Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή Ιερών Ναών από τα ανταποδοτικά τέλη των Ο.Τ.Α. διευκρινίζει σχετική εγκύκλιος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Με τη νέα διάταξη του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/7.10.2014) οι Ιεροί Ναοί απαλλάσσονται, εν όψει της μικρής επιβαρύνσεως των Ο.Τ.Α. από την λειτουργία των Ιερών Ναών, από τα διάφορα ανταποδοτικά τέλη (φωτισμού, καθαρισμού, αποχετεύσεως κ.λπ.), τα οποία οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως έχουν καθορίσει σε βάρος των δημοτών τους δυνάμει κανονιστικών τους αποφάσεων. Κατά την οικεία διάταξη προβλέπεται ότι :

«2. Στην παρ. 2 του άρθρου 82 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 1416/1984 (Α΄ 18) απα-λείφεται η περίπτωση β.».

Οι επίμαχες διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 και 2 του Βασιλικού Διατάγματος της 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ Α΄ 171/20.10.1958), όπως αντικαταστάθηκαν διά του άρθρου 60 του ν. 1416/1984 (Α΄ 18), στις οποίες αφορά η παραπάνω νέα διάταξη, όριζαν ότι :

«1. Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό η κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά : α) το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί και γ) εκείνοι οι οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές και συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

2. Από τα ανταποδοτικά τέλη, που επιβάλλουν οι δήμοι και οι κοινότητες, δεν απαλλάσσονται αυτοί που αναγράφονται στις περιπτ. β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου καθώς και το ελληνικό δημόσιο από το τέλος ύδρευσης.»
Με την απαλοιφή της περιπτώσεως β΄ από την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του ανωτέρω Βασιλικού Διατάγματος, παύουν να εξαιρούν-ται οι Ιεροί Ναοί από την απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη.
Σημειώνεται ότι η απαλλαγή αυτή αφορά στο εμβαδόν των Ιερών Ναών με τους υποστηρικτικούς χώρους του Ναού (οι οποίοι αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με τον Ναό), ανεξαρτήτως της νομικής μορφής, την οποία έχει το νομικό πρόσωπο, στο οποίο ανήκει ο Ιερός Ναός.

Συνεπώς απαλλάσσονται : Οι Ι. Ναοί των Ι. Μητροπόλεων, οι Ι. Ναοί των Ενοριών (Ενοριακοί, Παρεκκλήσια – εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, Εξωκκλήσια – Ναοί εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού), οι Ι. Ναοί των Ιερών Μονών και των Ιερών Ησυχαστηρίων, οι Ι. Ναοί των Ιερών Προσκυνημάτων, οι Ι. Ναοί των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, οι Ι. Ναοί των εκκλησιαστικών Μουσείων.

Πρέπει συνεπώς να υποβληθεί σχετική αίτηση του οικείου εκκλησιαστικού νομικού προσώπου προς την υπηρεσία δημοτικών προσόδων του οικείου Ο.Τ.Α., ώστε να τύχει απαλλαγής ο Ιερός Ναός.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται, προς διενέργεια σχετικού ελέγχου στους λογαριασμούς ΔΕΗ, ότι μέχρι σήμερα κατά νόμον απαλλάσσονται του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 7 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ Α΄ 62/23.4.1993): α) τα Ν.Π.Δ.Δ. (επομένως, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/ 1977, Μητροπόλεις, Μονές, Ενορίες κ.λπ.), β) τα «Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα», γ) τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εφ’ όσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί (επομένως, εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Προσκυνήματα και Μουσεία).