Αδελφοί εν ταίς εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί. Έσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφλωμένοι, φιλήδονοι μάλλον η φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβείας…

την δε δύναμιν αυτής ηρνησάμενοι· και τούτους αποτρέπου· εκ τούτων γαρ εισιν οι ενύνοντες εις τας οικίας και αιχμαλωτίζοντες γυναικάρια συσσωρευμένα αμαρτίαις, αγόμενα επιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν δυνάμενα.
(Προς Τιμόθεον Β´ επιστολή, κεφ. γ´, στίχοι 1-7).