pa15         ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Παρασκευή 15 Αὐγούστου 2014
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου φιλέορτοι χριστιανοί, γιορτάζουμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, γιατί εἶναι ἑορτή τῆς Μάνας μας Παναγίας. Σήμερα εἶναι ἡ μεγαλύτερη Θεομητορική ἑορτή, ἡ Κοίμηση τῆς Παναγίας μας. Σέ προηγούμενα χρόνια σᾶς εἶπα τά σχετικά μέ τήν γιορτή, γι᾽ αὐτό σήμερα θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γενικά γιά τήν Παναγία μας. Ὁ λόγος γιά τήν Παναγία, χριστιανοί μου, εἶναι μία ὁλόκληρη θεολογία, πού λέγεται «Θεοτοκολογία». Ὅποιος χριστιανός γνωρίζει τήν «Θεοτοκολογία», γνωρίζει ὅλη τήν Πίστη μας, γνωρίζει ὅλη τήν Θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτό καί ἕνας στίχος τῶν Χαιρετισμῶν λέει στήν Παναγία: «Χαῖρε τῶν δογμάτων Αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ)τό κεφάλαιον». Ἀπ᾽ ὅλα τά δόγματα τῆς Πίστης μας τό «κεφάλαιον», δηλαδή τό ἀνώτερο δόγμα, πού τά περιλαμβάνει ὅλα, εἶναι ὁ λόγος γιά τήν Παναγία.

 

Ναί, χριστιανοί μου! Καί τῆς πίστης μας καί τῆς Ἁγίας Γραφῆς γενικά τό περιεχόμενο εἶναι ἡ Παναγία. Ἄν θά ἤθελα μέ μία λέξη νά ἐκφράσω τό περιεχόμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, θά ἔγραφα τό ὄνομα ΠΑΝΑΓΙΑ! Γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη σκοπό ἔχει νά προετοιμάσει τήν ἀνθρωπότητα νά δεχθεῖ τόν Μεσσία, τόν Χριστό. Ἀλλά γιά νά ἔρθει ὁ Χριστός, γιά νά σαρκωθεῖ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά βρεθεῖ ἡ κατάλληλη ἐκείνη Γυναίκα, ἡ Ὁποία θά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Καί ἐργάζονται λοιπόν στό περιβόλι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ δίκαιοι Πατριάρχες καί Προφῆτες γιά νά ὑψωθεῖ ἡ ἀρετή τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἀναδειχθεῖ τό ἅγιο καί πανάγιο αὐτό πρόσωπο, πού θά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσία. Καί ὅταν ἔγινε αὐτό, ὅταν ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔβγαλε τήν Παναγία, τήν θυγατέρα τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας, τότε σταμάτησε ἡ Παλαιά Διαθήκη, γιατί ἐκπληρώθηκε ὁ σκοπός της. Πραγματικά, τό τέλος, τά «ἔσχατα» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἄρχισαν ὅταν γεννήθηκε ἡ Παναγία, ἡ Ὁποία θά γεννοῦσε τόν Χριστό. Γι᾽ αὐτό καί ψάλλουμε γιά τήν Παναγία ὅτι Αὐτή εἶναι ἡ «τόν Λόγον ἀνερμηνεύτως ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα». «Ἔσχατες ἡμέρες» εἶναι, ὅπως σᾶς εἶπα παραπάνω, τό τέλος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
