ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕ Η ‘’ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ’’ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«Είπεν άφρων εν καρδία αυτού· ουκ έστι Θεός» (Ψαλμ. 13,1)
Σε συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι της Ένωσης αθέων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη, συζητήθηκαν  τα αιτήματα που υπέβαλαν για εκκοσμίκευση της Παιδείας.  Η επιζητούμενη πλήρης εκκοσμίκευση από μέρους της Ένωσης αθέων, έχει απώτερο στόχο με βάση τη σχετική  ανακοίνωση που έχουν αναρτήσει και στην ιστοσελίδα τους τα εξής :

 

–  Κατάργηση των εκκλησιασμών, της πρωινής προσευχής και του Αγιασμού.
Όντως «ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών» (Ψαλμ. 13,3).
–  Απομάκρυνση θρησκευτικών συμβόλων από τις σχολικές αίθουσες.
Όντως «σύντριμμα και ταλαιπωρία εν ταις οδοίς αυτών» (Ψαλμ. 13,3).
–  Κατάργηση εορτασμού της εορτής των Τριών Ιεραρχών και θέσπιση εορτασμού ημέρας Παιδείας.
Όντως «ιος ασπίδος υπό τα χείλη αυτών» (Ψαλμ. 13,3).
–  Κατάργηση μαθήματος θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο.
Όντως «το στόμα αυτών αράς και πικρίας γέμει» (Ψαλμ. 13,3).
–  Κατάργηση ομολογιακού μαθήματος θρησκευτικών.  Μάθημα φιλοσοφίας των θρησκειών μόνο σε μια τάξη του λυκείου (Α ή Β λυκείου) με αμερόληπτη παρουσίαση όλων των θρησκευμάτων καθώς και της αθεϊστικής προσέγγισης.
–  Όντως «ταις γλώσσαις αυτών δολιούσι» (Ψαλμ. 13,3).
Έτσι όπως προχωρούν θα απαιτήσουν να απαιτήσουν να αποσυρθεί το Ψαλμικό «Είπεν άφρων εν καρδία αυτού· ουκ έστι Θεός» (Ψαλμ. 13,1)
«Η παιδεία χωρισμένη από την αγιότητα, αντιτιθέμενη εις το Ευαγγέλιον, γίνεται μία τραγική ματαιοπονία.  Το περισσότερον που ημπορεί να επιτύχη η επιφανειακή, εξωδερμική παιδεία δια τον άνθρωπον είανι να τον μεταβάλη εις ένα ευγενές, αλλά πονηρόν, ανθρωπόμορφον θηρίον…Ενώ εκ του βάθους της ψυχής του Ορθόδοξου λαού μας ανεβαίνει η φωνή : Άνευ της αγιότητος δεν υπάρχει αγωγή και παιδεία· άνευ των αγίων δεν υπάρχουν παιδαγωγοί και διδάσκαλοι», λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ο Ομολογητής.