Κυριακή Δ΄ Ματθαίου – Σύγχρονη δουλεία (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Σύγχρονη δουλεία

«Ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος» (Ματθ. 8,6)
Ἑκατόνταρχος, ἀγαπητοί μου, τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ«ἰδὼν τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα» ὡμολόγησε καὶ εἶπε γιὰ τὸν Ἐσταυρωμένο «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27,54).
Ἑκατόνταρχος παρουσιάζεται καὶ στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὸν προβάλλει ὡς παράδειγμα ἄξιο μιμήσεως. Διότι ὁ῾Ρωμαῖος αὐτὸς ἀξιωματικὸς διαθέτει ἀρετές.
Ποιές εἶνε οἱ ἀρετὲς τοῦ ἑκατοντάρχου;
⃝ Ἦταν ἐν πρώτοις μία εὐγενὴς ὕπαρξι. Δὲν ξυπαζόταν ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του· προσπαθοῡσε νὰ κάνῃ τὸ καλό. Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς λέει, ὅτι ἦταν φρούραρχος τῆς πόλεως Καπερναοὺμ καὶ ὡς φρούραρχος βοήθησε πολὺ νὰ χτιστῇ ἐκεῖ ἡ συναγωγή (βλ. Λουκ. 7,5), στὴν ὁποία συγκεντρώνονταν οἱ Ἰουδαῖοι.