Ἀκατάληπτες καταλήψεις

Ἀκατάληπτες καταλήψεις
Πρέπει ὁπωσδήποτε νά καταστραφοῦν τά πάντα ἤ νά θρηνήσουμε ἀνθρώπινες ζωές, γιά νάἐπεμβῆ τό κράτος καί νά ἐπιβάλη τήν τάξι; Τό κράτος δέν ἀποτελεῖται ἀπόἀγγέλους. Οἱ πολῖτες του, ἐν πολλοῖς, ρέπουν στήν παράβασι. Γι’ αὐτό καί δέν ὑπάρχει κράτος χωρίς στρατό,ἀστυνομία, δικαστήρια καί φυλακές.
• Ἡ Ἐκκλησία (τό κράτος τοῦ Θεοῦ), ὡς ὅπλο της ἔχει μόνο τό λόγο, τή διδα­σκαλία, τήν πειθώ. Καί εἶναι πολύ ἰσχυρός ὁ Εὐαγγελικός λόγος, γιά ν’ ἀναγεννηθοῦν ψυχές, γιά νά μεταμορφωθοῦν κοινωνίες, γιά ν’ ἀλλάξουν πόλεις, γιά νά ἐξημερωθοῦνὁλόκληρα ἔθνη (Πράξ. η’ 4. ια’ 1. ιε’ 35).
• Χωρίς τό λόγο καί τή χάρι τοῦ Θεοῦ, οἱ ἄνθρωποι γριεύουν. Καί ὅταν συντρέχουν καί πολιτικές ἀκραῖες σκοπιμότητες, τότε ἀρνοῦνται κάθε ἔννοια ἐννόμου τάξεως.
Στίς περιπτώσεις αὐτές τό κράτος ὀφείλει νά προστατέψη τόν φιλήσυχο πολίτη, τήνἀκεραιότητα καί τή μικρή περιουσία τοῦ λαοῦ, καί νά λειτουργῆ ὄχι μόνο κατα­σταλτικά, ἀλλά καί προληπτικά.
• Το κράτος δέν ἔχει μόνο τόν εὐγενῆ πολιτιστικό καί ἐκπαιδευτικό χαρακτῆρα. Ἔχει καί τήν ἐξουσία νά τιμωρῆ τό ὠργανωμένο ἔγκλημα, τήν τρομοκρατία καί τήνἀναρχία.
Κράτος, πού χαϊδεύει τούς καταληψίες, πού καταστρέφουν τά πάντα, ἤ πού δια­λέγεται ἐπί ἴσοις ὅροις μέ ἀναρχικούς κουκουλοφόρους, ἔχει λησμονήσει βασικό του ρόλο. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σαφῶς καθορίζει καί τόν τιμωρητικό ρόλο τοῦ κοσμικοῦἄρχοντα: «Οἱ ἄρχοντες ούκ εἰσί φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλά τῶν κακῶν. Θέλεις μή φοβεῖσθαι τήν ἐξουσίαν; Τό ἀγαθόν ποίει… Ἐάν δέ τό κακόν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γάρ εἰκῇ τήν μάχαιραν φορεῖ. Θεοῦ γάρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ἔργον τῷ τό κακόν πράσσοντι» (Ρωμ. ιγ’ 3-4).
• Εἶναι δυνατόν, δυό δεκάδες ἀναρχικοί νά κάνουν κατάληψι στήν πρυτανεία τοῦΠανεπιστημίου θηνν καί ἐπί 20 ἡμέρες ν’ ἀφήνωνται ἀσύδοτοι; Ὅταν τελικάἔγινε ἐπέμβασις τῆς ἀστυνομίας, βρέθηκαν ὡς καταληψίες 14 ἄτομα, μεταξύ τῶνὁποίων κακοποιοί, κατάδικοι, ἔμποροι ναρκωτικῶν, καί πάντως οὔτε ἕνας φοιτητής!!!
• Εἶναι δυνατόν νά καταλαμβάνωνται δημόσια, καί δή ἱστορικά, κτήρια καί νάἐπαφιέμεθα στό φιλότιμό τους, πότε «θ’ ἀδειάσουν μόνοι τους τή γωνιά»;
• Εἶναι δυνατόν νά μιλᾶμε γιά συλο (πού, ὑποτίθεται, προστατεύει μόνο τή διακίνησι μορφωτικῶν ἰδεῶν…), ὅταν οἱ καταληψίες εἶναι ἄτομα ἐξωσχολικά, ἐξωφοι­τητικά, σεσημασμένοι κακοποιοί καί ἄσχετοι μετανάστες;
• Εἶναι δυνατόν, ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός (Προστασίας τοῦ Πολίτη), ὑπεύθυνος γιά τήνἀστυνομία, νά παρακαλῆ, μαζί μέ τόν πρύτανι, νά δοθῆ ἄνωθεν ἐπί τέλους ἐντολή γιά τή λῆξι τῆς καταλήψεως τῆς πρυτανείας;
Ὑπουργός εἶστε, κ. Πανούση! Μήν ἐκφράζετε μόνο διαφωνίες γιά κυβερνητικούς ὑπό – στηρικτές των «καϋμένων» τῶν παιδιῶν, πού προβαίνουν σέ ζημιές καί ἀλλοιώσεις δημοσίων κτηρίων! Ὁ ἴδιος ὁ κ. ὑπουργός ὠνόμασε «μισθωμένους μπαχαλάκηδες τῶν Ἐξαρχείων» τούς καταληψίες! Ἀλλά σάν νά τοῦ κρατοῦσαν τά χέρια ὑψηλάἱστάμενοι «πάτρωνες», δέν προέβαινε σέ δυναμικές ἐνέργειες.
• Σπουδαστήρια γνώσεων καί προόδου εἶναι ὅλα τά σχολεῖα καί τά ἀνώταταἱδρύματα. Ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπό περιφρούρησι καί ἠρεμία.
• Θά ἄφηναν νά κάνουν κατάληψι ἀντιεξουσιαστές στό σπίτι τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα ἤ τοῦ κ. λέκου Φλαμπουράρη; Τά πανεπιστήμια πάντως εἶναι πιόἀξιοσέβαστα καί ἀπό παλάτια βασιλέων ἤ οἰκίες ἀρχόντων!