Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
            Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν πλανεμένα ότι ο Παράδεισος δεν υπάρχει τώρα, ούτε είναι ουράνιος, ούτε εισέρχονται τώρα σε αυτόν οι αθάνατες ψυχές των δικαίων, αλλά θα γίνει η Γη στο μέλλον Παράδεισος. Δηλαδή διδάσκουν έναν μελλοντικό επίγειο και όχι ουράνιο Παράδεισο !
« καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» Λουκάς 23:43
Ο Χριστός στον ευγνώμονα ληστή λέγει ότι την ίδια εκείνη ημέρα, (την ημέρα που ο Ιησούς και ο ληστής πέθαναν), θα ήταν μαζί του στον Παράδεισο. Οι Χιλιαστές όμως που δεν δέχονται ότι υπάρχει τώρα Παράδεισος και αθανασία της ψυχής διαστρεβλώνουν το εδάφιο με την μετακίνηση του κόμματος μετά την λέξη «σήμερον» !
Έτσι το παραποιημένο εδάφιο έχει ως εξής :
«καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι σήμερον,μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» Λουκάς 23:43…….Θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο κάποια στιγμή στο μέλλον…..
Επίσης οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά για να κάνουν περισσότερο πιστευτή την παραποίηση παραθέτουν  και το εξής εδάφιο  :
« λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου» Ιωάννης 20:17
Ορίστε, λέγουν οι αιρετικοί, ο ίδιος ο Ιησούς την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του, αφού αναστήθηκε, λέγει στην Μαρία την Μαγδαληνή ότι ακόμη δεν είχε ανέβη στον ουρανό, στον Πατέρα του !!! Άρα πως την ημέρα του θανάτου του ο Ιησούς ήταν σε ουράνιο Παράδεισο με τον ληστή αφού δεν είχε ανέβη ακόμη στον ουρανό ; Άρα το κόμμα στο εδάφιο Λουκάς 23:43 μπαίνει μετά την λέξη «σήμερον»…
ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
            Ο Ιησούς είναι Θεάνθρωπος έχει δύο φύσεις, την θεία και την ανθρώπινη. Ως Θεός είναι πανταχού παρών ως άνθρωπος δεν είναι πανταχού παρών. Όταν ο Ιησούς λέγει στον ληστή «σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» Λουκάς 23:43, ομιλεί ως Θεός. Όταν ο Ιησούς λέγει στην Μαγδαληνή «οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου» Ιωάννης 20:17 ομιλεί ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος δεν είχε ανέβει ακόμη στον ουρανό, ως Θεός βρίσκονταν πάντα εκεί.
Ο Χριστός όταν πέθανε ήταν ταυτόχρονα στον ουρανό ως Θεός με τον ληστή, στον τάφο με το σώμα του. Και στον Άδη με την αθάνατη λογική ανθρώπινη ψυχή του όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο στους νεκρούς !
 Η Εκκλησία μας ψάλλει :«Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος»
«λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» Ματθαίος 8:11
Ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι οι Πατριάρχες ᾿Αβραὰμ , ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβθα κληρονομήσουν ουράνια βασιλεία. Και όμως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι οι ᾿Αβραὰμ , ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ θα κληρονομήσουν τον επίγειο Παράδεισο γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στους 144000 εκλεκτούς που κληρονομούν την ουράνια βασιλεία !!! Θέλουν τους Πατριάρχες στην Γη και όχι στον ουρανό ! Τολμούν και αρνούνται τα λόγια του Ιησού Χριστού ! Είναι Αντίχριστοι !
« οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.  καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν·  ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» Β Κορινθίους 12:2-4
Η επικρατούσα ερμηνεία στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι στο χωρίο Β Κορινθίους 12:2-4 ο Παύλος ομιλεί για τον εαυτό του. Δεν θα εξετάσουμε όμως τώρα το χωρίο από αυτήν την άποψη αλλά αναφορικά με το θέμα που πραγματευόμαστε, τον ουράνιο Παράδεισο.
Ο Παύλος αναφέρεται σε έναν άνθρωπο και λέγει  ότι «ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον» στον τρίτο ουρανό. Μάλιστα ο Πάυλος εκφράζει την απορία του κατά πόσο αυτή η αρπαγή του ανθρώπου έγινε «εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος» !
Από τα λόγια αυτά του Αποστόλου βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα:
1)Ο Παράδεισος υπήρχε την εποχή του Αποστόλου.
