Απάντηση σε Μάρτυρα του Ιεχωβά . Μέρος Β΄: Περί αποστασίας της Εκκλησίας

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ. ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Του Παναγιώτη Μακρή
Αναφέρατε στο διάλογο μας τα εξής: «Αντιθέτως ο απόστολος Παύλος είπε ότι μετά τον θάνατο των αποστόλων  θα ερχόταν η αποστασία και η νόθευση της γνήσιας χριστιανικής αλήθειας (η οποία θα αποκαθίστατο πολύ αργότερα ξανά).
Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησίν μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· και εξ υμών αυτών θέλουσι σηκωθή άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, διά να αποσπώσι τους μαθητάς οπίσω αυτών “ (Πράξεις 20:29  – 30)
Ας μη σας εξαπατήση τις κατ’ ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία” (2 Θεσ/νικείς 2:3).
Συνεπώς αν μας λέτε ότι είστε αμέσως μετά τους αποστόλους αυτό σημαίνει ότι είστε (όχι εσείς προσωπικά αλλά οι εκπρόσωποι της θρησκείας σας) οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ! Γιατί μετά τους αποστόλους θα ερχόταν η αποστασία όπως προείπε ο Παύλος! Οι αληθινοί Χριστιανοί θα ήταν στην αφάνεια και θα κατηγορούνταν εσφαλμένως ως αιρετικοί από αυτούς που ήταν στην αλήθεια αιρετικοί!»
Κάνοντας αυτό ανοίξατε ένα άλλο μείζων θέμα, εάν η Εκκλησία πράγματι αποστάτησε. Ας το δούμε:
Το χωρίο 2 Θεσ/νικείς 2:3, δεν αναφέρει όπως αυθαίρετα γράφει ο συνομιλητής μας ότι αμέσως μετά θα επέλθει η αποστασία, αλλά ότι, κάποια στιγμή πριν το τέλος θα επέλθει η αποστασία. Δηλαδή προηγείται του τέλους η αποστασία. Το πότε θα έρθει η αποστασία ουδείς γνωρίζει. Επίσης, ας αναφέρουμε κάποια πράγματα. Κανένα από τα δύο προηγούμενα χωρία δεν φανερώνει ότι η Εκκλησία αποστάτησε ή θα αποστατήσει στο μέλλον. Η Εκκλησία είναι Σώμα Χριστού κεφαλή της είναι ο Χριστός (ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1 : 22 – 23,  ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5 : 23) και εφόσον ο Χριστός δεν πλανάται δεν μπορεί να πλανηθεί και η Εκκλησία παρά μόνο οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτήν. Συνεπώς με τον όρο αποστασία εννοούμε την απομάκρυνση των ανθρώπων από το Θεό, δηλαδή απομάκρυνση από την Εκκλησία και την Αλήθεια που αυτή προσφέρει. Στο χωρίο Πράξεις 20: 29 -30 επίσης δεν υπάρχει αναφορά σε αποστατημένη Εκκλησία αλλά ούτε πως κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος απλά αναφέρει, ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται αιρετικοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν τους μαθητές οπίσω αυτών, δεν αναφέρει ότι θα το καταφέρουν κιόλας. Αυτό το βλέπουμε και από τη συνέχεια του κηρύγματος του Αποστόλου όπου συμβουλεύει τους πιστούς: «διὸ γρηγορείτε», αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο, πως οι πιστοί πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να μην πλανηθούν. Που το είδατε εσείς κύριε ότι οι πιστοί σώνει και καλά πρόκειται να πλανηθούν; Δεν είναι Εκκλησία η διοίκηση όπως πολύ κακώς νομίζετε, αλλά Εκκλησία είναι εκεί που είναι ο Χριστός. Και ένας ακόμα άνθρωπος μόνος του αν κηρύσσει την αλήθεια είναι Εκκλησία.
