Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας : “κάποια προδοσία τῆς πίστης ἑτοιμάζεται μυστικά καί ὑπόκωφα.”

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολις, Παρασκευή 1 Ἰανουαρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016

  1. Νέον ἔτος ἔχουμε σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό ἔτος 2016. Ὅλοι ἀνταλλάσσουν εὐχές καί λέμε «χρόνια πολλά καί εὐτυχισμένα». Σᾶς εὔχομαι καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας νά εἶναι πολλά καί εὐτυχισμένα τά ἔτη τῆς ζωῆς σας. Ἀλλά σάν χριστιανοί ξέρουμε ὅτι ἡ ζωή εἶναι πραγματικά χαρούμενη καί εὐτυχισμένη μόνο μέ τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό, ὡς Ἀρχιερεύς τοῦ Θεοῦ ἐγώ, σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά γνωρίσετε καί νά ἀγαπήσετε περισσότερο τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά τηρεῖτε τίς ἅγιές Του ἐντολές. Καί τότε θά εἶστε πραγματικά εὐτυχισμένοι.
  1. Δηλαδή: (α) Ἄν τά προηγούμενα ἔτη δέν κάνατε τήν προσευχή σας καί σᾶς ἔφτανε ἕνας ἁπλός σταυρός, σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά βάλετε μία ἱερή συνήθεια καί νά μιλᾶτε στόν Θεό μέ λόγια βγαλμένα ἀπό τήν καρδιά σας, ὥστε νά γλυκαθεῖτε ἀπό τήν προσευχή. (β) Ἄν τά προηγούμενα ἔτη δέν νηστεύατε Τετάρτη καί Παρασκευή, σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά πάρετε ἀπόφαση καί νά τηρεῖτε τίς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι μέ τήν νηστεία θά δεῖτε μεγάλη εὐλογία καί ἡ ὑγεία σας θά πάει καλύτερα. (γ) Ἄν προηγούμενες χρονιές δέν ἐκκλησιαζόσασταν τίς Κυριακές πάρετε, χριστιανοί μου, τήν ἀπόφαση ἀπό τό ἔτος αὐτό νά ἐκκλησιάζεστε κάθε Κυριακή καί σεῖς καί τά παιδιά σας. Ἐπιμένω στό «καί τά παιδιά σας»! Γιατί βλέπω μέ πόνο σάν Ἐπίσκοπος ὅτι ἡ νεολαία δέν ἐκκλησιάζεται. Παλαιότερα τόν ἀλειτούργητο τόν ἔλεγαν «ἀχαΐρευτο», ὅτι δηλαδή δέν θά κάνει προκοπή, γιατί δέν ἔχει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τήν παίρνουμε στήν Θεία Λειτουργία. Δυστυχία μας, λοιπόν, γιατί καί οἱ ἐπίσημοι καί μεγάλοι ἄρχοντές μας εἶναι ἀλειτούργητοι, ἀφοῦ τό δηλώνουν καθαρά ὅτι δέν πιστεύουν στόν Θεό. Τί προκοπή τότε νά δεῖ τό ἔθνος αὐτό; (δ) Καί ἄν στά προηγούμενα ἔτη, χριστιανέ μου, δέν ἐξομολογήθηκες τά κρίματά σου πού σέ βαραίνουν, σοῦ εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά σέ φωτίσει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγιά καί νά πάρεις τήν ἀπόφαση νά πᾶς σέ ἕνα πνευματικό πατέρα, σέ ἕνα ἄγνωστο παπᾶ, ὅπου θέλεις, καί νά ἐξομολογηθεῖς τά ἁμαρτήματά σου. Σοῦ ὑπόσχομαι ὅτι θά νοιώσεις πολύ ὡραία καί θά κοιμᾶσαι ἀνάλαφρα, γιατί θά φύγει ἀπό πάνω σου τό φορτίο τῶν ἀνομιῶν σου.
  2. Αὐτά ἤθελα νά σᾶς εὐχηθῶ ἐγώ ὁ Ἀρχιερέας τοῦ Χριστοῦ μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου ἔτους. Καί νομίζω καί πιστεύω ὅτι αὐτά εἶναι τά πιό σημαντικά γιά μία ὄμορφη καί εὐτυχισμένη ζωή, ζωή μέ νόημα καί νοστιμάδα. Μή λέμε ὅλο γιά τήν οἰκονομική κρίση τῆς πατρίδας καί τά διάφορα ἄλλα ἐξωτερικά προβλήματα, γιατί αὐτά λίγο ἤ πολύ θά ὑπάρχουν πάντα. Ἄς κοιτάξουμε ἐπί τέλους τόν ἑαυτό μας, τήν ψυχή μας. Περνοῦν τά χρόνια καί δέν ἔχουμε ἀκόμη γνωρίσει καί δέν ἔχουμε γευθεῖ τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, πού ἦλθε ὁ Χριστός κάτω στήν γῆ γιά νά μᾶς δώσει. Εἴμαστε ἀξιολύπητοι καί ἄς μήν τό ἔχουμε καταλάβει. Ναί! Ἕνας πού δέν γνώρισε τά γλυκά χτυποκάρδια τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ εἶναι πραγματικά ἀξιολύπητος. Δέν γεύτηκε τήν πιό μεγάλη ἀγάπη καί τόν πιό γλυκό ἔρωτα, τόν ἔρωτα τοῦ Χριστοῦ, γιά τόν ὁποῖο ἔγινε ἡ νύφη ψυχή μας.
  3. Καί ἕνα ἄλλο, χριστιανοί μου, πολύ σοβαρό. Τό ξέρουμε ὅτι τά πράγματα δέν πᾶνε καθόλου καλά. Ἀλλά δέν πηγαίνουν καλά καί στό θέμα τῆς πίστης μας. Δέν ξέρω ἄν βλέπω καλά, ἀλλά σάν νά μοῦ φαίνεται ὅτι κάποια προδοσία τῆς πίστης ἑτοιμάζεται μυστικά καί ὑπόκωφα. Τό λέγουν καί πολλοί ἄλλοι αὐτό ἅγιοι καί μορφωμένοι πατέρες. Ἡ πίστη μας εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη, αὐτή πού ἔβγαλε καί βγάζει θαυματουργούς ἁγίους καί μεγάλους θεολόγους Πατέρες. Οἱ παπικοί, πού παλαιά ἦταν ὀρθόδοξοι, ἔπεσαν σέ αἱρέσεις, πού δέν τίς ἀρνοῦνται μέ τίποτα καί γι᾽ αὐτό κόπηκαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Δέν εἶναι τώρα αὐτοί οἱ παπικοί Ἐκκλησία, ἀφοῦ μ᾽ αὐτούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε τήν Θεία Λειτουργία. Καί ὅμως ὑπάρχουν μερικοί, καί ὁ Πατριάρχης μας ἀκόμη, πού τούς ὀνομάζει «ἀδελφή Ἐκκλησία». Ἔτσι δημιουργεῖται μπέρδεμα, ἐκκλησιολογικό μπέρδεμα στούς χριστιανούς μας. Γιατί οἱ αἱρετικοί δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσουν Ἐκκλησία. Γιά νά μή σᾶς λέγω πολλά, χριστιανοί μου, σᾶς συμβουλεύω σάν Ἐπίσκοπος κάθε μέρα νά κάνετε τήν προσευχή σας καί νά παρακαλᾶτε τόν Χριστό νά κρατήσετε τήν πίστη, τήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Καί ἐγώ σάν Ἐπίσκοπός σας, μέ τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας τήν Εὐχή, σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι δέν θά σᾶς προδώσω, ἀλλοιώνοντας τήν πίστη τῶν Πατέρων μας, ὀνομάζοντας τούς παπικούς «ἀδελφή Ἐκκλησία». Αὐτά ἤθελα νά σᾶς πῶ μέ τήν νέα χρονιά, τά ὁποῖα προσωπικῶς θεωρῶ πολύ σημαντικά. Ἄν ζοῦμε μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τήν προσευχή, εἴμαστε πραγματικά εὐτυχισμένοι καί ἄς ζοῦμε σέ ἕνα κράτος μέ τά πολλά του χάλια.

Σᾶς εὔχομαι χρόνια πολλά καί εὐτυχισμένα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μέ ὅσα παραπάνω σᾶς εἶπα.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας