Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Νεώτεραι προτεσταντικαὶ ὀργανώσεις μὲ ἀνθρωπιστικὴν δρᾶσιν.

 
Νεώτεραι προτεσταντικαὶ ὀργανώσεις μὲ ἀνθρωπιστικὴν δρᾶσιν.
   Ἡ δημιουργία διαφόρων Προτεσταντικῶν κινήσεων πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «Ἐκκλησίες» ἤ ὡς «Διακονίες» εἶναι ἕνα φαινόμενο μόνιμο μέσα στόν Προτεσταντικό χῶρο.
Στό σημερινό ἄρθρο μας θά ἀναφερθοῦμε, μέ σκοπό μόνο τήν ἐνημέρωση, στήν ὕπαρξη νεώτερων Προτεσταντικῶν κινήσεων στόν ἑλλαδικό χῶρο, πού δραστηριοποιοῦνται στήν ἐνίσχυση, τή βοήθεια καί τήν παροχή ἀνθρωπιστικῶν ὑπηρεσιῶν σέ μετανάστες, ἀστέγους, ἐξαρτημένους ἀπό ναρκωτικά κ.ἄ.
Κάποιες ἀπʼ αὐτές τίς ὀργανώσεις ἀποτελοῦν παραρτήματα καί δράσεις ἀμιγῶς Προτεσταντικῶν Ὁμολογιῶν καί κάποιες ἄλλες ἀποτελοῦν ὑπερομολογιακές Προτεσταντικές ὀργανώσεις πού συγκροτήθηκαν μέ φιλανθρωπικό σκοπό.
Πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι κάποιες ἐξ αὐτῶν ἐκτός ἀπό τή φιλανθρωπική καί ἀνθρωπιστική βοήθεια στά πλαίσια τῶν δράσεών τους συμπεριλαμβάνουν καί «ἱεραποστολικές» πρακτικές. Τέτοιου εἴδους ὀργανώσεις εἶναι:
α) Χέρια βοηθείας: ἱδρύθηκε τό 1993, ἔχει ἕδρα τήν Ἀθήνα, ἔχει ἀναγνωριστεῖ καί λειτουργεῖ ὡς Μή Κερδοσκοπικό Σωματεῖο. Σʼ αὐτήν ἀνήκει τό «Προσφυγικό Κέντρο Ἀθηνῶν» στήν ὁδό Σοφοκλέους.
β) Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Ὀργανισμός ὁ «Πλησίον»: Εἶναι ὑπερομολογιακοῦ χαρακτήρα καί λειτουργεῖ ὡς Ὀργανισμός Μή Κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα.
γ) Τό Χριστιανικό Στέκι: Ἀνήκει στήν ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία Θεσσαλονίκης.
δ) Διακονία «Ὄασις»: Ἔχει ἕδρα τήν Ἀθήνα καί δραστηριοποιεῖται κυρίως μεταξύ ἀραβόφωνων καί Ἀφγανῶν μεταναστῶν.
ε) Διακονία «Πέρασμα στή Ζωή». Ἱδρύθηκε τό 2008.
στ) Διακονία «Σαμάρεια».
ζ) Κέντρο Ἐλέους: Δραστηριοποιεῖται στήν Ἀθήνα μεταξύ ἀστέγων καί ναρκομανῶν. Προσφέρει ἐπίσης τίς λεγόμενες τσάντες ἀγάπης σέ δρόμους καί πλατεῖες τῆς Ἀθήνας.
α) Φιλήμων. Ἀνήκει στήν Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία. Ἱδρύθηκε τό 1986 καί τό κέντρο ἐπανένταξης βρίσκεται στήν περιοχή τῆς Θήβας.
β) Κεραμέας: Κέντρο ἀπεξάρτησης πού δραστηριοποιεῖται στή Β. Ἑλλάδα.
γ) Ρέτο Ἑλλάς –Πρόκληση Ἐλπίδας. Ἑλληνικό παράρτημα ἱσπανικῆς Προτεσταντικῆς ὀργανώσεως ,πού δραστηριοποιεῖται στήν ἀπεξάρτηση ναρκωμανῶν. Ἱδρύθηκε τό 2003.
α) Νέα Ζωή. Πρόκειται γιά σωματεῖο ὑποστήριξης καί ἀποκατάστασης ἐκδιδομένων ἀτόμων, ἐνῶ δραστηριοποιεῖται ἐπίσης ἐναντίον τοῦ trafficking.
 Ορθόδοξος Τύπος, 13/03/2015