Δια της Θρησκειολογίας προωθείται η άθεη παιδεία

ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΑΘΕΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

(Κι αν τούτο δεν καταφέρουν, δυστυχώς θα εφευρεθεί η προσωρινή μεταβατική λύση)

Του Β. Χαραλάμπους θεολόγου

Επιζητείται να αντικατασταθεί το μάθημα των Θρησκευτικών, με μάθημα Θρησκειολογίας.  Γίνεται  μεγάλη προσπάθεια να αντικατασταθεί το μάθημα των Θρησκευτικών, με  ένα μάθημα θρησκειολογικού συγκρητισμούΗ γνώση των θρησκειακών πλανών ένα στόχο πρέπει να έχει, αυτό της ομολογίας και αυτό επιτυγχάνεται  στα πλαίσια  του μαθήματος των Θρησκευτικών, με  αναφορά στις διάφορες θρησκειακές πλάνες, υπό το πρίσμα όμως της Ορθόδοξης κριτικής.

Κανείς δεν  αμφιβάλλει ότι η αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών, με μάθημα Θρησκειολογίας, αποτελεί διακαή πόθο αυτών που ενστερνίζονται τις αθεϊστικές μαρξιστικές ιδέες. Προς τούτο έχουν αρωγό και τη μανία της Ένωσης αθέων.   Δυστυχώς οι δεδηλωμένοι άθεοι δεν επιζητούν  θεολογική παιδεία σύμφωνη με το Ευαγγέλιον.

«Η παιδεία χωρισμένη από την αγιότητα, αντιτιθέμενη εις το Ευαγγέλιον καθίσταται μία τραγική ματαιοπονία.  Το περισσότερον, που ημπορεί να επιτύχη η επιφανειακή, εξωδερμική παιδεία δια τον άνθρωπον είναι να τον μεταβάλη εις ένα ευγενές, αλλά πονηρόν, ανρωπόμορφον θηρίον…Ενώ εκ του βάθους της ψυχής του ορθοδόξου λαού μας αναβαίνει η φωνή :  άνευ της αγιότητος δεν υπάρχει αγωγή και παιδεία· άνευ των αγίων δεν υπάρχουν παιδαγωγοί και διδάσκαλοι» σημειώνει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

Αθεϊστές και μαρξιστές επιμένουν σε διαθρησκειακό  συγκρητιστικό μάθημα, χωρίς να  υποκρύβουν  κάποιοι και το αντιεκκλησιαστικό φρόνημά των.   Ξαφνικά ανακάλυψαν τον πλουραλισμό οι άθεοι μαρξιστές, που πριν δεν εδέχοντο το σεβασμό στην ελευθερία του άλλου να πιστεύει ότι θέλει.  Έγιναν αίφνης  διαθρησκειακοί, αυτοί που  υπερασπίζοντο την μαρξιστική μάνητα εναντίον κάθε θρησκείας.

Δεν δέχονται το μάθημα των Θρησκευτικών να έχει κατηχητική μορφή.  Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αναφέρει ότι «η παιδεία εις την πραγματικότητα σημαίνει φωτισμόν, τον φωτισμόν δια του αγιασμού εν Αγίω Πνεύματι, το Οποίον είναι φορεύς και δημιουργός της αγιότητος και του φωτός και της γνώσεως.  Και οι Άγιοι επειδή είναι αγιασμένοι και φωτισμένοι δια του Αγίου Πνεύματος, δια τούτο είναι και αληθινοί διδάσκαλοι και παιδαγωγοί».

Πως μπορούν να δεχθούν αυτό που λέγει ο  Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ότι «η παιδεία εις την πραγματικότητα σημαίνει φωτισμόν, τον φωτισμόν δια του αγιασμού εν Αγίω Πνεύματι, το Οποίον είναι φορεύς και δημιουργός της αγιότητος και του φωτός και της γνώσεως.  Και οι Άγιοι επειδή είναι αγιασμένοι και φωτισμένοι δια του Αγίου Πνεύματος, δια τούτο είναι και αληθινοί διδάσκαλοι και παιδαγωγοί», οι άθεοι που υπηρετούν το μαρξιστικό σκότος;  Κι αν τούτο δεν καταφέρουν, να αντικαταστήσουν δηλαδή  το μάθημα των Θρησκευτικών, με μάθημα Θρησκειολογίας, δυστυχώς θα εφευρεθεί η προσωρινή μεταβατική λύση.

στις 5:50 μ.μ.