Κυριακή Δ Λουκά (Σπορέως) – Υπομονὴ (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

 pilda-semanatorului-
Ὑπομονὴ
«…Καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ» (Λουκ. 8,15)
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Ἑορτάζουν οἱ διδάσκαλοι καὶ πατέρες τῆς Ἑβδόμης (Ζ΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Σχετικὸ εἶνε καὶ τὸ εὐαγγέλιο. Εἶνε μία παραβολὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁμιλεῖ περὶ σπορέως· διότι σπορεῖς ἦταν καὶ οἱ πατέρες.