Η Ελληνική δικτατορία της Αθεΐας

 

Ἡ ἐπέκτασις τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» εἰς ὁμοφύλους, ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν καί ἡ ἀλλαγή τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογίαν, εἶναι προσπάθειαι ἐφαρμογῆς πτυχῶν τῆς ἰδεοληψίας ἑνός 3%, τάς ὁποίας ἐπιχειρεῖ μέ συνέπειαν ἡ «ἀριστεροδέξια» συγκυβέρνησις ὁδηγοῦσα εἰς τήν διάλυσιν τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.

«Ἀνεξαρτήτως ἐὰν κάποιος πιστεύη ἢ ὄχι, ἔγραφε ὁ Γάλλος ἱστορικὸς Φερνὰν Μπροντέλ, ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀντίληψη ἔχει βαθιὲς τὶς ρίζες της στὴ χριστιανικὴ παράδοση.

Κι ὅµως αὐτὴ ἡ κοινὴ εὐρωπαϊκὴκαταγωγή, τὸ ὅραµα καὶ οἱ στόχοιγιὰ τὸ µέλλον τῶν παιδιῶν µας, καταρρέουν µὲ µιᾶς, ὅταν δὲν ὑπακοῦν σὲ ὅσα οἱ ἀριθµοὶ ἐπιτάσσουν» (Καθηµερινή 21.06.2015):

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια πρὸ μερικῶνμηνῶν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀρθρογραφοῦσε μὲ προφανῆ σκοπὸν νὰ προειδοποιήση τὴν Κυβέρνησιν ὅτι πιθανὲς ἰδεοληψίες διὰ τὸν χριστιανισμὸν θὰ πρέπη νὰ παραμερισθοῦν καὶ ἡ νέα ἐξουσία ἐπιβάλλεται νὰ προσανατολισθῆ ὄχι εἰς τὴν λογιστικήν, ὡς οἱ προηγούμενες,ἀλλὰ εἰς ἀξίες, τὶς ὁποῖες τὸ ὑποτιθέμενον ὡς «ἀριστερὸν» παρελθὸν ἐπιτάσσει.

Ἀριστερὰ Ἀθεΐα,

ἀλλὰ ∆εξιὰ Πολιτικὴ

Δυστυχῶς, ἡ Κυβέρνησις διέψευσε κάθε ἐλπίδα διὰ μίαν νουνεχῆπολιτικήν. Τόσον ἡ «πρώτη φορὰἀριστερὰ» ὅσο καὶ ἡ δευτέρα, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ ἰδεοληπτικὴ ἀθεΐαεἶναι τὸ μεγαλύτερον ἐλάττωμα μὲτραγικὲς συνέπειες διὰ τὸν λαόν.

Τὸ μειοψηφικὸν κόμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι διχασμένον: ὑπηρετεῖμίαν δεξιὰν νεοφιλελεύθερον κοινωνικὴν πολιτικὴν καὶ παραμένειἀριστερὸν εἰς μόνον τὰ ζητήματατὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν πίστιν.

Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἐφαρμόζωνται πλῆθος μέτρων οἰκονομικῆς ἀφαιμάξεως, ἀλλὰ «σερβίρονται»διὰ τῆς ρυθμικῆς ἐπωδοῦ ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν θὰ κάνη βῆμα πίσω ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἀθεΐας.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ εἰςτὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Ἰανουαρίου ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Σεπτεμβρίου τὰ περισσότερα μέλητῆς Κυβερνήσεως ἔδωσαν πολιτικὸν ὅρκον, δηλαδή, ὡρκίσθησαν εἰς τὸν ἑαυτόν τους, εἰς τὰ δύο μέτρα χῶμα τὰ ὁποῖα θὰ λάβουν κατὰ τὴν ἔξοδόν τους ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωήν! Ἠκολούθησαν οἱ ἐθνικὲς ἑορτές.