Ο αγαπητός συνομιλητής χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα χωρία προσπαθεί να μας πείσει ότι η Αγία Γραφή μιλάει για την αποστασία της Εκκλησίας, ξεχνάει όμως να αναφέρει κάποια άλλα χωρία που τον διαψεύδουν. Ας τα δούμε:
“Παιδία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και νυναντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν· όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. Eξ ημών εξήλθον, αλλ’ ουκ ήσαν εξ ημών· ει γαρ ήσαν εξ ημών, μεμενήκεισαν αν μεθ’ ημών·αλλ’ ίνα φανερωθώσιν ότι ουκ εισί πάντες εξ ημών” 1 Ιωάννου 2:18 – 19. Τι διαβάζουμε αγαπητοί αναγνώστες; Ότι οι αιρετικοί σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη φανερώνονται γίνονται δηλαδή αντιληπτοί και ξεχωρίζουν από τους πιστούς στον Χριστό.
Kαι υμείς χρίσμα έχετε από του αγίου, και οίδατε πάντα” 1 Ιωάννου 2:20. Τι αναφέρει ο Ευαγγελιστής; Ότι οι πιστοί λόγω του χρίσματος που έχουν μπορούν και ξεχωρίζουν τους πλάνους. Πως γίνεται αυτό; Το Άγιο Πνεύμα τους πληροφορεί μυστικά μέσα στην καρδιά τους την Αλήθεια και έτσι αποφεύγουν την πλάνη.
Oυκ έγραψα υμίν ότι ουκ οίδατε την αλήθειαν, αλλ’ ότι οίδατε αυτήν, και ότι παν ψεύδος εκ της αληθείας ουκ έστι” 1 Ιωάννου 2:21. Απόδειξη των ήδη προαναφερομένων. Ο Απόστολος αναφέρει ότι, οι πιστοί γνωρίζουν την Αλήθεια. Εφόσον γνωρίζουν την αλήθεια πως γίνεται να πλανηθούν;
Ευκόλως εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι πιστοί στο Χριστό μπορούσαν να ξεχωρίσουν τη πλάνη από την Αλήθεια Oυκ έγραψα υμίν ότι ουκ οίδατε την αλήθειαν, αλλ’ ότιοίδατε αυτήν” 1 Ιωάννου 2:21. Αυτοί όμως, οι οποίοι ακολουθούσαν τους αιρετικούς«και εξ υμών αυτών θέλουσι σηκωθή άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, διά να αποσπώσι τους μαθητάς οπίσω αυτών» Πράξεις 20:29 – 30, σύμφωνα με τα λόγια των Αποστόλων δεν ανήκαν ποτέ στην Εκκλησία και ακολούθησαν την πλάνη για να φανερωθεί, ότι ποτέ δεν ανήκαν στην Αλήθεια “εξ ημών εξήλθον, αλλ’ ουκ ήσαν εξ ημών·  ει γαρ ήσαν εξ ημών, μεμενήκεισαν αν μεθ ημών·  αλλ’ ίνα φανερωθώσιν ότιουκ εισί πάντες εξ ημών” 1 Ιωάννου 2:18 – 19.
«Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς αποστήσονταί τινές της πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίαις δαιμονίων» 1 Τιμ 4:1. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι, «αποστήσονταί τινές». Αυτό πάει να πει, ότι ορισμένοι και μόνο, όχι όλοι θα εγκαταλείψουν την Αλήθεια. Ορισμένοι και μόνο θα απομακρυνθούν από την Εκκλησία.
Υπάρχουν και άλλα χωρία που διαψεύδουν τους προτεστάντες όπως:
«καγώ δε σοι λέγω ότι συ ει Πετρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου τηνεκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» Κατά Ματθαίον 16:18. Ο Κύριος διαβεβαιώνει «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής». Πως έχουν λοιπόν το θράσος οι προτεστάντες με τα λεγόμενα τους να ισχυρίζονται εμμέσως ότι ο Κύριος ψεύδεται; Διαβεβαιώνει ο Κύριος ότι η Εκκλησία θα είναι ανίκητη, ούτε ολόκληρος ο Άδης δεν θα επαρκεί για να την νικήσει. Συνεπώς, ψεύδονται ασυστόλως οι προτεστάντες.
«Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων» Κατά Μάρκον 16:20. «Του Κυρίου συνεργούντος», ο Κύριος ήταν πάντα μαζί με τους μαθητές και συνεργούσε στην κήρυξη του Ευαγγελίου, πως μπορούνε οι πλανεμένοι προτεστάντες να ισχυρίζονται ότι η Εκκλησία λοιπόν αποστάτησε εφόσον ο Κύριος συνεργούσε στην κήρυξη του Ευαγγελίου;
«Διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν· και ιδού εγώ μεθ’ υμώνειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» Κατά Ματθαίον 28:20. Ο Κύριος διαβεβαιώνει «μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» δηλαδή θα είναι μαζί με την Εκκλησία έως το τέλος των αιώνων. Εφόσον ο Κύριος ήταν μαζί με την Εκκλησία πως γίνεται η Εκκλησία να αποστάτησε;
Τόσο αδύναμος είναι ο Χριστός των προτεσταντών, φευ της πλάνης και της βλασφημίας, που ούτε την Εκκλησία Του στα πρώτα βήματα της ζωής της, δεν μπόρεσε να τη γλυτώσει από τις δυνάμεις του Άδη παρόλο που ήταν μαζί της πάντοτε;
«Ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» Κατά Ιωάννην 15:5. Χωρίς τον Κύριο κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτε, ενώ αυτός που μένει με τον Κύριο «ούτος φέρει καρπόν πολύν». Πώς γίνεται λοιπόν σύμφωνα με τους προτεστάντες η Εκκλησία που ήταν με τον Χριστό να απέτυχε στο σκοπό της και να νίκησαν οι αιρετικοί που ήταν με το διάβολο και μακριά του Χριστού όταν ο Χριστός διαβεβαιώνει, «ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν». Πάλι ψεύδεται ο Χριστός σύμφωνα με τους βλάσφημους προτεστάντες;
«Ότι εάν η εξ ανθρώπων η βουλή αύτη η το έργον τούτο, καταλυθήσεται· ει δε εκΘεού εστιν, ου δύνασθε καταλύσαι αυτό, μήποτε και θεομάχοι ευρεθήτε» Πράξεις Αποστόλων 5:38 – 39. Ο δίκαιος και σοφός Γαμαλιήλ διακηρύσσει: «Ότι εάν η εξ ανθρώπων η βουλή αύτη ή το έργον τούτο, καταλυθήσεται». Οι προτεστάντες διακηρύσσουν ότι η Εκκλησία αποστάτησε δηλαδή καταλύθηκε, απέτυχε στο σκοπό της. Δεν σκέπτονται οι καημένοι ότι με αυτό τον τρόπο βλασφημούνε γιατί αν πράγματι το έργο, «ει δε εκ Θεού εστιν, ου δύνασθε καταλύσαι αυτό». Άρα, στην ουσία είναι σαν να μας λένε ότι το κήρυγμα των αποστόλων ήταν ανθρώπινο και όχι Θεϊκό, ομοίως και η δημιουργία της Εκκλησίας, για αυτό και καταλύθηκε. Εάν πράγματι όμως το έργο είναι εκ Θεού όπως ισχυρίζονται και αυτοί ότι ήταν το κήρυγμα των αποστόλων, τότε «ου δύνασθε καταλύσαι αυτό» δεν μπορεί να αποτύχει, δεν μπορεί να καταλυθεί.
