Τρία διδάγματα από την αγία Παρασκευή (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

           ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 26 Ἰουλίου 2015
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
1. Σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἑορτάζουμε τήν ἁγία παρθενομάρτυρα Παρασκευή.  Εἶναι μιά ἀγαπητή στήν πατρίδα μας ἁγία, γι᾽ αὐτό καί πολλοί ναοί εἶναι ἀνεγερμένοι  πρός τιμήν της καί πολλές γυναῖκες καί ἄνδρες φέρουν τό ὄνομά της. Ἀπό τόν βίο της θά θίξω λίγα σημεῖα πρός διδασκαλίαν. Παρακαλῶ, προσέξατέ τα.
2. Ἡ ἁγία, μέ τό ὄνομά της, μᾶς διδάσκει νά σεβόμαστε καί νά τιμοῦμε τήν Παρασκευή ἡμέρα. Τήν ἡμέρα αὐτή, ἀδελφοί μου, σταυρώθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας στόν Γολγοθᾶ γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἡ ἁγία, πού ἑορτάζουμε σήμερα, γεννήθηκε τήν ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς, πῆρε τό ὄνομα Παρασκευή καί ζοῦσε αὐτό πού ἔγινε τήν ἡμέρα αὐτή. Ζοῦσε, δηλαδή, τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ μας. Τό ἔβαλε μέσα της, τό ἔβαλε στήν καρδιά της. «Εἰς κατοικίαν κεκλήρωσε», ὅπως λέγει τό Ἀπολυτίκιό της. Καί ᾽μεῖς νά τιμοῦμε τήν Παρασκευή ἡμέρα, χριστιανοί μου, ὅπως καθόρισε ἡ Ἐκκλησία μας. Νά νηστεύουμε τήν ἡμέρα αὐτή, γιατί εἶναι ἡ ἡμέρα πού σταυρώθηκε ὁ Χριστός μας.
3. Ἡ ἁγία Παρασκευή ἀγάπησε τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀπό τήν παιδική της ἡλικία καί ἀφιερώθηκε σ᾽ Αὐτόν. Ἦταν ὡραιότατη, εἶχε πολλές προτάσεις γιά γάμο, ἀλλά δέν παντρεύτηκε, γιατί προτίμησε τήν παρθενική ζωή. Ἦταν γι᾽ αὐτό καλεσμένη. Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου, τιμᾶ καί εὐλογεῖ τόν γάμο, ἀλλά ἔχει καί τήν τάξη  τῶν παρθένων. Ἡ Μητρόπολή μας παλαιά εἶχε τάγματα Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν, καί εἶχε τό φημισμένο ὄνομα «Τό Ἅγιον Ὄρος τῆς Πελοποννήσου»! Στά σημερινά χρόνια ξεπέσαμε καί σ᾽ αὐτό. Γονεῖς! Μήν ἐμποδίζετε τά τέκνα σας, ἄν θέλουν νά ἀφιερωθοῦν στόν Θεό καί ἐπιθυμοῦν νά γίνουν Μοναχοί καί Μοναχές. Ἡ ζωή αὐτή εἶναι ὕψος, ἔχει γαμήλιες πνευματικές χαρές! Ἀλλά, ἄς παντρευτοῦν τά τέκνα σας.  Ἡ ὥρα τους ἡ καλή! Ὅμως νά ζοῦν ἁγνή ζωή πρίν ἀπό τόν γάμο τους. Γιατί στήν χώρα μας, πού παλαιά τιμούσαμε τήν παρθενία καί πρό Χριστοῦ ἀκόμη κτίσαμε «Παρθενώνα», στά σημερινά μας χρόνια βρωμήσαμε ἀπό τήν ἀνηθικότητα. Μεγαλύτερη ἁμαρτία στήν χώρα μας σήμερα εἶναι ἡ ἀνηθικότητα. Πολλά κορίτσα ἔχουν πέσει στήν ἁμαρτία. Ἀλλά σήμερα, ὦ χριστιανοί, σήμερα πού ἑοτάζουμε τήν ἁγία Παρασκευή, ἄς ἀνάψουμε ἕνα κερί γι᾽ αὐτά τά παρασυρμένα στήν ἁμαρτία πλάσματα, ἄς προσευχηθοῦμε γι᾽ αὐτά, γιά νά ἀνασυρθοῦν μέ κάποιο ἱερατικό χέρι ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά κάνουν τίμιο γάμο ἤ νά ζήσουν στόν ὑπόλοιπο βίο τους ἁγνή καί καθαρή ζωή.
4. Τέλος, ἡ ἁγία Παρασκευή ἔλεγε ψεύτικους τούς θεούς τῶν προγόνων μας καί μέ θαῦμα σώριασε κατά γῆς τά ἀγάλματά τους καί αὐτό ἔφερε τό μαρτύριό της. Ναί, χριστιανοί μου! Εἶναι ψέμμα ὁ Δίας, εἶναι ψέμμα ὁ Ἀπόλλωνας, εἶναι ψέμμα οἱ λεγόμενοι «δώδεκα θεοί τοῦ Ὀλύμπου». Ἄν εἶναι ἀλήθεια, ποῦ εἶναι αὐτοί τώρα; Ἔσβησε ἡ μνήμη τους, γιατί τό ψέμμα δέν μπορεῖ νά ἀντέξει στόν χρόνο. Πᾶνε οἱ μῦθοι καί τά παραμύθια. Ἕνας μόνο εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ὁ Ζῶν εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Εἶναι ὁ Θεός, τόν Ὁποῖον ἀγάπησε καί κήρυξε ἡ Ἁγία Παρασκευή καί γιά τόν Ὁποῖο ἔχυσε τό παρθενικό της αἷμα. Αὐτῷ ἡ δόξα, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας, ΑΜΗΝ.