Ο άγιος Ιγνάτιος . Ὁ λόγος του περί καθολικῆς Ἐκκλησίας (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολις, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Ὁ λόγος του περί καθολικῆς Ἐκκλησίας

  1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν «θεοφόρο», πού ἔχει πολύ ὑψηλή καί ὡραία θεολογία. Ὁ ἴδιος ἀρεσκόταν νά ὀνομάζεται «θεοφόρος», γιατί τό ἔνοιωθε δυνατά ὅτι εἶχε μέσα του τόν Χριστό. Στόν αὐτοκράτορα Τραϊανό, πού τόν ρώτησε «ποιός εἶναι θεοφόρος;», ὁ ἅγιος ἀπάντησε: «Ὁ Χριστόν ἔχων ἐν στέρνοις»! Καί αὐτό, χριστιανοί μου, ἰσχύει γιά κάθε ἅγιο. Ὅλοι οἱ ἅγιοί μας εἶναι θεοφόροι καί ὅλοι οἱ χριστιανοί γίνονται θεοφόροι μέ τήν Θεία Κοινωνία πού λαμβάνουν.
  1. Ναί! Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς λέγει στίς ἐπιστολές του ὅτι οἱ χριστιανοί μέ τήν Θεία Κοινωνία γίνονται «θεοφόροι», γιατί κοινωνοῦν τόν Θεό. Καί μᾶς λέγει ἀκόμη ὁ ἅγιος ὅτι μέ τήν Θεία Κοινωνία γινόμαστε «ναοφόροι». Δηλαδή γινόμαστε ναός. «Ναός» σημαίνει κατοικία, τοῦ Θεοῦ κατοικία. Γιατί στόν Ναό ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι καί σωματικά παρών, ἐπειδή πάνω στήν ἁγία Τράπεζά Του εἶναι τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του. Αὐτό λοιπόν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ τό λαμβάνουμε μέ τήν Θεία Κοινωνία καί γι᾽ αὐτό γινόμαστε «ναοφόροι», λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. – Αὐτοί πάλι πού κοινωνοῦν μέ πίστη καί καθαρότητα τά Ἄχραντα Μυστήρια γίνονται καί «χριστοφόροι», λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. Λέγονται ἔτσι γιατί παίρνουν μέσα τους τόν Χριστό. «Ἐν-χρίστωση», λέγεται αὐτό, χριστιανοί μου. «Μέσα μας», δηλαδή, ἔχουμε τόν Χριστό μέ τήν Θεία Κοινωνία καί ὄχι ἁπλᾶ δίπλα μας ἤ πάνω μας!

Ἀλλά ἄν ζοῦμε πραγματικά τήν «ἐν-χρίστωση», τό νά ἔχουμε δηλαδή μέσα μας τόν Χριστό, αὐτό πρέπει νά μᾶς κάνει νά θέλουμε νά μιμούμεθα καί τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος σ᾽ αὐτούς πού ἤθελαν νά τόν ἐμποδίσουν νά μή μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό, αὐτός τούς ἔλεγε νά μήν τοῦ κάνουν τέτοιο κακό, γιατί θέλει νά εἶναι μιμητής τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ. Καί σέ ὅλους μας λέγει «μιμηταί τοῦ Κυρίου σπουδάζωμεν εἶναι».