Η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε όμως συνέβη κάτι τέτοιο ο Κύριος διαβεβαιώνει ότι«μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος», με το μεθ’ υμώνεννοεί όλους τους μαθητές τους παλαιούς και νέους. Όπως είναι γνωστό κάθε ένας άνθρωπος που ακολουθεί το Χριστό είναι μαθητής Του, συνεπώς ο Χριστός φανερά ομιλεί περί της Εκκλησίας. Επίσης βλέπουμε «εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξανπανταχού, του Κυρίου συνεργούντος», αναφέρεται στους μαθητές του Χριστού και στο Ευαγγέλιο που κήρυτταν. Η ζωή όμως κάθε Χριστιανού είναι ένα ζωντανό κήρυγμα. Αποστολή της Εκκλησίας είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, επομένως όπως ο Κύριος ήταν μαζί με τους μαθητές Του και συνεργούσε στο έργο τους για διάδοση της Αλήθειας, ομοίως βρισκόταν ταυτόχρονα και με όλη την Εκκλησία και συνεργούσε μαζί της στη διάδοση της Αλήθειας. Για αυτό το λόγο διαβεβαιώνει ο Κύριος ότι «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής», γιατί εφόσον ο Χριστός ήτανε μαζί με την Εκκλησία Του και συνεργούσε μαζί της, η νίκη των αντίθεων δυνάμεων επί της Εκκλησίας είναι αδύνατη. Και αυτό καθότι όπως διακηρύσσει ο δίκαιος Γαμαλιήλ, «ει δε εκ Θεού εστιν, ου δύνασθε καταλύσαι αυτό». Ενώ αν το έργο αυτό προέρχεται από ανθρώπων, όπως το έργο των αιρετικών, οι οποίοι σύμφωνα με του προτεστάντες νίκησαν την Εκκλησία «εάν η εξ ανθρώπων η βουλή αύτη ή το έργον τούτο, καταλυθήσεται». Και αυτό επειδή «ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» όπως μας διαβεβαιώνει ο Χριστός μας.
«Και εγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας» Κατά Ιωάννην 14:16-17.
Ο Κύριος μας διαβεβαιώνει «ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα» το Πνεύμα θα καθοδηγεί τους πιστούς πάντοτε.
«Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν·»  Κατά Ιωάννην 16:13. Συνέχεια από το προηγούμενο χωρίο, όχι μόνο θα καθοδηγεί πάντοτε τους πιστούς το Πνεύμα αλλά θα τους καθοδηγεί και εις πάσαν την αλήθειαν. Πως γίνεται συνεπώς να πλανηθούν;
Ο συνομιλητής μας αναφέρει επίσης τα εξής: «οι λόγοι είναι κεκλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουσι καθαρισθή και λευκανθή και δοκιμασθή· και οι ασεβείς θέλουσιν ασεβεί· και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει· αλλ’ οι συνετοί θέλουσι νοήσει.» Δανιήλ 12:9 – 10». Προσπαθεί να μας πείσει ότι το παραπάνω χωρίο ομιλεί περί της Αλήθειας της πίστεως, ότι δηλαδή, η Αλήθεια θα χαθεί και θα φανερωθεί πάλι στους εσχάτους χρόνους.  Απομονώνοντας ένα συγκεκριμένο χωρίο του δίνει τελείως διαφορετική ερμηνεία από αυτή που έχει. Ας δούμε όμως ποια είναι η ερμηνεία του και για ποιο λόγο ειπώθηκαν τα παραπάνω λόγια «Και εν τω καιρώ εκείνω αναστήσεται Μιχαήλ ο άρχων ο μέγας, ο εστηκώς επί τους υιούς του λαού σου·». Από τη φράση «Και εν τω καιρώ εκείνω» Δανιήλ 12:1 φαίνεται ξεκάθαρα, ότι πρόκειται περί οπτασίας (καθότι αναφέρεται σε μελλοντικά γεγονότα), την οποία είχε ο προφήτης Δανιήλ, όπως προκύπτει από τη συνέχεια του χωρίου, «και συ, Δανιήλ, έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως καιρού συντελείας,έως διδαχθώσι πολλοί και πληθυνθή η γνώσις». Εδώ ο άγγελος προτρέπει το Δανιήλ να σφραγίσει τους λόγους τους οποίους γράφει ώστε να μη τους εννοεί ο κόσμος, μέχρι τον καιρό του τέλους, της συντέλειας, όπου αυτός ο καιρός είναι ο καιρός όπου«διδαχθώσι πολλοί και πληθυνθή η γνώσις» δηλαδή η γνώση του Θείου θελήματος.Το συγκεκριμένο χωρίο είναι συνδεδεμένο με αυτό που μας ανέφερε ο συνομιλητής μας, ο οποίος πασχίζει να μας αποδείξει ότι το χωρίο αναφέρεται στην Αλήθεια της πίστεως. Αυτό όμως που είναι σφραγισμένο είναι οι λόγοι στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, όχι η γνώσης της Αλήθειας.
Για την αντιμετώπιση ενστάσεων θα αναφέρουμε ότι, όταν λέει «διδαχθώσι πολλοί και πληθυνθή η γνώσις» δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία αποστάτησε και θα διδαχθεί η Αλήθεια στο μέλλον, αλλά ότι οι άνθρωποι εκείνης της περιόδου θα διδαχθούν ποιο είναι το Θείο θέλημα δηλαδή οι άνθρωποι θα επιστρέψουν κοντά στο Θεό και θα διδαχθούν το θελημά Του. Αυτό εννοεί το συγκεκριμένο χωρίο, γιατί τότε θα είναι η στιγμή που θα κατανοήσει ο κόσμος τους λόγους του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ.
Εν συνεχεία ο προφήτης αναφέρει: «Και είδον εγώ Δανιήλ και ιδού δύο έτεροιειστήκεισαν, εις εντεύθεν του χείλους του ποταμού και εις εντεύθεν του χείλους του ποταμού. και είπε τω ανδρί τω ενδεδυμένω τα βαδδίν, ος ην επάνω του ύδατος του ποταμού· έως πότε το πέρας ων είρηκας των θαυμασίων; και ήκουσα του ανδρόςτου ενδεδυμένου τα βαδδίν, ος ην επάνω του ύδατος του ποταμού, και ύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις τον ουρανόν και ώμοσεν εν τω ζώντι εις τον αιώνα, ότι εις καιρόν καιρών και ήμισυ καιρού· εν τω συντελεσθήναι διασκορπισμόν γνώσονται πάντα ταύτα». Η οπτασία συνεχίζει και ο Δανιήλ βλέπει δύο άνδρες ο ένας ρωτάει:  «έως πότε το πέρας ων είρηκας των θαυμασίων;»  (μτφρ: πότε θα έλθει το τέρμα των θαυμασίων αυτών πραγμάτων, τα οποία είπες;) και ο έτερος απαντάει: «ότι εις καιρόν καιρών και ήμισυ καιρού· εν τω συντελεσθήναι διασκορπισμόν γνώσονται πάντα ταύτα» (μτφρ: κατά το έτος των ετών και κατά το ήμισυ ακόμη του έτους, εις 3.5 έτη, όταν θα ολοκληρωθεί και θα λάβει τέρμα ο διασκορπισμός του λαού του Θεού, τότε θα μάθουν και θα εννοήσουν την αλήθειαν όλων αυτών).
Ο Δανιήλ όμως μας ενημερώνει ότι: «και εγώ ήκουσα και ου συνήκα» δεν κατάλαβε ο προφήτης τι εννοούσε ο άνδρας όταν είπε: «ότι εις καιρόν καιρών και ήμισυ καιρού·εν τω συντελεσθήναι διασκορπισμόν γνώσονται πάντα ταύτα» για αυτό και ρωτάει:«Κύριε, τι τα έσχατα τούτων;» (μτφρ: Κύριε, πότε θα έλθει το τέλος αυτών των πραγμάτων;) για να πάρει την απάντηση από τον άγγελο: «δεύρο Δανιήλ, ότι εμπεφραγμένοι και εσφραγισμένοι οι λόγοι, έως καιρού πέρας» (μτφρ: έλα, Δανιήλ, πάψε να ερωτάς. Οι λόγοι αυτοί είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι, έως ότου έλθει το τέλος του καθορισμένου καιρού). Τέλος, αυτό ήταν που αναφέρεται το συγκεκριμένο χωρίο στην Αλήθεια της πίστεως, που γίνεται αναφορά στην αποστασία της Εκκλησίας; Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αναφέρεται στους προφητικούς λόγους που εμπεριέχονται στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ.
