Χρήστος Σαλταούρας, Πράξεις 7: 14- 16 – Απάντηση σε αθεϊστική επίθεση ενάντια στην Αγία Γραφή

ΠΡΑΞΕΙΣ 7: 14- 16 –  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΘΕΪΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
            Στην εποχή μας έχει εξαπλωθεί η Αθεΐα. Οι Άθεοι πολεμούν με δαιμονικό μένος την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και την Αγία Γραφή. Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε ένα από τα πολλά συκοφαντικά ψευδοεπιχειρήματα των εχθρών του Χριστιανισμού ενάντια στην θεοπνευστία της Βίβλου. Η ανατροπή όλων των ψευδοεπιχειρημάτων τους θα απαιτούσε ολόκληρα βιβλία για να καλύψει το αστείρευτο πλήθος συκοφαντιών που γεννά η σατανική σκέψη τους.
Οι εχθροί της Αγίας Γραφής ισχυρίζονται ότι αυτή έχει λάθη και αντιφάσεις και συνεπώς δεν είναι θεόπνευστη !Οι Καιροί μας είναι καιροί σύγχυσης και σφοδρής αντιχριστιανικής προπαγάνδας από αιρετικούς και αθέους ! Εμείς οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι οφείλουμε να μελετούμε σε βάθος την Αγία Γραφή και να ομολογούμε την αλήθεια της. Τίποτα από όσα λέγουν οι εχθροί της πίστεως δεν πρέπει να μένει αναπάντητο. Οι άθεοι και οι αιρετικοί πρέπει να αποκαλύπτονται ως ψεύτες. Να μην μπορούν κανέναν να πλανήσουν με τα ψευδοεπιχειρήματά τους.
«ἀποστείλας δὲ ᾿Ιωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ ᾿Ιακὼβ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε.  κατέβη δὲ ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Εμμώρ τοῦ Συχέμ» Πράξεις 7: 14-16.
            Οι Άθεοι αφού παραθέσουν το παραπάνω απόσπασμα από την απολογία του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα, εξαπολύουν μύδρους ενάντια το Ιερό κείμενο…Η Βίβλος, λέγουν, είναι αντιφατική διότι :
1) Σύμφωνα με το εδάφιο Γένεση 46:27 στην Αίγυπτο εισήλθαν 70 άνθρωποι ενώ σύμφωνα με το Πράξεις 7:14 εισήλθαν75 !!! – «πάσαι αι ψυχαί του οίκου του Ιακώβ, αι εισελθούσαι εις Αίγυπτον, ήσαν εβδομήκοντα»Γένεση 46:27.
2) Σύμφωνα με το εδάφιοΙησούς Ναυή 24:32 ο Ιακώβ αγόρασε το μέρος της ταφής από τους υιούς του᾿Εμμώρ και όχι ο Αβραάμ !!! – «Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι υιοί Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Συχέμ, εν τη μερίδι του αγρού την οποίανηγόρασεν ο Ιακώβ παρά των υιών του Εμμώρ, πατρός του Συχέμ, δι’ εκατόν αργύρια, και έγεινε κληρονομία των υιών Ιωσήφ»Ιησούς Ναυή 24:32.
3) Ο Αβραάμ αγόρασε τάφο από τον Εφρών και όχι από τους υιούς του Εμμώρ ! – « καὶ ἐποίησαν αὐτῷ οὕτως οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χαναὰν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ὃ ἐκτήσατο ῾Αβραὰμ τὸ σπήλαιον ἐν κτήσει μνημείου παρὰ ᾿Εφρὼν τοῦ Χετταίου, κατέναντι Μαμβρῆ.  καὶ ὑπέστρεψεν ᾿Ιωσὴφ εἰς Αἴγυπτον, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ συναναβάντες θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ» Γένεση 50: 12-14.
