Η ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
«Όστις και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράσσετε»(Φιλιπ. 4, 9)
   Είναι κι αυτά που πρέπει να συλλογιζόμαστε, αλλά και να πράττουμε. Ποια αυτά; Αυτά που ο Απ. Παύλος θυμίζει στους χριστιανούς των Φιλίππων με την επιστολή του προς αυτούς.
              Συγκεκριμένα:
    * «Α και εμάθετε και παρελάβετε».
    Οι Φιλιππήσιοι χριστιανοί, όσο χρόνο βρισκόταν κοντά τους ο Απ. Παύλος, ήσαν αφοσιωμένοι ακροατές του. Έμαθαν τότε πολλά, τα οποία αγνοούσαν. Πολλά για τη χριστιανική αλήθεια. Για τη χριστιανική πίστη. Για τη ζωή τους. Για τη χριστιανική τους πολιτεία. Για την πνευματική τους προκοπή. Για τον αγιασμό τους. Κι αυτά όλα τα παρέλαβαν και τα διατήρησαν στην καρδιά τους σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό. Σαν την πιο ωραία παρακαταθήκη. Σαν τη πιο καλή παράδοση.

 

   Την ωραία ευκαιρία που τους χάρισε ο Θεός, να έχουν κοντά τους έναν τέτοιο Διδάσκαλο, οι Φιλιππήσιοι την αξιοποίησαν όσο γινόταν καλύτερα. Ο Λουκάς, που αναφέρεται στην παρουσία του Απ. Παύλου στους Φιλίππους, σημειώνει στο ημερολόγιό του: «… Και  καθίσαντες ελαλούμεν ταις συνελθούσαις γυναιξί». Και σε άλλο σημείο: «Και ελάλησαν αυτώ τον λόγον του Κυρίου και πάσι τοις εν τη οικία αυτού» (Πραξ. 16, 13, 32)
   Ο ίδιος, πάλι, συγγραφέας των «Πράξεων των Αποστόλων» σημειώνει με έμφαση και την προσοχή και αφοσίωση των ακροατών του Αποστόλου στο θείο λόγο που τους κήρυττε. Ειδικά για την πωλήτρια πορφύρας των Φιλίππων, τη Λυδία, γράφει: «… ήκουεν… προσέχειν τοις λαλουμένοις υπό του Παύλου». Για το δεσμοφύλακα των Φιλίππων τονίζει το αποτέλεσμα της κατηχήσεώς του από τον φυλακισμένο και πληγωμένο Απόστολο του Χριστού. Αποτέλεσμα σωτήριο: «Εβαπτίσθη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα» (Πραξ. 16, 14, 33)
   * «Και ηκούσατε και είδετε εν εμοί».
   Οι Φιλιππήσιοι χριστιανοί δεν έπαυσαν, και όταν ο Απ. Παύλος έλειπε από την πόλη τους να μαθαίνουν όσα εκείνος κήρυττε σε άλλες πόλεις. Άνθρωποι που επικοινωνούσαν με τον διαπρύσιο αυτόν κήρυκα του Ευαγγελίου,«εις λόγον δόσεως και λήψεως» (Φιλιπ.4, 15), όπως ο Φιλιππήσιος Επαφρόδιτος, τους μετέφεραν το περιεχόμενο της διδαχής του Αποστόλου. Αλλά και οι ίδιοι είχαν επανειλημμένα την ευκαιρία, κάθε φορά που τους επισκεπτόταν ο Απόστολος, όχι μόνο να ακούν τη διδαχή του, αλλά και να τη βλέπουν στη ζωή του. Αυτό σημαίνει εκείνο το «και είδετε εν εμοί». Η ζωή του απ. Παύλου ήταν ένα επιπλέον κήρυγμα. Κι αυτό μιλούσε πολύ στις ψυχές των Φιλιππησίων χριστιανών.
                                               * * *
   Οι χριστιανοί των Φιλίππων είχαν σαν γραπτή, καλή παράδοση την επιστολή του απ. Παύλου. Και μπορούσαν με το περιεχόμενό της να φροντίζουν για τον εσωτερικό, πνευματικό στολισμό τους. Να συλλογίζονται και να πράττουν «όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις αρετή και ει τις έπαινος». Αλλά, πρόσθετα, είχαν και την προφορική, καλή παράδοση. Αυτά τα οποία έμαθαν και παρέλαβαν με τη προφορική του διδασκαλία. Αυτά τα οποία άκουγαν και έβλεπαν οι ίδιοι στη βιοτή του Αποστόλου.
   Αδελφές ψυχές,
    Είναι και η καλή παράδοση που πρέπει να συλλογίζεσθε και να βιώνετε. Η καλή παράδοση των πνευματικών σας πατέρων, που φροντίζουν για την ψυχή σας και σας χειραγωγούν στο Νυμφίο Χριστό.