Πορίσματα ἡμερίδας μέ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά. Προοπτική ἤ ἐφιάλτης;»

Πορίσματα ἡμερίδας μέ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά. Προοπτική ἤ ἐφιάλτης;»
πού διοργανώθηκε ἀπό τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
στίς 28-06-2015 στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, στήν αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη
1. Ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία καί παράδοση, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά βασικότερα στοιχεῖα γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσίν» Του, γι’ αὐτό καί τοῦ δώρισε ἕνα ἀπό τα μεγαλύτερα ἀγαθά, τό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας. Τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐλεύθερη προαίρεσή του στίς ἐπιλογές καί τίς πράξεις του τόν καθιστᾶ κύριο κριτή τῶν ἀποφάσεών του καί ὑπεύθυνο τῆς σωτηρίας του. Μέσα ὅμως στό σύγχρονο ἠλεκτρονικό ὁλοκληρωτισμό καταργεῖται τό πρόσωπο καί ἐπιβάλλεται ἡ ἀριθμοποίησή του, ὅπως μάλιστα φαίνεται ὅτι προωθεῖται καί ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Παύουμε, δηλαδή, νά εἴμαστε προσωπικότητες μέ ἐλεύθερη βούληση καί δράση καί γινόμαστε ἀντικείμενα πληροφοριῶν καί συλλογῆς δεδομένων. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἀρνούμαστε τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα καί τήν ἠλεκτρονική παρακολούθηση.
2. Ἡ κοινωνία χωρίς μετρητά εἶναι ἕνα ἀκόμα βῆμα πρός τό παγκόσμιο συγκεντρωτικό σύστημα ἐλέγχου τῶν πολιτῶν καί τῶν ἐθνῶν ἀπό τή Νέα Ἐποχή. Ἡ κάρτα ἀποτελεῖ τό πολυεργαλεῖο της. Καί ξεκινᾶ ἡ πορεία της. Κάρτα· Κάρτα μέ τσιπάκι · Κινητό· βιομετρικά χαρακτηριστικά (ἴριδα, σχῆμα τῶν φλεβῶν τῆς παλάμης (vein pattern), σχῆμα προσώπου), προχωρώντας παράλληλα στήν ἐμφύτευση τοῦ rfid chip στό χέρι τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν καταργηθοῦν τά μετρητά, ἡ αὔξηση τῶν βιομετρικῶν χαρακτηριστικῶν πρός ἐπιβεβαίωση τῆς ταυτότητάς μας θά εἶναι ἀνάλογη τῆς ἐξελίξεως τῶν ἠλεκτρονικῶν παραχαρακτῶν. Μέ κατάληξη νά μή συναλλασσόμαστε ἀλλά διαρκῶς νά μεταλλασσόμαστε.
Ὅλα γιά τήν εὐκολία καί τήν ἀσφάλεια.
Αὐτός εἶναι ὁ ΕΦΙΑΛΤΗΣ πού ἑτοιμάζουμε στά παιδιά μας…
3. Στήν πραγματικότητα μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν δέν παρέχεται καμμία ἀσφάλεια, δῆθεν μέ τή χρήση τῆς Κάρτας. Παγκοσμίως, συχνά πυκνά, χάκερς ὑποκλέπτουν στοιχεῖα. Ἡ καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς καί τῆς τρομοκρατίας μέσῳ χρήσης Κάρτας, πού ὁδηγεῖ στήν ἀχρήματη κοινωνία ἐλάχιστα μπορεῖ νά βοηθήσει στήν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου μας καί οἱ γερμανικές ἀποζημιώσεις ἀρκοῦν γιά νά ξεχρεώσουμε κάθε μας κατασκευασμένο χρέος.
4. Ἄς μήν παίρνουμε ἀψήφιστα τόν ὅρο «κοινωνία χωρίς μετρητά». Τά σημαντικότερα ἀρνητικά χαρακτηριστικά μίας τέτοιας κοινωνίας χωρίς μετρητά εἶναι: ἡ ὑποχρεωτικότητα χρήσεως τῆς Κάρτας, καί μάλιστα σέ μιά χώρα, πού ἀποτελεῖ τό λίκνο τῆς Δημοκρατίας, ἡ ἀνήθικη καί ἀντισυνταγματική διαρροή δεδομένων μέσῳ τῆς διασύνδεσης ἀρχείων, ὁ ἔλεγχος τῆς προσωπικῆς καί οἰκονομικῆς μας ζωῆς ἀπό τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση, ἡ δυσκολία χρήσης Κάρτας ἀπό ἄτομα τρίτης ἡλικίας, ἡ γνώση ἐκ μέρους τῶν ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν τῶν ξεχωριστῶν προβλημάτων τοῦ κάθε πολίτη, ὡς πρός τήν ὑγεία, τήν οἰκονομία, τή μόρφωση, τήν κοινωνία ἀνάλογα μέ τήν καταναλωτική συμπεριφορά πού ἔχει, ὥστε νά στοχοποιεῖται καί νά ἀπορρίπτεται ἀπό τό ἴδιο τό σύστημα.
5. Ἀνεξάρτητα ἀπό τό εἶδος τοῦ νομίσματος καί τήν ὁποιαδήποτε πολιτικοοικονονομική ἐξέλιξη, ἀπευθυνόμαστε καί κάνουμε ἔκκληση παρακλήσεως πρός ὅλους τούς κυβερνῶντες νά μή μᾶς ὠθήσουν νά προσκυνήσουμε τό ἠλεκτρονικό χρῆμα, μέ ἀφορμή τίς ὑπερ-αναλήψεις καί τόν πανικό τῶν μικρο-καταθετῶν, ὥστε νά φθάσουμε στήν ἀπόλυτη μοιραία κατάργηση τῶν μετρητῶν καί στήν ἀπόλυτη τραγική χρήση τῶν καρτῶν, τόν ἀπόλυτο ἐφιάλτη.
6. Δέν νοεῖται καί δέν ἐπιτρέπεται αὐτοχειριασμός τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ἰδιοπροσωπίας μας. Δέν πρέπει νά πουλήσουμε τίς δημοκρατικές μας ἐλευθερίες καί τά θεμελιώδη ἀτομικά δικαιώματα. Δέν πρέπει νά προδώσουμε τήν πίστη μας, τήν πατρίδα μας, τήν παράδοσή μας, τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, γιά τήν ἀντίθεη παγκόσμια ὀλιγαρχία πού καθορίζει τίς τύχες τοῦ κόσμου.
Οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δέν ἔκλιναν ποτέ γόνυ σέ κανέναν δυνάστη, δέν ἀνέχτηκαν ποτέ νά ζοῦν σέ συνθῆκες δουλείας, ἀκόμη καί στά 400 χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς ἀγωνίζονταν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδας τήν ἐλευθερία»! εἶχαν γιά σύνθημα καί ἰδανικό τους τό «ἐλευθερία ἤ θάνατος» καί ὄχι τό «σφάξε με ἀγά μου ν’ ἁγιάσω».
7. Τό νόμιμο χρῆμα προστατεύεται ρητῶς ἀπό τό Σύνταγμα,τό ἐθνικό καί τό εὐρωπαϊκό Δίκαιο. Ἀντιθέτως, τό πλαστικό χρῆμα δέν παρέχει ἰσοδύναμες νομικές ἐγγυήσεις. Οἱ καταθέσεις ἀκόμη καί στίς προηγμένες χῶρες ἔχουν ἕνα βαθμό ἐπισφαλείας ἀφοῦ ἡ ἀξία τους ὑπερβαίνει τήν ἀξία τοῦ πραγματικοῦ χρήματος.
Μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν καταργεῖται ἡ πραγματικήὑποχρέωση τοῦ Τραπεζικοῦ Συστήματος πρόςτούς καταθέτες καί ἀνατρέπεται σέ μιά στιγμή ἡ ἰσορροπία δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων μεταξύ τῶν Τραπεζῶν καί τῶν δανειοληπτῶν. Θά δοθεῖ στό τραπεζικό σύστημα μία ἀπεριόριστηἐξουσία πάνω στήν πραγματική οἰκονομία.
8. Δέν θέλουμε τήν Κάρτα μέ τό ὅποιο ὄνομα διότι εἶναι τό προστάδιο τοῦ σφραγίσματος, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη.
Ὁ Ἀντίχριστος, δέν θά ἐμφανισθεῖ καί δέν θά ἑδραιώσει τήν παγκόσμια κυριαρχία του ἐντελῶς ξαφνικά ἀνατρέποντας ἄρδην τήν πορεία τῆς ἱστορίας. Ἀντίθετα, θά στηριχθεῖ σέ μία διαμορφωμένη ἀπό πολύ νωρίτερα κατάσταση ἐθισμοῦ σέ εὔκολο καί ἀντίθεο τρόπο ζωῆς.
Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο, ὅτι ὁ Χριστός μας συναρτᾶ τήν ὁμολογία τῆς πίστεως πρός Αὐτόν μέ τό θέμα τῆς οἰκονομικῆς καί βιολογικῆς ὑπάρξεως τοῦ πιστοῦ. ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Ὁ σύγχρονος ἅγιος τοῦ αἰῶνα μας, ὁ ἁγιορείτης Παΐσιος, τό λέει ρητῶς καί κατηγορηματικῶς στά σημεῖα τῶν καιρῶν: «Ἡ Κάρτα, ἡ ταυτότητα, εἶναι «ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος…»…«Πίσω λοιπόν καί ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου»…Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα τήν ταυτότητα, τό «φακέλωμα» γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα…θά διαφημίζουν τό τέλειο σύστημα, τό σφράγισμα στό χέρι…μέ τό 666 τό ὄνομα τοῦ ἀντιχρίστου».
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες πού ἀσχολήθηκαν μέ τό θέμα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου, συνιστοῦν τήν ἄρνηση τοῦ «σφραγίσματος», ἐπισείοντας τίς αἰώνιες σωτηριολογικές συνέπειες γιά τούς ἀποδέκτες τοῦ σφραγίσματος. Ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως δέν εἶναι ἐνθουσιαστικές τάσεις καί ξεσπάσματα· εἶναι τό χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού δίνεται σέ αὐτούς πού ζοῦν μέ διαρκή νήψη καί μετάνοια. Μέ νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή. Μέ δάκρυα καί κομποσχοῖνι. Μέ ταπεινό καί ἀσκητικό φρόνημα. Ἀπαιτεῖται πνευματικός ἀγώνας διαρκής καί ἐπίπονος.
9. Ἡ μπαταρία στό σῶμα μας ἐλλοχεύει τεράστιους κινδύνους ὑγείας.
10.Παίρνω τήν κάρτα σημαίνει ἀποδέχομαι συνειδητά καί ἐνυπογράφως, ἐκκοσμίκευση λατρείας, οἰκουμενισμό, ἔλεγχο τῆς προσωπικῆς μου ζωῆς, ὁμοφυλοφιλία, μασωνία, ναρκωτικά, ὑπόκοσμο, ἔγκλημα, ἀντίχριστο.
Ἀρνοῦμαι τό σφράγισμα τοῦ Χρίσματος.
Δείτε και: