Το α – Λογον και το παράλογο των χιλιαστών (ΣΤ΄ μέρος)

Το α – Λογον και το παράλογο των χιλιαστών (ΣΤ΄ μέρος)
ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
Για τους ναούς οι χιλιαστές λένε πως μας είναι … άχρηστοι! Ο Θεός, λένε, ήθελε μόνο το ναό του Σολομώντα και αφού αυτός καταστράφηκε, τώρα πια δε μας χρειάζεται κανένας άλλος. Όσο για τη Θεία Λειτουργία, λένε κατά λέξη: “Η Λειτουργία αποτελεί απάτη (!) και άρνηση της Αληθινής Προμηθείας του Θεού (;), βεβηλώνει το όνομα του Θεού … και αποτελεί κοινωνία με τους δαίμονας (!)”. (“Πάντα δοκιμάζετε”, σελ. 252).
Άκουσον – άκουσον! Φρίκη και μόνο φρίκη προξενούν οι όντως διαβολικές αντιλήψεις τους. ¨Ομιλεί δι’ αυτών ο αρχιαπατεών Διάβολος και αποκαλεί απάτη τη Θεία Λαιτουργία και κοινωνία με τους δαίμονας! Γνωρίζει ο ίδιος (ο Διάβολος) πόσο ωφελούνται οι πιστοί, που συμμετέχουν σωστά στη Θ. Λειτουργία, πόσο ενισχύονται και πώς τον κατανικούν και τον εξευτελίζουν, όσοι κοινωνούν θεαρέστως, και προσπαθεί να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τους ιερούς Ναούς και τη Θεία Μετάληψη”. (Περιοδικό “Ο Σωτήρ”).
Για να δούμε όμως το χωρίο που παρερμηνεύουν οι Μ.τ.Ι.:
α) “ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ” (Πράξ. ιζ΄24). Άρα λένε οι χιλιαστές δεν … χρειάζεται κανένας ναός.
Ορθόδοξη ερμηνεία: Αυτό το εδάφιο δεν πρέπει να το ερμηνεύσουμε αποσπασματικά και αποκομμένο απ’ τους προηγούμενους στίχους του ιερού κειμένου. Ο Απ. Παύλος ομιλεί εδώ στους Αθηναίους, τους ειδωλολάτρες Αθηναίους, που πίστευαν ότι στους ναούς τους κατοικούσαν οι Ολύμπιοι θεοί- δαίμονες, και γι’ αυτό τους λάτρευαν μόνο στους ναούς. Γενικά βέβαια είναι παραδεκτό ότι ο Θεός κατοικεί παντού. Όμως έχουμε αρκετά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής, που αποδεικνύουν ότι οι ναοί είναι απαραίτητοι για τη Θεία Λατρεία, τη Θεία Κοινωνία και το ιερό κήρυγμα. Ας δούμε τα απαντητικά χωρία:
1. “πεποίηκά σοι κατὰ πᾶσαν τὴν προσευχήν σου, ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ᾠκοδόμησας τοῦ θέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἔσονται οἱ ὀφθαλμοί μου ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία μου πάσας τὰς ἡμέρας.” (Γ΄ Βασ. θ΄ 3).
2. “ ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν,” (Ησ. νστ΄ 7β).
3. “καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.” (Κολασ. δ΄16).
4. “Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην.” (Πράξ. γ΄1). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι Απόστολοι, και γενικά οι πρώτοι χριστιανοί, πήγαιναν συχνά στο ιερό του ναού.
5. “καθ’ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε, κατ’ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ’ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ.” (Πράξ. β΄ 46-47).
Αυτό το τελευταίο χωρίο ξέρετε πώς το μεταφράζουν οι κύριοι της “Σκοπιάς”; “μετελάμβανον τροφής” = γευμάτιζαν !!! Τι μπορεί να πει κανείς για το μέγεθος της διαστροφής του ιερού κειμένου. Αλλ’ ας απαντήσουμε: Η λέξη “γεύομαι” της αλεξανδρινής Κοινής Ελληνικής Γλώσσας, που είναι και η γλώσσα του Ευαγγελίου, μεταφράζεται “γευματίζω” [π.χ. “μηδενός γεύσασθε” (Πράξ. κγ΄14) ή “γεύσεταί μου του δείπνου” (Λουκ. ιδ΄24), κ.ά], αντίθετα “μεταλαμβάνω” ερμηνεύεται μόνο με το ρήμα “μεταλαμβάνω” ή “τρώγω” [π.χ. “μεταλαβείν τροφής” (Πραξ. κζ΄33) ή “καρπών μεταλαμβάνειν” (Β΄ Τιμ. β΄ 6), κ.ά.]. Με λίγα λόγια το “μεταλάμβανον τροφής” δε σημαίνει ότι οι Απόστολοι τρωγόπιναν από σπίτι σε σπίτι, αλλά ότι επαναλάμβαναν το Μυστικό Δείπνο του Κυρίου. Για τη Θεία Κοινωνία λέει ο Απ. Παύλος ότι είναι: “τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστι; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν;” (Α΄ Κορ. ι΄16). Και οι ιεχωβάδες λένε ότι είναι “κοινωνία με τους δαίμονες” !!!
