ΠΕΡΙ ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΜΗ ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
« ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσι γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν καὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται· καθότι ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικός, δώσει μετὰ ἀξιώματος· ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ᾖ, δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς,  ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,  κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος.» Έξοδος 21: 22- 25
Η παρούσα περικοπή από το κείμενο των Εβδομήκοντα έχει γίνει αφορμή ποικίλων παρερμηνειών εκ μέρους πολλών. Σύμφωνα με το εν λόγω χωρίο εάν μάχονται δύο άνδρες και χτυπήσουν έγκυο γυναίκα και αυτή αποβάλει το έμβρυο, τότε αναλόγως του αν το έμβρυο εξέλθει «ἐξεικονισμένον» ή «μὴ ἐξεικονισμένον», (σχηματισμένο δηλαδή ή ασχημάτιστο), υπάρχουν οι εξής συνέπειες:

 

–          Αν το έμβρυο εξέλθει «μὴ ἐξεικονισμένον»,  ο υπαίτιος θα δώσει αποζημίωση χρηματική σύμφωνα με το αίτημα του πατρός του εμβρύου- «ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται· καθότι ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικός, δώσει μετὰ ἀξιώματος».
–          Αν όμως το έμβρυο εξέλθει «ἐξεικονισμένον» τότε ο υπαίτιος θα πληρώσει με την ζωή του- «δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς,  ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,  κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος».
Το γεγονός ότι ο Μωσαϊκός Νόμος προέβλεπε αυστηρότερη ποινή σε περίπτωση που το έμβρυο εξέλθει «ἐξεικονισμένον», οδήγησε στο παρελθόν πολλούς και σήμερα επίσης αρκετούς, να θεωρήσουν εσφαλμένως ότι το «μὴ ἐξεικονισμένον» έμβρυον ότι είναι άψυχο …ότι δεν είναι άνθρωπος ακόμη…και ότι συνεπώς η ΑΜΒΛΩΣΗ σε αρχικό στάδιο εγκυμοσύνης δεν είναι φόνος !!! Μέγα σφάλμα….Διαστροφή της  Αγίας Γραφής για να δικαιολογηθούν οι Εκτρώσεις σε πρώτο στάδιο εγκυμοσύνης.
Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε να σχολιάσουμε τα εξής :
1)  Η Άμβλωση σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο είναι ΦΟΝΟΣ ! «οὐ φονεύσεις» Έξοδος 20:15
2) Κανὼν β´ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Περὶ τῆς φθειράσης κατ᾿ ἐπιτήδευσιν τὸ ἔμβρυον :
«Ἡ φθείρασα κατ᾿ ἐπιτηδεύσιν, φόνου δίκην ὑπέχει, ἀκριβολογίᾳ δὲ ἐκμεμορφωμένου καὶ ἀνέξεικονίστου παρ᾿ ἡμῖν οὐκ ἔστιν».
Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η Άμβλωση είναι φόνος ασχέτως του αν το έμβρυο είναι σχηματισμένο ή όχι. Δεν εξετάζουν οι Χριστιανοί το αν το έμβρυο είναι σχηματισμένο ή όχι.
3) Το Εβραϊκό κείμενο δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με «ἐξεικονισμένον» ή «μὴ ἐξεικονισμένον» έμβρυο !
4) Η αναφορά του κειμένου των Εβδομήκοντα σε «ἐξεικονισμένον» ή «μὴ ἐξεικονισμένον» έμβρυο, δεν έχει να κάνει με το αν το έμβρυο είναι έμψυχο ή όχι, αλλά με το αν η εγκυμοσύνη είναι σε προχωρημένο στάδιο (άρα ορατή) ή σε μη προχωρημένο στάδιο !
Αν η εγκυμοσύνη της γυναίκας είναι σε προχωρημένο στάδιο θα είναι ορατή η φουσκωμένη κοιλιά της και δεν έχει ελαφρυντικό ο πατάξας αυτήν. Εάν όμως η εγκυμονούσα δεν είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, η κοιλιά της δεν φουσκώνει και είναι δυνατόν να μην έχει αντιληφθεί ο πατάξας αυτήν ότι απειλεί την ζωή αθώου προσώπου μη εμπλεκομένου στην διαμάχη. Παρόμοιες διευθετήσεις περιέχει και άλλες ο Μωσαϊκός Νόμος.
«᾿Εὰν δὲ πατάξῃ τίς τινα, καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·  ὁ δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τόπον, οὗ φεύξεται ἐκεῖ ὁ φονεύσας.» Έξοδος 21: 12-13
Ας μην ψάχνουν λοιπόν ψευτοδικαιολογίες ορισμένοι για να δικαιώσουν τις εγκληματικές Αμβλώσεις…