Το α – Λογον και το παράλογο των χιλιαστών (Ζ΄ μέρος)

Η Πατρίδα, η Σημαία, το καθήκον, η στράτευση και η αιμοδοσία
Οι αντεθνικές, αντικοινωνικές απάτριδες και άλλες περίεργες χιλιαστικές θέσεις
1. Περί Πατρίδας, Σημαίας και καθήκοντος
Οι χιλιαστές, σήμερα, δεν πιστεύουν σε πατρίδα, σημαία και οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα σαν κρατική οντότητα. Φυσικά αρνούνται να στρατευτούν και πολλές φορές έχουν … “καταγγείλει” τη χώρα μας ως καταπιεστή θρησκευτικών μειονοτήτων.
Και σ’ αυτά όμως τα θέματα έχουν αλλάξει πολλές φορές τα “πιστεύω” τους. Έτσι:
α) Το 1886 ισχυρίζονταν: “οι πολιτικές εξουσίες τάχτηκαν από το Θεό” (“Γραφικές μελέτες”, α΄τόμος, σ. 302).
β) Το 1929 διαφωνούν με τον εαυτό τους, ίσως λόγω καλύτερου φωτισμου, και γράφουν: “Οι πολιτικές κυβερνήσεις τάχτηκαν από το … διάβολο”! (Περιοδ. “Σκοπιά” τόμος 1926, σελ. 196). τότε για πρώτη φορά διαφωνούν με τη στράτευση και τη χρήση όπλων, έστω και για την άμτνα της χώρας.
γ) Το 1940 όμως επιτρέπουν τη στράτευση των … Ελβετών χιλιαστών για λόγους σκοπιμότητας (;).
δ) Το 1958 λένε: “εφόσον το έτος 1914 ιδρύθηκε εις τους ουρανού; (!!!) η μεσσσιανική κυβέρνηση, που εκπροσωπείται στη γη υπό του κυβερνώντος σώματος της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, η θητεία των κοσμικών κυβερνήσεων έληξε. Επειδή οι κυβερνήσεις αυτές δεν παρέδωσαν την εξουσία (!!!), οι χιλιαστές έχουμε καθήκων να προειδοποιήσουμε τους ανθρώπους δι’ αυτή τη σφαγή (Αρμαγεδδών) που θα γίνει σε λίγο (!!). Οι χιλιαστές θα πολεμήσουν όλες τις κοσμικές κυβερνήσεις. Γι’ αυτό ας παρακινήσουμε το λαό να εξέλθει εκ της τάξεως των στρατών των εθνών και να εισέλθουν εις την χιλιαστικήν οργάνωση ...” (“Σκοπιά” 1958 και “Ο Θεός Αληθής” 1946, σελ. 182).
ε) Το 1963 διαφωνούν με τα προηγούμενα, σχιζοφρενικώς, και προσθέτουν: “Οι πολιτικές κυβερνήσεις τάχθηκαν από τον Ιεχωβά Θεό” (“Σκοπιά”, 1963, σελ. 171).
Για τη δικαιολόγηση της θέσης τους ως προς την άρνηση στράτευσης “χρησιμοποιούν” το πιο κάτω χωρίο:
Διαστρεβλωμένο χωρίο: “οὐ φονεύσεις.” (Έξ. κ΄ 12).
Ορθόδοξη ερμηνεία: Ο Θεός εδώ απαγορεύει το φόνο, δηλαδή την αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου. Δεν εννοεί όμως να μην αμυνόμαστε σε περίοδο πολέμου. Όμως, για να αποδείξουμε ότι ο Κύριος επιτρέπει την άμυνα σε περίοδο πολέμου, σε χωρία, και μάλιστα της Παλαίας Διαθήκης, φαίνεται ότι οι Ισραηλίτες εξοπλίζονταν για αμυντικούς λόγους:
Απαντητικά χωρία:
1. “τῶν οἰκοδομούντων ἐν τῷ τείχει, καὶ οἱ αἴροντες ἐν τοῖς ἀρτῆρσιν ἐν ὅπλοις1· ἐν μιᾷ χειρὶ ἐποίει αὐτοῦ τὸ ἔργον καὶ ἐν μιᾷ ἐκράτει τὴν βολίδαν2. καὶ οἱ οἰκοδόμοι ἀνὴρ ρομφαίαν αὐτοῦ ἐζωσμένος3 ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ᾠκοδομοῦσαν καὶ ὁ σαλπίζων ἐν τῇ κερατίνῃ ἐχόμενα αὐτοῦ.” (Νεεμ. δ΄ 11,12).
2. “καὶ εἶπαν οἱ θλίβοντες ἡμᾶς· οὐ γνώσονται καὶ οὐκ ὄψονται ἕως ὅτου ἔλθωμεν εἰς μέσον αὐτῶν καὶ φονεύσωμεν αὐτοὺς καὶ καταπαύσωμεν τὸ ἔργον.” (Νεεμ. δ΄ 15). Εδώ λέει ότι οι Ισραηλίτες, που ανοικοδομούσαν το τείχος των Ιεροσολύμων μετά την επιστροφή τους από τη βαβυλώνια αιχμαλωσία, είχαν στα χέρια τους λόγχες διότι κινδύνευαν από τις επιδρομές των γειτονικών εχθρικών λαών.
Βλέπουμε καθαρά ότι σε περιπτώσεις εχθρικών επιδρομών ο λαός πρέπει να εξοπλίζεται και να αμύνεται. Φυσικά και μπορεί να σκοτώσει κάποιον επιδρομέα. Αντίθετα, οι χιλιαστές, που λένε πως είναι κατά του φόνου και των όπλων, στα διάφορα δημοσιεύματα παρουσιάζονται υπέρμαχοι της θανατικής ποινής “διά τους παραβάτας του Θείου Νόμου” (“Ξύπνα” 1961/1977). Μάλιστα “αυτή η θέση της Οργανώσεως περί της θανατικής ποινής δύναται να καταστεί λίαν επικίνδυνος, συνδυαζόμενη προς την περί εξουσιών αντίληψιν αυτής (…) τον Θείον Νόμον, ερμηνεύουν κατά την χιλιαστικήν αντίληψιν οι επίγειοι επόπται” (π.Α.Α.).
Όσο για την υποταγή των πιστών στο κοσμικό κράτος ας δούμε τι λέει η Αγία Γραφή.
Απαντητικά χωρία:
1. “Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω· οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν·” (Ρωμ. ιγ΄ 1). Εδώ το ιερό κείμενο λέει να υποτασσόμαστε στις εξουσίες γιατί δεν υπάρχει καμιά εξουσία που να μην προήλθε από το Θεό (εννοείται είτε κατ’ ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση.
2. “διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν.” (Ρωμ. ιγ΄5).
3. Για την εξουσία ομιλεί ο Απ. Παύλος: “Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργὴν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.” (Ρωμ. ιγ΄4). Εδώ ο Πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων μας λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε το κακό γιατί η εξουσία δε φοράει μάταια τη μάχαιρά της, την αυστηρή δικαιοσύνη, ακόμα και τη θανατική.
Γενικά η Ορθοδοξία μας δεν επιθυμεί τον πόλεμο, εύχεται για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, διότι ο πόλεμος είναι αντίθετος με την αγάπη του Θεού. Αλλά, αν όμως επιβληθεί πόλεμος,όλοι οι Έλληνες καλούμαστε να αμυνθούμε “υπέρ βωμών και εστιών”. Άλλωστε ο Κύριος γενικά δεν αποκήρυξε τα όπλα για τους στρατιώτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Αγία Γραφή είναι το σημείο εκείνο που εμφανίζονται στρατιώτες και ρωτούν τον Ιωάννη το Βαπτιστή για το τι πρέπει να κάνουν. Δεν θα έπρεπε ο Ιωάννης πρωτίστως να τους πει να αφήσουν τα όπλα; Όμως όχι. Ας δούμε τι γράφει επ’ αυτού ο Ευαγγελιστής Λουκάς: “ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες· Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσωμεν; καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Μηδένα συκοφαντήσητε μηδὲ διασείσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.” (Λουκ. γ΄14).
Κι ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εύχεται υπέρ της ειρήνης του κόσμου, οι χιλιαστές υποχρεώνονται να εργαστούν για την καταστροφή των κοσμικών καθεστώτων: “Κάτω ο παλαιός κόσμος! Επάνω ο νέος κόσμος! (αλήθεια, πώς; μήπως με τα όπλα;)” Και αφού δηλώνουν ειρηνιστές τότε γιατί αρνούνται λοιπόν ακόμη και τη λεγόμενη άοπλο θητεία4; Επιθυμούν ως μόνη στράτευση, τη “στράτευση στο πλευρό του Ιεχωβά κατά τον πόλεμον του Θεού” (!) (“Η αλήθεια ελευθερώνει” σελ. 335). Βέβαια, αυτές οι πεποιθήσεις τους δεν εμποδίζουν σε τίποτε την ιδιωτική οπλοφορία τους διότι όπως λένε: “επιδοκιμάζουν οι γραφές το να αμύνεται ο χριστιανός εναντίον παρανόμου επιθέσεως μεταχειριζόμενος βίαν όπως απωθήση την τοιαύτην επίθεσιν, διότι η άμυνα είναι δικαίωμα παντός ανθρώπου όπως αποκρούσει επίθεσιν χρησιμοποιών τοιαύτην βίαν ήτις φαίνεται εις αυτόν αναγκαία διά να προφυλάξει εαυτόν από προσωπικήν βλάβην ή βλάβην εις την περιουσίαν του”!!! (“Θρησκεία”, σελ. 303). Δηλαδή, απάτριδες ψευδομάρτυρες, για την περιουσία μας αμυνόμαστε, για την Ελλάδα όμως, όχι;;; Μα η άρνηση του υπερτάτου καθήκοντος σε πόλεμο της πατρίδας ισούται με ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
Όσο για την Ελληνική Τιμημένη Γαλανόλευκη Σημαία μας λένε: “Κανένας λοιπόν Μάρτυρας του Ιεχωβά που αποδίδει σωτηρίαν σ’ Αυτόν και μόνον, δεν μπορεί να χαιρετίζει οποιοδήποτε εθνικό σύμβολο (έμβλημα) χωρίς να παραβεί την εντολή του Θεού εναντίον της ειδωλολατρείας...”. Ώστε έτσι λοιπόν: η Ελληνική Σημαία είναι ειδωλολατρικό σύμβολο; Ακούμε και φρίττουμε … Η Σημαία που έχει ως βασικό κορμό της το Σταυρό του Κυρίου μας είναι είδωλο; τι να απαντήσουμε; Αξίζει, πάντως, να σημειώσουμε ότι σημαίες και εμβλήματα στρατών και φυλών παρουσιάζονται και στην Παλαιά Διαθήκη: “Και ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων· ἄνθρωπος ἐχόμενος αὐτοῦ κατὰ τάγμα, κατὰ σημαίας, κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, παρεμβαλλέτωσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ· ἐναντίοι κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ.” (Αριθ. β΄1-2).
Ανακεφαλαιωνόντας λέμε πως οι Μ.τ.Ι. Δεν πιστεύουν ούτε σε πατρίδα ούτε σε σημαία και ούτε θέλουν να φέρουν όπλα για την υπεράσπιση της πατρίδας (παρά μόνο για την προστασία της ατομικής τους περιουσίας).
Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας, υπακούοντας σε κανονιστική Οδηγία5 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αποφάσισε6 από την 1η Ιανουαρίου 1998 να θεσπίσει τηνεναλλακτική θητεία. Σύμφωνα μ’ αυτή κάθε ένας, χιλιαστής ή μη, που αρνείται τα όπλα θα υπηρετεί σε κάποιο … κοινωφελές ίδρυμα! Θα αφήνεται δηλαδή ελεύθερος να διαδίδει τις αντίχριστες και απάτριδες θεωρίες του σε γέροντες, αρρώστους, φυλακισμένους, κ. ά. Μπράβο μας λοιπόν! Μπράβο στην ελληνική Βουλή, που δεν μπόρεσε να βρει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες απέναντι σε κάθε άστοχο και ανθελληνικό σχέδιο των Βρυξελλών.
Σημείωση: Τουλάχιστον ας νιώθουμε υπερήφανοι για τους προγόνους μας. Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν, λέω αν, το 1940 είχαμε, φερ΄ειπείν, 20% Μ. τ. Ιεχωβά στην Πατρίδα μας; ή φαντάζεστε το 1821 οι μισοί ή και λιγότεροι Έλληνες να ήταν χιλιαστές; Προσπαθώ να φανταστώ: Φέτος ίσως να εορτάζαμε με παρελάσεις τα 557 χρόνια7 της “ενσωματώσεως της ελλαδικής χερσονήσου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία”, έστω και αν , για να κάνουμε χιούμορ, οι χιλιαστές δεν τιμούσαν λατρευτικά την σημαία με την ημισέληνο.
Λίγο πριν πεθάνει, συμβούλευε ο αείμνηστος πολέμιος των χιλιαστών και των λοιπών αιρέσεων, πατέρας Αντ. Αλεβιζόπουλος: “Είναι προφανές ότι η επέκταση της εναλλακτικής θητείας θα έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα δι’ αυτήν ταύτην την υπόστασιν του έθνους” Και συνεχίζει: “ Διά ταύτα και η υπό του κ. Υπουργού Εθνικής Αμύνης (σημ. του συγγρ. , επί Κυβερνήσεως Σιμίτη) του εν λόγω Νόμου συνεπάγεται δι’ αυτόν ευθύνην ανυπολόγιστον”. Τι κρίμα! Δεν εισακούστηκε.
Αλλά δυστυχώς, ίσως, επακολουθήσουν κι άλλα. Οι εκθέσεις του State Department(1995, Δεκ. 1997, 2000, κ.λπ.), παρ’ όλα τα νομοσχέδια υπέρ των χιλιατών που ψήφισε η ελληνική πολιτεία, βρίσκει ανάμεσα στις “καταπιεζόμενες” μειονότητες της Ελλάδας και την “εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά”!! Δηλαδή τι άλλο μένει να πράξουμε υπέρ των χιλιαστών για να μην “καταπιέζονται”;
Μ’ όλα τούτα, ένα είναι σίγουρο, το ότι η πραγματικότητα παραποιείται. Διότι πραγματικά καταπιεσμένος και “μειονοτικός8”, θα νιώθει κάθε πραγματικός Ορθόδοξος Έλληνας σε κάθε μελλοντική-πιθανή και απευχόμενη δύσκολη στιγμή, που θα παρουσιαστεί στην πατρίδα μας. “Κύριοε ελέησον ημάς”.
