Σύμφωνα μὲ τὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ποὺ βασίζεται στὴν ἀλάθητη Ἁγία Γραφὴ καὶ στοὺς θεοφώτιστους ἅγιους Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας, ἕνα ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ θὰ προηγηθοῦν τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, θὰ εἶναι ἡ μεγάλη ἀποστασία. Ἀποστασία ἀπὸ τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀποστασία σημαίνει ὑπερηφάνεια καὶ αὐθάδεια ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφῆ ὡς ἑξῆς: Ὁ ἀσεβὴς ἄνθρωπος «λέγει Κυρίῳ· ἀπόστα ἀπʼ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι» (Ἰὼβ κα΄ [21] 14). Φύγε ἀπὸ ἐμπρός μου, Θεέ, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει οὔτε θέλω νὰ ξέρω τί ὁρίζεις γιὰ τὴ ζωή μας.

Ἕνα σημεῖο τέτοιας ἀποστασίας παρουσιάσθηκε τελευταῖα μὲ τὸ νόμο περὶ τῶν σοδομιτῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ποὺ συντάραξε το Πανελλήνιο.

Ἄλλο σημεῖο ἰταμῆς ἀποστασίας ἐμφανίσθηκε μὲ τὴν Ἕνωση τῶν Ἀθέων, ὅπως λέγεται. Ἡ Ἕνωση αὐτή, ποὺ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ κανονικὰ ἀπὸ τὴ δημοκρατικὴ πολιτεία μας, σκοπό της ἔχει νὰ πολεμήσει κάθε θρησκευτικὴ δομὴ τῆς ζωῆς τῆς χώρας μας. Τὸ Διοικητικό της Συμβούλιο ἐπισκέφθηκε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅπου ὑπέβαλαν Ὑπόμνημα, μὲ τὸ ὁποῖο εἶχαν ζητήσει: Νὰ καταργηθεῖ ἡ πρωινὴ προσευχὴ στὰ σχολεῖα, ὁ Ἁγιασμὸς στὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς περιόδου, οἱ ἐκκλησιασμοὶ καὶ ὁ ἑορτασμὸς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Νὰ μὴ γίνεται μάθημα Θρησκευτικῶν στὸ Δημοτικὸ καὶ στὸ Γυμνάσιο, ἀλλὰ μόνο σὲ μιὰ τάξη τοῦ Λυκείου ὡς Μάθημα Φιλοσοφίας τῶν θρησκειῶν κλπ. Ἔστειλαν ἐπίσης ἔγγραφα πρὸς τὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς χώρας καὶ ζητοῦν, ἂν τελικὰ γίνει ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, νὰ ἀντικατασταθοῦν ἡ φράση «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», καθὼς καὶ ἡ φράση «τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν», διότι, λένε, «δὲν ἐκφράζουν ὅλους τοὺς πολίτες». Ζήτησαν ἐπίσης χωρισμὸ Ἐκκλησίας – Κράτους.

Πρόσφατα δὲ ἀνακοίνωσαν ὅτι ὀργανώνουν γιὰ τὸν προσεχὴ Μάϊο μεγάλο Συνέδριο στὴν Ἀθήνα μὲ καλεσμένους ἀρνητὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο (Ἐφημ. «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» 3-2-2016). Τὸ Συνέδριο θὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῆς ἄθεης Ἀμερικανίδας συγγραφέως Dorothy M. Murdock, ἡ ὁ­ποία πολεμοῦσε μὲ λύσσα τὴν ὕπαρξη τοῦ Χριστοῦ γράφοντας στὰ βιβλία της ὅτι ὁ Χριστὸς ἦταν μύθος· ἀλλʼ ὅμως πέθανε ἡ ἴδια, ἐνῶ ξημέρωνε ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ γιόρτασε τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὅλος ὁ ἄδολος κόσμος τῶν πιστῶν πανηγυρικά. Τὸ ἴδιο εἶχε γίνει καὶ λίγα χρόνια πρὶν στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση, τὴ «Μέκκα» τῆς ἀθεΐας. Ἐνῶ ξημέρωναν Χριστούγεννα, κατέβηκε ἀπὸ τὸν ἱστό της ἡ σημαία τῆς Σοβιετίας καὶ ὑψώθηκε ἡ σημαία τῆς Ρωσίας, ποὺ ἀφήνει ἐλεύθερη τὴ Θρησκεία.

Ἄθεοι ἀδελφοί μας Ἕλληνες, σᾶς λυπόμαστε! Μετανοῆστε! Ἀνοίγετε πόλεμο μὲ τὸν οὐρανό, ποὺ εἶναι ἀήττητος. Θὰ συντριβεῖτε. Ἡ νίκη τοῦ οὐρανοῦ εἶναι βέβαιη.

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”