Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Τὸ ἐξοργιστικὸν ἐφεύρημα

Τὸ ἐξοργιστικὸν ἐφεύρημα
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΕΙΝΑΙ μερικά θέματα στό χῶρο τῶν αἱρετικῶν τόσο παράλογα καί διαστροφικά, πού ἕνας ἄνθρωπος μέ κοινό νοῦ δυσκολεύεται νά τά δεχτεῖ. Καί ὅμως γι᾿ αὐτάἐπιστρατεύονται φημισμένοι θεολόγοι νά ἀποδείξουν ὅτι ὁλύκος εἶναι ἀρνί! Γίνονται συνέδρια, γράφονται βιβλία καίσυγκαλοῦνται σύνοδοι, γιά νά μιλήσουν καί νάἀποφασίσουν σχετικά ἤ καλύτερα νά στηρίξουν μέ«θεολογικά» ἐπιχειρήματα αἱρετικές διδασκαλίες. Καί μέσα σέ αὐτή τήν ἄχαρη ματαιοπονία μπαίνουν καί μερικοίἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά κόσμον σοφοί καί κατά Θεόν ἄσοφοι, καί συνδιαλέγονται πάνω σέ θέματα πούκαταφανῶς στηρίζονται σέ αἱρετικά δόγματα.
Ἕνα τέτοιο θέμα εἶναι καί τό ἀλάθητο τοῦ Πάπα, τό ὁποῖο κατά τόν ἀείμνηστο Φώτη Κόντογλου πρόκειται γιά «μωρό καί ἐξοργιστικό ἐφεύρημα, πού εἶναι ἡ κορωνίδα ἀπάνω ἀπ᾿ ὅλες τίς ἀνοησίες πού εἶχε τήν ἀδιαντροπιά νά διακηρύξει ὁ Παπισμός».
Μάλιστα ὁ Κόντογλου παροξυνόταν, γιατί ὁ Πάπας θεωρεῖ, ἄς τό ποῦμε ἔτσι, ὡς πάτρωνά του, τόν ἀπόστολο Πέτρο, ὁ ὁποῖος εἶχε πέσει σέ πολλά πάθη! Ὁ ἴδιος ὅμως εἶναιἀλάθητος! Εἶναι χαρακτηριστικά τά λόγια τοῦ Κόντογλου: «Λοιπόν, ἀφοῦ ὁ ἅγιος Πέτρος, τ᾿ ἀφεντικό, ὁ προϊστάμενος τοῦ Πάπα, νά ποῦμε, ἔκανε ὅλο γκάφες, πῶς εἶναι δυνατό ὁπαραγυιός του, ὁ ὑφιστάμενός του, νά εἶναι ἀλάθευτος; Μή χειρότερα! Αὐτός πιά εἶναι ποὺθά λέγει καί θά κάνει ὁλοένα ἀσυλλόγιστα πράγματα, ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶπε “οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ”. Ὄχι ν᾿ ἀνακηρυχθεῖ μοναχός του κι᾿ ἀλάθευτος! Πῶςἔβγαλε ἀπό τό στόμα του ἕναν τέτοιον λόγο; Ἄν δέν ἤτανε ἀφιονισμένοι ἀπό τό παπικόἀφιόνι (εἶδος ναρκωτικῆς οὐσίας) οἱ γύρω του πού τόν προσκυνοῦνε σάν τόν Βάαλ, θἄπρεπε, μόλις ξεστόμιζε ἕνα τέτοιον ἠλίθιο λόγο, νά τόν κατεβάσουνε ἀμέσως ἀπό τόν θρόνο.
«Ἔ, βρέ ἀνθρωπότητα! Κάθεσαι καί συζητᾶς γιά τέτοιες βλακεῖες. Ἔμ οἱ δικοί μας οἱπροκομένοι, πού πᾶνε στόν Πάπα νά τοῦ προσφέρουν γῆν καί ὕδωρ!».
Ὅλα αὐτά βέβαια οἱ δικοί μας οἰκουμενιστές τά ἀγνοοῦν καί μιλοῦν γιά τόν πεφιλημένοἀδελφό τους, τοῦ ἀποδίδουν σεβασμό καί τοῦ ὑποβάλλουν αἰτήματα πρός ἱκανοποίηση,ἀφοῦ ὡς ἀρχηγός κράτους καί θρησκευτικός ἡγέτης πολλῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπωνἔχει τήν ἀνάλογη δύναμη! Καί ἄν σκεφτεῖ κανείς ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Πάπα εἶναιἀλάθητες, τότε ὅλοι πρέπει νά γίνουμε δοῦλοι του!
Ἡ ἱστορία ἀναφέρει πλῆθος ἐγκληματικῶν πράξεων πού διέπραξε ὁ ἀλάθητος Πάπας καίγιά τίς ὁποῖες μέ τρόπο ὑποκριτικό καί ἀπαράδεκτο ζητάει συγγνώμη. Ἀλλά ἀφοῦ εἶναιἀλάθητος πῶς ἔπεσε σέ τόσα λάθη, ἀλλά καί πῶς μέχρι σήμερα ἐνεργεῖ ὡς ἐγκόσμιοςἄρχοντας, ἀκολουθώντας ἐσφαλμένες ἀποφάσεις;
Ἀλλά δέν ἀξίζει νά ἀσχολεῖται κανείς μέ τόν αἱρετικό Πάπα, ὁ ὁποῖος ποτέ δέν θάσυναισθανθεῖ τά φοβερά λάθη του καί ποτέ δέν θά ἐπιστρέψει στή Μία, Ἁγία, Καθολική καίἈποστολικὴ Ἐκκλησία. Μάταια κοπιάζουν οἱ μεγαλόσχημοι τοῦ Φαναρίου καί οἱ σιωπηλοί Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι!
Ορθόδοξος Τύπος, 8/8/2014 και dtatsis.blogspot.gr
Αναρτήθηκε από ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