«Στὸν ἑορτασµὸ τῆς 25ης Μαρτίου, ὁ κ. Κατρούγκαλος δὲν εἶχε προσκυνήσει τὸ σταυρὸ ποὺ τοῦ εἶχε τείνει ὁ µητροπολίτης, µὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς δοξολογίας στὸ µητροπολιτικὸ ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς Καλαµάτας» (Ἐλευθερία τῆς Μεσσηνίας 30.10.2015).

Τὰ ἴδια ἐπανελήφθησαν κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,ὅπου παριστάμενοι πολιτικοί, καὶ ἄλλων κομμάτων, μὲ χαμηλὴν μάλιστα πολιτειακὴν ἐκπροσώπησιν,κατὰ τὴν ἐπίσημον δοξολογίαν δὲν ἠσπάσθησαν οὔτε τὸν Τίμιον Σταυρὸν οὔτε τὸ χέρι τοῦ Θεοφιλεστάτου… προεξάρχοντος τοῦ Ὑπ.Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (!), ὁ ὁποῖος ἐχαιρέτησε διὰ χειραψίας.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον δὲν παραλείπουν συνεχῶς νὰ διατυμπανίζουν τὴν ἀσέβειάν τους ὄχι μόνον εἰς τὰ θρησκευτικὰ ζητήματα ἀλλὰ καὶ εἰς ἐκεῖνα τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας, καθὼς οἱ πρόγονοί μας ἐπολέμησαν διὰ «τὴν πίστιν τὴν ἁγίανκαὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».

Ἀντ’ αὐτῶν ὁ Πρωθυπουργὸς προετίμησε νὰ ἀρχίση τὴν πορείαν του μὲ κατάθεσιν στεφάνου εἰς τὸ Σκοπευτήριον τῆς Καισαριανῆς,ἐνῶ μόλις πρὸ ἡμερῶν τὸ μεγαλο στέλεχος τοῦ κόμματος καὶ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Ρένα Δούρου ἐδήλωσε εἰς τηλεοπτικοὺς διαύλους ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρως χαρούμενη διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ«33ου Μαραθωνίου», διότι ἔτσι τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Γρηγορίου Λαμπράκη! Τὰ δίοπτρα διὰ τῶν ὁποίων ἀναγινώσκεται ἡ ἐθνική μας ἱστορία εἶναι βαμμένα ἰδεολογικῶς!

Ὡστόσο, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν ἀντιληφθῆ τὴν κατακραυγὴν τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐψήφισε διὰ τὸ οἰκονομικὸν πρόγραμμα καὶ ὄχι δι’ἐφαρμογὴν τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς στοχεύσεως τοῦ 3% τοῦ «Συνασπισμοῦ» (εἰς αὐτὸ ἂς προσθέσωμε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγινε ἕναδημοψήφισμα, ὅπου ἐξηπατήθη τὸ62,3% τοῦ λαοῦ, διὰ νὰ ἔλθη τὸ χει-

ρότερον «τριπλὸν μνημόνιον»),ἔχουν θέσει εἰς ἐφαρμογὴν ἕνα σχέδιον παρελκυστικῆς πολιτικῆς μὲἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα.

