Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΟΛΟΙ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή γνώµη καί τή συµβουλή κάποιου ἄλλου. Ὅµως δέν ἱκανοποιοῦνται εὔκολα, γιατί ἄλλοτε ἀπευθύνονται σέ ἄσχετους µέ αὐτό πού τούς ἀπασχολεῖ καί ἄλλοτε ἀπευθύνονται σέ πρόσωπα πού ἔχουν διαφορετικά κριτήρια καί ἀντίθετη µέ τή δική τους ἰδεολογία. Γι᾿ αὐτό χρειάζεται προσοχή. Ἰδιαίτερα γιά πνευµατικά θέµατα, πρέπει νά ἀπευθύνονται σέ ἔµπειρους ἀγωνιστές τῆς πίστης, οἱ ὁποῖοι ἐνδεχοµένως νά µή ἔχουν γνώσεις καί πτυχία κοσµικῆς σοφίας, ἔχουν ὅµως τό κατά Θεόν βίωµα καί ὁ λόγος τους εἶναι αὐθεντικός καί ἀξιόπιστος.

ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος ἔδινε τήν ἀκόλουθη συµβουλή: «Μή ζητήσεις νά πάρεις γνώµη ἀπό κάποιον πού δέν εἶναι στόν ἴδιο δρόµο µέ σένα, ἀκόµα καί ἄν εἶναι πολύ σοφός». Τό ἐρώτηµα πρέπει νά τό ὑποβάλλουν σέ ἄνθρωπο πού µπορεῖ νά τούς καταλάβει, πού βαδίζει τόν ἴδιο δρόµο. Αὐτό εἶναι πολύ σηµαντικό. Ἡ ἐµπειρία µπορεῖ νά βοηθήσει καί νά ἀνοίξει ὁρίζοντες, νά φωτίσει τή ζωή τους καί νά τούς παρηγορήσει. Ἐάν δείξουν ἐµπιστοσύνη σέ ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν σχέση µέ τήν πίστη καί ἡ κοσµοθεωρία τους εἶναι ἀντίθετη µέ τό Εὐαγγέλιο, τό λιγότερο πού µπορεῖ νά συµβεῖ εἶναι ἡ µείωση τοῦ πνευµατικοῦ τους ἐνδιαφέροντος καί ἡ στροφή τοῦ νοῦ τους σέ ἄσχετα µέ τή σωτηρία θέµατα.

 

Τά παραπάνω δέν ἰσχύουν ὅταν οἱ ἄνθρωποι θέλουν συµβουλές γιά πρακτικά θέµατα τῆς καθηµερινότητάς τους. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις ἐπιβάλλεται νά ἀπευθύνονται στούς εἰδικούς ἀνθρώπους. Ἀναφέρω ἕνα παράδειγµα. Θέλει κάποιος νά χτίσει ἕνα σπίτι. Ὁπωσδήποτε θά ἀπευθυνθεῖ στόν πολιτικό µηχανικό γιά τό σχέδιο, στόν ἐργολάβο γιά τίς σχετικές ὁδηγίες καί στούς τεχνίτες γιά τήν κατασκευή. Χωρίς αὐτούς δέν θά µπορέσει νά πετύχει κάτι σπουδαῖο. Οὔτε θά τούς θεωρήσει ἀκατάλληλους, γιατί εἶναι διαφορετικοί ἀπό αὐτόν, δηλαδή ἔχουν ἄλλες ἰδέες καί ἄλλο ἦθος. Ἀντίθετα, ἐπιβάλλεται νά τούς εὐχαριστήσει καί νά τούς ἐπαινέσει. ∆έν πρέπει νά ἐπιµένει στή γνώµη του, γιατί εἶναι σίγουρο ὅτι θά βρεθεῖ σέ πολλές δυσκολίες.

Πολλοί χριστιανοί ζητοῦν ἀπό τούς πνευµατικούς τους συµβουλές γιά θέµατα πού δέν εἶναιπνευµατικά, γιατί ἔχουν τήν ἐσφαλµένη ἄποψη ὅτι εἶναι σέ θέση νά τούς βοηθήσουν. Ξεχνοῦν ὅτι οἱπνευµατικοί δέν εἶναι δυνατόν νά τά γνωρίζουν ὅλα, οὔτε καί ἔχουν ὑποχρέωση νά ἀσχολοῦνται µέ τίςκαθηµερινές ὑποθέσεις τῶν ἐξοµολογουµένων. ∆έν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ὅπου πνευµατικοίἔχουν δώσει ὁδηγίες καί συµβουλές γιά διάφορα προβλήµατα, χωρίς τήν ἀναγκαία γνώση καί ἐµπειρία,καί δηµιούργησαν καταστάσεις ἐνοχλητικές καί δυσάρεστες

 

Ορθόδοξος Τύπος,27/05/2016