Προτάσεις Μελέτης

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΟΣ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΜΟΙ Α΄-ΣΤ΄ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΜΟΙ Α΄-ΣΤ΄

Α΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Β΄ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Γ΄ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Δ΄ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ Ε΄ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΤ΄ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 

 Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ. Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;

 

XΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Α΄ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΗΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ XΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Α΄ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΙΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

῾Η δύ­να­μις τῆς πί­στε­ως καί τά γνω­ρί­σμα­τά της. ῾Η ἀ­σφα­λής ἄγ­κυ­ρα. ῾Η πί­στις ποὺ αὐ­ξά­νε­ται ὅ­ταν πο­λε­μῆ­ται. Ἡ δύ­να­μις τῆς πι­στε­ως. ῾Υ­πάρ­χουν δύ­ο εἲ­δη ἐλ­πί­δων. ῾Η θε­ί­α καί ἡ ἀν­θρώ­πι­νη ἐλ­πί­δα. Ἡ πρώ­τη εἶ­ναι μι­κρή, ἡ δε­ύ­τε­ρη ἀ­κα­τα­μά­χη­τη. Ποι­ὰ εἷ­ναι ἡ πιὸ δυ­να­τή και πῶς αἰ­σθά­νε­ται