Η συνέχεια, μας διαβεβαιώνει περί αυτού: «εκλεγώσι και εκλευκανθώσι και πυρωθώσι και αγιασθώσι πολλοί, και ανομήσωσιν άνομοι· και ου συνήσουσι πάντεςάνομοι, και οι νοήμονες συνήσουσι.», (μτφρ: Οι δίκαιοι θα αναδειχθούν, θα λευκανθούν δια των θλίψεων, θα καθαρισθούν ως δια πυρός, θα αγνισθούν πολλοί. Οι παράνομοι όμως θα εκτραπούν εις περισσοτέρας και μεγαλυτέρας ανομίας. Όλοι οι ασεβείς δεν θα εννοήσουν τίποτε. Οι ευσεβείς όμως θα εννοήσουν καλώς τα πάντα.). Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι συνεχίζει ο άγγελος να αναφέρεται στις προφητείες που είναι γραμμένες μέσα στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ. Έτσι έχουμε πλέον το χωρίο «ότι εις καιρόν καιρών και ήμισυ καιρού· εν τω συντελεσθήναι διασκορπισμόν γνώσονται πάντα ταύτα» να μεταφράζεται ως εξής: «κατά το έτος των ετών και κατά το ήμισυ ακόμη του έτους, εις 3.5 έτη, όταν θα ολοκληρωθεί και θα λάβει τέρμα ο διασκορπισμός του λαού του Θεού, τότε θα μάθουν και θα εννοήσουν την αλήθειαν όλων αυτών των προφητειών». Αλλά και το χωρίο «εκλεγώσι και εκλευκανθώσι και πυρωθώσι και αγιασθώσι πολλοί, και ανομήσωσιν άνομοι· και ου συνήσουσι πάντεςάνομοι, και οι νοήμονες συνήσουσι.» να μεταφράζεται ως εξής: «Οι δίκαιοι θα αναδειχθούν, θα λευκανθούν δια των θλίψεων, θα καθαρισθούν ως δια πυρός, θα αγνισθούν πολλοί. Οι παράνομοι όμως θα εκτραπούν εις περισσοτέρας και μεγαλυτέρας ανομίας. Όλοι οι ασεβείς δεν θα εννοήσουν τίποτε, από όσα έχουν προφητευθεί. Οι ευσεβείς όμως θα εννοήσουν καλώς τα πάντα
Με διαφορετικό χρώμα αυτά τα οποία εννοούνται από το κείμενο. Βλέπετε να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου με αυτά τα οποία προσθέσαμε; Το ίδιο το κείμενο μας οδηγεί στο να προσθέσουμε αυτά.
Τελειώσαμε επομένως και με το θέμα της αποστασίας καιρός να κάνουμε τις ερωτήσεις μας.
Ερωτήσεις
Ερώτηση 4: Οι προτεστάντες και οι ιεχωβίτες ισχυρίζονται ότι η Εκκλησία αποστάτησε, επειδή όμως η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που η δράση της έχει επιπτώσεις στον κόσμο και επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ Θεολογίας και Ιστορίας , θα παρακαλέσουμε τους φίλους μας προτεστάντες να μας εμφανίσουν ιστορικά τεκμήρια τα οποία να αποδεικνύουν την αποστασία της Εκκλησίας και τις συνέπειές της για τη συγκεκριμένη περίοδο που αυτό συνέβη;
Ερώτηση 5: «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» Κατά Ματθαίον 16:18 πως ερμηνεύεται το παραπάνω χωρίο εσείς οι προτεστάντες;
Ερώτηση 6: Ήταν ο Χριστός μαζί με την Εκκλησία όπως υποσχέθηκε στο Κατά Ματθαίον 28:20 ή κάποια στιγμή την εγκατέλειψε; Αν ήταν μαζί με τους πιστούς σε αυτόν τότε πως αποστάτησε η Εκκλησία καθώς λέγεται; Πως νικήθηκε ο Χριστός και οι πιστοί σε αυτόν από τους αιρετικούς;
Ερώτηση 7: Ήταν τελικά το κήρυγμα των Αποστόλων εκ Θεού ή εξ ανθρώπων; Αν ήταν εκ Θεού πως τότε καταλύθηκε από τους αιρετικούς αφού είναι γραμμένο ότι «ει δε εκ Θεού εστιν, ου δύνασθε καταλύσαι αυτό» Πράξεις 5:39, αν δε ήταν εξ ανθρώπων γιατί τότε οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι ακολουθούνε το κήρυγμα των Αποστόλων αφού αυτό είναι εξ ανθρώπων και όχι εκ Θεού.
Πηγές
http://exprotestant.blogspot.gr/
http://www.egolpion.com/