Χρήστος Σαλταούρας, Ο Θεός του Ιακώβ (Ο Τριαδικός Θεός)

Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ
(Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ)
« καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ καθ᾿ ὕπνον· ᾿Ιακώβ· ἐγὼ δὲ εἶπα· τί ἐστι;  καὶ εἶπεν· ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, καὶ ἰδὲ τοὺς τράγους καὶ τοὺς κριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διαλεύκους καὶ ποικίλους καὶ σποδοειδεῖς ραντούς· ἑώρακα γάρ ὅσα σοι Λάβαν ποιεῖ·ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ Θεοῦ, οὗ ἤλειψάς μοι ἐκεῖ στήλην καὶ ηὔξω μοι ἐκεῖ εὐχήν· νῦν οὖν ἀνάστηθι καὶ ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς ταύτης καὶ ἄπελθε εἰς τὴν γῆν τῆς γενέσεώς σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ» Γένεση 31: 11-13
            Ο θεόπνευστος Πατριάρχης Ιακώβ λέγει ότι του μίλησε στον ύπνο του ένα πρόσωπο το οποίο το ονομάζει «ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ» = ο Αγγελιοφόρος του Θεού. Σύμφωνα όμως με τα ίδια τα λόγια του Αγγέλου του Θεού όπως τα παραθέτει ο Ιακώβ, ο Άγγελος του Θεού λέγει «ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς» ! Γίνεται ένας Άγγελος να λέγει «ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς» ;;;  Ή γίνεται ένα πρόσωπο να είναι Αγγελιοφόρος του εαυτού του;;;
Ένα πρόσωπο δεν γίνεται να είναι Αγγελιοφόρος του εαυτού του. Ο Αγγελιοφόρος μεταφέρει αγγελία από ένα πρόσωπο ή πρόσωπα σε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα.
Επίσης δεν είναι δυνατόν ένας κτιστός Άγγελος να λέγει «ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς» ! Οι Άγγελοι αντιπροσωπεύουν τον Θεό αλλά δεν οικειοποιούνται την ταυτότητά του, δεν ψεύδονται. Και οι Απόστολοι και οι Προφήτες αντιπροσωπεύουν τον Θεό και μιλούν εξ ονόματος Αυτού, αλλά ουδέποτε είπαν «ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς» ή «εγώ είμαι το Α και το Ω» !
Ο Θεός δεν δίνει την δόξα του σε άλλον – « ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, τοῦτό μού ἐστι τὸ ὄνομα· τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω» Ησαϊας 42:8
Τότε τι συμβαίνει ; Γιατί ο «Άγγελος του Θεού» λέγει «ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς»;
Το πρόσωπο που μίλησε στον Ιακώβ είναι θείο πρόσωπο- πρόσωπο της Θεότητας το οποίο μετέφερε άγγελμα εκ μέρους άλλου θείου προσώπου ! Δηλαδή ο Άγγελος που λέγει «ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς» δεν είναι κτιστός Άγγελος αλλά άκτιστος- είναι πρόσωπο της θεότητας. Ο Θεός είναι Τριάδα Προσώπων ( Πατήρ – Υιός – Άγιο Πνεύμα). Ένα θείο πρόσωπο ενεργεί ως Αγγελιοφόρος άλλου θείου προσώπου.
Ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο γιατί δεν μπορεί ένα πρόσωπο να είναι αγγελιοφόρος του εαυτού του. Ούτε οι κτιστοί Άγγελοι μπορούν να πουν ψευδώς ότι «ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς». Στο χωρίο δηλαδή Γένεση 31: 11-13 έχουμε διάκριση προσώπων στον Ένα Θεό.
Θυμίζω και πάλι ότι ο Θεός Γιαχβέ λέγει ότι «τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω» Ησαϊας 42:8 άλλα η Γραφή μας λέγει επίσης ότι :
«μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ» Ματθαίος 16: 27.
«Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ ΑΥΤΟΥ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ» Ματθαίος 25:31.
Ο Ιησούς θα έλθει με την δική του δόξα (Ματθαίος 25:31) η οποία είναι και δόξα του Πατέρα του (Ματθαίος 16: 27) και επειδή τα δύο αυτά πρόσωπα είναι Ένας Θεός – Μία θεία ουσία- γιαυτό ο Γιαχβέ λέγει ότι «τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσωοὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς» Ησαϊας 42:8.  Δεν αντιφάσκει η Γραφή, την ομοουσιότητα των Προσώπων του Θεού διδάσκει!
Ακουέτωσαν ταύτα οι διάφοροι αρνητές του δόγματος της Αγίας Τριάδος.
« καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν· ὁ Θεός, ᾧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρες μου ἐνώπιον αὐτοῦ, ῾Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαάκ, ὁ Θεὸς ὁ τρέφων με ἐκ νεότητος ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὁ ἄγγελος ὁ ρυόμενός με ἐκ πάντων τῶν κακῶνεὐλογήσαι τὰ παιδία ταῦτα» Γένεση 48: 15-16
Ο Ιακώβ ευλογεί τα τέκνα του Ιωσήφ και επικαλείται τον Θεό τον οποίο θεοπνεύστως ονομάζει εκτός από Θεό και Άγγελο !
Αν ο Θεός είναι ένα Πρόσωπο όπως λέγουν οι αντι-τριαδίτες…τότε ποίος απέστειλε ως αγγελιοφόρο τον Θεό ;;;;  Μήπως κάποιο κτίσμα ; (!) Μήπως είναι δυνατόν ένα πρόσωπο να αποστείλει ως αγγελιοφόρο τον εαυτό του ;
Αγαπητοί αναγνώστες, το θείο πρόσωπο που ονομάζεται στο χωρίο δις «ὁ Θεός» ( με άρθρο μάλιστα) ονομάζεται επίσης «ὁ ἄγγελος» γιατί αγγέλει άγγελμα εκ μέρους άλλου θείου προσώπου και όχι για λογαριασμό κάποιου κτίσματος ασφαλώς !
Οι ασεβείς αιρετικοί στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την μέγγενη του εν λόγω χωρίου λέγουν το εξής σόφισμα :
Ο Ιακώβ, λέγουν πονηρά, ζητά την ευλογία του Θεού και του φύλακα Αγγέλου των παιδιών δεν ονομάζει τον Θεό Άγγελο !
Λάθος αγράμματοι αιρετικοί αντιτριαδίτες ! Αν ο Ιακώβ ζητούσε την ευλογία του Θεού και ενός άλλου κτιστού προσώπου – ενός Αγγέλου- τότε δεν θα χρησιμοποιούσε τον ΕΝΙΚΟ «εὐλογήσαι» = είθε να ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ …αλλά θα έκανε χρήση πληθυντικού αριθμού – εὐλογήσαιεν = είθε να ευλογήσουν!
Ο Ιακώβ απευθύνεται σε ένα θείο πρόσωπο το οποίο ονομάζει «ὁ Θεός» και ταυτόχρονα «ὁ ἄγγελος» –  δεν διακρίνει ανάμεσα σε άκτιστο Θεό και κτιστό δήθεν Άγγελο ! Αφού λοιπόν το θείο αυτό πρόσωπο ονομάζεται και «Άγγελος» αυτό σημαίνει ότι αγγέλει υποχρεωτικά εκ μέρους άλλου θείου προσώπου. Θα ήταν ασεβές να πούμε ότι ο Θεός αγγέλει εκ μέρους κτίσματος !!!
«ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» Ησαϊας 9:6
Ο Ισχυρός Θεός είναι ταυτόχρονα Άγγελος αλλά και ….παιδίον !
Ο Υιός του Θεού ακούει από τον Πατέρα και μεταδίδει το άγγελμα- «πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν» Ιωάννης 15:15.
Και το Πνεύμα το Άγιον ακούει καιμεταδίδει το άγγελμα – « ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν» Ιωάννης 16:13