4) Ο Αβραάμ αγόρασε τάφο στην Χεβρών και όχι στη Συχέμ !!! – «καὶ ἔστη ὁ ἀγρὸς ᾿Εφρών, ὃς ἦν ἐν τῷ διπλῷ σπηλαίῳ, ὅς ἐστι κατὰ πρόσωπον Μαμβρῆ, ὁ ἀγρὸς καὶ τὸ σπήλαιον, ὃ ἦν ἐν αὐτῷ, καὶ πᾶν δένδρον, ὃ ἦν ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ πᾶν ὅ ἐστιν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ κύκλῳ, τῷ ῾Αβραάμ, εἰς κτῆσιν ἐναντίον τῶν υἱῶν Χὲτ καὶ πάντων τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὴν πόλιν. μετὰ ταῦτα ἔθαψεν ῾Αβραὰμ Σάρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀγροῦ τῷ διπλῷ, ὅ ἐστιν ἀπέναντι Μαμβρῆ (αὕτη ἐστὶ Χεβρών) ἐν τῇ γῇ Χαναάν» Γένεση 23: 17-19
Δηλαδή οι Άθεοι εντοπίζουν τέσσερα σημεία στα οποία ο Στέφανος στην απόλογία του αντιφάσκει, όπως νομίζουν, με την Παλαιά Διαθήκη και γενικώς θεωρούν ότι η Γραφή αντιφάσκει με τον εαυτό της ! Ιδιαιτέρως όμως τονίζουν τα δύο από αυτά και ερωτούν:
Πόσες ψυχές εισήλθαν στην Αίγυπτο ; 70 ή 75 ; (Γένεση 46:27/ Πράξεις 7:14)
Ποίος αγόρασε από τους υιούς του Εμμώρ τον τόπο ταφής στην Συχέμ; Ο Αβραάμ ή ο Ιακώβ ;  (Ιησούς Ναυή 24:32/ Πράξεις 7: 16).
            Πριν αναλύσουμε διεξοδικά το θέμα αυτό θα παραθέσουμε τα κείμενα της Αγίας Γραφής που έχουμε στην διάθεσή μας :
«ἀποστείλας δὲ ᾿Ιωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ ᾿Ιακὼβ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε (75)» Πράξεις 7:14.
«πάσαι αι ψυχαί του οίκου του Ιακώβ, αι εισελθούσαι εις Αίγυπτον, ήσανεβδομήκοντα (70)» Γένεση 46:27 (Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο).
«πᾶσαι ψυχαὶ οἴκου ᾿Ιακὼβ αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον ψυχαὶἑβδομηκονταπέντε (75)»Γένεση 46:27 (Κείμενο Εβδομήκοντα).
Θα κάνουμε μία στάση εδώ για να δούμε τι έχουμε.
Το κείμενο των Εβδομήκοντα –το επίσημο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για την Ορθόδοξη Εκκλησία- στο εδάφιο Γένεση 46:27 αναφέρει 75 άτομα, (άρα συμφωνεί και δεν αντιφάσκει με το εδάφιο Πράξεις 7:14 !) και όχι 70 που αναφέρει το Εβραϊκό κείμενο!!!
Δηλαδή ανάμεσα στα εδάφια Γένεση 46:27 και Πράξεις 7:14 δεν υπάρχει αντίφαση στην Ορθόδοξη Βίβλο. Και τα δύο εδάφια αναφέρουν 75 άτομα.
Όμως οι Άθεοι τι κάνουν μετά από αυτή την διαπίστωση ; Κάθονται φρόνιμα ; Ή επιτίθενται ενάντια στην Ορθόδοξη Βίβλο βοηθούμενοι αυτή την φορά από τους Προτεστάντες ;
Ως γνωστόν οι Προτεστάντες προτιμούν το Εβραϊκό κείμενο των Μασοριτών για την Παλαιά Διαθήκη και παθαίνουν αλλεργία με το κείμενο των Εβδομήκοντα ! Ενοχλούνται οι Προτεστάντες διότι το εδάφιο Γένεση 46:27, κατά τους Εβδομήκοντα, συμφωνεί με το Πράξεις 7:14 ενώ το Μασοριτικό κείμενο διαφωνεί !!! Ψάχνουν οι Προτεστάντες να βρούν τρόπο να δικαιώσουν τους Μασορίτες ή έστω να μειώσουν το κύρος του κειμένου των Εβδομήκοντα…
Δεν είναι τυχαίο ότι ο σύγχρονος Αθεϊσμός ξεπήδησε μέσα από τον Προτεσταντισμό !