2. Καί ἄν θά ἤθελα πάλι νά ἐκφράσω μέ μία λέξη τήν Καινή Διαθήκη θά ἔγραφα πάλι τό ὄνομα ΠΑΝΑΓΙΑ! Ναί! Διαβάζοντας τήν Καινή Διαθήκη βλέπουμε ἀπό τήν ἀρχή τήν Παναγία μας νά δίνει σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Λυτρωτή καί Σωτήρα μας. Καί προχωρώντας στήν Καινή Διαθήκη βλέπουμε καί ἀκοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό μας ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ ψηλά νά παραδίδει τήν Μάνα Του Παναγία σέ ὅλους μας, γιά νά γίνει καί δική μας Μητέρα. Πραγματικά, χριστιανοί μου! Αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός ἀπό τόν Σταυρό Του στόν μαθητή Του Ἰωάννη, «ἰδού ἡ μητέρα σου», τό εἶπε κατ᾽ ἐπέκταση σέ ὅλους τούς χριστιανούς. Ἡ Παναγία λοιπόν εἶναι ἡ Μάνα μας! Καί τί Μάνα!… Ἡ πιό γλυκιά καί εὐσπλαχνική Μητέρα! Καί στήν Πεντηκοστή πάλι, πού συγκροτεῖται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Παναγία ἦταν ἐκεῖ, στό ὑπερῶον μαζί μέ τούς Μαθητές, γιατί ἡ Παναγία εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Σέ κάποιο ἄλλο παλαιότερο κήρυγμά μου, ἀδελφοί, σᾶς ἀπέδειξα τήν ἀλήθεια αὐτή, ὅτι ἡ Παναγία παραλληλίζεται μέ τήν Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Παναγία. Αὐτό ἐκφράζεται καθαρά στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου (κεφ. 12), τό τελευταῖο αὐτό τρομερό βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπου λέγεται γιά τήν ὡραιοτάτη ἐκείνη γυναίκα, τήν λάμπουσα παραπάνω ἀπό τόν ἥλιο, καί ἡ Ὁποία ἐγέννησε τόν Ἄρρενα, πού θά ποιμάνει μέ ράβδο σιδηρά ὅλα τά ἔθνη. Ὥστε, χριστιανοί μου, ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή, καί ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη, κατά τό γενικό της περιεχόμενο, εἶναι ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ.
3. Ὅλη αὐτή ἡ δόξα τῆς Παναγίας μας εἶναι ἐπειδή ἔγινε ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Νά τήν λέτε τήν λέξη αὐτή γιά τήν Παναγία μας, ἀδελφοί. Γιατί ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε μέ Οἰκουμενική Σύνοδο, τήν Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, νά τήν λέγουμε. Καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὑπήκοος στήν ἐντολή αὐτή τῶν ἁγίων Πατέρων της, ἔχει ποτίσει τήν λατρεία της μέ πάμπολλα τροπάρια στήν Παναγία, πού τά λέει «Θεοτοκία». Εἶναι δέ παρατηρημένο ὅτι ὅλοι οἱ ἀσματικοί Κανόνες στούς ἁγίους, κάθε ὠδή τῶν Κανόνων αὐτῶν, τελειώνει μέ Θεοτοκίο. Δηλαδή, ἐνῶ ὑμνοῦμε ἄλλο ἅγιο, ὅμως δέν θά ξεχάσουμε τόν ὕμνο στήν Παναγία μας. Καί μαζί μέ τόν ἅγιο αὐτό, ὅπως ὑμνοῦμε τήν Ἁγία Τριάδα μέ τροπάριο τό«Δόξα Πατρί» τῆς Ὠδῆς, ἔτσι ὑμνοῦμε καί τήν Παναγία μας μέ δικό της τροπάριο στό«Νῦν καί ἀεί» τῆς Ὠδῆς. Ἀλλά τό καλύτερο τροπάριο στήν Παναγία μας, πού ἔχει τήν ὀνομασία «Θεοτόκος», εἶναι ἐκεῖνο τό τροπάριο πού ὅλοι πρέπει νά τό γνωρίζουμε καί νά τό λέμε κάθε μέρα. Εἶναι τό «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. Εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ Καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν». – Μαζί μέ τήν ὀνομασία «Θεοτόκος», ἀδελφοί, νά λέτε καί τήν ἄλλη ὀνομασία Της, τό «Ἀειπάρθενος». Ἔτσι τό τροπάριο πού ἀκοῦμε στήν θεία Λειτουργία, τό «Ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ…» λέει αὐτές τίς δύο ὀνομασίες τῆς Παναγίας. Λέει ὅτι ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ καταδέχθηκε νά σαρκωθεῖ «ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας». Οἱ δύο αὐτές ὀνομασίες εἶναι μία ὁμολογία Πίστεως ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, συγχρόνων Νεστοριανῶν καί Προτεσταντῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νά ποῦν τήν Παναγία μας «Θεοτόκο» καί «Ἀειπάρθενο». Καί ἐπειδή εἶπα περί αἱρετικῶν, προσοχή, νά μήν δέχεσθε τήν «Φραγκο-Παναγιά» τῶν Παπικῶν. Αὐτοί, ὅπως ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα καί ἄλλο Σταυρό καί διαφορετικά Μυστήρια, ἔτσι ἔχουν καί ἄλλη «Παναγία», πού δέν μπορεῖ νά σώσει, γιατί δέν εἶναι ἡ ἀληθινή Παναγιά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
4. Πολλά μπορεῖ νά πεῖ κανείς γιά τήν Παναγία μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἀλλά καί ὅσα νά ποῦμε γιά τήν θεολογία Της, γιά τήν δόξα Της καί τά θαύματά Της, δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά συνθέσουμε ἐπάξιο ὕμνο γι᾽ Αὐτήν. Τελειώνοντας, σᾶς λέγω: Νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία! Νά προσεύχεστε στήν Παναγία! Νά ἀφήνετε τήν καρδιά σας ἐλεύθερη νά μιλάει σ᾽ Αὐτήν, λέγοντας ὅ,τι θέλετε. Σάν τό μικρό παιδί πού λέει στόν πατέρα του «μπαμπά, θέλω καραμέλες», ἔτσι κι ἐμεῖς, νά λέμε στήν Παναγία μας ὅ,τι θέλουμε καί ξέρει Αὐτή!… Ἰδιαίτερα δέ χριστιανοί μου, σᾶς λέγω νά ἔχετε στά σπίτια σας τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας καί μάλιστα νά τήν ἔχετε σέ μία δεσπόζουσα καί κυρία θέση στό σπίτι. Ναί! Ὅλα τά σπίτια καί ὅλα τά καλύβια τῶν φτωχῶν χωριῶν μας νά ἔχουν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας μέσα τους. Ἀλλά καί πάνω σας, στήν τσέπη σας, καί ὄχι μόνο στά σπίτια σας νά ἔχετε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Γρήγορα θά παραγγείλω στό τυπογραφεῖο νά μοῦ τυπώσουν καί νά μοῦ κατασκευάσουν χιλιάδες μικρές πλαστικοποιημένες εἰκόνες τῆς Παναγίας μας γιά σᾶς τούς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Παρακαλῶ, μικροί, μεγάλοι, γέροντες καί παιδιά, ὅταν μέ βλέπετε νά μοῦ ζητᾶτε τήν εἰκόνα αὐτή, γιά νά τήν ἔχετε ἐπάνω σας σάν φυλαχτό. Ὅλες οἱ εἰκόνες θά εἶναι λειτουργημένες καί διαβασμένες μέ εἰδική εὐχή γιά τήν ὑγεία καί τήν προστασία σας καί τήν κατά Θεό προκοπή σας.
Χρόνια σας πολλά καί εὐλογημένα ἀπό τήν Παναγία μας, ἀδελφοί μου. Εὔχομαι ἡ Παναγία Δέσποινα νά σκεπάζει ὅλη τήν Μητρόπολή μας καί ὅλη τήν Πατρίδα μας ἀπό ἄκρο σέ ἄκρο. Ἀλλά, ξέχασα: Παναγία Δέσποινα, πολυεύσπλαγχνη Μητέρα τοῦ κόσμου, βάλε τό παντοδύναμό Σου χέρι καί σταμάτα τούς πολέμους καί τίς ἄγριες σφαγές καί τά φρικτά βασανιστήρια, ὅπου καί νά γίνονται αὐτά. Λυπήσου, Παναγία μου, τά νέα παιδιά καί τούς ἀνήμπορους γέροντες.
Καί πάλι χρόνια πολλά, ἀδελφοί μου χριστιανοί.