ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 17 Ἀπριλίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΖΗΤΑΕΙ «ΠΡΩΤΕΙΟ»!

  1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ἡ τελευταία Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιατί ἡ ἄλλη Κυριακή, ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων, μᾶς εἰσάγει στήν Ἁγία καί μεγάλη Ἑβδομάδα, στό Πάθος τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά γιά τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ προ-εἰσαγωγικά μᾶς μιλοῦσε καί τό σημερινό Εὐαγγέλιο. Ἔλεγε γιά τόν Χριστό, πού πηγαίνει στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου θά παραδοθεῖ στά χέρια τῶν ἀρχιερέων καί γραμματέων καί θά τόν καταδικάσουν σέ θάνατο καί θά τόν παραδώσουν στούς ἐθνικούς. Θά τόν ἐμπαίξουν καί θά τόν μαστιγώσουν καί θά τόν φτύσουν καί θά τόν σταυρώσουν, ἀλλά τήν τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθεῖ.
  1. Ἐνῶ ὅμως ὁ Χριστός μιλάει στούς μαθητές Του γιά τά πάθη Του, οἱ μαθητές – ἄς μήν τούς παρεξηγήσουμε, παρακαλῶ, γιατί δέν εἶχαν λάβει ἀκόμη Πνεῦμα Ἅγιο –, οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, λέγω, ζητοῦν πρωτοκαθεδρίες καί τιμές καί δόξες. Ὁ Χριστός ὅμως τούς λέγει ὅτι δέν εἶναι αὐτά γι᾽ αὐτούς. Αὐτά – τούς λέγει – εἶναι γιά τούς κοσμικούς ἄρχοντες, πού θέλουν νά καταδυναστεύουν καί νά καταπιέζουν τούς λαούς. Καί στήν συνέχεια λέγει στούς μαθητές Του ὁ Χριστός πῶς θέλει νά εἶναι οἱ δικοί Του. Θέλει νά εἶναι ὄχι οἱ «πρῶτοι» καί οἱ «ἐξουσιαστές» τῶν ἄλλων, ἀλλά νά εἶναι ταπεινοί, νά εἶναι ὑπηρέτες καί σάν δοῦλοι στούς ἄλλους! Καί τό παράδειγμα αὐτό τό ἔδωκε, ἀδελφοί μου, ὁ Ἴδιος ὁ Κυριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος, μᾶς λέγει σήμερα τό Εὐαγγέλιο, «δέν ἦλθε νά ὑπηρετηθεῖ, ἀλλά νά ὑπηρετήσει καί νά δώσει τήν ζωή Του λύτρο γιά πολλούς»!
  2. Τό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί χριστιανοί, πρέπει νά τό ἀκούσει ἰδιαίτερα ὁ Πάπας γιά νά βάλει μυαλό! Ὁ Πάπας χρόνια τώρα ζητάει νά ἔχει τό «πρωτεῖο» σέ ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί σέ ὅλους τούς Ἐπισκόπους καί – ἀκοῦστε, ἀκοῦστε τό χειρότερο – ἀνεκήρυξε τόν ἑαυτό του γιά «ἀλάθητο»!!! Τό ἔχουμε πεῖ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι στούς Πᾶπες πολλές φορές ἀπό τά προηγούμενα χρόνια, τό εἴπαμε ἀκόμη πολλές φορές καί στό σημερινό Πάπα, ἀλλά αὐτοί τίποτε. Τούς εἴπαμε ὅτι ὁ Χριστός, μᾶς θέλει ταπεινούς καί νά μήν ζητᾶμε πρωτεῖα. Ἀλλά οἱ Πᾶπες, χρόνια τώρα, κάνουν ἀγῶνες γιά τό «πρωτεῖο» τους καί σάν προϋπόθεση γιά νά ἑνωθοῦμε μαζί τους εἶναι – μᾶς λένε– νά τούς τό ἀναγνωρίσουμε. Ἄν εἶναι δυνατόν νά κάνουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τέτοιο λάθος!..
  3. Ἀλήθεια εἶναι αὐτά πού σᾶς λέω, χριστιανοί μου, γιά τόν παπισμό. Θά ἔχετε βέβαια ἀκούσει γιά τό «πρωτεῖο» καί τό «ἀλάθητο» τοῦ Πάπα. Σᾶς ἔχω πεῖ πολλές φορές γιά τίς πλάνες καί τίς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ γενικά. Ἀλλά οἱ δυό αὐτές πλάνες, τό «πρωτεῖον» καί τό «ἀλάθητον» εἶναι οἱ χειρότερες ὅλων. Καί εἶναι χειρότερες, γιατί προσκρούουν ὄχι μόνο στήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί στήν λογική καί στήν ἀνθρώπινη εὐγένεια. Δέν λέω μόνο χριστιανικῶς, ἀλλά καί ἀνθρωπίνως, δέν «πάει» νά λές στά Πατριαρχεῖα καί σ᾽ ὅλους τούς Ἐπισκόπους, «ἐγώ εἶμαι πάνω ἀπ᾽ ὅλους σας· ἐγώ εἶμαι ὁ πρῶτος σας» καί «ἐγώ εἶμαι ὁ ἀλάθητος». Δηλαδή, σάν νά ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο, γιά νά κάνει ὁ Πάπας τήν κοσμική του αὐτοκρατορία!…
  4. Ἀλλά, πῶς, χριστιανοί μου, συμβαίνει ὁ Πάπας, ἀντίθετα μέ ὅσα λέει ὁ Χριστός μας στό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο στούς μαθητές Του, πῶς συμβαίνει αὐτός νά ζητάει τό «πρωτεῖο» καί τό «ἀλάθητο» γιά τόν ἑαυτό του;