            Οι Προτεστάντες λέγουν ότι… μπορεί το Γένεση 46:27 κατά το Εβραϊκό κείμενο να διαφοροποιείται από το Πράξεις 7:14…ΑΛΛΑ το ίδιο συμβαίνει και με το εδάφιο Δευτερονόμιον 10:22 του κειμένου των Εβδομήκοντα !!! Δηλαδή σύμφωνα με τους αιρετικούς το κείμενο των Εβδομήκοντα διαφωνεί με τον εαυτό του αλλά τελικώς και με το Πράξεις 7:14 και συνεπώς δεν υπερτερεί σε αξιοπιστία του Εβραϊκού κειμένου !!!
«ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς(70)κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον, νυνὶ δὲ ἐποίησέ σε Κύριος ὁ Θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει» !Δευτερονόμιον 10:22 (Κείμενο Εβδομήκοντα, βλέπε και Εβραϊκό).
Οι Άθεοι βλέπουν αντίφαση ανάμεσα στα εδάφια Γένεση 46:27 (Μασοριτικό) και Πράξεις 7:14 και οι Προτεστάντες επίσης βλέπουν αντίφαση στους Εβδομήκοντα  – Γένεση 46:27 και Δευτερονόμιον 10:22 !
Εμείς οι Ορθόδοξοι τι βλέπουμε ; Εμείς βλέπουμε την μεγάλη εικόνα ! Εμβαθύνουμε στην Βίβλο και ερχόμαστε κοντά στην αλήθεια.
Μετράμε :
«Ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον ἅμα ᾿Ιακὼβ τῷ πατρὶ αὐτῶν. ᾿Ιακὼβ-1 καὶ υἱοὶ αὐτοῦ· πρωτότοκος ᾿Ιακὼβ Ρουβήν-2. υἱοὶ δὲ Ρουβήν· ᾿Ενὼχ-3 καὶ Φαλλούς-4, ᾿Ασρὼν-5 καὶ Χαρμί-6.  υἱοὶ δὲ Συμεών-7· ᾿Ιεμουὴλ-8 καὶ ᾿Ιαμεὶν-9 καὶ ᾿Αὼδ-10 καὶ ᾿Ιαχεὶν-11 καὶ Σαὰρ-12 καὶ Σαοὺλ-13 υἱὸς τῆς Χανανίτιδος.  υἱοὶ δὲ Λευΐ-14· Γηρσών-15, Καὰθ-16 καὶ Μεραρί-17.  υἱοὶ δὲ ᾿Ιούδα-18· ῍Ηρ καὶ Αὐνὰν καὶ Σηλὼμ-19 καὶ Φαρὲς-20 καὶ Ζαρά-21· ἀπέθανε δὲ ῍Ηρ καὶ Αὐνὰν ἐν γῇ Χαναάν· ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Φαρές· ᾿Εσρὼν-22 καὶ ᾿Ιεμουήλ-23. υἱοὶ δὲ ᾿Ισσάχαρ-24· Θωλὰ-25 καὶ Φουὰ-26 καὶ ᾿Ιασοὺβ-27 καὶ Ζαμβράμ-28.  υἱοὶ δὲ Ζαβουλών-29· Σερὲδ-30 καὶ ᾿Αλλὼν-31 καὶ ᾿Αχοήλ-32.  οὗτοι υἱοὶ Λείας, οὓς ἔτεκε τῷ ᾿Ιακὼβ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας, καὶ Δείναν-33 τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· πᾶσαι αἱ ψυχαί, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, τριάκοντα τρεῖς.  υἱοὶ δὲ Γάδ-34· Σαφὼν-35 καὶ ᾿Αγγὶς-36 καὶ Σαυνὶς-37 καὶ Θασοβὰν-38 καὶ ᾿Αηδεὶς-39 καὶ ᾿Αροηδεὶς-40 καὶ ᾿Αρεηλείς-41.  υἱοὶ δὲ ᾿Ασήρ-42· ᾿Ιεμνά-43, ᾿Ιεσσουὰ-44 καὶ ᾿Ιεοὺλ-45 καὶ Βαριὰ-46 καὶ Σάρα-47 ἀδελφὴ αὐτῶν. υἱοὶ δὲ Βαριά· Χοβόρ-48 καὶ Μελχιίλ-49.  οὗτοι υἱοὶ Ζελφᾶς, ἣν ἔδωκε Λάβαν Λείᾳ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, ἣ ἔτεκε τούτους τῷ ᾿Ιακὼβ δεκαὲξ ψυχάς.  υἱοὶ δὲ Ραχὴλ γυναικὸς ᾿Ιακώβ· ᾿Ιωσὴφ-50 καὶ Βενιαμίν-51.  ἐγένοντο δὲ υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ ᾿Ασεννὲθ θυγάτηρ Πετεφρῆ ἱερέως ῾Ηλιουπόλεως, τὸν Μανασσῆ-52 καὶ τὸν ᾿Εφραΐμ-53. ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Μανασσῆ, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ ἡ παλλακὴ ἡ Σύρα, τὸν Μαχίρ-54· Μαχὶρ δὲ ἐγέννησε τὸν Γαλαάδ-55. υἱοὶ δὲ ᾿Εφραΐμ ἀδελφοῦ Μανασσῆ· Σουταλαὰμ-56 καὶ Ταάμ-57. υἱοὶ δὲ Σουταλαάμ· ᾿Εδέμ-58. υἱοὶ δὲ Βενιαμίν· Βαλὰ-59 καὶ Χοβὼρ-60 καὶ ᾿Ασβήλ-61· ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Βαλά· Γηρὰ-62 καὶ Νεομὰν-63 καὶ ᾿Αγχὶς-64 καὶ Ρὼς-65 καὶ Μαμφὶμ-66 καὶ ᾿Οφιμίν-67. Γηρὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αρά-δ68.  οὗτοι υἱοὶ Ραχήλ, οὓς ἔτεκε τῷ ᾿Ιακώβ· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ δεκαοκτώ.  υἱοὶ δὲ Δάν-69· ᾿Ασόμ-70.  καὶ υἱοὶ Νεφθαλείμ-71· ᾿Ασιὴλ-72 καὶ Γωυνὶ-73 καὶ ᾿Ισσάαρ-74 καὶ Συλλήμ-75.  οὗτοι υἱοὶ Βαλᾶς, ἣν ἔδωκε Λάβαν Ραχὴλ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, ἣ ἔτεκε τούτους τῷ ᾿Ιακώβ· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἑπτά.  πᾶσαι δέ αἱ ψυχαὶ αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦχωρὶς τῶν γυναικῶν υἱῶν ᾿Ιακώβ» Γένεση 46: 8- 26 (Κείμενο Εβδομήκοντα).
Οι Εβδομήκοντα στο κεφάλαιο 46 της Γένεσης παραθέτουν «τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον ἅμα (=μαζί με τον) ᾿Ιακὼβ τῷ πατρὶ αὐτῶν» εκτός των ῍Ηρ και Αὐνὰν οι οποίοι πέθαναν στην Χαναάν και εκτός των γυναικών του Ιακώβ και των γυναικών  των υιών του (Ραχήλ, Λεία, Βαλά, Ζελφά και οι γυναίκες των υιών του Ιακώβ). Οι Εβδομήκοντα επίσης συμπεριλαμβάνουν τα πέντε παιδιά και εγγόνια των υιών του Ιωσήφ (Μαχίρ, Γαλαάδ,  Σουταλαὰμ, Ταάμ,  ᾿Εδέμ).
Στο Γένεση 46: 27 οι 75 ψυχές που αναφέρονται δεν είναι απλώς οι καταβάντες στην Αίγυπτο αλλά  είναι οι «ἐξελθόντες ἐκ τῶν μηρῶν» του Ιακώβ συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου. Για τον λόγο αυτόν μνημονεύονται και τα πέντε παιδιά και εγγόνια των υιών του Ιωσήφ τα οποία γεννήθηκαν στην Αίγυπτο . Έτσι προκύπτει ο αριθμός 75.
Στο Δευτερονόμιον 10:22 δεν μνημονεύονται οι «ἐξελθόντες ἐκ τῶν μηρῶν» του Ιακώβ αλλά μόνο όσοι απλώς κατέβηκαν στην Αίγυπτο δηλαδή 70 άτομα.
Ο αριθμός 75 εκτός του εδαφίου Γένεση 46: 27 υπάρχει στο κείμενο των Εβδομήκοντα και στο εδάφιο Έξοδος 1:5 όπου το Εβραϊκό πάλι λέει 70!
Τα εδάφια Γένεση 46: 27 και Έξοδος 1:5 των Εβδομήκοντα που συμφωνούν με το Πράξεις 7:14 δεν αντιφάσκουν με το Δευτερονόμιον 10:22 για τον απλούστατο λόγο που δείξαμε ότι αναφορούν διαφορετικά κριτήρια μέτρησης των ατόμων.
«᾿Ιωσὴφ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ. ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ ᾿Ιακὼβ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα (75)» Έξοδος 1:5
Ο Ιακώβ και οι απόγονοί του ήταν 75 άτομα. Το κείμενο ομιλεί για απογόνους – «ἐξ ᾿Ιακὼβ» και όχι απλώς για ταξιδιώτες !
Για να γίνει ακόμη περισσότερο κατανοητός ο διαφορετικός τρόπος μέτρησης των κατελθόντων στην Αίγυπτο ο οποίος δεν συνιστά αντίφαση, θα παραθέσω το εξής παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη το οποίο δείχνει τον Εβραϊκό τρόπο αντίληψης κάποιων πραγμάτων :
« Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ δεκάτην ᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης…… καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Λευῒ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται·  ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ» Εβραίους 7:4-10
Ο Αβραάμ έδωσε «δεκάτη» στον Μελχισεδέκ  πολύ πριν γεννηθεί ο απόγονος του Αβραάμ ο Λευῒ. Από μία άλλη όμως άποψη «ὁ δεκάτας λαμβάνων (=Λευῒ) δεδεκάτωται·  ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ» !!! Μαζί με τον Αβραάμ έδωσε δεκάτη και ο μελλοντικός απόγονος του ο Λευῒ ! Από μία άποψη δηλαδή μόνο ο Αβραάμ έδωσε δεκάτη στον Μελχισεδέκ ενώ από άλλη άποψη έδωσε ΚΑΙ ο Λευῒ…
Έτσι οι εν Αιγύπτω κατελθόντες Ισραηλίτες από μία άποψη (συγγένεια-  χωρίς τις συζύγους να  συμπεριλαμβανονται στο μέτρημα) ήταν 75 και από άλλη άποψη ( πόσοι ταξίδεψαν-  χωρίς τις συζύγους να  συμπεριλαμβάνονται στο μέτρημα) 70.
Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος χρησιμοποίησε την πληροφορία από το κείμενο των Εβδομήκοντα που είναι και αρχαιότερο και πληρέστερους καταλόγους ονομάτων  δίνει για το εν λόγω θέμα  και επιβεβαιώνεται και από τα χειρόγραφα του Κουμράν.
Το Μασοριτικό διαφέρει και από το Ελληνικό κείμενο των Εβδομήκοντα και από τα  Εβραϊκά χειρόγραφα του Κουμράν !
Λάθος των Μασοριτών ; Εσκεμένη παραποίηση εκ μέρους των Αντιχρίστων Εβραίων για να «αντιφάσκει» η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή ; Λιγότερο αξιόπιστα χειρόγραφα ; Προσαρμογή των  Εδαφίων  Γένεση 46: 27 και Έξοδος 1:5  προς το Δυτερονόμιον 10:22 ; μόνο ο Θεος γνωρίζει !
Το συμπέρασμα όμως είναι ένα : Ούτε η Καινή Διαθήκη αντιφάσκει προς την Παλαιά, ούτε η Παλαιά Διαθήκη αντιφάσκει με τον εαυτό της !Διαφορετικά κριτήρια μέτρησης έχουμε όχι αντίφαση !
Εν εσχάτη αναλύσει (για το εν λόγω θέμα), ούτε το Μασοριτικό κείμενο που τόσο αγαπούν οι Προτεστάντες πρέπει να θεωρηθεί ότι αντιφάσκει με την Καινή Διαθήκη !
«ἀποστείλας δὲ ᾿Ιωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ ᾿Ιακὼβ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε» Πράξεις 7:14.
« ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον, νυνὶ δὲ ἐποίησέ σε Κύριος ὁ Θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει» ! Δευτερονόμιον 10:22
Πάσα η συγγένεια του Ιακώβ που βρέθηκε στη Αίγυπτο ήταν 75 άνθρωποι, οι καταβάντες ήταν 70 και οι 5 γεννήθηκαν στον τόπο της παροικίας.
Α) Ο Αβραάμ αγόρασε έναν ταφικό τόπο στην Χεβρών από τον Εφρών για την Σάρρα , τον εαυτό του, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ.- « καὶ ἐποίησαν αὐτῷ οὕτως οἱ υἱοὶ αὐτοῦ (=του Ιακώβ) καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς γῆν Χαναὰν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ὃ ἐκτήσατο ῾Αβραὰμ τὸ σπήλαιον ἐν κτήσει μνημείου παρὰ ᾿Εφρὼν τοῦ Χετταίου, κατέναντι Μαμβρῆ (=Στη Χεβρών δηλαδή).  καὶ ὑπέστρεψεν ᾿Ιωσὴφ εἰς Αἴγυπτον, αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ συναναβάντες θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ» Γένεση 50:12-14
Β) Ο Αβραάμ ως αρχηγός μεγάλης πατριάςαγόρασε έναν  δεύτερο ταφικό τόπο στην Συχέμ από τους υιούς του Εμμώρ όπου θάφτηκαν οι υιοί του Ιωσήφ Μανασσής και ᾿Εφραΐμ αλλά δεν θάφτηκε ο ίδιος ο Ιωσήφ. – «κατέβη δὲ ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν,  καὶ μετετέθησαν(= οι Πατέρες αρχηγοί των 12 φυλών στους οποίους περιλαμβάνονται οιυιοί του Ιωσήφ Μανασσής και ᾿Εφραΐμ. Ο Ιωσήφ παρέμεινε στην Αίγυπτο όταν πέθανε λόγω της υψηλής θέσης που κατείχε. Με την Έξοδο των Εβραίων επί Μωϋσή έγινε η μεταφορά των λειψάνων του ) εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Εμμώρ τοῦ Συχέμ» Πράξεις 7: 15-16. Ο Στέφανος αναφέρεται δια της φράσεως  «μετετέθησανεἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι» στους Πατριάρχες –υιούς του Ιακώβ-  και όχι στον ίδιο τον Ιακώβ που ως γνωστόν  θάφτηκε στη Χεβρών (Γένεση 50:12-14).
Γ) Ο Ιακώβ αγόρασε έναν  άλλο  ταφικό τόπο στην Συχέμ από τους υιούς του Εμμώρόπου θάφτηκε ο Ιωσήφ – «καὶ ἦλθεν ᾿Ιακὼβ εἰς Σαλὴμ πόλιν Σικίμων, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χαναάν, ὅτε ἐπανῆλθεν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας Συρίας, καὶ παρενέβαλε κατὰ πρόσωπον τῆς πόλεως. καὶ ἐκτήσατο τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, παρὰ ᾿Εμὼρ πατρὸς Συχὲμ ἑκατὸν ἀμνῶν» Γένεση 33: 18-19
«Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι υιοί Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Συχέμ, εν τη μερίδι του αγρού την οποίαν ηγόρασεν ο Ιακώβ παρά των υιών του Εμμώρ, πατρός του Συχέμ, δι’ εκατόν αργύρια, και έγεινε κληρονομία των υιών Ιωσήφ» Ιησούς Ναυή 24: 32 (Μασοριτικό).
Έχουμε λοιπόν τρεις διαφορετικές αγορές ταφικών τόπων εκ των οποίων οι δύο έγιναν από τον Αβραάμ και η μία από τον Ιακώβ. Δεν έχουμε αντιφάσεις !
Δύο δηλώσεις για να θεωρηθούν ως αντιφατικές δεν αρκεί να διαφέρουν αλλά να μην μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα !
Τι αποκλείει την αγορά ταφικού τόπου τόσο από τον Αβραάμ όσο και από τον Ιακώβ στο ίδιο μέρος ;