὐχές

†Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας