ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 3 Ἰουλίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

  1. Λέγαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατά τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως γιά νά ἔχει νόημα ἡ ζωή του καί νά εἶναι πραγματικά ἄνθρωπος πρέπει ἡ καρδιά του νά εἶναι στραμμένη στόν Χριστό καί νά μιμεῖται τήν ζωή του Χριστοῦ. Γιατί ὁ Χριστός σαρκώθηκε καί ἔζησε ἀνάμεσά μας καί μέ τήν ζωή του μᾶς χάραξε πορεία πού πρέπει καί ᾽μεῖς νά ἀκολουθοῦμε. Ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ὁ Χριστός μᾶς ἄφησε «ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Α´ Πέτρ. 2,21). Οἱ ἅγιοι ἔγιναν μιμητές τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου:«Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κἀγώ Χριστοῦ» (Α´ Κορ. 11,1).
  1. «Κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ», λοιπόν, «κατ᾽ εἰκόνα Χριστοῦ», δημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος, γιά νά πετύχει τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν» μέ Αὐτόν. Ἀλλά ἔπρεπε νά περάσει ἀπό μία ἄσκηση γιά νά τό πετύχει αὐτό. Ἡ ἄσκηση ἦταν νά ὑπακούσει στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί νά μήν φάγει ἀπό τόν ἀπηγορευμένο καρπό. Γιατί δέν θά ἦταν ἀρετή γιά τόν ἄνθρωπο, ἄν τόν ἀνάγκαζε ὁ Θεός νά κάνει τό καλό. Ὁ Θεός ἔκανε ἐλεύθερο τόν ἄνθρωπο. Ὅπως λέγει ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «οὐκ ἀρετή τό βίᾳ γινόμενον». Στήν ἄσκησή του ὅμως αὐτή ὁ ἄνθρωπος ἀπέτυχε καί ἔγινε ἡ θλιβερή πτώση. Παρήκουσε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἁμάρτησε. Ἡ ἁμαρτία του αὐτή λέγεται «προπατορικό ἁμάρτημα». Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον, χριστιανοί μου, νά σᾶς πῶ τί «ἔπαθε» ὁ ἄνθρωπος καί ἁμάρτησε, γιά νά νοήσουμε ἔπειτα τί σημαίνει αὐτό πού λέμε «προπατορικό ἁμάρτημα».
  2. Ἀλλά πρίν ἀπό τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἔγινε ἡ πτώση τοῦ Ἑωσφόρου καί ἔχουμε τόν διάβολο μέ τά τάγματά του. Γιατί, ὅπως ξέρετε, ὁ διάβολος πρῶτα ἦταν ἄγγελος, ἦταν ἀνώτερο ἀγγελικό τάγμα, τό τάγμα τοῦ Ἑωσφόρου. Καί οἱ ἄγγελοι στήν ἀρχή ἦταν «τρεπτοί», μποροῦσαν δηλαδή νά τραποῦν στό κακό καί νά ἁμαρτήσουν. Ἀργότερα, μετά τήν πτώση τοῦ Ἑωσφόρου, μέ τό «στῶμεν καλῶς» πού εἶπε ὁ Μιχαήλ, τότε οἱ ἄγγελοι ἔγιναν «ἀκλινεῖς» στό κακό καί εἶναι ἀπό τότε ἀναμάρτητοι. Ἐπειδή δέ συνδέεται ἡ πτώση τοῦ διαβόλου μέ τήν δική μας πτώση, ἤθελα, ἀγαπητοί μου, νά σᾶς πῶ λίγα λόγια γι᾽ αὐτήν. Ξέρετε γιατί ἔγινε ἡ πτώση τοῦ Ἑωσφόρου; Ἔγινε ἀπό τόν φθόνο του σέ μᾶς, στόν ἄνθρωπο. Προσέξτε, γιατί θά ἀκούσετε κάτι, πού πιθανόν δέν τό γνωρίζετε. Ὁ διάβολος εἶπαμε ὅτι πρῶτα ἦταν ἄγγελος. Ἦταν καθαρό πνεῦμα. Καί σάν καθαρό πνεῦμα στόν παράδεισο ἔβλεπε γενικά τά μέλλοντα νά συμβοῦν. Ἔτσι, εἶδε πάνω ἀπό αὐτόν, πού ἦταν τό ἀνώτερο ἀγγελικό τάγμα, εἶδε ἄνθρωπο. Καί ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν σέ μεγάλη καί λαμπερή δόξα καί τιμή. Καί φθόνησε λοιπόν ὁ Ἑωσφόρος τόν ἄνθρωπο, πού ἦταν πάνω ἀπό αὐτόν, πού ἦταν ἄγγελος, καί ἔπεσε μέ τά τάγματά του καί ἔγινε τά τάγματα τῶν δαιμόνων. Αὐτό τό λέμε πτώση τοῦ Ἑωσφόρου. Μήπως, χριστιανοί μου, μήπως καταλάβατε ποιός ἦταν ὁ ἄνθρωπος, ὁ πάνω ἀπό τά ἀγγελικά τάγματα, πού φθόνησε ὁ Ἑωσφόρος; Ἦταν ἡ Παναγία μας! Ἡ Παναγία μας εἶναι πολύ πάνω ἀπό τούς ἀγγέλους. Τά Χερουβίμ εἶναι τίμια. Ἀλλά ἡ Παναγία μας εἶναι «τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ». Τά Σεραφίμ εἶναι ἔνδοξα. Ἀλλά ἡ Παναγία μας εἶναι «ἐνδοξοτέρα, ἀσυγκρίτως», παρακαλῶ «τῶν Σεραφίμ»! Ἀπό φθόνο στήν Παναγία, λοιπόν, πού εἶναι κανονική ἄνθρωπος, καί γι᾽ αὐτό μιλᾶμε γιά κανονική σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀπό φθόνο στήν Παναγία, λέγω, ἔπεσε ὁ Ἑωσφόρος ἄγγελος.
  3. Καί συνεχίζει ἀπό τότε ὁ τρισκατάρατος τόν φθόνο του ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου καί ἔτσι στράφηκε ἐναντίον τοῦ Ἀδάμ κάι τῆς Εὔας καί τούς παρέσυρε στήν πτώση. Μέ πολλή δέ κακότητα ὁ διάβολος παρέσυρε τόν ἄνθρωπο. «Πάτησε πολύ γερά», γιά νά τόν ἀπατήσει. Ὁ ἄνθρωπος ὅπως εἴπαμε καί στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἦταν πλασμένος γιά τήν θέωση. Νά θεωθεῖ. Καί ἀφοῦ ἦταν πλασμένος γι᾽ αὐτό, ἄρα ἡ θέωση ἦταν στήν φύση του καί τοῦ ἦταν ἐπιθυμητή. Ὁ διάβολος λοιπόν πλησίασε τούς πρωτοπλάστους στόν παράδεισο καί τούς συμβούλευσε νά φάγουν τόν ἀπηγορευμένο καρπό, γιά νά γίνουν θεοί. Προσέξτε! Ἄρχισε ἀπό αὐτό πού ἤθελαν καί ἦταν ἡ δόξα τους: Τό νά θεωθοῦν. Ἀλλά τούς ὑπέδειξε ἄλλο δρόμο γιά τήν θέωση. Ὄχι τήν ὑπακοή, πού τούς εἶχε συμβουλεύσει ὁ Θεός, ἀλλά τήν ἀνυπακοή. Καί ἄς προσέξουμε ὅτι ὁ διάβολος τούς εἶπε νά γίνουν «ὡς θεοί». «Ἔσεσθε ὡς θεοί» (Γεν. 3,5). Ἄλλοι θεοί, δηλαδή. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος θά πετύχαινε τήν θεωσή του «ἐν τῷ Θεῷ», ἑνωμένος μέ τόν Θεό, ὁ διάβολος τούς πρότεινε νά γίνουν θεοί χωρίς τόν Θεό καί χωρισμένοι ἀπό Αὐτόν.
  4. Καί τό κακό, χριστιανοί μου, ἔγινε. Ὁ ἄνθρωπος ἅπλωσε τό χέρι του καί ἔφαγε τόν ἀπαγορευμένο καρπό. Καταραμένη ὥρα!… Καί ἔτσι ἦρθαν ὅλα τά κακά στήν γῆ. Ἡ φύση «ἀγρίεψε» καί ἔβγαλε ἀγκάθια νά μᾶς τρυπᾶνε τά πόδια. Καί τά ἤρεμα πρῶτα θηρία ἔγιναν ἄγρια καί ἐπιτέθηκαν στόν ἄνθρωπο. Σάν νά ἤθελαν νά ποῦν καί αὐτά: «Θά σέ φάω ἄνθρωπε πού παρέβηκες τοῦ Θεοῦ τήν ἐντολή»! Τήν μεγάλη δέ ζημιά τήν ἔπαθε ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Γιατί στό σῶμα του μπῆκε ἡ φθορά καί ὡς ἀποτέλεσμα ἦρθε ὁ θάνατος. Ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ πνευματικοῦ του θανάτου, τοῦ χωρισμοῦ δηλαδή τῆς ψυχῆς του ἀπό τόν Θεό, ἦρθε καί ὁ σωματικός του θάνατος, ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα του. Ἀλλά καί ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος ἡ ζωή του θά εἶναι ταραχώδης καί θρηνώδης, γιατί ἀποκόπηκε ἀπό τόν Θεό, γιατί παρέβηκε τήν ἐντολή Του. Εἴπαμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀξίζει νά λέγεται ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Θεό καί ἐφαρμόζει τό ἅγιο θέλημά Του. Τώρα, πού μέ τήν πτώση του ὁ ἄνθρωπος ἀποκόπηκε ἀπό τόν Θεό, ἔγινε ὑπ-άνθρωπος, ἔπεσε στήν κλίμακα τῶν ζώων. Καί πραγματικά, ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀποκαλοῦν τόν ἄνθρωπο, στήν πεπτωκυία του κατάσταση, «ζῶον» καί «κτῆνος», γιά τά θηριώδη πάθη του. Ὁ ψαλμωδός λέγει: «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13)!…

Ἀλλά χαρεῖτε, χριστιανοί! Ὅπως μᾶς τό τραγουδᾶνε τά παιδιά μας, «ἀρκεῖ πού ἦρθε ὁ Χριστός, ἅγιος καί πνευματικός, στήν γῆ νά περπατήσει καί νά μᾶς καλοκαρδίσει»! Ὁ Χριστός μᾶς ἔβαλε σέ νέο παράδεισο, πού λέγεται Ἐκκλησία. Καί μᾶς ἔδωσε ἐντολές, αὐτές πού εἶναι γραμμένες στό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Λοιπόν, «ἄς ζοῦμε βίον τέλειον κατά τό Εὐαγγέλιον»!

Μέ πολλές εὐχές,

                       † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας