ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ Ή ΚΑΡΓΑ-ΧΑΛΙ;

Ἄνθρωπος: Ψυχὴ καὶ Σῶμα.

Ψυχὴ: Ἡ πνοὴ τοῦ Θεοῦ.

Σῶμα: Ἀπὸ χῶμα στὸ χῶμα.

Καρνάβαλος: Εἰδωλολατρικὴ ἑορτὴ λατρείας καὶ προσκυνήσεως διαβόλου.

1η μεταμφίεση: Ὁ διάβολος σὲ φίδι, ποὺ παραπλάνησε τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα, ὅταν βρίσκονταν στὸν Παράδεισο.

Ἀποτέλεσμα: Γεύθηκαν τὸν αἰώνιο θάνατο. Πῆγαν στὴν Κόλαση, στὸν Ἅδη, ἕως ὅτου ἦρθε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ τοὺς ἔσωσε, μὲ τὴν Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάστασή Του.

Ἀπόκρια: Ἀποχή ἀπό κρέας, δηλαδή ἀρχὴ νηστείας ἀπὸ κρέας, τὴν ἑπόμενη ἡμέρα.

Τριώδιο: Βιβλίο ἀκολουθιῶν ποὺ ψάλλονται ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου ἔως το Μέγα Σάββατο.

Ἐρώτηση: – Εἶναι ἁμαρτία νὰ ντυνόμαστε καρναβάλια;

Ἀπάντηση: -Ναί, διότι εἴμαστε Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Ὅταν βαπτιστήκαμε δώσαμε ὑπόσχεση στὸν Θεὸ.Τὴν ὥρα ἐκείνη, εἶπε ὁ Ἱερεὺς (3 φορές):

– Ἀποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ;

Καὶ πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ.

Εἶπε ὁ ἀνάδοχος ἐκ μέρους μας, (3 φορές) :

– Ἀποτάσσομαι.

Ἱερέας: – Ἀπετάξω τῷ Σατανᾷ; (3 φορές).

Ἀνάδοχος: – Ἀπεταξάμην. (3 φορές).

Ἱερέας: – Καὶ ἐμφύσησον, καὶ ἔμπτυσον αὐτῷ.

Ὁ Ἀνάδοχος φτύνει 3 φορὲς πρὸς τὴ δύση καὶ μετὰ γυρνοῦν στὴν ἀνατολή.

Ἱερέας: – Συντάσσῃ τῷ Χριστῷ; (3 φορές).

Ἀνάδοχος: – Συντάσσομαι. (3 φορές).

Ἱερέας: – Συνετάξω τῷ Χριστῷ; (3 φορές).

Ἀνάδοχος: – Συνεταξάμην. (3 φορές).

Ἱερέας: – Καὶ πιστεύεις αὐτῷ.

Ἀνάδοχος: – Πιστεύω αὐτῷ, ὡς Βασιλεῖ καὶ Θεῷ. Ἐν συνεχείᾳ λέει τὸ «Σύμβολον τῆς Πίστεως».

Ἐὰν συμμετέχουμε σ΄ αὐτὸ τὸ ξεφάντωμα, πρὶν τὶς Ἅγιες μέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι σὰν νὰ κοροϊδεύουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ σταυρώθηκε καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Ἔτσι χαίρονταν οἱ Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ποὺ ἦταν ἕτοιμοι νὰ Τὸν σταυρώσουν.

Ὅταν ντύνονται καρναβάλια οἱ ἄνθρωποι, κοροϊδεύουν τὸν ἴδιο τὸν Ἅγιο Τριαδικό Θεὸ, ὁ ὁποῖος τοὺς ἔπλασε ἀνθρώπους λογικοὺς καὶ κυρίαρχους στὴ γῆ καὶ στὰ ζῶα. Ἀντὶ νὰ μεταμφιεστοῦμε, ἂς μεταμορφωθοῦμε σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἁγία Γραφή.

Μὲ τὴν ἐξομολόγηση στὸν ἱερέα-πνευματικὸ, καθαρίζεται ἡ ψυχή μας ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». (Ματθ. κεφ.δ΄, στιχ. 17).

Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἐὰν διαβάζουμε καθημερινὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ συμμετέχουμε στὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ἁγία Τριάδα θὰ κατοικήση μέσα μας καὶ θὰ μᾶς ἀναγεννήση. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ τέλεια μεταμόρφωση, ἐφόσον θὰ ἔλθη ὁ Τέλειος στὴν ψυχή μας, Ἀμήν.

Ἡ ἐπιλογὴ εἶναι δική σας. Θὰ ντυθεῖτε κάργα-χάλια ἢ προτιμᾶτε νὰ παραμείνετε εἰκόνες Θεοῦ;

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Α΄ Κορινθ. κεφ. ι΄, στίχ. 14

Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπό τῆς εἰδωλολατρίας.

Ἑρμηνεία:

Γι΄ αὐτό, ἀγαπητοί μου, φεύγετε μακριὰ ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρεία.

Γαλάτ. κεφ. ε΄, στίχ. 19

Φανερὰ δὲ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἄτινά ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.

Ἑρμηνεία:

Τὰ δὲ ἔργα τῆς διεφθαρμένης σαρκικῆς φύσεως εἶναι φανερά. Εἶναι δὲ αὐτὰ μοιχεία, πορνεία, βρωμιά, ἀκολασία, εἰδωλολατρία, μαγεία, ἔχθρες, φιλονικίες, φανατισμοί, ὀργές, προκλήσεις, διχόνοιες, φατρίες, φθόνοι, φόνοι, μεθύσια, ἄσωτα γλεντοκόπια καὶ τὰ ὅμοια μὲ αὐτά, γιὰ τὰ ὁποῖα σᾶς προειδοποιῶ, καθὼς καὶ σᾶς προειδοποίησα, ὅτι αὐτοί, ποὺ κάνουν τέτοια πράγματα, δὲν θὰ κληρονομήσουν τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

____________________________________________

Καργα-χάλι

Ἤτανε κάποτε γιορτὴ εἰδώλων στὸ σκοτάδι·

τὸ τέρας τὸ προσκύνησαν, δὲ γνώριζαν τὸν Ἅδη.

Ἔβαλαν μάσκες, κέρατα καὶ χόρευαν γελώντας·

ὄργια ἔκαναν πολλά, μεθοῦσαν τραγουδώντας.

Ἔτσι, εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, πῶς δυστυχῶς ξεπέσαν

ἀπὸ τὴν ἁγιοσύνη Του; Τὸν πρόδωσαν καὶ φταίξαν.

Παντοῦ ὑπάρχει φίλε μου αὐτὸ τὸ καργα-χάλι

καὶ ὅσοι συμμετέχουνε δὲ νιώθουνε τὸ χάλι.

Πρὶν ἔλθει ἡ Τεσσαρακοστή, σοῦ λένε νὰ γλεντήσεις

ὃπως γλεντάει ὁ πονηρός, μὴν τὸν ἀκολουθήσεις.

Ὁμολογία πίστεως εἶναι ὃταν δέν συμμετέχεις,

θὰ ‘χεις Ἀγγέλους δίπλα σου καὶ τὸν Θεὸ θὰ ἔχεις.

Π. Μ.

pistis.gr