ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, 15 Αὐγούστου 2016

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ!

  1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑορτάζει ἡ Παναγιά μας. Σήμερα ἔχουμε τήν μεγαλύτερη Θεομητορική ἑορτή, τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.

Τί νά σᾶς πῶ γιά τήν Παναγία μας σήμερα, χριστιανοί μου; Ὅ,τι καί ὅσα ἄν πεῖ κανείς γιά τήν Παναγία, δέν θά μπορέσει ποτέ νά συνθέσει ἐπάξιο ὕμνο γι᾽ Αὐτήν.

Θά σᾶς πῶ πρῶτον νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία. Καί ξέρω ὅτι τήν ἀγαπᾶτε. Καί ἐγώ μαζί σας ἀγαπῶ τήν Παναγία. Καί τῆς ὑποσχόμαστε ὅτι καί κεραμίδι νά μᾶς βάλουν στό στόμα, δέν θά σταματήσουμε ποτέ νά Τήν ὑμνοῦμε καί νά μιλᾶμε γι᾽ Αὐτήν. Ναί, Τῆς ὑποσχόμαστε, «οὐ σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε τάς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι»!

Πάντα, χριστιανοί μου, νά προσευχόμαστε στήν Παναγία. Ὅλοι νά μάθετε ἐκείνη τήν ὡραία προσευχή, τό«Θεοτόκε Παρθένε…» καί νά τό λέτε πολλές φορές τήν ἡμέρα. Ἀλλά καί ἄν δέν ξέρετε τήν προσευχή αὐτή, μόνο τό«Παναγία μου, Παναγία μου» καί ἄν λέτε, καίετε τόν διάβολο μ᾽ αὐτό. Ναί, ἀκούει ὁ διάβολος «Παναγία» καί τρέμει.

  1. Εἶναι ἀνάγκη, χριστιανοί, ἡ προσευχή μας στόν Θεό νά περνάει ἀπό τήν Παναγία. Γιατί ὅπως ὁ Χριστός γιά νά ἔρθει σέ μᾶς πέρασε ἀπό τήν Παναγία πρῶτα, σαρκώθηκε σέ Αὐτήν καί ἔπειτα ἦρθε σέ ᾽μᾶς, ἔτσι καί ἡ προσευχή μας, γιά νά φθάσει στόν Θεό, πρέπει νά περνάει ἀπό τήν Παναγία πρῶτα. Νά προσευχόμαστε, λοιπόν, στήν Παναγία.

Καί ἀκόμη, ἀφοῦ ὅλοι μας ἀγαπᾶμε τήν Παναγία, σέ ὅλα τά σπίτια πρέπει νά ὑπάρχει ἡ ἁγία της εἰκόνα. Δέν μπορῶ νά φανταστῶ σπίτι ὀρθόδοξου χριστιανοῦ πού νά μήν ἔχει εἰκόνα τῆς Παναγίας. Καί σέ αὐτή τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας νά βάζετε οἱ μεγάλοι τά παιδιά σας νά προσεύχονται σέ κάθε δυσκολία τῆς οἰκογένειας. Αὐτό τά παιδιά δέν θά τό ξεχάσουν ὅταν μεγαλώσουν, καί θά θεωροῦν τήν εἰκόνα αὐτή σάν ἱερό κειμήλιο καί θά τήν δείχνουν μέ συγκίνηση στά δικά τους παιδιά.

Καί ὄχι μόνο στά σπίτια σας νά ἔχετε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἀλλά καί ἐπάνω σας, στήν τσέπη σας, νά ἔχετε τήν Παναγία. Ἔχω τυπώσει μία τέτοια μικρή εἰκόνα γιά σᾶς, μέ τό «Θεοτόκε Παρθένε…» στήν πίσω ὄψη καί τήν δίνω παντοῦ. Ἄν κανείς σας δέν τήν ἔχει πάρει, νά μοῦ τήν ζητήσει ὅταν μέ δεῖ.

  1. Εἶναι μεγάλη ἡ δόξα, χριστιανοί μου, τῆς Παναγίας μας. Τά Χερουβίμ εἶναι τίμια. Ἀλλά ἡ Παναγία εἶναι«τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ». Τά Σεραφίμ εἶναι ἔνδοξα. Ἀλλά ἡ Παναγία εἶναι «ἐνδοξοτέρα» καί μάλιστα«ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ». Ἄν μοῦ ἔλεγε κανείς νά τοῦ ἐκφράσω μέ μία λέξη ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς πίστης μας, ὅλη τήν Ὀρθοδοξία, θά τοῦ ἔλεγα τήν λέξη «Παναγία»! Ναί! Ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς δημιουργίας, ὅλο τό σοφό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὅλη ἡ δόξα τοῦ σεσωσμένου ἀνθρώπου, ὅλα αὐτά ἐκφράζονται στό πρόσωπο τῆς Παναγίας. Γι᾽ αὐτό καί Τῆς λέγουμε: «Χαῖρε τῶν δογμάτων Αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ) τό κεφάλαιον»!

Καί ἐπειδή, χριστιανοί μου, ἡ δόξα τῆς Παναγίας μας εἶναι πολύ μεγάλη, εἶναι ἀνείπωτη, γι᾽ αὐτό και ἐμεῖς, ὡς προσφορά καί τιμή σ᾽ Αὐτήν, τῆς προσφέρουμε τό πιό μεγάλο, μεγαλύτερο ἀπό τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἄλλο. Καί ποιό εἶναι τό μεγαλύτερο καί ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα, ἀπό ὅσα κάνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι; Τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα καί τό πιό ἅγιο ἀπό ὅλα εἶναι, χριστιανοί μου, ἡ θεία Λειτουργία! Τήν θεία Λειτουργία τήν προσφέρουμε γιά ὅλους καί γιά ὅλα: «Ὑπέρ προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν…», ἀλλά ἀκοῦτε, ἔπειτα ἀπό αὐτά, τόν ἱερέα νά λέει:«Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας Ἀχράντου, Ὑπερευλογημένης…». Τήν θεία Λειτουργία, δηλαδή, τήν προσφέρουμε καί τήν ἀφιερώνουμε «ἐξαίρετα», δηλαδή, ἰδιαίτερα στήν Παναγία. Καί ἡ Παναγία εὐχαριστεῖται καί Αὐτή ἰδιαίτερα γιά τό μέγιστο αὐτό Δῶρο σ᾽ Αὐτήν. Ἀλλά θέλει νά βλέπει συγκεντρωμένα στήν θεία Λειτουργία ὅλα Της τά παιδιά, ὅλους ἐμᾶς τούς βαπτισμένους χριστιανούς. Γι᾽ αὐτό, ὦ φιλέορτοι χριστιανοί, υἱοί καί θυγατέρες τῆς Θεοτόκου, ὅταν ὁ παπᾶς σας στό χωριό χτυπάει τήν καμπάνα καί σᾶς καλεῖ γιά τήν θεία Λειτουργία, πέρα οἱ ἄλλες δουλειές καί νά ἑτοιμάζεστε γιά τήν Ἐκκλησία, λέγοντας: «Πᾶμε στήν Ἐκκλησία, γιατί μᾶς περιμένει ἡ Παναγία. Πᾶμε νά πάρουμε τήν Εὐχή Της»!

Χρόνια σας πολλά. Εὔχομαι ἡ Παναγία νά προστατεύει σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας. Τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὅλο, ΑΜΗΝ!

Μέ πολλές εὐχές

                          † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας