Κυριακή των Βαΐων. Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

 
          IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 5 Ἀπριλίου 2015
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται Κυριακή τῶν Βαΐων. Στό σημερινό Εὐαγγέλιο εἴδαμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά εἰσέρχεται στά Ἱεροσόλυμα καθισμένος σέ γαϊδουράκι καί μάλιστα σέ πουλάρι, γέννημα ὑποζυγίου. 
Αὐτό  τό ἔκανε ὁ Χριστός μας ὄχι γιατί ὑπῆρχε ἀνάγκη, ἀλλά γιά νά ἐκπληρώσει μία παλαιά προφητεία τοῦ προφήτου Ζαχαρίου καί γιά νά μᾶς διδάξει νά χρησιμοποιοῦμε ἁπλᾶ καί ταπεινά μέσα γιά τήν μετακίνησή μας. Ὁ προφήτης Ζαχαρίας σέ μιά του ὡραιότατη προφητεία γιά τόν Μεσσία, τόν παριστάνει ὡς ταπεινό καί πρᾶο καί μέλλοντα νά φέρει τήν εἰρήνη. Γι᾽ αὐτό τόν παριστάνει νά ἐποχεῖται ὄχι σέ πολεμικό ἵππο, ὅπως οἱ ἐπίγειοι βασιλεῖς, ἀλλά σέ ἥσυχο ὄνο (Ζαχ. 9,9). Τήν προφητεία αὐτή τοῦ Ζαχαρίου ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί, τήν ἐκπληρώνει «καί καθ᾽ ἱστορίαν καί καθ᾽ ἀναγωγήν», ὅπως λέγει ὁ Θεοφύλακτος. «Καθ᾽ ἱστορίαν» τήν ἐκπληρώνει, γιατί πραγματικά κάθεται ἐπί ὄνου, ὅπως τό ἀκούσαμε σήμερα στό Εὐαγγέλιο. «Ἀναγωγικῶς»ἐκπλήρωσε τήν προφητεία τοῦ Ζαχαρίου ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιατί κάθησε σέ πῶλο (σέ πουλάρι), σέ ἀδάμαστο δηλαδή καί ἀνυπότακτο λαό.
2. Ἡ ὄνος καί ὁ πῶλος, πού χρησιμοποίησε ὁ Χριστός, ἦταν καί τά δύο δεμένα, λέγουν τά Εὐαγγέλια. Αὐτό ἀλληγορικά σημαίνει ὅτι καί οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ ἐθνικοί ἦταν δεμένοι μέ σειρές ἁμαρτημάτων, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Ὁ Χριστός ὅμως, λέγει τό Εὐαγγέλιο, ἔστειλε δύο μαθητές νά λύσουν τήν ὄνο καί τό πουλάρι της μαζί. Αὐτό δηλώνει αὐτό πού θά γινόταν μετά: Τό ὅτι, δηλαδή, ὁ Θεός γιά τήν σωτηρία τῶν δεμένων στά πάθη τους Ἰουδαίων καί ἐθνικῶν ἀπέστειλε δύο γιά νά τούς λύσουν: Γιά μέν τά ἔθνη ἔστειλε τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιά δέ τούς Ἰουδαίους τόν ἀπόστολο Πέτρο. Ἀλλά καί μέχρι τώρα, καί ἐμᾶς σήμερα, δύο μᾶς λύουν ἀπό τά πάθη μας: Ὁ Ἀπόστολος καί τό Εὐαγγέλιο! – Ἔρχεται δέ ὁ Χριστός στά Ἱεροσόλυμα, ἀγαπητοί μου, «πραΰς», γιατί κατά τήν πρώτη Του παρουσία δέν ἦλθε νά κρίνει τόν κόσμο, ἀλλά νά τόν σώσει. Οἱ βασιλεῖς τῶν Ἑβραίων ἦσαν ἅρπαγες καί ἄδικοι, ἀλλά ὁ Χριστός ἦταν βασιλεύς πραΰς.
3. Τό πλῆθος τοῦ λαοῦ διαβάζουμε στό Εὐαγγέλιο ὅτι ἔστρωναν στόν δρόμο, ἀπό τόν ὁποῖο διέβαινε ὁ Χριστός, τά ἐξωτερικά τους ροῦχα, γιά νά πατήσει ὁ Χριστός πάνω σ᾽ αὐτά. Καί ἀκόμη λέει τό Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ λαός ἔκοβε κλάδους ἀπό δένδρα καί τούς ἔστρωνε καί αὐτούς στόν δρόμο. Αὐτά δείχνουν τήν πολλή τιμή τοῦ κόσμου στόν Χριστό. Ἀλλά αὐτή τήν πράξη τοῦ λαοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες μας μᾶς τήν ἑρμηνεύουν πνευματικά καί μᾶς λέγουν ὅτι πρῶτα πρέπει νά στρώσουμε τά ἱμάτιά μας, δηλαδή τίς ἀρετές μας, καί ἔπειτα θά ἐνθρονισθεῖ στίς ψυχές μας ὁ Χριστός. «Εἰ γάρ μή καλλωπισθῇ ἡ ψυχή ταῖς ἀποστολικαῖς ἀρεταῖς, οὐκ ἐποχεῖται ἐπί ταύτης ὁ Θεός», λέγει ὁ ἐπίσκοπος τῆς Βουλγαρίας Θεοφύλακτος. Ἀκόμη ἀκούσαμε σήμερα ὅτι οἱ ὄχλοι, «καί οἱ προάγοντες καί οἱ ἀκολουθοῦντες», ἐπευφημοῦσαν δυνατά τόν Χριστό καί ἔλεγαν: «Ὡσαννά τῷ υἱῷ Δαυΐδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ποιοί εἶναι οἱ «προάγοντες» καί ποιοί εἶναι οἱ «ἀκολουθοῦντες»«Προάγοντες» ἀναγωγικά ἦταν οἱ πρίν ἀπό τήν σάρκωση τοῦ Χριστοῦ προφῆτες. Καί «ἀκολουθοῦντες» ἦταν οἱ μετά τόν Χριστόν μάρτυρες καί διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι καί ἔστρωναν τά ἱμάτιά τους στόν Χριστό, δηλαδή ὑπέταξαν τήν σάρκα στό πνεῦμα! Ναί! Τό σῶμα εἶναι σάν «ἱμάτιο», σάν ροῦχο, γιατί εἶναι τό κάλυμμα τῆς ψυχῆς. Οἱ μάρτυρες λοιπόν καί οἱ ἀσκητές, μέ τόν θεάρεστο καί μαρτυτικό βίο τους, ἔστρωσαν τήν σάρκα τους στήν «ὁδό», δηλαδή στόν Χριστό, γιατί ὁ Χριστός εἶπε «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός» (Ἰωάν. 14,6).
4. Οἱ ὄχλοι ἔλεγαν στόν Χριστό «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος». Γιατί τόν ἔλεγαν «ἐρχόμενο»; Γιατί αὐτός εἶναι ὁ προσδοκώμενος Μεσσίας, ὅπως ἔλεγαν οἱ Προφῆτες. Ἔτσι εἶπε καί ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής γιά τόν Χριστό. «Σύ εἶ ὁ ἐρχόμενος» (Ματθ. 11,3), τοῦ εἶπε καί ἤθελε νά πεῖ μέ αὐτό ὅτι, Ἐσύ εἶσαι ὁ προσδοκώμενος νά ἔλθει. Τό ἐπιφώνημα τοῦ λαοῦ στόν Χριστό «῾Ωσαννά» σημαίνει «σῶσε μας λοιπόν»! Ἄς παρατηρήσουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι οἱ ὄχλοι, ἐπειδή ἦταν ἄδολοι, δέν φθονοῦσαν τόν Χριστό, ὅπως οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι. Ὁ ἁπλός λαός, ὅπως μᾶς λέγει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ὅταν εἶδαν τόν Χριστό κατά τήν εἴσοδό Του στά Ἱεροσόλυμα καθισμένο σέ πουλάρι, τόν προσφωνοῦσαν «προφήτη». Ποιόν προφήτη; Ἐκεῖνον γιά τόν ὁποῖο εἶχε προφητεύσει ὁ Μωυσῆς, ὅταν εἶπε «προφήτην ὑμῖν ὁ Θεός ἀναστήσει» (Δευτ. 18,18). Δηλαδή, τόν Μεσσία.
Ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά νά νοήσουμε τά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου στά ὁποῖα μᾶς βάζει ἀπό τήν σημερινή ἑσπέρα ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων ἄς ἔχουμε τήν ἁπλότητα τοῦ λαοῦ, πού εἴδαμε παραπάνω ὅτι ὑποδέχθηκε τόν Χριστό μέ τό «Ὡσαννά» καί ἀκόμη περισσότερο νά ἔχουμε τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τῶν μικρῶν παιδιῶν. Γιατί μᾶς λέγουν τά ἅγια Εὐαγγέλια ὅτι ὄχι μόνο οἱ ὥριμοι ἄνθρωποι, ἀλλά καί τά μικρά παιδιά ζητοκραύγαζαν καί δοξολογοῦσαν τόν Χριστό μέ τό «Ὡσαννά», κατά τήν εἴσοδό Του στά Ἱεροσόλυμα (βλ. Ματθ. 21,15). – Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἄς μᾶς ἀξιώσει νά γευθοῦμε τά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασή Του, ΑΜΗΝ!