  1. Ἐπίσης ὡραῖα εἶναι αὐτά πού λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος γιά τήν Ἐκκλησία. (α) Ὁ ἅγιος εἶναι ὁ πρῶτος Πατέρας πού λέγει καθαρά τό τί εἶναι Ἐκκλησία. Ἐκκλησία, λέγει, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι ἡ ἁγία Τράπεζα. «Τό Θυσιαστήριο», λέγει ἐπί λέξει. Δηλαδή, Ἐκκλησία εἶναι αὐτό πού γίνεται πάνω στήν ἁγία Τράπεζα, πάνω στό ἱερό Θυσιαστήριο. Καί πάνω στήν ἁγία Τράπεζα τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Αὐτό εἶναι Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ὥστε, μόνο αὐτός πού γεύεται τήν Θεία Λειτουργία μέ τόν γλυκό της Καρπό, τήν Θεία Κοινωνία, μόνον αὐτός νοεῖ τό τί εἶναι Ἐκκλησία. Μέ τήν Θεία Κοινωνία ἔχουμε μία μυστική ἕνωση καί μέ τόν Θεό καί μεταξύ μας. Αὐτή ἡ ἕνωση εἶναι Ἐκκλησία. Τήν ἕνωση ὅμως αὐτή δέν μποροῦμε νά τήν ἔχουμε μέ τούς παπικούς, γιατί μέ αὐτούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τήν Θεία Λειτουργία. Ἀφοῦ λοιπόν κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν θεοφόρο Ἐκκλησία εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία («τό Θυσιαστήριο») καί ἀφοῦ μέ τούς παπικούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε τήν Θεία Λειτουργία, γιατί ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἄρα οἱ παπικοί δέν εἶναι Ἐκκλησία. Εἶναι πολύ λογικό τό συμπέρασμα αὐτό.

(β) Ἐπίσης ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι ὁ πρῶτος πατέρας πού ὀνομάζει τήν Ἐκκλησία «καθολική». Λάθος, πολύ μεγάλο λάθος καί ἀγραμματοσύνη εἶναι νά λέμε τούς παπικούς «Καθολική Ἐκκλησία». «Καθολική Ἐκκλησία» εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Ἔτσι λέμε κάθε φορά στό «Πιστεύω» μας: «Εἰς μίαν ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν», ὁμολογοῦμε. Λέγεται δέ «καθολική» ἡ Ἐκκλησία μας, διότι εἶναι πλήρης, εἶναι ὀλόκληρη καί ὄχι ἕνα κομμάτι («κλάδος») ἀπό τήν ὅλη Ἐκκλησία. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει ὅλη τήν ἀλήθεια καί δέν τῆς λείπει τίποτε. Ὡς «Καθολική» ἡ Ἐκκλησία μας σημαίνει ὅτι εἶναι Οἰκουμενική. Καί ὁ Πατριάρχης τῶν Ὀρθοδόξων λέγεται «Οἰκουμενικός». Σ᾽ αὐτήν τήν Καθολική-Οἰκουμενική Ἐκκλησία ἀνῆκαν κάποτε καί οἱ παπικοί ὡς Ὀρθόδοξοι. Ἀλλά ἔπεσαν σέ αἱρέσεις καί ἀναθεματίστηκαν γιά τίς αἱρέσεις τους αὐτές. Ἡ ἀποκοπή αὐτή τῶν Καθολικῶν δέν σημαίνει καθόλου, μά καθόλου δέν σημαίνει ὅτι ἔπαυσε ἡ Ἐκκλησία μας νά εἶναι Καθολική καί Οἰκουμενική. Ἀρκεῖ μόνο Αὐτή νά διατηρεῖ τήν «καθόλου», τήν ὅλη πίστη καί ἄς εἶναι ὀλίγοι μόνο ὅσοι κρατοῦν τήν πίστη αὐτή. Αὐτό μᾶς λέγει ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτό μᾶς λέει ἡ ἐπιστήμη τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας. Ὅποιος τώρα λέγει καί πράττει διαφορετικά ἀπό αὐτό δέν ἔρχεται μόνο ἐνάντιος πρός τόν ἅγιο Ἰγνάτιο καί ὅλους τούς ἁγίους πατέρες, ἀλλά ἀποδεικνύεται καί ὡς μή ἐπιστήμονας.

  1. Χριστιανοί μου, ἄς κρατήσουμε τήν πίστη μας ἀκεραία καί «καθολική», ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Στήν πλάνη τῶν αἱρετικῶν ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς λέει νά κλείνουμε τά αὐτιά μας. Ἐπί λέξει μᾶς λέει στήν πρός Τραλλιανούς ἐπιστολή του: «Κωφώθητε»!

Καλά Χριστούγεννα!

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας