“Δεν πρέπει εξ αμελείας σας να κοινωνήση κανένα παιδί μη βαπτισμένο” αναφέρει μεταξύ άλλων εγκύκλιος του Μητροπολίτου Ηλείας Γερμανού,για την Θεία Κοινωνία μαθητών.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΕΓ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Προς τούς αιδ. Εφημερίους των Ιερών Ναών της Ι. Μητροπόλεως ημών

Αγαπητοί μου Πατέρες,

1. Με την παρούσαν Εγκύκλιόν μου θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στα εξής δύο ζητήματα:
Στα Σχολεία μας, κυρίως στα Δημοτικά, όπως και εσείς θα έχετε αντιληφθή, φοιτούν παιδιά αλλοδαπών, αγόρια και κορίτσια, που δεν είναι βαπτισμένα. Όμως κατά τους εκκλησιασμούς των Σχολείων τους, βλέποντας τους συμμαθητές τους ή και βαπτισμένους συμπατριώτες τους να προσέρχωνται εις την θείαν κοινωνίαν, θέλουν και προσέρχονται και αυτά να κοινωνήσουν. Τούτο όμως δι’ ημάς είναι απαράδεκτον και πρέπει να μη συμβαίνη.

Κατά τις Μαθητικές Λειτουργίες ή τις πανηγύρεις της ενορίας προσέρχονται να κοινωνήσουν και Μαθητές που δεν είναι νηστικοί, έχουν πιεί νερό, μασάνε τσίχλα κ.λ.π.

2. Δια τούτο σας παρακαλώ δια τα εξής:
Πρώτον: Δεν πρέπει εξ αμελείας σας να κοινωνήση κανένα παιδί μη βαπτισμένο. Είναι τούτο βασική αλήθεια της πίστεώς μας, αλλά και προστατευτικό της όποιας θρησκευτικής πίστεως του προσερχομένου παιδιού και των γονέων του.

Δεύτερον. Προς αποφυγήν τούτου πρέπει να επισκεφθήτε το Δημοτικό Σχολείο της ενορίας σας και να εξηγήσετε εις τον Διευθυντήν του το πρόβλημα, ώστε να διαφωτίσουν σχετικά τους μη Ορθοδόξους Μαθητάς τους και τους γονείς τους, ότι δεν πρέπει να προσέρχωνται εις την θείαν κοινωνίαν. Αλλά και το Γυμνάσιο και το Λύκειο της ενορίας σας να επισκεφθήτε και να συννενοηθήτε σχετικά με τους Θεολόγους Καθηγητάς και τους Διευθυντάς βεβαίως αυτών, ώστε να ενημερώσουν σχετικά και αυτοί τους Μαθητάς τους. Επίσης πρέπει να λένε στους Μαθητάς των, ότι δια την θείαν κοινωνίαν πρέπει να προσέρχωνται νηστικοί.

Τρίτον. Κυρίως οφείλετε εσείς, όταν υπάρχη μαθητικός Εκκλησιασμός, λίγο προς της θείας Κοινωνίας να λέγετε στα παιδιά, ότι στην θεία Κοινωνία προσέρχωνται μόνον τα ορθοδόξως βαπτισθέντα παιδιά και όσα είναι τελείως νηστικά αυτήν την ημέρα. Δηλαδή όχι μόνον να μην έχουν πάρη πρωϊνό, αλλ’ ούτε νερό να μη έχουν πιή. Έτσι και τα παιδιά και οι γονείς τους προστατεύονται θρησκευτικά, γιατί εμείς πρέπει να σεβόμεθα την πίστι των άλλων, αλλά και εσείς αυτοπροστατεύεσθε από την θείαν κατάκρισιν. (Ίδετε Ματθαίου Ζ 6).

Ευχόμενος να διέλθετε το υπόλοιπον της Μ. Τεσσαρακοστής εν πνευματική ανατάσει και αγία χαρά ενοριακώς και οικογενειακώς, διατελώ,

Με θερμές πατρικές ευχές
† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Πέραν της εγκυκλίου όμως ο Μητροπολίτης Γερμανός έστειλε και μια επιστολή – απάντηση σε απορία για την θεία κοινωνία παιδιών και ετεροδόξων.

Αναλυτικά αναφέρει:

Αγαπητέ μου συμπατριώτη κ. Σ…,
Έλαβα το ηλεκτρονικό μήνυμά σου και εχάρηκα , αλλά και ελυπήθηκα πολύ.
1. Εχάρηκα, γιατί ο αιδ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, εφημέριος Καρδαμά, με την Ορθόδοξη χριστιανική συμπεριφορά του, έδειξε ότι δεν είναι «τυπολάτρης», ως εσύ τον κατηγορείς στο ηλεκτρονικό σου μήνυμα, αλλ’ ότι γνωρίζει καλά τα ορθόδοξα ιερατικά του καθήκοντα και έχει την δύναμι να τα εφαρμόζη.
Ο π. Νικόλαος ορθώς έπραξε και δεν εκοινώνησε τα παιδιά του αδελφού σου, ηλικίας 20 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα.

Πρώτον μεν, διότι δεν ήσαν τελείως νηστικά, ως ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας.

Δεύτερον δε, και κυρίως, διότι δεν ανήκουν εις την Ορθόδοξον Εκκλησία, αλλ’ ως εσύ ομολογείς «σε χριστιανική Λουθηριανή Εκκλησία», με την οποίαν όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει μυστηριακή κοινωνία. Δια το θέμα τούτο μάλιστα έχω αποστείλει πρόσφατα στους ιερείς μας σχετικήν Εγκύκλιόν μου ( Αριθμ. Πρωτ. 1457/20-3-2014). Σου την στέλνω.
Βεβαίως ετελέσαμε τον γάμον τους ορθόδοξα, κατ οἰκονομίαν, αλλά με την υπόσχεσι ότι τα εκ του γάμου παιδιά τους θα τα αναθρέψουν κατά το Ορθόδοξο δόγμα, όπερ δεν ετήρησαν, ως απέδειξαν τα πράγματα.

2. Ελυπήθηκα όμως πολύ, διότι εσύ, ένας αξιωματικός του Στρατού ξηράς, μορφωμένος άνθρωπος –διεθνολόγος γράφεις –δεν γνωρίζεις καλά την Ορθόδοξη χριστιανική μας πίστι και δεν ηδυνήθης να κατανοήσης, και να δικαιολογήσης θα έλεγα, την Ορθόδοξη συμπεριφορά του «ένστολου» επίσης ιερέα του χωριού μας, που ετήρησε το ιερατικόν του καθήκον εις το ακέραιον· Που ετήρησε την ουσία της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως.
Κατά τα άλλα, όσα σχετικά γράφεις, αντιγράφοντας την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως ημών, είναι όλα ορθά. Αλλά, δυστυχώς, δεν τα εμελέτησες με προσοχή και δια τούτο δεν μπόρεσες να τα καταννοήσης ορθά.

3. Τέλος ελπίζω, ότι ως Ορθόδοξος Χριστιανός, ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού ξηράς και επιστήμονας άνθρωπος να δεχθής τις εξηγήσεις του αρμοδίου προσώπου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ηλεία και συμπολίτη σου και να μη συνεχίσης να έχης τις ίδιες ιδέες στα θέματα της θείας Κοινωνίας, αλλά να ακολουθήσης την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της οποίας είσαι και εσύ και ο αδελφός σου Μέλος και ιδιαίτερα να εκτιμήσης την στάσι του π. Νικολάου. Έτσι θα αναγνωρίζεται η αλήθεια στην θεωρία και θα τηρήται στην πράξι, εσύ δε και ο αδελφός σου, οι αγαπημένοι μου συμπατριώτες, θα ηρεμήτε, η κοινωνία μας θα ειρηνεύη και εγώ και ο π. Νικόλαος θα προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας καλύτερα.

Επί τούτοις διατελώ,

Με πατρικές ευχές
† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