Η Εκκλησία μπροστά στα σύγχρονα μεταναστευτικά και προσφυγικά φαινόμενα

30 Σεπτεμβρίου 2015

[Προηγούμενη δημοσίευση: http://bitly.com/1gYeBbx]

Υπό των δεδομένων της συγχρόνου επικαιρότητος το φαινόμενον της μεταναστεύσεως συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που συναντώμεν εις την ιστορικήν διαδρομήν του φαινομένου διαχρονικώς. Σήμερον οι μετανάσται αποτελούν ευαίσθητον θέμα αλλά και μείζον πρόβλημα διά την Ενωμένην Ευρώπην και διά τας πέριξ αυτής χώρας. Το φαινόμενον τούτον οφείλεται κυρίως εις τα γεγονότα της αποσταθεροποιήσεως των κρατών και των χωρών της Μέσης και Ευρυτέρας Ανατολής.

ekklmprr21

Εις το παρελθόν το μεταναστευτικόν και προσφυγικόν θέμα απησχόλησε ιδιαιτέρως την Εκκλησίαν, όταν Έλληνες εκδιώχθησαν εκ των αλησμονήτων πατρίδων της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας. Οι εν λόγω πρόσφυγες ήσαν ομογενείς και ομόδοξοι, και εις το πρόβλημα της αποκαταστάσεώς των η Μητέρα Εκκλησία συνέβαλε αποφασιστικώς, παραχωρούσα μέγιστο τμήμα της περιουσίας της.

Υπό των δεδομένων της συγχρόνου επικαιρότητος το φαινόμενον της μεταναστεύσεως και το λεγόμενον προσφυγικόν ζήτημα έχει λάβει τεραστίους διαστάσεις. Πάντες ανησυχούν βαθύτατα καθώς διαπιστώνεται ότι η διαχείρισις του προβλήματος είναι δύσκολος, καθότι χιλιάδες προσφύγων πολέμου, διωκομένων εκ σκληρών θεοκρατικών καθεστώτων, οικονομικοί μετανάσται, άνθρωποι απελπισμένοι εκ της ανεχείας και της θλιβεράς καθημερινότητός των, ευελπιστώντες εις εν καλύτερον αύριον, εγκαταλείπουν τας χώρας των, και εν μέσω ανειπώτων κακουχιών και τεραστίων κινδύνων, καταφθάνουν καθημερινώς εις την χώραν μας, εκ των ακτών της Μικράς Ασίας εις τας νήσους του Ανατολικού Αιγαίου, μέσω των κέντρων διακινήσεως προσφύγων, των οποίων η έδρα ευρίσκεται εις την Κωνσταντινούπολιν, την Σμύρνην και την Αλικαρνασσόν. Αναφέρονται μάλιστα περιπτώσεις όπου ο αριθμός των προσφύγων είναι ήδη μεγαλύτερος του αριθμού των μονίμων κατοίκων της περιοχής. Εκφράζεται δε και η ανησυχία ότι μεταξύ των προσφύγων ευρίσκονται και φονταμενταλισταί, οι οποίοι, δεδομένης της ευκαιρίας, ενδεχομένως να δράσουν αναστατούτες τας μέχρι πρότινος ησύχους κοινωνίας των ημετέρων νήσων και της ενδοχώρας της πατρίδος μας ως επίσης και των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών εις τα πλαίσια του παγκοσμίως καταδικαζομένου κλίματος της τρομοκρατίας.

Αξιοσημείωτον τυγχάνει το γεγονός ότι οι εγκαταλείποντες τας χώρας των δεν επιλέγουν ως προορισμόν τας πλουσίους γειτονικάς και ομοθρήσκους χώρας (Μέση Ανατολή, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Εμιράτα, Κουβέιτ), αλλά τας χώρας της Ευρώπης, προκειμένου να ζήσουν εις κοινωνίας, εις τας οποίας οι πολίται έχουν δικαιώματα και ελευθερίας και απολαμβάνουν του σεβασμού της ιδιαιτερότητός των.

Είναι δε βάσιμος ο προβληματισμός οτι η ανεξέλεγκτος παρουσία των και πολύ περισσότερον η εγκατάστασίς των εις ευαισθήτους περιοχάς της Ελλάδος μπορούν να δημιουργήσουν διαφοροποίησιν και της πληθυσμιακής συνθέσεως με επιπτώσεις εις το δημογραφικόν πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτήν την στιγμήν η Ελλάς και από την αλλην πλευράν η δυσανάλογος αύξησις του Ισλάμ εις την Ευρώπην αποτελεί γεγονός το οποίον βαθύτατα πρέπει να προβληματίση τόσον την πολιτικήν όσον και την πνευματικήν αυτής ηγεσίαν.

Δεν τίθεται θέμα περί της ελευθερίας των θρησκευομένων προσώπων ούτε ο προβληματισμός άπτεται του αγαθού της ανεξιθρησκείας. Πλην όμως τα φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερον ως αίτια του μεγάλου γεγονότος της μεταναστεύσεως είναι γεγονότα που πρέπει να μας προβληματίσουν, διότι όλοι, αυτήν την στιγμήν, μετακινούμενοι εις την Ευρώπην ίσως να μεταφέρουν τον πυρήνα του αυτού μεγίστου προβλήματος.

Σήμερον η Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, το Αφγανιστάν, η Λιβύη, αποτελούν τας χώρας εκείνας, εκ των οποίων χιλιάδες ανθρώπων καθημερινώς, λόγω των εκεί κρατούντων συνθηκών, εξαναγκάζονται εις -κατά κυριολεξίαν- εκριζωμόν και ακολούθως εμπλέκονται εις δυσπεριγράφους περιπετείας, εξαιτίας των οποίων, εις βάσιν καθημερινήν, πολυάριθμοι συνάνθρωποί μας τυγχάνουσιν ή νεκροί ‘η τα θύματα των εκβιασμών και της απάτης.

Ισχυρόν αίτιον του φαινομένου τυγχάνει ο θρησκευτικός διωγμός των χριστιανικών πληθυσμών εκ των πατρογονικών εστιών. Ο μετανάστης σήμερον εξαναγκάζεται να μεταναστεύση εκ της πατρώας εστίας του διά να διαφυλάξη το αγαθόν της ζωής του, να διατηρήση την πίστιν και την ελευθερίαν του και να εξασφαλίση τα αγαθά προς επιβίωσιν της οικογενείας του.

Τα καθ’ ημέραν διαδραματιζόμενα γεγονότα εις την περιπετειώδη πορείαν των μεταναστών είναι τραγικά και καταδεικνύουν την θλιβεράν κατάπτωσιν της ανθρωπίνης ζωής και της αξιοπρεπείας και την έλλειψιν σεβασμού εις την αξίαν του προσώπου. Κατ᾽ αυτόν τον τρόπον, η ζωή του μετανάστου παραμένει μία πορεία πλήρης δοκιμασιών με άγνωστον, αβέβαιον και επισφαλές μέλλον.

Πάντως, λόγω του μεγάλου πλήθους των μεταναστών, έγκριτοι Έλληνες δημοσιογράφοι ομιλούν και γράφουν περί του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος και το χαρακτηρίζουν ως μία μετακινούμενη ανθρώπινη βόμβα, που απειλεί την κοινωνικήν συνοχήν και την σταθερότητα εις την πατρίδα μας.

[Συνεχίζεται