ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΟΥ ΑΝΤΙΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ

(Η ομολογία της Αλήθειας, αποτελεί έκφραση της κατά Θεόν αγάπης προς τους πλανεμένους μωαμεθανούς)

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

H τύφλωση από την μωαμεθανική πλάνη δεν αφήνει να αντιληφθούν οι μωαμεθανοί συνάνθρωποί μας, ότι ‘’μία δόξα, μία βασιλεία, μία φύσις, μία Θεότης, μία δύναμις, ο άναρχος Πατήρ, συνάναρχος Υιός και το Πνεύμα το Άγιον’’, καθώς ψάλλομε στην Εκκλησία μας.

Είς την ιστορία των θρησκειών δεν υπήρξε πιο αντιτριαδική θρησκεία από τη Μωαμεθανική θρησκεία.  Βλασφημώντας η Μωαμεθανική θρησκεία την Αγία Τριάδα, καθίσταται Θεομάχος, Χριστομάχος και Πνευματομάχος.  Η κατ’ εξοχή βάση της πλάνης αυτής είναι η αντιτριαδικότητά της.  Αυτό που κατακρατεί στη ζοφώδη Μωαμεθανική πλάνη τους οπαδούς της, εμποδίζοντάς τους να γνωρίσουν την αληθινή Πίστη του Φωτοδότου Χριστού, είναι η   αντιτριαδικότητά της.

 

Δια του κορανίου βλασφημείται ο Αληθινός Τριαδικός Θεός. Η κορανική πλάνη ζοφωδώς αναφέρεται στην Αγία Τριάδα : «Πιστεύετε λοιπόν στο Θεό και στους Αποστόλους του και μη λέτε Τριάδα», «Παραιτηθείτε, θα είναι το καλύτερο για σας» Κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 171.   Με τη αντιτριαδική αυτή βλασφημία το Ισλάμ δυσφημεί τον Θεόν και θεομάχο καθίσταται.

Αλλού πάλι το κοράνι βλασφημολογεί  αναφέροντας ότι «Πράγματι βλαστήμησαν όποιοι είπαν:  ο Θεός είναι ένας από τους τρεις της Τριάδας, γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός από αυτόν» Κοράνι, κεφ. Ε, στιχ. 76 (κοράνι των εκδόσεων Λάτση).  Τα κορανικά λόγια πολεμούν την ίδια την Αγία Τριάδα.  «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται  (Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας – Κατά Αρειανών Α΄).

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρει ότι «Μονάς γαρ αληθώς η μονάς· ου γαρ εστίν αρχή των μετ’ αυτήν, κατά διαστολήν συστολής, ίνα χεθή φυσικώς εις πλήθος οδεύουσα, αλλ’ ενυπόστατος οντότης ομοουσίου Τριάδος.  Και Τριάς αληθώς η Τριάς, ουκ αριθμώ λυωμένω συμπληρουμένη, αλλ’ ενούσιος ύπαρξις τρισυποστάτου μονάδος.  Μονάς γαρ αληθώς η Τριάς, ότι ούτως εστί, και Τριάς αληθώς η μονάς, ότι ούτως υφέστηκεν·  επειδή και μία θεότης ούσα τε μοναδικώς, και υφισταμένη τριαδικώς».

Ο  Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επεξηγόντας το «μυστήριον της καθ’ ημάς ευσεβείας» λέγει ότι  «Εν γουν τα τρία και τα τρία εν»  και «ούτω και τον Λόγον του Θεού λέγοντες Θεόν και το Πνεύμα το Άγιον, ουκ άλλον Θεόν ανάρχως και αϊδίως συν ανάρχω Λόγω και Πνεύματι θεωρούμενον».

Αυτό που αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος στο «Κατά Αρειανών Γ΄»  για τους Αρειομανίτες, «Μάλλον μεν ουν οι Αρειομανίται δικαίως  αν σχοίεν το έγκλημα της πολυθεότητος ή και αθεότητος, ότι έξωθεν τον Υιόν κτίσμα, και πάλιν το Πνεύμα εκ του μη όντως βαττολογούσιν», ισχύει και για τη Μωαμεθανική θρησκεία που αλλοτρόπως μεταφέρει στις μέρες μας την Αρειανική μάνητα στη χειρίστη της μορφή.  Συνεπώς η αναφορά του μεγάλου αυτού Ομολογητού Αγίου της Εκκλησίας μας, για ‘’έγκλημα αθεότητος’’, ισχύει επακριβώς και για την Μωαμεθανική πλάνη.

Οι διαθρηκειακοί διάλογοι με το Ισλάμ ποίον σκοπόν έχουν;  Να γνωρίσουν οι ταλαιπωρούμενοι από την μωαμεθανική δαιμονιώδη πλάνη συνάνθρωποί μας τον Αληθινό Τριαδικό Θεό;   Δυστυχώς όλα περιστρέφονται γύρω από τις προσπάθειες για την ειρήνη του κόσμου τούτου. «Τις κοινωνία φωτί προς σκότος;» (Β΄Κορ. στ΄ 14).

 

Ουδεμία επιμονή για την αλήθεια, μήπως και διαταραχθούν οι σχέσεις με το Ισλάμ.  Εναγωνίως θα ψάχνουν για κάποια ‘’κοινά’’ για να διαιωνιστεί η παραμονή στην πλάνη των μωαμεθανών συνανθρώπων μας.  Η ανθρωπάρεσκη ιδεολογική αγάπη δεν επιτρέπει την ομολογία της Αλήθειας, η οποία αποτελεί έκφραση της κατά Θεόν αγάπης προς τους πλανεμένους μωαμεθανούς.