«Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον καὶ ὁ κόσμος ἁγιάζεται»

«Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον καὶ ὁ κόσμος ἁγιάζεται»
    ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία τιµᾶ τὴν Παγκόσµια Ὕψωση τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους ἑορτολογικοὺς σταθµοὺς τοῦ ἔτους, καθ’ ὅτι, γιὰ τὴν χριστιανική µας πίστη, ἡ τιµὴ στὸν Τίµιο Σταυρό, περνᾶ στὸν Κύριό µας καὶ Λυτρωτή µας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀνέβηκε, ἔχυσε τὸ Αἷµα Του καὶ πέθανε πάνω σ’ αὐτόν, γιὰ χάρη τῆς δικῆς µας σωτηρίας.
    Ὁ σταυρικὸς θάνατος ἦταν ὁ πλέον ἐπώδυνος, ἀλλὰ καὶ ἀτιµωτικὸς θάνατος, στὸν ἀρχαῖο προχρι- στιανικὸ κόσµο. Ἦταν «ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµάµενος ἐπὶ ξύλου» (Γαλ.3,13). Κι’ αὐτὸ διότι ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ζητοῦσε «ἱκανοποίηση», ἡ ὁποία ἦταν σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη. Ὅµως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους, ὁ «Πατὴρ ἡµῶν (ὁ) οἰκτίρµων» (Λουκ.6,36), µετέβαλε τὴν «ἱκανοποίηση τῆς δικαιοσύνης» σὲ ἐκδήλωση ἀγάπης. Γι’ αὐτὸ ἀνέβηκε ὁ Υἱός Του στὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, ὄχι γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει καµιὰ δικαιοσύνη, ὅπως κακόδοξα καὶ βλάσφηµα δοξάζει ἡ αἱρετικὴ δυτικὴ χριστιανοσύνη, ἀλλὰ γιὰ νὰ µᾶς φανερώσει τὸν ἀπύθµενο πλοῦτο τῆς ἀγάπηςΤου. Νὰ µᾶς ἀποδείξει ἐµπράκτως ὅτι «ὁ ποιµὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησι ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ἰωάν.10,11).
    Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ µεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς θείας ἀγάπης, ἀφοῦ ὁ «Χριστὸς ἡµᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου γενόµενος ὑπὲρ ἡµῶν κατάρα». Ἄλλωστε, δι’ αὐτῆς τῆς ὑπέρτατης θυσιαστικῆς ἀγάπης, ἦρθε «εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραάµ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Λάβαµε «τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύµατος M διὰ τῆς πίστεως» στὸν δι’ ἡµᾶς Σταυρωθέντα Λυτρωτή µας (Γαλ.3,13-14). Ὁ Τίµιος Σταυρὸς ὑπῆρξε τὸ µέσον ἐκδηλώσεως τῆς θείας ἀγάπης, τὸ «ἐργαλεῖο» τῆς ἀπολυτρώσεώς µας καὶ τὸ φοβερὸ ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου. Γι’ αὐτὸ τὸν τιµᾶµε, καὶ ἡ τιµὴ µας αὐτὴ διαβαίνει πρὸς τὸ Σωτῆρα µας Χριστό!
Ορθόδοξος Τύπος, 11/09/2015