Ὁ Ἰσλαμικός Επεκτατισμός

του Β.Α. Κόκκινου
Ὁ σύγχρονος κίνδυνος τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ὁ ἰσλαμικός ἐπεκτατισμός. Ἡ αἱματοχυσία στή Συρία, στο Ἰράκ καί τό Χαλιφάτο δέν θά ὑπῆρχε, χωρίς τόν ἐπεκτατισμό αὐτόν. Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν εἶναι αὐτόχθων ἤ κατευθυνόμενος. Οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης, ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς Τουρκίας καί τοῦ Προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, ἔχουν ἀναπτύξει στενοτάτη σχέση μέ τήν Τουρκία, ἡ ὁποία ἀναλαμβάνει καί τίς δαπάνες τῶν σπουδῶν τῶν νέων τῆς Θράκης, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι μετά τό πέρας αὐτῶν θα ἐγκατασταθοῦν στήν γενέτειρά τους. Τό Ἑλληνικό Κράτος παρακολουθεῖ ὡς θεατής τή δραστηριότητα τοῦ ἄνω Προξενείου καί ὄχι μόνον δέν ἀντιδρᾶ καταλλήλως, ἀλλά και δυσκολεύει πολλές φορές τήν προσπάθεια Ἑλλήνων πατριωτῶν, ὅπως ὁ Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου, γιά τήν προσέγγιση τῶν Ἑλλήνων τῆς Θράκης μετά τῶν Πομάκων και τῶν Ἀθιγγάνων, τούς ὁποίους οἱ Τοῦρκοι ἀντιποιοῦνται.
Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης νά προσθέσει καί τά ὀνόματα παλαιῶν τουρκικῶν ὀνομασιῶν σε ὁρισμένους ἱστορικούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης, προκαλεῖ τήν ὀργή καί ἀγανάκτηση τῶν σκεπτομένων Ἑλλήνων καί ἰδιαιτέρως ἐκείνων, πού ἕλκουν τήν καταγωγή τους ἀπό τή Μακεδονία. Δικαίως δέ ἡ κίνηση αὐτή τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ Μητροπολίτου κ.κ. Ἀνθίμου, φύλακος καί προστάτου τῶν ἱστορικῶν παραδόσεων τῆς φυλῆς. Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν ἐπιτρέπεται ἡ διπλή ὀνομασία ὁδῶν μιᾶς πόλεως, κατά τό δίκαιον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀλλά καί τό ἐγχώριο, τέτοιες πρωτοβουλίες τελικῶς ἱκανοποιοῦν τά σχέδια τῆς Τουρκίας.
Τόν Ἰσλαμικό ἐπεκτατισμό προάγουν στήν οὐσία καί οἱ ἀναθεωρητές τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, οἱ ὁποῖοι περίπου προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι οἱ Ἕλληνες μέ τούς Μουσουλμάνους συμβιοῦσαν ἁρμονικῶς ἐπί αἰῶνες καί ὅτι τις σχέσεις τους διετάραξαν τά συμφέροντα τῆς ἐποχῆς. Με τίς θεωρίες τους ὑποβαθμίζουν τό κύρος πολλῶν ἡρώων τῆς ἐπαναστάσεως καί ἀμφισβητοῦν τή συμβολή τοῦ κλήρου στήν διατήρηση τῆς γλώσσας καί τήν ἀπελευθέρωση τῆς φυλῆς. Παραλλήλως προσπαθοῦν νά διαψεύσουν την αὐτοθυσία τῶν ἡρωίδων τοῦ Ζαλόγγου, παραβλέπουν τη θυσία τῶν Μεσολογγιτῶν καί τίς ἱστορικές συνέπειες τῆς ἐξόδου αὐτῶν, καθώς καί τήν αὐτοθυσία τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ Ἀρκαδίου, τίς δέ σφαγές τῶν Ἑλλήνων στήν Στερεά Ἑλλάδα, τήν Πελοπόννησο, τή Χίο καί ἄλλες νήσους προσπαθοῦν νά μετριάσουν μέ ἀντίστοιχες πολεμικές ἐνέργειες τῶν πολιορκητῶν τῆς Τριπόλεως. Ἡ Πολιτεία, ἀντί νά ἀντιδρᾶ εἰς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς ἐπεμβάσεις στην ἱστορία τοῦ ἔθνους, τιμᾶ μέ παράσημα καί προωθεῖ σέ διάφορα συμβούλια ἐκθεμελιωτές τῆς ἱστορίας.
Στήν γενική σιωπή καί ἀμνησία τῶν διακόνων τῆς ἐνημερώσεως, οἱ ὁποῖοι σπανίως καί ὅλως προχείρως ὑπενθυμίζουν στούς συγχρόνους Ἕλληνες τίς σφαγές τῶν προγόνων τους ἀπό τούς Τούρκους καί τούς Βουλγάρους, ἀντέδρασαν μέ ἐθνική εὐαισθησία 38 βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Ἔχοντες οἱ ἴδιοι γνώση τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων, τῶν Μικρασιατῶν, τῶν Θρακῶν καί τῶν Ἀσσυρίων, ἀπό περιγραφές τῶν προγόνων τους, πού ὑπῆρξαν αὐτόπτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες τοῦ δράματος τῆς γενοκτονίας, ζητοῦν ἀπό τόν Πρωθυπουργό μέ ἐπιστολή τους νά ἐξομοιωθεῖ ἡ γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς (Ποντίων, Μικρασιατῶν, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων, Θρακῶν κλπ), μέ τό Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων, στό κατατεθέν νομοσχέδιο κατά τοῦ ρατσισμοῦ, ὥστε νά ἀντιμετωπίζεται ὡς ἀδίκημα ἡ ἄρνηση τῆς γενοκτονίας τῶν Χριστιανῶν, ὅπως ἀντιμετωπίζεται στό Νομοσχέδιο, πολύ ὀρθά, καί τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων.
Ἡ ἀποκαλούμενη «πολιτισμένη ἀνθρωπότητα» πῶς ἀνέχεται νά ἐκτίθενται κομμένα κεφάλια Χριστιανῶν ἀπό φανατικούς Ἰσλαμιστές; Τά ἰσχυρά κράτη πολλές φορές μᾶς ἀπέδειξαν ὅτι θέτουν τά συμφέροντά τους ὑπεράνω τῆς ζωῆς λαῶν καί φυλῶν, προκειμένου νά ἐπιτύχουν τούς σκοπούς, τούς ὁποίους οἱ πραγματικοί ἰθύνοντες ὑποχρεώνουν τους ἡγέτες τους νά ἀκολουθοῦν. Οἱ ἀναρίθμητες ἀνθρωπιστικές ὀργανώσεις τῆς γῆς πῶς ἀποδέχονται τίς ἄνω σφαγές και δέν ἀναπτύσσουν οὐσιαστικές ἀντιδράσεις; Ἡ ὑποκρισία, το ψεῦδος καί τό συμφέρον κατευθύνουν τόν πλοῦτο. Τό διεθνές δίκαιο διδάσκεται ἀλλά δέν ἐπιβάλλεται. Καί οἱ θεωρητικοί τῶν οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν χρησιμοποιοῦν τίς γνώσεις τους γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἰσχυρῶν καί ὄχι τῶν λαῶν.
Ὁρισμένα κράτη, ὅπως ἡ Γερμανία, πού ἔχουν ἤδη ἀντιληφθεῖ τίς ἰδιαιτερότητες τῶν Μουσουλμάνων καί την ἀδυναμία αὐτῶν νά συγχωνευθοῦν μέ τούς ἄλλους Εὐρωπαίους, προσπαθοῦν νά περιορίσουν τά τουρκικά γκέτο.
Ἀλλά εἶναι πλέον ἀργά. Οἱ Εὐρωπαῖοι θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ Ἰσλαμιστές, ὅπου ὑπάρχουν ὀργανωμένοι, ἀποτελοῦν μία ἄκρως ἐπικίνδυνη πυριτιδαποθήκη.
Εφημερίδα “Εστία”