«ἰδοὺ ἡ παρθένος» Ησαϊας 7:14 (Χρήστος Σαλταούρας)

 

«ἰδοὺ ἡ παρθένος» Ησαϊας 7:14  

«διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ»Ησαϊας 7:14 (Μετάφραση  Εβδομήκοντα).
Το εδάφιο αυτό είναι προφητεία για την Αειπάρθενο.Η Γραφή λέγει : «ἰδοὺ ἡ παρθένος». Δεν λέγει απλώς « Ιδού παρθένος» αλλά ” Ιδού Ηπαρθένος».
Το άρθρο «Η» μεταβάλει την λέξη Παρθένος σε ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ της Παναγίας. Τα Κύρια ονόματα εκφράζουν ΜΟΝΙΜΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ! « Ιδού Η παρθένος»- Η μονίμως Παρθένος.
Ο θεόπνευστος Ευαγγελιστής Ματθαίος παραθέτει την προφητεία του Ησαϊα σύμφωνα με την μετάφραση των Εβδομήκοντα : « Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·  ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός» Ματθαίος 1:22-23.
Στο Ησαϊας 7:14 η Εβραϊκή λέξη ΑΛΜΑ μεταφράζεται  ΠΑΡΘΕΝΟΣ γιατί μόνο το να μείνει έγγυος μία Παρθένα είναι ΣΗΜΕΙΟΝ- θαυμαστό γεγονός !Ορθώς λοιπόν οι Εβδομήκοντα και ο θεόπνευστος Ματθαίος αποδίδουν την λέξη ΑΛΜΑ του εν λόγω εδαφίου ως ΠΑΡΘΕΝΟΣ.