Χρήστος Σαλταούρας, «ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι» Ιωάννης 21:22

«ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι» Ιωάννης 21:22

Χρήστος Σαλταούρας

« ἐπιστραφεὶς δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;  τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ· Κύριε, οὗτος δὲ τί;  λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σὺ ἀκολούθει μοι. ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;» Ιωάννης 22: 20- 23.

Ο Απόστολος Πέτρος ερωτά τον Ιησού Χριστό  για τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη «Κύριε, οὗτος δὲ τί;»-  Κύριε τι θα γίνει με τον Ιωάννη ; Και ο Ιησούς απαντά : «ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σὺ ἀκολούθει μοι». Αυτός ο λόγος του Χριστού παρεξηγήθηκε από ορισμένους Χριστιανούς. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την παρεξήγηση αυτή εκ μέρους μερίδας Χριστιανών – « ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει».

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να ανατρέψει αυτή την παρεξήγηση και για να αποτρέψει τον σκανδαλισμό των πιστών όταν θα πέθαινε διευκρίνισε ότι «οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;»

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πέθανε στην Έφεσο όπου τάφηκε. Αν δεν είχε πεθάνει γιατί να ταφεί; Το ότι μετέστη το σώμα του κατόπιν δεν σημαίνει ότι δεν πέθανε. Και η Θεοτόκος  μετέστη αφού πρώτα πέθανε.

Αν και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έδωσε εξηγήσεις για να αποφευχθεί η παρεξήγηση των λόγων του Ιησού, εξακολούθησαν διάφοροι να παρεξηγούν τους λόγους του Κυρίου. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που παρεξηγούν τον λόγο αυτόν του Κυρίου. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος δεν έχει πεθάνει ! Μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε είναι και οι αιρετικοί Μορμόνοι.

Η θεωρία στην οποία πιστεύουν μερικοί  Χριστιανοί (όχι αιρετικοί) είναι η εξής :

Ο Ιωάννης δεν πέθανε αλλά ζει και θα εμφανιστεί την περίοδο του Αντιχρίστου μαζί με τον Προφήτη Ηλία ίσως και μαζί με τον Δίκαιο Ενώχ. Ο Ιωάννης σύμφωνα με αυτήν την θεωρία θα εκτελεστεί από τον Αντίχριστο όπως ο Προφήτης Ηλίας, όπως  ίσως  και ο Προφήτης Ενώχ.

Η παραπάνω άποψη είναι λάθος και δεν στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Ιδού οι λόγοι :

1)     Ο ίδιος ο Ιωάννης λέγει ότι «οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει».

2)     Τον παραπάνω λόγο τον κατέγραψε ο Ιωάννης για να ανασκευάσει την πεπλανημένη άποψη ορισμένων ότι δεν πεθαίνει – «ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει».

3)     Ο Ιησούς μίλησε ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ –«ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σὺ ἀκολούθει μοι». Εάν δηλαδή υποθέσουμε, λέγει ο Κύριος, ότι εγώ επιθυμώ ο Ιωάννης να μην πεθάνει μέχρι την Δευτέρα έλευσή μου, τι σε ενδιαφέρει ;

4)     Η φράση «ἕως ἔρχομαι» σημαίνει έως την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Αν λοιπόν ο Ιωάννης δεν πεθαίνει μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού, ΠΩΣ μερικοί λέγουν και γράφουν ότι θα τον εκτελέσει ο Αντίχριστος ο οποίος θα εμφανιστεί και θα δράσει ΠΡΙΝ την Δευτέρα Παρουσία ; Αν  ο Ιωάννης δεν πεθαίνει μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού ΓΙΑΤΙ και ΠΩΣ θα πεθάνει μετά;Η φράση «ἕως ἔρχομαι» είναι σαφής, σαφέστατη και δεν σημαίνει «έως λίγο πριν έρθω» όπως το ερμηνεύουν μερικοί !!! Πάνω στην φράση αυτή συντρίβεται η θεωρία ότι πριν την Δευτέρα Παρουσία θα εκτελεστεί από τον Αντίχριστο ο δήθεν ακόμη μη αποθανών Ευαγγελιστής !

5)     «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» Εβραίους 9:27. Όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν σωματικώς (εκτός από αυτούς που θα τους βρεί η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ζώντες- «οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα»Α Θεσσαλονικείς 4: 17). Και οι Προφήτες Ηλίας και Ενώχ θα πεθάνουν πριν την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Θα τους εκτελέσει ο Αντίχριστος. Όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία δεν πεθαίνει κανείς Άγιος πλέον.

6)     Η Αγία Γραφή αναφέρει σαφώς ότι ΔΥΟ προφήτες θα εκτελέσει ο Αντίχριστος και όχι τρείς.  Ρητώς η Γραφή λέγει ότι οι Ηλίας και Ενώχ δεν πέθαναν. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι δύο Προφήτες που θα δράσουν στην εποχή του Αντιχρίστου. Ούτε τρεις προφήτες αναφέρει η Γραφή ούτε ότι ο Ιωάννης δεν πεθαίνει.

Ο ΕΝΩΧ

«καὶ εὐηρέστησεν ᾿Ενὼχ τῷ Θεῷ καὶ οὐχ εὑρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός» Γένεση 5:24.

«Πίστει ᾿Ενὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ εὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ Θεῷ» Εβραίους 11: 5.

Ο ΗΛΙΑΣ

« καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων, ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν· καὶ ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς καὶ διέστειλαν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, καὶ ἀνελήφθη ᾿Ηλιοὺ ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν.  καὶ ῾Ελισαιὲ ἑώρα καὶ ἐβόα· πάτερ, πάτερ, ἅρμα ᾿Ισραὴλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ· καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ἔτι» Δ Βασιλειών 2:11-12.

«᾿Ηλίας ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον νόμου ἀνελήφθη ἕως εἰς τὸν οὐρανόν» Α Μακκαβαίων 2:58.

«ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν ᾿Ηλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ» Μαλαχίας 4:4.

Ο Ηλίας ο Θεσβίτης είναι ο Πρόδρομος της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού.

«ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ᾿Ηλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ ἀποκαταστήσει πάντα» Ματθαίος 17:11.

Ο Χριστός λέγει ότι ο Ηλίας ΕΡΧΕΤΑΙ και ότι ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ (στο μέλλον) τα πάντα. Άρα είναι Πρόδρομος της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού και όχι της Πρώτης. Ο Πρόδρομος της Πρώτης Παρουσίας του Χριστού είναι ένας άλλος «Ηλίας» ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον οποίο «οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν» Ματθαίος 17:12.

«᾿Ηλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστᾷ πάντα· καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ;» Μάρκος 9:12

Ο Χριστός λέγει ότι ο Ηλίας προηγείται της Παρουσίας του Υιού του ανθρώπου  και «αποκαθιστά  πάντα». Ερωτά όμως με έμφαση : «πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ;» Γιατί δηλαδή αφού ο Ηλίας έρχεται πρώτα από τον Υιό του ανθρώπου και «ἀποκαθιστᾷ πάντα», ο Υιός του ανθρώπου σύμφωνα με την Γραφή πρέπει να «πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ;» Μετά την αποκατάσταση των πάντων τι χρειάζεται η θυσία του Χριστού;;; Ασφαλώς δεν χρειάζεται !

Άρα ο Ηλίας έρχεται πριν την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και αποκαθιστά πάντα και κατόπιν έρχεται ο Χριστός, όχι για να θυσιαστεί αλλά για να Κρίνει τον Κόσμο. Δεν ήλθε ο Ηλίας πριν την Πρώτη Παρουσία κατά την οποία θυσιάστηκε ο Χριστός. Αν ερχόνταν πριν την Πρώτη Παρουσία και αποκαθιστούσε τα πάντα δεν θα υπήρχε ανάγκη πλέον της θυσίας του Χριστού. Με το ερώτημα αυτό δηλαδή ο Ιησούς αποκαλύπτει ότι ο Ηλίας είναι Πρόδρομος της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού και όχι της Πρώτης. Ο Πρόδρομος της Πρώτης Παρουσίας του Χριστού είναι ένας άλλος «Ηλίας» ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όπως είπαμε. Η προφητεία του Μαλαχίου δηλαδή περί ελεύσεως του Ηλία πριν τον Κύριο αφορά την ΔΕΥΤΕΡΗ Παρουσία του Κυρίου όχι την Πρώτη.

Μάλιστα ο Μαλαχίας γράφει : « καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν ᾿Ηλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν» Μαλαχίας 4:4-5.

Σύμφωνα με τον Μαλαχία ο Ηλίας ο Θεσβίτης θα αποκαταστήσει την καρδία του πατρός προς τον υιόν και όχι το αντίστροφο, (δηλαδή την καρδιά του υιού προς τον πατέρα)! Γιατί αυτό ; Ο Χριστιανισμός είναι τέκνο του Ιουδαϊσμού. Ο Ιουδαϊσμός όμως παρεκτράπη όχι ο Χριστιανισμός ! Γιαυτό ο οι Ιουδαίοι θα στραφούν προς τον Χριστιανισμό και όχι το αντίθετο.

« Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ ᾿Ισραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,  καὶ οὕτω πᾶς ᾿Ισραὴλ σωθήσεται» Ρωμαίους 11: 25-26.

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΣ

«καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι.  καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θέλει αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.  καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.  καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα» Ιωάννης 11: 3-9.

Δύο προφήτες λοιπόν θα εκτελέσει ο Αντίχριστος, όχι τρεις. Ο ένας θα είναι ο Ηλίας ο άλλος ο Ενώχ. Αν στην θέση του Ενώχ βάλουμε τον Ιωάννη,  ο Ενώχ πότε θα πεθάνει ; Πού λέγει η Γραφή ότι ο Ιωάννης θα παραμείνει ζωντανός μέχρι την εποχή του Αντιχρίστου ; Και αν εκτελεστεί ο Ιωάννης από τον Αντίχριστο όπως υποθέτουν ορισμένοι, πως ερμηνεύεται η φράση του Ιησού  «ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι» ;

7)      Σύμφωνα με τον Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τόμος Θ’, σελ. 622-623 : «Αφού λοιπόν ημείς εσκάψαμεν, προσηύξατο ο Ιωάννης· και μετά την ευχήν εισήλθεν εις τον τάφον τον οποίον εσκάψαμεν, και εκείθεν είπε προς με· “Τέκνον Πρόχορε, να υπάγης εις τα Ιεροσόλυμα· διότι εκεί πρέπει να τελειώσης τον βίον”· διδάξας δε ημάς και ασπασάμενος, είπε· “Σύρατε το χώμα της μητρός μου γης και σκεπάσατέ με”· ημείς δε ασπασάμενοι αυτόν, και σύραντες χώμα εσκεπάσαμεν μέχρι των γονάτων. Πάλιν εκείνος ασπασάμενος ημάς, είπε· “Σύραντες χώμα σκεπάσατέ με έως του τραχήλου”· και ασπασάμενοι αυτόν εποιήσαμεν ούτω· είτα δε πάλιν είπε προς ημάς· “Φέρετε λεπτόν πανίον και σκεπάσατε δι  αὐτοῦ το πρόσωπόν μου, και ασπάσασθέ με δια τελευταίαν φοράν· διότι δεν θα με ίδητε πλέον εις την ζωήν ταύτην”. Και ποιήσαντες ούτως, ησπασάμεθα αυτόν πάλιν κλαίοντες· αυτός δε δους εις ημάς την ειρήνην απέλυσεν ημάς. Και ούτω κλαίοντες πικρώς εσκεπάσαμεν όλον το σώμά του. Τότε και ο ήλιος ανέτειλε, και αυτός παρέδωκε το πνεύμά του» .

8)     Κάθε 8 Μαϊου εορτάζεται η «Σύναξις Της Αγίας Κόνεως Της Εκπορευομένης Εκ Του Τάφου Του Ιωαννου Του Θεολόγου»:

«Οὐ βρῶσιν, ἀλλὰ ῥῶσιν ἀνθρώποις νέμει

Τὸ τοῦ τάφου σου μάννα, μύστα Κυρίου.

Ὀγδοάτῃ τελέουσι ῥοδισμὸν βροντογόνοιο».

Το θέμα του θανάτου του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου δεν είναι σωτηριακό θέμα. Οι Πατέρες της Εκκλησίας έχουν εκφράσει διάφορες απόψεις όχι πάντα σύμφωνες μεταξύ τους.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