«Περί τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετωπίσεως περιπτώσεων αἱρετικῆς καί παραθρησκευτικῆς δράσεως» (Εγκύκλιος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 7/9/2015)

«Περί τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετωπίσεως περιπτώσεων αἱρετικῆς καί παραθρησκευτικῆς δράσεως»    
Ἀριθμ. Πρωτ. 3096
Διεκπ. 1870
Ἀθήνῃσι 7ῃ Σεπτεμβρίου 2015

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 25ης μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 341/25.6.2015 Ὑπηρεσιακοῦ Σημειώματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἐν ᾧ περιέχονται προτάσεις τῆς ὡς ἄνω Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, διατυπωθεῖσαι κατά τήν ΛΕ΄ συνεδρίαν αὐτῆς, τῆς 27.5.2015, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διαπιστοῦσα ὅτι προκύπτει ἀνάγκη κοινῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς ἀσυδότου δραστηριότητος αἱρετικῶν καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, ἀπεφάσισεν ὅπως εὐλαβῶς συστήσῃ εἰς τούς κατά τόπους Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας ὅπως:
α) Ἀποφεύγουν τήν διανομήν κειμένων – μεταφράσεων τῆς Καινῆς Διαθήκης φερόντων ἐπ’ αὐτῶν ἐνδείξεις, τίτλους, διευθύνσεις καί στοιχεῖα τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας μή ὀρθοδόξων ὀργανισμῶν.
β) Ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτῶν κρίσει καί μερίμνῃ, συστήσουν εἰς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα νά μή προμηθεύηταιπᾶν τό φέρον βλασφήμους ἤ ὑβριστικάς ἀπεικονίσεις συμβόλων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
γ) Παρακαλοῦνται ὅπως, πρό πάσης ἀπαντήσεως εἰς ἀποστελλόμενα πρός αὐτούς ἔντυπα καί βιβλία μήἀκραιφνῶς ὀρθόδοξα ἤ καί περιεχομένου ἀσυμβιβάστου πρός τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἐξακριβώνουνπροσεκτικῶς τό ὑποκρυπτόμενον περιεχόμενον αὐτῶν, ἰδιαιτέρως ὅσον ἀφορᾷ εἰς θέματα Πίστεως.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης