Για την τιμή στην Παναγία μας (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

 
          ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 9 Αὐγούστου 2015
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Διερχόμαστε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν μήνα Αὔγουστο. Ὅπως γνωρίζουμε τόν μήνα αὐτό ὁλόκληρο ἡ Ἐκκλησία μας τόν ἔχει ἀφιερωμένο στήν Παναγία. Ἀκόμη καί τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ μηνός, 31 Αὐγούστου, ἑορτάζουμε ἑορτή τῆς Παναγίας. Ἑορτάζουμε τήν κατάθεση τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Εἶναι λοιπόν θεομητορικός μήνας ὁ Αὔγουστος γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πού ἑορτάζουμε σ᾽ αὐτόν, τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ὅπως τό λέγει ὡραῖα ὁ λαός μας. Στό σημερινό μου ἁπλό κήρυγμα ἤθελα νά σᾶς πῶ λίγα λόγια πῶς νά τιμᾶμε τήν Παναγία μας, γιά νά ἔχουμε τήν Χάρη Της καί τήν Εὐχή Της.
1. Πάντοτε, χριστιανοί μου, στήν προσευχή μας πρέπει νά μνημονεύουμε τήν Παναγία. Εἶναι ἕνας μυστικός λόγος πού πρέπει νά τό κάνουμε αὐτό: Ὅπως ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πέρασε ἀπό τήν Παναγία γιά νά ᾽ρθεῖ ἀνάμεσά μας (ἐνῶ μποροῦσε, σάν Θεός, νά ἔρθει αὐτομάτως κάτω στήν γῆ), ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει νά περνᾶμε τήν προσευχή μας ἀπό τήν Παναγία γιά νά φτάνει στόν Θεό. Ἔχει δύναμη ἡ προσευχή στήν Παναγία. Θυμηθεῖτε, χριστιανοί μου, τόν γάμο τῆς Κανᾶ. Ὁ Χριστός τό εἶπε καθαρά ὅτι δέν ἦταν ἡ ὥρα νά γίνει τό θαῦμα, ἀλλά ἐπειδή τό εἶπε ἡ Παναγία, γι᾽ αὐτό ἔγινε τό θαῦμα καί ὁ Χριστός μετέβαλε τό νερό σέ κρασί. Ἡ Παναγία λοιπόν – γιά νά τό ποῦμε καθαρά – ἀναγκάζει(!)  τόν Θεό νά κάνει θαῦμα καί ἄς μήν εἶναι ἡ ὥρα νά γίνει τό θαῦμα. Ἔχει δύναμη, χριστιανοί μου, ἡ προσευχή στήν Παναγία. Ἡ πιό ὡραία σύντομη προσευχή σ᾽ Αὐτήν εἶναι τό «Θεοτόκε Παρθένε…». Νά τήν λέτε ὅλοι τήν προσευχή αὐτή κάθε μέρα καί πολλές φορές τήν ἡμέρα, ὅποτε μπορεῖτε. Ὅσοι μποροῦν ἄς κάνουν καί Χαιρετισμούς στήν Παναγία, ἔστω καί μία Στάση τῶν Χαιρετισμῶν κάθε μέρα, ἄν δέν σᾶς παίρνει ὁ χρόνος.
2. Τό δεύτερο πού θέλω νά σᾶς πῶ, χριστιανοί μου, γιά τιμή στήν Παναγία, εἶναι ὅλα τά σπίτια νά ἔχουν μιά εἰκόνα Της, πού νά κυριαρχεῖ στόν χῶρο. Καί ὄχι μόνο στά σπίτια μας, ἀλλά καί πάνω μας πρέπει νά ἔχουμε εἰκόνα τῆς Παναγίας, μιά μικρή πλαστικοποιημένη εἰκόνα στήν τσέπη μας. Κι ἐσεῖς οἱ γονεῖς, πατέρες καί μητέρες, νά δείχνετε στό παιδί σας τήν εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς τοῦ σπιτιοῦ σας καί νά τοῦ λέτε: Νά, παιδί μου, Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη σου Μάνα. Σ᾽ Αὐτήν νά τά λές ὅλα καί Αὐτή θά σέ προστατεύει στήν ζωή σου, σάν γλυκειά Μανοῦλα πού εἶναι.
3. Σᾶς συνιστῶ, χριστιανοί μου, ἔπειτα, νά κάνετε ἱερά προσκυνήματα σέ θαυματουργικές εἰκόνες τῆς Παναγίας, στίς ὁποῖες ἡ Παναγία ἔχει δώσει ἰδιαίτερα τήν χάρη Της. Καί εἶναι καλό, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, νά πηγαίνει καί μέ τά πόδια στό προσκύνημα αὐτό. Ὑπολογίζει ἡ Παναγία τόν κόπο πού κάναμε γιά νά πᾶμε στήν χάρη Της.
4. Ἀλλά, ἐκεῖ, χριστιανοί μου, πού νοιώθουμε ἰδιαίτερα τήν παρουσία τῆς Παναγίας καί Αὐτή δίνει ἰδιαίτερα τήν χάρη Της εἶναι ἡ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Ὤ, ἡ Θεία Λειτουργία! Ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπως λέει κάποια εὐχή, προσφέρεται ὑπέρ ὅλων: Ὑπέρ «Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, Κηρύκων, Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν καί παντός πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου», ἀλλά«ξαιρέτως», ἐξαίρετα καί ἰδιαίτερα δηλαδή, ἡ Θεία Λειτουργία προσφέρεται ὑπέρ «τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας». Ἐκεῖ, στήν Θεία Λειτουργία, ἡ Παναγία εἶναι παροῦσα καί θέλει νά βλέπει συναγμένα ὅλα τά παιδιά Της στήν ἀγκάλη Της.
Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά εἶστε στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγιᾶς, «στόν κόρφο τῆς Παναγιᾶς», ὅπως τό ἔλεγε καλύτερα ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.