Ἀκοῦστε: Θά γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι πρῶτα οἱ παπικοί ἦταν ἑνωμένοι μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀποτελοῦσαν ἕνα σῶμα μέ αὐτήν, ἦταν καί αὐτοί Ἐκκλησία. Καί ἦταν πολύ καλή τότε ἡ Ρωμαϊκή Ἐκκλησία. Εἶχε καί ὀρθή πίστη καί καλά ἔργα. Ἦταν ἡ πρώτη καί στά δύο. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὀνομάζει τήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης «προκαθημένη τῆς ἀγάπης»! «Προκαθημένη»! Πρώτη! Καί ὅπως συμβαίνει καί σήμερα, ἄν βλέπουμε κάποιο ἱερέα ἡ ἀρχιερέα, νά εἶναι ταπεινός καί ἐνάρετος καί νά γνωρίζει τήν ὀρθόδοξη θεολογία – ὅπως ἦταν, γιά παράδειγμα, ὁ ἱερομόναχος πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος – τρέχουμε ὅλοι σ᾽ αὐτόν καί τόν κάνουμε «Πατριάρχη», ἔτσι συνέβηκε παλαιά μέ τήν Ρωμαϊκή Ἐκκλησία τῶν Παπῶν. Ὅλες οἱ Ἐκκλησίες κατέφευγαν σ᾽ αὐτήν καί τήν συμβουλεύονταν καί ἔδιναν σ᾽ αὐτήν παραγματικά «πρωτεῖο τιμῆς». Ἄρχισαν ὅμως οἱ Πᾶπες νά ὑπερηφανεύονται γι᾽ αὐτή τήν τιμή πού ἔκαναν σ᾽ αὐτήν οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες. Αὐτό τά φταίει ὅλα, χριστιανοί μου, ἡ ὑπερηφάνεια. Αὐτό τό σαράκι!.. Οἱ Πᾶπες, λοιπόν, ἐπειδή ἔβλεπαν τήν τιμή πού τούς πρόσφεραν οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες – μιλάω γιά τότε πού ἦταν ὀρθόδοξοι καί αὐτοί ἀκόμη – ἄρχισαν ἔπειτα οἱ Πᾶπες, λέγω, νά ζητοῦν ἀπαιτητικά καί ἐξουσιαστικά αὐτή τήν τιμή, αὐτό τό «πρωτεῖο». Τό ἤθελαν τώρα ὄχι ὡς «πρωτεῖο τιμῆς», πού τούς τό προσφέραμε γιά τήν ὀρθή πίστη τους καί τήν ἀγάπη τους σέ καλά ἔργα, ἀλλά τό ἤθελαν ὡς «πρωτεῖο δυνάμεως» καί «πρωτεῖο ἐξουσίας». Διάφοροι Πᾶπες τώρα ἄρχισαν νά ὀνομάζουν τόν ἑαυτό τους «κεφαλή» ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν, μέχρις ὅτου νά φτάσουν νά ποῦν ὅτι ὅποιος δέν ἐπικοινωνεῖ μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης εἶναι αἱρετικός· ἄκου, ἄκου! Καί ὅτι ἡ γνώμη καί ἡ κρίση τοῦ Πάπα εἶναι ἀπόλυτη, γιατί ἐκφράζει τό θέλημα τοῦ Ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐδῶ πᾶμε γιά τό «ἀλάθητο» τῶν Παπῶν.

  1. Ἄς μήν σᾶς κουράζω ἄλλο, ἀδελφοί χριστιανοί. Σέ ἄλλο κήρυγμά μου θά σᾶς πῶ γιατί εἶναι αἵρεση τό «πρωτεῖο» καί τό «ἀλάθητο» τοῦ Πάπα. Σήμερα εἴδαμε ὅτι τό παπικό πρωτεῖο τό γέννησε ὁ ἐγωϊσμός. Τό ὅτι δέν θέλουν οἱ Πᾶπες νά ἀκούσουν τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶπε σήμερα, Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, στό ἅγιο Εὐαγγέλιο: Ὅτι νά μή ζητᾶμε δόξες καί τιμές καί νά κυριαρχοῦμε καί νά ἐξουσιάζουμε τούς ἄλλους, ἀλλά νά εἴμαστε ταπεινοί καί νά σκύβουμε νά ὑπηρετοῦμε σάν δοῦλοι τούς ἄλλους. Τό πάθημα τῶν Παπικῶν μέ τό «πρωτεῖο» ἐξουσίας πού ζητοῦν – καί δέν τούς τό δίνουμε βέβαια –, ἄς μᾶς διδάξει. Νά εἴμαστε ταπεινοί!

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας