Το ηρωικό & ανεπανάληπτο έπος του 40

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40
ΟΙ ΚΑΤΑΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΕΣ ΗΡΩΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ʾ40 ΕΦΟΔΙΑΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ.
                                                                                                 27.10.2015
Ἀντιθέτως ἡμίγυμνες παλλακίδες ἐπιθυμοῦνται καὶ μαγνητίζουν ὄχι μόνον νέους ἀλλὰ καὶ γέρους, ποὺ δὲν ἔχουν φόβο Θεοῦ.
Αὐτὲς τιμοῦνται, δοξάζονται καὶ ἐπευφημοῦνται καὶ βρίσκουν ἀμέριστη κατανόηση ὄχι μόνον ἀπὸ γλετζέδες καὶ λάγνους ποὺ ἔχουν σὰν δόγμα τους τὸ αἰσχρότατο τραγοῦδι «ἀπὸ κανάρα σὲ κανάρα θὰ πετάω» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ θύματα, τοὺς συζύγους τους, ποὺ τὶς ἔχουν «μὴ βρέξει καὶ μὴ στάξει» ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν ἔχουν φιλότιμο νὰ εἶναι μερικὲς ὧρες νοικοκυρὲς νὰ φτιάξουν ἕνα ὑγιεινὸ φαγητὸ καὶ κουβαλᾶν ἀπὸ τὰ «ταχυφαγεῖα» καὶ πολυκαταστήματα τὶς ἀνθυγιεινὲς τροφὲς στὰ παιδιά τους καὶ τοὺς συζύγους τους.
Ἄν οἱ ἡρωίδες τῆς Πίνδου καὶ τὴς Βορείου Ἠπείρου δὲν ὑπῆρχαν, ὄχι μόνον νικητὲς δὲν θὰ ἤμασταν, ἀλλὰ ἴσως καὶ ἡ ὅλη ἀνθρωπότητα νὰ ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν «μπότα» τῶν σχιζοφρενῶν φασιστῶν Μουσουλίνι καὶ Χίτλερ.
Μεγίστη συμβολὴ στὸ Ἔπος τοῦ 40 ἦταν καὶ τὰ πολὺ ἐμψυχωτικὰ καὶ ἐθνικὰ τραγούδια τῆς ἀείμνηστης Σοφίας Βέμπο.
Τότε οἱ διάφοροι ἡγέτες τῆς ὑφηλίου ἔπλεκαν τὰ ἐγκώμια τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ὁ Τσώρτσιλ ποὺ ἔλεγε :«Τοῦ λοιποῦ δὲν θὰ λέγεται ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν ὡς ἥρωες, ἀλλὰ ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες.»
Ὅμως στὴ «μοιρασιά» μᾶς ξέχασαν σχεδὸν οἱ πάντες. Καὶ ὄχι μόνον τὰ πρώην ἑλληνικὰ ἐδάφη τῆς Βουλγαρίας (Ἀνατολικὴ Ρωμυλία, Πιρίν), ἀλλὰ οὔτε κάν τὴν αὐτόνομη περιοχὴ τῆς Βορ. Ἠπείρου, ἀκόμη καὶ τὴν ἔναντι πινακίου φακῆς ἀγορασθεῖσα ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους Κύπρο δὲν μᾶς ἔδωσαν οἱ  «φίλοι μας», αὐτὰ τά  «κολοβὰ φίδια».
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἀκόμη δὲν ἐνδιαφέρθηκαν ἐμπράκτως νὰ πραγματοποιηθῆ ἡ συμφωνία μὲ τὴν Ἀλβανία νὰ ταυτοποιηθοῦν τὰ ὀστᾶ τῶν 11.500 ἡρώων Ἑλλήνων ποὺ ἔπεσαν στὴ Βορ. Ἤπειρο μαχόμενοι γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος.Ἄφησαν τὰ κεφάλια τῶν ἡρώων μας οἱ ἰθύνοντες νὰ παίζουν τὰ ἀλβανόπουλα ποδόσφαιρο…
Τὸ μέγιστο αἶσχος τῶν Ἑλλήνων ἰθυνόντων ἀποκορυφώνεται, ὅταν ὑπερθεματίζουν ὄχι μόνο τὴν εἴσοδο στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων.
Ἴχνος πατριωτισμοῦ ἐπιβάλλει οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ διοικούσης Ἐκκλησίας νὰ καταγγείλουν τὴν Ἀλβανία στοὺς διεθνεῖς Ὀργανισμούς, Ἑνώσεις καὶ Ὀργανώσεις νὰ καταδικασθῆ γιὰ τὴν βάρβαρη συμπεριφορά της. Αὐτὸ τὸ πολὺ μεγάλο ὄνειδος πρέπει νὰ ἐξαφανισθῆ ἐδῶ καὶ τώρα.
Διαφορετικά, ἄν δὲν πιστεύουν οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες τίποτε, ἄς σταματήσουν νὰ ποζάρουν καὶ στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ νὰ μὴ ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως τοὺς ἀπὸ Ὀρθόδοξες καὶ Ἐθνικὲς Ἀρχὲς ἐμφορούμενους Ἕλληνες.
Στὶς ἐπιτυχίες τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου συνέβαλαν ἀφάνταστα οἱ μανάδες, οἱ γυναῖκες καὶ οἱ ἀδελφὲς τῶν στρατευομένων μας, ποὺ σὰν ὑποζύγια τοὺς μετέφεραν ρουχισμὸ νὰ μὴ κρυώνουν, φαγητὸ νὰ μὴ μένουν  νηστικοὶ καὶ πολεμοφόδια στὰ κιβώτια.
Tότε ὁ φασίστας Πρωθυπουργὸς Ἰωάννης Μεταξὰς εἶπε στοὺς σχιζοφρενεῖς φασίστες Μουσουλίνι καὶ Χίτλερ τὸ ἡρωικὸ ΟΧΙ.
Τώρα οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν βαλθῆ γιὰ τὰ καλὰ νὰ ἀλλοιώσουν καὶ νὰ γκρεμίζουν τὶς πολυτιμότατες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας.
Σήμερα ταγοὶ πολιτείας, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως κάνουν τὸ πᾶν νὰ καταγκρεμισθοῦν και νὰ ἐκθεμελιωθοῦν οἱ ἀνεκτίμητοι πυλῶνες τῆς φυλῆς μας :
α) Ἀδιάφθορον – Ἁγνὴν Οἰκογένειαν
β) Ἀλώβητον – Ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν
γ) Ἀκεραίαν Πατρίδα
Καὶ ἰθύνοντες ταγοὶ τῆς διοικούσης ἐκκλησίας γίνονται ἀφωνότεροι ἰχθύος ἤ ἐκ τῶν ὑστέρων κάνουν ὅτι δῆθεν στηλιτεύουν τὸ κακό, προκαλώντας θόρυβο γιὰ τὸ τίποτε, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι εἶναι ἀντιστασιακοί, στὴν πραγματικότητα ἐφαρμοζομένου τοῦ : « τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε» (Μύθος τοῦ Αἰσώπου).
Στῶμεν καλῶς νὰ μὴ ἐκμαυλίζωνται οἱ νέες κοπέλες ἀπὸ τὰ ἀφθονώτατα αἰσχρότατα προγράμματα καὶ νὰ μὴ ἀποχαυνώνωνται. Διότι «ψυχαγωγούμενες» (ψυχοκτονούμενες αὐτὲς καὶ οἱ νέοι μας) μὲ τὸν «Σουλεϊμάν τὸν Κατακτητὴ» καὶ ἄλλα τουρκικὰ σήριαλ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μιμηθοῦν τὶς ἡρωίδες Ἑλληνίδες τοῦ 1940 ; ; ; (μὲ τὸν τουρκικὸ ἰμπεριαλισμὸ ποὺ τὸν καμουφλάρουν ὡς ἐκπολιτισμό – εἶναι δυνατὸν ὁ πολιτισμὸς τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος νὰ κρύβεται καὶ νὰ σκεπάζεται ἀπὸ τὶς βαρβαρότητες ;…εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουμε ἥρωες στρατιῶτες, ὅταν γονεῖς, παποῦδες καὶ συγγενεῖς ἐκλιπαροῦν τοὺς πολιτικάντηδες τὸ δικό τους παιδὶ νὰ μὴ ὑπηρετήσῃ στὰ σύνορα ἀλλὰ νὰ  ὑπηρετῆ στὸ κέντρο στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ κάνῃ «λούφα» καὶ νὰ ἔχουν τὸν κανακάρη τους δίπλα τους γιὰ νὰ τοῦ φέρνουν φιλέτα, πίστες κλπ ἀνθυγιεινὰ φαγητά…).
Γι’αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ κάνουμε πρωτίστως ἐσωτερικὴ ἱεραποστολὴ καὶ νὰ δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεές, ὥστε ἄν ὑπάρξουν κρίσιμες περιστάσεις, νὰ μιμοῦνται οἱ ἑπόμενες γενεὲς τὶς καταπεριφρονημένες ἡρωίδες, τὶς ἔνδοξες ἡρωίδες τοῦ 1940.
Γιὰ νὰ μὴ γινόμαστε περαιτέρω κουραστικοί, παραπέμπουμε στὰ παλαιότερα ἄρθρα μας γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940 ποὺ ἀναφέρονται λεπτομερῶς παραπάνω.
                                                           ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