Οι χιλιαστές ανάμεσα στ’ άλλα “καταγγέλλουν” και τις λειτανείες και τους αγιασμούς, και τα μυστήρια, και τις εορτές, και όλα γενικά. Όμως και στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε αγιασμούς (καθιερώσεις), τελετές (περιτομή, γάμος), εορτές (Πάσχα, Σκηνοπηγία, εξιλασμούς, εορτή Κλήρων-Πουρίμ, Πεντηκοστή, κ.ά), αλλά και λειτανίες. Ας δούμε ένα παράδειγμα:
καὶ ἐπεβίβασαν τὴν κιβωτὸν Κυρίου ἐφ᾿ ἅμαξαν καινὴν καὶ ᾖραν αὐτὴν ἐξ οἴκου Ἀμιναδὰβ τοῦ ἐν τῷ βουνῷ· καὶ Ὀζὰ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Ἀμιναδὰβ ἦγον τὴν ἅμαξαν σὺν τῇ κιβωτῷ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ. καὶ Δαυὶδ καὶ υἱοὶ Ἰσραὴλ παίζοντες ἐνώπιον Κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐν ἰσχύϊ, καὶ ἐν ᾠδαῖς καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν αὐλοῖς.” (Β΄ Βασ. στ΄3-5).
Συμπέρασμα: Λύπη διακατέχει τον καθένα μας, όχι μόνο για το αστήρικτο των απόψεων των χιλιαστών, αλλά και γιατί οι δυστυχείς αιρετικοί στερούνται των ζωοποιών Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Μάλιστα δε του “άρτου-Σώματος και του οίνου-Αίματος” της Αιωνίου Ζωής.
Οι χιλιαστές αποπροσανατολίζουν όποιον πέσει στα δίχτυα τους διαστρεβώνοντας το πραγματικό νόημα των Γραφών. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί είδηση … Έτσι λοιπόν και στο κεφαλαιώδες ζήτημα του Αντιχρίστου και του Θηρίου της Αποκαλύψεως επιμένουν στο σκοταδισμό τους. Γράφουν, λοιπόν, στο βιβλίο τους ¨Αποκάλυψη: το μεγαλειώδες αποκορύφωμά της πλησιάζει”: “Ο αριθμός του Θηρίου χξστ΄ (666) συμβολίζει ανθρώπινη κυβέρνηση (…) το πολιτικό θηρίο του κόσμου ασκεί υπέρτατη κυριαρχία (…) εξέχοντες πολιτικοί, οι μεγάλες θρησκείες και οι μεγάλες επιχειρήσεις διατηρούν αυτό το Θηρίο ώστε να ενεργεί ως καταπιεστής της ανθρωπότητας και διώκτης του λαού του Θεού”! (σελ. 196-7). Για να μας αποδείξουν, ακόμη, ότι ο Αντίχριστος δεν είναι άνθρωπος, όπως το ερμηνεύει η Ορθοδοξία, διαστρεβλώνουν τα παρακάτω τρία εδάφια της Αποκαλύψεως:
α) “καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.” (Αποκ. ιγ΄8). Ερμηνεία των Μ.τ.Ι.: “Και όλοι εκείνοι που κατοικούν στη γη θα (το)λατρέψουν. Ούτε ενός από αυτούς το όνομα δεν έχει γραφτεί στο ρολό (;;;) της ζωής του Αρνίου που σφάχτηκε, από τη Θεμελίωση του κόσμου”.
Ορθόδοξη ερμηνεία: Παντού οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά κάνουν τη νύχτα-μέρα, ήταν δυνατό εδώ να αλλάξουν σύστημα; Να λοιπόν που η αντωνυμία “αὐτὸν”, ενώ είναι αρσενικού γένους γίνεται ουδέτερο (το)! Έτσι ερμηνεύουν αντί για “αυτόν τον Αντίχριστο”, “αυτό το αντίχριστο σύστημα” … Μάλιστα σ’ αυτό το εδάφιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης – συγγραφέας και της Αποκαλύψεως _ υποπίπτει σε σκόπιμοσολοικισμό (συντακτική ανωμαλία). Ας εξηγήσουμε καλύτερα: το ρήμα “προσκυνώ” συντάσσεται με αντικείμενο σε δοτική πτώση. Θα έπρεπε λοιπόν το κείμενο, σωστότερα, να λέει: “προσκυνήσουσιν αυτώ”. Αλλά για να μην υπάρξει παρανόηση (διότι το “αυτώ” είναι δοτική αρσενικού αλλά και ουδετέρου), συντάσσει “σολοικίστικα”: “προσκυνήσουσιν αὐτὸν”. Όμως, παρ’ όλα αυτά οι χιλιαστές το … παρανούν.
β) “καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.1 (Αποκ. ιγ΄14). Ερμηνεία των Μ.τ.Ι.: “και παροδηγεί εκείνους που κατοικούν στη γη λόγω των σημείων … (του θηρίου) που είχε το χτύπημα του σπαθιού και εν τούτοις αναζωογονήθηκε (ενν. πολιτικοθρησκευτικό σύστημα)”.
Ορθόδοξη ερμηνεία: ίδια διαστροφή έχουμε κι εδώ: η αναφορική αντωνυμία “ὃς”, που είναι φυσικά αρσενικού γένους, μεταφράζεται “που”, το οποίο είναι άκλιτη αναφορική αντωνυμία και υπονοεί ουδέτερο (θηρίο=σύστημα).
γ) “Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς”. (Αποκ. ιγ΄18). Ερμηνεία των Μ.τ.Ι.: “ Το Θηρίο έχει όνομα και αυτό το όνομα είναι ο αριθμός 666. το 6 συνδέεται με τους εχθρούς του Ιεχωβά .. επομένως το τριπλό 6 αντιπροσωπεύει την ατέλεια στον υπερθετικό βαθμό. Ο Ιωάννης λέει ότι είναι αριθμός ανθρώπου όχι προσώπου (!!!!) …” (έ.α., σελ. 196). Με λίγα λόγια από την πόλη έρχομαι και στην …
Ορθόδοξη ερμηνεία: Ας αφήσουμε το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίονα μας ομιλήσει γαι το πρόσωπο του Αντιχρίστου:
Ο ίδιος ή κάποιος από τους υπηρετούντας τας βουλάς του, θα μοιάζει ότι εθανατώθη και κατόπιν θα προκληθεί εντυπωσιακή, δήθεν, ανάστασις, σαν κακέκτυπος απομίμησις του Θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού (…) Η κυριαρχία του Αντιχρίστου θα είναι παγκόσμιος (…) ο Ψευδοπροφήτης (Θηρίον), θα είναι ένα είδος προδρόμου, προλαλητού και διαφημιστού του Αντιχρίστου” (π.Α.Μ.Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία, 9η επανέκδ. τ. 22). Και εδώ βλέπουμε κακέκτυπο απομίμηση του Ιωάννη Προδρόμου που εμφανίστηκε λίγο πριν τον Κύριο. Έτσι και ο Ψευδοπροφήτης-Θηρίο θα εμφανιστεί λίγο πριν από τον Αντίχριστο. Γενικά οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας πιστεύουν ότι ο Αντίχριστος θα είναι εβραϊκής καταγωγής (φυλή Δαν) και θα πλαισιωθεί από μεγάλο (όχι όλο) τμήμα του εβραϊκού έθνους.
Συμπέρασμα: Μήπως λοιπόν οι πλανεμένοι ιεχωβάδες, αυτόν τον Αντίχριστο που θα έλθει τον νομίσουν για τον Κύριο; Μήπως γι’ αυτούς η β΄ Παρουσία είναι ο ερχομός του Αντιχρίστου; Κάνοντας τις ρητορικές αυτές ερωτήσεις στο μυαλό μου έρχονται τα λόγια του Μεγάλου Αθανασίου (295-373 μ.Χ.): “πας Χριστός ερχόμενος, και μη εξαίφνης εν όλω τω κόσμω εν μιά ώρα ευρισκόμενος, τοιούτως αναμφιβόλως Αντίχριστος εστίν”. Δηλαδή αν έρθει κάποιος ως Χριστός, αλλά όχι ξαφνικά και την ίδια ώρα να είναι ορατός απ’ όλους, αυτός αναμφίβολα θα είναι ο Αντίχριστος.
…………………………………………………………………….
1. Εδώ το ιερό κείμενο εννοεί ότι ο απατεών Αντίχριστος θα παραστήσει “εντυπωσιακό” ψευδοθαύμα: ο ίδιος ενώ θα φαίνεται νεκρός, θα δείξει ότι ανασταίνεται.