Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ ἐσχατολογία. Οἱ Μορμόνοι

Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ ἐσχατολογία
Ε. Οἱ Μορμόνοι
«Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν» ἤ Μορμόνοι, ὅπως εἶναι εὐρύτερα πιό γνωστοί, εἶναι μία ἀπό τίς πλέον διεθνεῖς παραχριστιανικές κινήσεις. Ὑπάρχει ἕνας ἱκανός ἀριθμός ἐρευνητῶν, πού ἀμφισβητοῦν, λόγῳ τῶν θεμελιωδῶν ἀποκλίσεών τους ἀπό τή χριστιανική διδασκαλία, ἄν πρέπει νά θεωροῦνται χριστιανική αἵρεση ἤ νά θεωροῦνται ξεχωριστή θρησκεία. Στήν αἱρετική ἐσχατολογία τῶν Μορμόνων ξεχωρίζουν τά παρακάτω σημεῖα:
   α) Τά γεγονότα πού θά προηγηθοῦν τῆς Β΄ Παρουσίας. Μεταξύ αὐτῶν τῶν γεγονότων εἶναι πόλεμοι, ταραχές, αὔξηση τῆς κακίας, ἔκτακτα φυσικά φαινόμενα, ἀποκατάσταση τοῦ Εὐαγγελίου σύμφωνα μέ τίς Μορμονικές πλάνες, ἡ ἐμφάνιση στόν κόσμο τῶν βιβλίων τοῦ Μόρμον, ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ Προφήτη Ἠλία τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1836 στόν ἱδρυτή τῆς αἵρεσης J. Smith. Ἐπί πλέον οἱ Λαμανίτες (πρόκειται γιά ἀπόγονους τοῦ Λεχί, οἱ ὁποῖοι κατά τήν Μορμονική μυθολογία, ἐγκαταστάθηκαν τό 600 π.Χ. στίς ΗΠΑ), θά ξαναγίνουν πάλι σπουδαῖοι. Καί στό τέλος θά κτιστεῖ στήν πολιτεία τοῦ Μισούρι τῶν ΗΠΑ μιά δίκαιη πόλη, πού θά ὀνομαστεῖ Νέα Ἱερουσαλήμ.
   β) Ἀκολουθεῖ ἡ Β΄ Παρουσία καί ἡ ἐπίγειος χιλιετής Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Ὅταν θά ἀρχίσει ἡ χιλιετηρίδα θά ἀναστηθοῦν ὅσοι εἶχαν κερδίσει τήν τερέστια δόξα. Οἱ πονηροί πού θά ζοῦν κατά τήν Β΄ Παρουσία θά καταστραφοῦν σωματικά καί οἱ ψυχές τους θά ὁδηγηθοῦν στόν κόσμο τῶν πνευμάτων, γιά νά τούς δοθεῖ μιά δεύτερη εὐκαιρία. Οἱ δίκαιοι πού θά ζοῦν πάνω στή γῆ θά ζοῦν σέ περιβάλλον ἀσφάλειας καί δικαιοσύνης καί θά συνεχίσουν νά πολλαπλασιάζονται. Ἀθάνατα ὑπερκόσμια ἀνθρώπινα ὄντα θά ἐπισκέπτονται τή γῆ, θά βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους καί θά συνδράμουν στό ἔργο τῆς διακυβέρνησης.
   γ) Κατά τή χιλιετία θά συνεχιστεῖ τό ἱεραποστολικό ἔργο τῶν Μορμόνων ὅπως καί οἱ ἀπαραίτητες τελετουργίες στό Ναό, πού εἶναι ἀναγκαῖες γιά τήν ἐξύψωση τῶν πνευμάτων. Ὁ Σατανᾶς θά εἶναι δέσμιος καί κατά τό χρονικό αὐτό διάστημα δέν θά μπορεῖ νά ἐπηρεάζει τούς ἀνθρώπους. Κατά τή διάρκεια τῆς χιλιετίας, σύμφωνα μέ τά Μορμονικά παραδοξολογήματα θά ὑπάρχουν δύο πρωτεύουσες στή γῆ. Ἡ μία στά Ἱεροσόλυμα καί ἡ ἄλλη στίς ΗΠΑ.
   δ) Στό τέλος τῆς χιλιετίας θά λυθεῖ ὁ Σατανᾶς, θά παρασύρει ἀνθρώπους καί θά ἀκολουθήσει ἡ τελική πάλη μέ τίς δυνάμεις τοῦ Θεοῦ. Μετά ἀπό αὐτή, ὁ Σατανᾶς, οἱ ὀπαδοί του, οἱ πονηροί ἄνθρωποι καί αὐτοί πού δέν δέχτηκαν τή Μορμονική διδαχή θά ἐκδιωχθοῦν ὁριστικά καί θά παραμείνουν στό διηνεκές στό σκότος τό ἐξώτερον. Οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι καί ὅσοι συμμορφώθηκαν στίς Μορμονικές διδαχές, θά ζοῦν σέ ἕνα ἀπό τά τρία βασίλεια, ἀνάλογα μέ τό ποιό ἀπό τά τρία κέρδισαν σύμφωνα μέ τόν τρόπο ζωῆς τους, τά ὁποῖα στή Μορμονική διδασκαλία ὀνομάζονται: i) Τελέστιο βασίλειο: τό βασίλειο τῆς κατώτατης δόξαςii) Τερέστιο βασίλειο: τό μεσαῖο βασίλειο δόξας καί iii) Σελέστιο βασίλειο: τό ἀνώτατο βασίλειο δόξας.
   Ὑπάρχει καί μία ἐπί πλέον βασική λεπτομέρεια. Ὅσοι ζοῦν στό Σελέστιο βασίλειο, μετά τήν Κρίση καί ἀφοῦ περάσουν τή διαδικασία ἐξύψωσης, μεταξύ τῶν ἄλλων εὐλογιῶν πού μποροῦν νά ἀποκτήσουν, κατά τούς Μορμόνους, εἶναι νά γίνουν Θεοί!
Ορθόδοξος Τύπος, 20/2/2015