2. Περί … μεταγγίσεως αίματος
Οι Μ.τ.Ι. δεν δέχονται τη μετάγγιση αίματος σε τραυματίες, ασθενείς, εγχειριζόμενους, αιμοφιλικούς, κ.ά., γιατί ισχυρίζονται ότι κατά τη μετάγγιση … τρώμε αίμα ανθρώπου!! Χρησιμοποιούτν δε κάποια εδάφια για να αποδείξουν τα τερατώδη λεγόμενά τους:
Διαστρεβλωμένα χωρία:
α) “ἡ γὰρ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷμα αὐτοῦ ἐστι. καὶ εἶπα τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· αἷμα πάσης σαρκὸς οὐ φάγεσθε, ὅτι ἡ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷμα αὐτοῦ ἐστι· πᾶς ὁ ἔσθων αὐτὸ ἐξολοθρευθήσεται.” (Λευιτ. ιζ΄14). Εδώ ο Μωσαϊκός Νόμος λέει ότι όταν τρώμε κρέας δεν πρέπει να πίνουμε το αίμα του ζώου. Σωστό, βεβαίως και κατανοητό, όμως η μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος δεν έχει χαρακτήρα “βαμπιρικής” πόσης αίματος!
β) “ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. Ἔρρωσθε.” (Πράξ. ιε΄ 29). Εδώ η περικοπή ομιλεί για την εντολή των Αποστόλων προς τους πιστούς, που τους υπενθυμίζει μεταξύ άλλων να μην τρώνε ειδωλόθυτα (δηλαδή σφάγια που είχαν θυσιαστεί σε είδωλα), αίμα, κ.ά. Ούτε κι αυτή η περικοπή μπορεί να συσχετιστεί με τη μετάγγιση αίματος. Απλούστατα μπορούμε να πούμε ότι η μετάγγιση δεν υπήρχε στα χρόνια των Αποστόλων. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ακόμα και το εξής: ο Θεός απαγόρευσε στο λαό Του να τρώει αίμα ζώων γιατί ήταν ειδωλολατρικό έθιμο. Συγκεκριμένα, αρχαίοι λαοί, από τους γειτονικούς των Ισραηλιτών Φιλισταίους μέχρι τους μακρινούς Γαλάτες, συνήθιζαν να ρουφούν το αίμα μεγάλων ζώων (ταύρων, κ.ά.) για να περάσει η δύναμη του ζώου στον πότη του αίματος. Αυτό λοιπόν απαγορεύει ο θεός. Άλλωστε σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός απαγορεύει τη βρώση και του στέατος (λίπους).
Απαντητικά χωρία:
1. “νόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε.” (Λευιτ. γ΄17).
2. “πᾶς ὁ ἔσθων στέαρ ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ὧν προσάξει ἀπ᾿ αὐτῶν κάρπωμα Κυρίῳ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.” (Λευιτ. ζ΄25). Δεν μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι οι χιλιαστές φροντίζουν να τρώνε μόνο άπαχα κρέατα! Πραγματικά σήμερα κανείς “μάρτυρας” ή μη δεν το αποφεύγει και καλά κάνει. Πλην των εξαιρέσεων … διαίτης!
Συμπέρασμα: Η Αγία Γραφή απαγορεύει να τρώνε οι άνθρωποι λίπος και αίμα για λόγους αντιειδωλολατρικούς. Τέτοιοι λόγοι σήμερα δεν υφίστανται. Τέλος, η μετάγγιση αίματος δεν είναι “πόσις” αίματος, αλλά είναι ένα ιατρικό μέσο που στηρίζεται στην αγάπη, διότι σώζει μια ζωή από το θάνατο.
……………………………………………………………………………….
1. οπλισμένοι
2. βολίδα=βέλος
3. είχαν στη μέση τους ζωσμένη τη ρομφαία (σπαθί).
4. “Σκοπιά” 1954
5. Οδηγία=νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανώτερη, δυστυχώς, σε ισχύ από τους ελληνικούς νόμους.
6. Το πρώτο νομοσχέδιο άοπλης θητείας, αλλά τουλάχιστον στρατιωτικής θητείας, ήταν ο Ν. 731/1977.
7. 2010-1453=557 έτη από την Άλωση της Κων/λεως.
8. Μιας και οι περισσότεροι (χιλιαστές και μη, ειρηνιστές και απόλεμοι) θα προτιμίσουν πιθανώς να “λουφάξουν” παρά να πολεμήσουν.