Ἐδόθη«διαταγὴ τοῦ Πάνου Καµµένου,σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ στρατιωτικοὶ θὰ µποροῦν νὰ φέρουν στὴστολὴ τους τὸν προστάτη Ἅγιο ἢἉγία τοῦ Ὅπλου τους» (Τύπος Θεσσαλονίκης 7.11.2015)καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς ἔσπευσεμετὰ τὴν δευτέραν ἐκλογήν του νὰ συμμετάσχη εἰς τὴν στρατιωτικὴν ἄσκησιν «Παρμενίων», εἰς τὴνὁποίαν κανεὶς ἀπὸ τοὺς προηγουμένους Πρωθυπουργοὺς δὲν εἶχε συμμετάσχει. Πρόκειται διὰ κινήσεις, οἱὁποῖες δὲν κοστίζουν ἀπολύτως τίποτε, διὰ νὰ καθησυχάζουν τὸν λαόν. Ἀπεναντίας δι’ ὅσες κοστίζουν κωφεύουν. Διὰ παράδειγμα ἡ ἀπουσία σχολίου εἰς τὶς δηλώσεις τοῦ κ.Γιοῦνκερ:«Προέτεινα καὶ ἀντιµετώπισα µεγάλες ἀντιδράσεις, Ἕλληνες καὶΤοῦρκοι νὰ διαθέσουν µία κοινὴἀκτοφυλακὴ µεταξύ τῆς Τουρκίαςκαὶ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. ΟἱΤοῦρκοι συµφωνοῦν, οἱ Ἕλληνεςὄχι. Ποῦ ζοῦµε; Τὸ θέµα εἶναι ὅτιπρέπει νὰ τσακωνόµαστε τώρα γιὰ10 χιλιόµετρα θαλάσσιου πλάτους» (onalert 6.11.2015).

Δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας βουλευτὴςνὰ διαμαρτυρηθῆ μὲ παρρησίαν!

Ἡ εὐθύνητῶν Θεολογικῶν Σχολῶν

Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ζητήματα, ὅπωςοἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, διὰἄλλην μίαν φορὰν ἐτέθησαν εἰς τὸἀρχεῖον, διὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουντοὺς Γερμανοὺς Ἡγεμόνες τῆςΕὐρώπης. Τί ἔχουν νὰ ἀπαντήσουντώρα ἐκεῖνοι οἱ Καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι συνυπέγραψαν πρὸ μηνῶν ἐπιστολὴνὑποστηρίξεως τῆς Κυβερνήσεως,ἀπὸ τὴν ὁποίαν σταχυολογοῦμε τὰἀκόλουθα:

«Ἡ νέα κυβέρνηση εἶναι ἡ πρώτη ποὺ ἄνοιξε δηµόσιο διάλογο γιὰτὸ ζήτηµα τῶν πολεµικῶν ἀποζηµιώσεων, µεταξὺ ἄλλων καὶ σὲ µίακοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπή, καὶπροτίθεται νὰ θέσει ἐπιτέλους ἐπὶτάπητος τὰ ἱστορικὰ γεγονόταΣτηρίζουµε τὸν ἔλεγχο τοῦ δηµοσίου χρέους, ὅπως διεξάγεται τώραἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀλήθειας τοῦἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Μία κυβέρνηση, ποὺ θὰ ἐνεργοῦσε µὲ βάση θεµελιώδεις χριστιανικὲς ἀρχές,ὅπως ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον,δὲν θὰ εἶχε δράσει διαφορετικά.

Ἡ θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Θεσσαλονίκης διοργάνωσε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013 ἕνα µεγάλο συνέδριο µὲ θέµα: «Ἐκκλησίακαὶ Ἀριστερά». Στὸ συνέδριο αὐτὸσυµµετεῖχαν σχεδὸν τὰ µισὰ µέλητῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ὈρθόδοξηςἘκκλησίας». (Ἡ ἐφηµερίδα τῶνΣυντακτῶν 01.06.2015).

Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ εἶναι ποὺ μαζὶ μὲτὸν νῦν Ὑπ. Παιδείας ὑποστηρίζουν νὰ λάβη τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἕνα χαρακτῆρα διαθρησκειακοῦ διαλόγου. Ἀγνοοῦν ὅτι τὰμέλη τῆς Κυβερνήσεως:«ποὺ πολεµοῦν µὲ κάθε µέσοτὴν ∆ιδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶνστὰ σχολεῖα, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ δὲνἀναπληρώνουν τὰ τεράστια κενὰσὲ Θεολόγους ἐνῶ 900.000 εὐρὼ διαθέτει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας µέσω τοῦ ΕΣΠΑ γιὰ τὴν Πράξη «Ἀναβάθµιση τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγικὴ Ὑποστήριξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίουστοὺς µαθητὲς µέλη τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης».(briefingnews.gr 7.11.2015).

Μήπως ἀγνοοῦν ἐπίσης ὅτι:«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπολογίζει πὼς τὰ κενὰ τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἀγγίζουν τὸ 22%. Συγκεκριµένα, ἐπὶ συνόλου 10.500 θέσεων γιὰ Ἱερεῖς, οἱ 2.300 εἶναι κενές». (newsbomb7.11.2015).

Χρειάζεται νὰ σχολιάσωμεν τὸ αὐτονόητον, δηλ. ὅτι χωρὶς ἱερεῖς, χωρὶς θεολόγους, μὲ τὴν συρρίκνωσιν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἐξαἰτίας τῆς ὑποχρηματοδοτήσεωςτῶν Πανεπιστημίων, τὴν ἀναβάθμισιν τῶν ἱεροδιδασκαλείων τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης καὶ τὴν  ἀναμενομένην ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἡ πατρίς ὁδεύει ὁλοταχῶς εἰς διάλυσιν πνευματικὴν μετὰ καὶ τὴν οἰκονομικήν;

Ὅσοι κάνουν ὅτι δὲν καταλαβαίνουν ἢ δὲν διαθέτουν τὴν στοιχειώδη λογικὴν ἤ εὑρίσκονται εἰςἐντεταλμένην ὑπηρεσίαν!

Τὰ ἐπιτεύγµατατῆς δεκαµήνου ἀθεΐας

Μὲ τί ἠσχολήθη ἡ Κυβέρνησιςἀπὸ τὸν Ἰανουάριον ὡς σήμερα;Προτεραιότης τῆς Κυβερνήσεωςἦταν ἡ προσπάθεια νομιμοποιήσεως τῶν ναρκωτικῶν.

«Ἡ 1η Γιορτὴ κάναβης ποὺ ἔγινεστὸ Σύνταγµα δίχασε τὸν πολιτικὸκόσµο, καθὼς ἐπανῆλθε τὸ θέµατῆς ἀποποινικοποίησης τῆς κάναβης, τὸ ὁποῖο ἂν καὶ ξεκίνησε στὴδεκαετία τοῦ 1990 ἀπὸ τὸν τότε  ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Γιῶργο Παπανδρέου, ἐπανῆλθε δριµύτεροµέσα ἀπὸ τὴ διοργάνωση τοῦ Φεστιβάλ. Οἱ µισοὶ πολιτικοὶ τάχθηκανκατά, κάνοντας λόγο γιὰ «γιορτὴφούντας ποὺ φέρνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ». «Ἡ νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπευθύνεται σὲ νέο κόσµο. ∆ὲν εἶναι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ἢκάποιοι ἀφ’ὑψηλοῦ ἠθικολόγοι ποὺ πολὺ εὔκολα ρίχνουν τὸν λίθο. Εἶναι ὑποχρεωµένη νὰ ἀσχολεῖταιµὲ ὁ,τιδήποτε«καίει» καὶ ἀπασχολεῖ τὴν νεολαία«Ἐµεῖς δὲν ἔχουµε καµίασχέση µὲ τοὺς ὑποκριτὲς καὶτοὺςἠθικολόγους», δήλωσε βουλευτὴςτοῦ ΣΥΡΙΖΑ». (Καρφίτσα22.6.2015).

Ἄλλη μεγάλη προτεραιότηςἦταν ἡ προσπάθεια ἐπεκτάσεωςτοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» εἰς

ὁμόφυλα ζευγάρια, διὰ τὸ ὁποῖονμετὰ ἀπὸ ὀλιγόμηνον ἀναστολὴναὐτὲς τὶς ἡμέρες ἐπανέρχεται.Ἂνκατὰ τὸν Ντοστογιέφσκι «χωρὶςΘεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται», ἡ ἠθικὴ ἐξαθλίωσις κινεῖται μὲ τὸ νέονδόγμα «ἂν τὰ ἐπιτρέψουμε ὅλα τότεὁ κόσμος θὰ ἀπομείνη χωρὶς Θεό»!

«Ἐµπλουτίζεται µὲ θέµατα ἐργατικοῦ καὶ ἀσφαλιστικοῦ δικαίου τὸ νέο σύµφωνο συµβίωσης, τὸὁποῖοἐπεκτείνεται καὶ στὰ ὁµόφυλα ζευγάρια τὸ νέο σύµφωνοµπορεῖ νὰ ἐµπλουτιστεῖ µὲ ἀναγνώρισηπερισσότερων δικαιωµάτων(π.χ. ἐργασιακῶν, συνταξιοδοτικῶν, κληρονοµικῶν, φορολογικῶνκ.λπ.). Στὸ νοµοσχέδιο θὰὑπάρχουν ρυθµίσεις καὶ γιὰ τὰ δηµοσιεύµατα τῶν ΜΜΕ, γιὰ νὰἀντιµετωπίζονται φαινόµενα κιτρινισµοῦ καὶ νὰ ἀποθαρρύνονται οἱὑπέρογκες καὶ καταχρηστικὲςἀποζηµιώσεις σὲ βάρος τοῦ Τύπου,ποὺ µπορεῖ νὰ λειτουργήσουν ὡςἄτυπη λογοκρισία». (Ἔθνος5.11.2015).

Δὲν ἀρκεῖ ποὺ ἡ ἀνομία τείνει νὰγίνη καθεστὼς, ἐπιχειρεῖται καὶ ἡφίμωσις ὅσων διαθέτουν ἀκόμημίανἐλευθέραν φωνήν. Ἐντὸς ὀλίγου καὶ ὁ Ο.Τ. καὶ οἱ ἀρθρογράφοιτου δὲν θὰ μποροῦν νὰ σχολιάζουνθέματα, ποὺ ἀντιβαίνουν εἰς τὴνἠθικήν, διὰ νὰ μὴ ἐγκληθοῦν ἀπὸἀντιρατσιστικοὺς νόμους! Οὔτεκἄν,διὰ τὰ καθαρῶς θρησκευτικὰ ζητήματα, ἀφοῦ ἡ «ἀριστερὴ» πολιτικὴ εἶναι διαθρησκειακή! Μετὰτὴνπρόσφατον ὀργάνωσιν τῆς διαθρησκειακῆς συναντήσεως ἀπὸ τὸὙπ. Ἐξωτερικῶν εἰς τὴν Ἀθήνα, ὁὙφ.κ. Ἀμανατίδης μετέβη εἰς τὴν Γαλλίαν νὰ συναντήση τὸν θιασώτην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Σεβ.Μητροπολίτην Γαλλίας:«Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης, ὁ κ. Ἀµανατίδης ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκηἐνίσχυσης τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ µείζονα γιὰ τὴνἀνθρωπότηταζητήµατα, µεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ εἰρήνευση στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐπισηµαίνοντας στὴν κατεύθυνσηαὐτὴ τὴ συνδροµὴ τόσο τοῦ Σεβασµιωτάτου, ὅσο καὶ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου». (lavaron.gr6.11.2015).

Πῶς ἀθεΐα συµβάλλειεἰς τὴν διάλυσιντοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ;

«Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ συνοδικοῦτµήµατος σὲ θέµατα σχέσεων τῆςἘκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τῆςκοινωνίας, πρωθιερέας ΒσέβολοντΤσάπλιν δήλωσε «Οἱ ἑταῖροι µαςἀπὸ τὶς δυτικὲς χῶρεςπροσπαθοῦννὰ µᾶς περάσουν τὴν ἰδέα τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κράτους ποὺδιαµορφώθηκε σὲ µερικὲςἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου Ἀνθρώπινων ∆ικαιωµάτων.

