Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ ἐσχατολογία
Δ. Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ
Ἡ αἵρεση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν ἔχει προηγούμενο στήν παγκόσμια ἱστορία γιά τό εὖρος καί τό πλῆθος τῶν παράδοξων καί ἀντιγραφικῶν ἐσχατολογικῶν κακοδοξιῶν της, ἀλλά καί γιά τόν ἀριθμό τῶν ψευδοπροφητειῶν της σχετικά μέ τό τέλος τοῦ κόσμου.
Βασικοί ἄξονες τῆς αἱρετικῆςἐσχατολογίας τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ εἶναι οἱ κάτωθι:
1) Ταύτιση τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μέ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
2) Ἡ Β΄ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἔγινε ἀοράτως στούς οὐρανούς τό 1914. Τό ἴδιο ἔτος ἀοράτως ἐγκαθιδρύθηκε στούς οὐρανούς καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
3) Ἀντιστρέφουν τά ἱστορικά γεγονότα, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ἰσχυρισμοί τους. Τά γεγονότα πού λ.χ. ἀναφέρονται στό κδ΄ κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου δέν θά προηγηθοῦν τῆς Β΄ Παρουσίας κατά τήν ἑταιρία Σκοπιά, ἀλλά θά λάβουν χώρα μετά ἀπό αὐτήν. Ὁ ἰσχυρισμός αὐτός σχετίζεται μέ μιά ἄλλη κακόδοξη θέση τῶν Μαρ- τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅτι θά πρέπει νά εἶναι στή ζωή Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, πού ζοῦσαν ἤδη τό 1914, ὅταν ἔγινε ἀοράτως κατʼ αὐτούς ἡ Β΄ Παρουσία. Τά τραγελαφικά ἀδιέξοδα ἐν προκειμένῳ εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἐμφανῆ.
4) Ὁ πόλεμος τοῦ Ἀρμαγεδώνα ἀποτελεῖ θεμελιῶδες στοιχεῖο τοῦ ἐσχατολογικοῦ τους οἰκοδομήματος καί ταυτόχρονα καί μηχανισμό φόβου. Τόν ἐν λόγῳ πόλεμο ἡ ἑταιρία Σκοπιά τόν ἐκλαμβάνει κατά γράμμα, τόν ξεχωρίζει ἀπό τήν Β΄ Παρουσία καί τόν συσχετίζει μέ τό τέλος τοῦ κόσμου.
5) Σχετικά μέ τό τέλος τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ διατύπωσαν πολλές ψευδοπροφητεῖες, πού φυσικά διαψεύσθηκαν. Ὡς χρονολογίες εἶχαν καθορίσει τά ἔτη: 1872, 1925, 1972, 1975.
6) Ἡ ἐπίγεια Βασιλεία τῶν Μαρ- τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ πάνω στή γῆ. Αὐτή τήν περίοδο, ὁ λεγόμενος «πολύς ὄχλος», δηλαδή οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ πού ὑπηρέτησαν μέ συνέπεια τήν ἑταιρία Σκοπιά καί ἀπέκτησαν «ἐπίγεια ἐλπίδα», θά ζοῦν σέ παραδείσια κατάσταση, θά παντρεύονται, θά κτίζουν σπίτια, θά συμμετέχουν σέ ἐκπαιδευτικά προγράμματα, θά ἀγοράζουν τροφές σέ μικρή τιμή, δέν θά ὑπάρχει ἀνεργία, ἀρρώστια καί θά πληρώνουν «μικρόν καί λογικόν φόρον». Ὅλα τά παραπάνω ἀναφέρονται σέ ἔντυπα τῆς ἑταιρίας.
7) Τό «μικρό ποίμνιο», μέ τήν «οὐράνια ἐλπίδα», πού κατά τήν ὁρολογία τῆς αἵρεσηςεἶναι οἱ 144.000, θά εἶναι συγκυβερνῆτες καί θά βοηθοῦν τόν Χριστό στήν ἐπίγειαδιακυβέρνηση τοῦ «πολύ ὄχλου», τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰε χωβᾶ πού ὑπηρέτησαν τήνἑταιρία Σκοπιά.
8) Ἡ τελική κρίση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ θά γίνει σύμφωνα μέ τήν ἑταιρία μέ βάση τή διαγωγή καί τήν πιστότητα πού θά ἐπιδείξουν κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας χιλιετοῦς Βασιλείας. Ὅσοι Μάρτυρες ἐκτραποῦν ἀπό τά θε- σπίσματα τοῦ Ἰεχωβᾶ κατά τή διάρκεια τῆς χιλιετοῦς Βασιλείας, στό τέλος της θά ἐκμηδενιστοῦν καί αὐτοί ὀντολογικά. Γιά τούς ὑπολοίπους Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἀναμένουμε μέχρι σήμερα τίς θέσεις τῆς ἑταιρίας γιά τό τί θά γίνουν!
Ορθόδοξος Τύπος,13/02/2015
Δείτε και:
στις 5:46 μ.μ.