Για να γνωρίζεις την αλήθεια και τις πλάνες των Χιλιαστών

 
Πρεσβυτέρου Χαραλάμπους Νεοφύτου
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
και τις πλάνες των Χιλιαστών
ΓΙΑ ΤΟΝ  Α­ΝΑ­ΓΝΩ­ΣΤΗ
       Α­γα­πη­τέ α­να­γνώ­στη,
Α­να­φε­ρό­με­νος ο  Κύ­ριος στους έ­σχα­τους και­ρούς, προ­ει­δο­ποί­η­σε ό­τι «πολ­λοί ψευ­δο­προ­φή­τες θα εμ­φα­νι­σθούν και θα πλα­νή­σου­σι πολ­λούς».  (Ματθ.κδ,11).
 Ο δε α­πό­στο­λος Παύ­λος, προ­ει­δο­ποί­η­σε τους ε­πι­σκό­πους της Ε­φέ­σου τα ε­ξής: « Και α­πό σας τους ι­δί­ους θα εμ­φα­νι­σθούν άν­θρω­ποι, που θα δι­δά­σκουν διεστραμ­μέ­να, γι­α να α­πο­σπούν τους μα­θη­τές και να τους κά­νουν ο­πα­δούς τους»­.(Πραξ. κ΄30).  Αυ­τό σί­γου­ρα γι­νό­ταν α­πό τό­τε και συ­νε­χί­ζε­ται και στις μέ­ρες μας και ό­σο θα  προ­χω­ρεί ο κό­σμος προς το τέ­λος θα α­να­φαί­νον­ται πι­ο πολ­λές αι­ρέ­σεις και πλά­νες. Άλ­λω­στε και ο Κύ­ριος αυ­τά λέ­γει στο Ευ­αγ­γέ­λιό Του.