∆ὲν µποροῦµε νὰ µὴ βλέπουµε ὅτιαὐτὴ ἡ ἰδέα ἀποδυναµώνει τὸ κράτος καὶ τὴν κοινωνία». (briefingnews.gr16.07.2015).

Ἡ ἀθεΐα προασπίζει τὸ μοντέλοτοῦ οὐδετέρου κράτους, ἂν καὶκατὰ βάθος ἐπιθυμεῖ τὸνπαντελῆἐξοβελισμὸν τῆς πίστεως. Προκάλυψις εἰς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ δῆθεν ἀνάγκη προσαρμογῆς εἰςπολυπολιτισμικοῦ τύπου κοινωνίαν. Ποῦ ὁδηγεῖαὐτό;

«Οἱ πολυπολιτισµικές: πολυφυλετικὲς – πολυθρησκευτικές, πολυεθνικὲς κοινωνίες εἶναι συνονθύλευµακαὶ συµφυρµὸς ἀνθρώπων διαφορετικοῦ πολιτισµοῦ, φυλῆς, θρησκείας καὶ ἐθνότητας, χωρὶς ἕνακοινὸσυνεκτικὸ κρίκο, ἐκτός τῆςἀγορᾶς. Τὸ „µωσαϊκὸ“ αὐτὸ ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλει ὁ ἀδηφάγος καπιταλισµὸς– ἰµπεριαλισµός, µὲ σκοπὸτὴν ἐπικράτηση τῆς διαβόητης παγκοσµιοποίησης. Θὰ ἦταν λάθοςνὰπιστεύουµε ὅτι τὸ µοντέλο τοῦ πολυπολιτισµοῦ τὸ προωθεῖ ἡ λεγόµενηἀριστερά, λόγῳ ἰδεολογίας(ὅλοιἀδέλφια εἴµαστε). Τὸ µοντέλο αὐτὸπροωθεῖται ὡς πολιτιστικὸ ὅπλο,µαζὶ µὲ τὴν παγκοσµιοποίηση,τὸ καπιταλιστικὸ σύστηµα, µὲ τοὺς πολιτικούς του ἐκπροσώπους στὴν Ἑλλάδα Ἁπλῶς ἡ ἀριστερὰ ἢπιὸσωστὰ ἕνα µεγάλο κοµµάτι τηςλόγῳ τῆς παρωχηµένης, µονολιθικῆς, δογµατικῆς καὶἀντιµαρξιστικῆς στὴν οὐσία της ἰδεοληψίαςταυτίζεται ἀπὸ ἄλλη ἀφετηρία µὲ τὴνστρατηγική τῆς ΝέαςΤάξης, ὑπηρετώντας ἑκὼν ἄκων τὰ συµφέροντάτης. Θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουµε ὅτι τόσο ἡλεγόµενη «ἀνανεωτικὴ» ἢ ἄλλα τµήµατα τῆς Ἀριστερᾶς, ὅσο καὶ ἡ «ἐκσυγχρονιστικὴ» δεξιὰ καὶκεντροδεξιὰ ἀπὸδιαφορετικὲς ἀφετηρίες, ἀλλὰ σὲ µίαἑνιαία κατεύθυνση, εἶναι δύο ὄψειςτοῦ ἴδιουσυστήµατος». (berlin-athen.eu10.6.2015).

Ἐν κατακλεῖδι, φανερώνεται ὅτι ἡμασονία τῆς κεντροδεξιᾶς καὶ ἡἀθεΐα τῆς ψευδοαριστερᾶς ὑπηρετοῦντὸ ἴδιο σχέδιον, ἐξυπηρετοῦντὰ ἴδια συμφέροντα καὶ κατευθύνουν τὴν Χώραν εἰς τὴνπλήρηεὐρωπαϊκὴν ὑποδούλωσιν, εἰς τὸνθρησκευτικόν της ἀποχρωματισμὸνκαὶ εἰς τὴν ἐξάλειψιν τοῦἑλληνισμοῦ.

Πρόσφατοι δηλώσειςτοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς

Κλείνομεν μὲ ἕνα μικρὸν συμβολικὸν ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξιντοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶςκ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ περιοδικὸν«CRASH» τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου2015:

«Πρώτη φορὰ Ἀριστερὰ στὴΧώρα µας. Πῶς εἴδατε τὴν πρώτη διακυβέρνηση τῆς Χώραςἀπὸ ἀριστερὴ κυβέρνηση;

«∆υστυχῶς, ἡ λεγόµενη Ἀριστερὰ ἔχει βάλει στὰ πρὸς κατεδάφιση καὶ τὴ θεϊστικὴ ἀναγωγὴ τοῦἀνθρωπίνου προσώπου. ∆ηλαδή,φεύγουµε ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ἱερὸ καὶτὸ ἅγιο καὶ µεταφερόµαστε ἀποκλειστικὰ στὴν καθηµερινότητα καὶτὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Μάλιστα, βλέπωκαὶ ἕνα ἀρρωστηµένο ναρκισσισµὸσὲ ὅλα αὐτά…».

Γιατί εἴπατε στὴ «λεγόµενη» Ἀριστερά, δὲν κινούµαστε πραγµατικὰἀριστερά, µὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ;

«Ἡ ἀληθινὴ Ἀριστερὰ εἶναι ἡἘκκλησία καὶ ἀληθινὸς ἀριστερὸςεἶναι αὐτὸς ποὺ εἶπε “ὁ ἔχων δύοχιτῶνες νὰ δίνει τὸν ἕνα”, δηλαδὴ ὁΧριστός».

Θεωρεῖτε ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θὰ δώσει λύσεις στὰπολλὰ προβλήµατα ποὺ ταλανίζουν τοὺς ‘Ἕλληνες;

«Ἐὰν ὁ κ. Τσίπρας κατανοήσειὅτι βρίσκεται σὲ µία Χώρα ποὺ οἱἄνθρωποι ποὺ κατοικοῦν σὲ αὐτὴνἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἐλευθερία τους καὶ τὴ δόξα τῆς πατρίδας, κάτι θετικὸ θὰ φέρει στὴ ζωήµας. Ἐάν, ὅµως, µείνει σὲ κοσµοθεωρίες καὶ ἰδεολογήµατα, τὰ ὁποῖαἔχουν δοκιµαστεῖ στὸ παρελθὸν καὶἔχουν ἀποτύχει, τὰ πράγµατα θὰεἶναι πάρα πολὺ δύσκολα».

Πῶς εἴδατε τὴν πολιτικὴ ὁρκωµοσία τῆς πλειονότητας τῶν µελῶν τῆς νέας κυβέρνησης;

«Τὴ θεωρῶ µία φαιδρὰ κατάσταση, διότι λείπει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴνὁρκωµοσία».

Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχειν υµφευθεῖ µὲ τὴ σύζυγο, οὔτε ἔχει βαπτίσει τὰ δύο παιδιά του,πῶς τὸ σχολιάζετε;

«Εἶναι προσωπικὲς ἐπιλογὲς τοῦπρωθυπουργοῦ. Ἐγὼ ρωτῶ,ὅµως, σὲ ποιὸ θεµέλιο στηρίζουν τὴζωή τους, ποιὸ εἶναι τὸ κοσµοείδωλό τους; ∆ηλαδή, γιατί ἀγωνίζονταιστὴ ζωὴ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι; µόνογιὰ νὰ κλείσουν ἕνα βιολογικὸ κύκλο καὶ νὰ πεθάνουν; Ἐὰν αὐτὸ πιστεύουν, εἶναι τραγικὰ πρόσωπα».

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος τύπος», 13 Νοεμβρίου 2015 ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2092.     –Από zoiforos.gr