2) Ο Παράδεισος είναι ουράνιος. Η αναφορά σε τρίτο ουρανό είναι Εβραϊκή έκφραση και σημαίνει τον πνευματικό χώρο που κατοικεί ο ύψιστος Θεός. Για τους Εβραίους πρώτος ουρανός είναι η ατμόσφαιρα της Γης. Δεύτερος ουρανός το στερέωμα του ουρανού στο οποίο βρίσκονται τα άστρα και τρίτος ουρανός είναι ο πνευματικός τόπος της Παρουσίας του Θεού Γιαχβέ.
3) Η αναφορά του Αποστόλου σε «αρπαγή» καθώς και η απορία του για το κατά πόσο αυτή έγινε  «ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος», αποδεικνύει ότι δεν ήταν όραμα του μελλοντικού Παραδείσου όπως λέγουν μερικοί πονηροί ! Αυτός που βλέπει όραμα δεν αρπάζεται….το βλέπει εκεί που είναι ! Ούτε λέγει η Γραφή ότι ο Απόστολος είδε σε όραμα να αρπάζεται ένας άνθρωπος ! Άλλωστε αν ήταν όραμα προς τι η απορία για το κατά πόσο η επίσκεψη στον Παράδεισο έγινε με το σώμα ή χωρίς το σώμα ;;; Αν ήταν όραμα δεν θα ετίθετο το θέμα για το αν με το σώμα ή χωρίς πήγε στον Παράδεισο ! Τα οράματα δεν μας βγάζουν από το σώμα. Για κανένα όραμα η Γραφή δεν εκφράζει την  πιθανότητα αυτός που το είδε να βγαίνει από το σώμα του. Πολύ περισσότερο η Γραφή δεν αναφέρει πρόσωπο που είναι μέρος οράματος να βρίσκεται εκτός σώματος !!!
4)Η απορία του Αποστόλου για το κατά πόσο αυτή η επίσκεψη στον Παράδεισο έγινε  «ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος» σημαίνει πως ο Απόστολος θεωρούσε πιθανή την εκτός του σώματος ύπαρξη του ανθρώπου ! Εδώ αποδεικνύεται η ύπαρξη ψυχής στον άνθρωπο ως συστατικό αυτού διακριτό από το σώμα. Οι Χιλιαστές όμως λέγουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή αλλά είναι ψυχή !!! Αν αυτό είναι αλήθεια και ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, τότε πως θα ήταν δυνατόν εκτός του σώματος να πάει στον Παράδεισο ; Και αν δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο γιατί ο Απόστολος έχει μία τέτοια απορία ; Αμείλικτα ερωτήματα στα οποία δεν απαντούν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά.
Ο άνθρωπος σύμφωνα με την Βίβλο και έχει ψυχή και είναι ψυχή ! Διότι άλλη είναι η έννοια της λέξεως ψυχή σε εδάφια σαν αυτό : «καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν» Γένεση 2:7 Και άλλη σε εδάφια σαν αυτό : « Μόνον η σαρξ αυτού επ’ αυτού θέλει πονεί, και η ψυχή αυτού εν αυτώ θέλει πενθεί» Ιώβ 14:22 (Κατά το Εβραϊκόν , βλέπε και Εβδομήκοντα). Στην μία περίπτωση «ψυχή» σημαίνει ύπαρξη, τον όλον άνθρωπον ενώ στην δεύτερη περίπτωση σημαίνει το διακριτό συστατικό του ανθρώπου που ονομάζουμε ψυχή ή πνεύμα. Οι Χιλιαστές όμως παραβλέπουν εδάφια σαν το Ιώβ 14:22 γιατί θέλουν   να λέγουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή αλλά είναι ψυχή !!!
«Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳτοῦ Θεοῦ μου» Αποκάλυψη 2:7
Ο Χριστός λέγει ότι το δέντρο της ζωής ΕΙΝΑΙ μέσα στον Παράδεισο του Θεού ! Δεν λέγει ότι «θα είναι» στο μέλλον αλλά ότι ΕΙΝΑΙ τώρα!
Αν εγώ σας πω ότι στον κήπο μου ΕΙΝΑ ένα δέντρο ψηλό εσείς θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει τώρα ο κήπος μου ; Ασφαλώς όχι ! Θα καταλάβετε ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ο κήπος μου τώρα.
Ο Παράδεισος λοιπόν είναι τώρα υπαρκτός και ουράνιος. Καλά θα κάνουν να το καταλάβουν αυτό και οι Χιλιαστές πριν να  είναι αργά !