xiliastes-pasxaΤου Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Συνηθισμένη πρακτική καί τακτική τῆς ἑταιρείας Σκοπιά  εἶναι ἡ ἀπόρριψη κάθε χριστιανικῆς ἑορτῆς  ἤ ἡ κακοποίηση καί διαστρέβλωση τοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου της. Ἀπό τήν πρακτική αὐτή δέν ἐξαιρέθηκε οὔτε ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα πού τήν ἀπέρριψαν καθώς ἀρνοῦνται τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιθέτως, οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, γιορτάζουν στή θέση τοῦ Πάσχα «τήν τήρηση  τῆς Ἀνάμνησης τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ»1 .

Ἡ Ἀνάμνηση τοῦ θανάτου  τοῦ Χριστοῦ πού τόν θεωροῦν ἁπλῶς “ὡς τόν μεγαλύτερο ἄνθρωπο πού ἔζησε ποτέ” εἶναι κατά τούς Χιλιαστές «ἡ μόνη ἡμέρα κάθε χρόνο πού πρέπει νά τηροῦν μέ εἰδικό τρόπο»3.

Ι). Πότε γιορτάζουν

Οἱ χιλιαστές γιορτάζουν πάντα τήν ἀνάμνηση  κάθε χρόνο « τό βράδυ πού ἀντιστοιχεῖ  στίς 14 Νισσάν τοῦ ἀρχαίου Ἰουδαϊκοῦ ἡμερολογίου» 4 .

ΙΙ). Πῶς γιορτάζουν

Τήν ἀνάμνηση τοῦ θανάτου  τή γιορτάζουν κυρίως στίς  Αἴθουσες Βασιλείας ἤ καί σέ ἄλλους χώρους π.χ ξενοδοχεῖα, μετά τή δύση τοῦ ἡλίου.  Σέ κάθε χῶρο  πού συγκεντρώνονται τοποθετοῦν ἕνα τραπέζι. Πάνω στό τραπέζι τοποθετοῦν ἄζυμο ψωμί , καθώς ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Χριστός χρησιμοποίησε ἄζυμο ἄρτο ,καί κόκκινο κρασί. Τό ἄζυμο ψωμί καί τό κρασί θεωροῦνται ἁπλῶς σύμβολα τῆς θυσίας του καί στή χιλιαστική ὁρολογία ὀνομάζονται « ἐμβλήματα ». Προηγεῖται ὁμιλία σχετική μέ τό γεγονός. Στήν ὁμιλία ἐπαναλαμβάνονται οἱ χιλιαστικές πλάνες σχετικά μέ τήν προσέγγιση καί κατανόηση τῶν γεγονότων. Ὕστερα περιφέρονται τά ἐμβλήματα, πρῶτα τό ψωμί καί ὕστερα τό κρασί, μεταξύ τῶν παρόντων στή συνάθροιση.

ΙΙΙ). Ποιοί παίρνουν τά ἐμβλήματα

Τά ἐμβλήματα  μποροῦν νά τά πάρουν κατά τίς χιλιαστικές πλάνες μόνο ὅσοι ἀνήκουν στούς 144.000 πού θά ζήσουν στόν οὐρανό καί θά εἶναι συγκυβερνῆτες μαζί  μέ τό Χριστό. Αὐτοί, στή χιλιαστική ὁρολογία ἔχουν « οὐράνια ἐλπίδα » καί ὀνομάζονται  «μικρό ποίμνιο» 5. Κανείς ἄλλος Χιλιαστής δέν ἐπιτρέπεται νά πάρει ἀπό τά ἐμβλήματα. Σέ ὅλους τούς ἄλλους Χιλιαστές, πού κατά τή χιλιαστική ὁρολογία ὀνομάζονται «πολύς ὄχλος ἤ μεγάλος πλῆθος »,  ἡ ἑταιρεία  Σκο-πιά τούς ὑπόσχεται  ὅτι θά ἔχουν « ἐπίγεια ἐλπίδα ».

Αὐτοί ἐάν μείνουν πιστοί στήν ἑταιρεία καί ἐργάζονται ἀόκνως στό νά προσηλυτίζουν ἄλλους, θά ζήσουν γιά χίλια χρόνια σ’ ἕναν ἐπίγειο παράδεισο κάτω ἀπό  θεοκρατική διακυβέρνηση. Διαφορετικά,  θά  ἐξοντωθοῦν ἀπό τόν Ἰεχωβᾶ στόν Ἁρμαγεδώνα. Ἀπό τούς Ἕλληνες Χιλιαστές, δέν ἔχει κανείς δικαίωμα νά συμμετάσχει στά ἐμβλήματα , καθώς ὅλοι ἀνήκουν στήν ἐπίγεια τάξη , στόν πολύ ὄχλο.

ΙV). Τά τεχνάσματα τῆς Σκοπιᾶς

Σχετικά ὅμως μέ τόν ἀριθμό τῶν συμμετεχόντων  στά λεγόμενα ἐμβλήματα, ὑπάρχει ἄλλο ἕνα τέχνασμα τῆς Σκοπιᾶς πού δέν εἶναι εὐρύτερα γνωστό καί ἀποδεικνύει γιά μιά ἀκόμα φορά πόσο ἀδίστακτη εἶναι ἡ ἑταιρεία.  Αὐτοί πού ἀνήκουν στούς 144.000,  καί δικαιοῦνται νά παίρνουν τά ἐμβλήματα, λέγει ἡ ἑταιρεία Σκοπιά ἔχουν ἤδη ἐπιλεγεῖ . Ὁ ἀριθμός αὐτός ἔχει κλείσει, ἔχει ἤδη  συμπληρωθεῖ6.

Πότε συμπληρώθηκε ὁ ἀριθμός ; Τό 1935 ἀπαντᾶ ἡ Σκοπιά7 . Μάλιστα στή Σκοπιά τῆς 15-2-1995 ἀναφέρεται χαρακτηριστικά «Οἱ περισσότεροι ἀπό ἐκείνους πού ἀνήκουν στο μικρό ποίμνιο και βρίσκονται ἀκόμη στή γῆ διανύουν τώρα τή δεκαετία τῶν 70, τῶν 80, ἤ τῶν 90 ἐτῶν τῆς ἡλικίας τους. Μερικοί ἀπό αὐτούς ἔχουν περάσει το 100ο ἔτος τῆς ζωῆς τους » (σ. 20) .

Λαμβάνοντας  ὑπόψη τίς ἡλικίες  πού ἦταν ἤδη τόσο μεγάλες τό 1995, καθώς περνοῦν τά χρόνια, φυσική ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων εἶναι ἡ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ κάθε χρόνο αὐτῶν πού παίρνουν τά ἐμβλήματα.

Συμβαίνει ὅμως κάτι τέτοιο; Ὄχι. Γιά μία ἀκόμα φορά ἡ ἑταιρεία Σκοπιά κατά τρόπο ἀδίστακτο καταφεύγει σέ τεχνάσματα σέ βάρος  τῆς νοημοσύνης τῶν ἀνθρώπων, τῆς φυσικῆς τάξης τῶν πραγμάτων καί ἐπιπλέον ἀποδεικνύεται ἀντιφατική και ἀσυνεπής καί ὡς πρός τίς ψευδο-διδασκαλίες της.  Πῶς φαίνεται αὐτό ; Ἀπό τό γεγονός, ὅτι κατά διαστήματα αὐξάνει ἀντί νά μειώνει  τόν ἀριθμό τῶν συμμετεχόντων στά ἐμβλήματα .

Ἔτσι βλέπουμε τό 1994 νά ἀναφέρουν ὅτι ἔλαβαν τά ἐμβλήματα   8.617 Χιλιαστές8, ἀντιθέτως τό 2000 ἀντί νά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός αὐξάνεται καί γράφουν ὅτι τά ἔλαβαν 8.6619. Τό 2006 αὐξάνεται πάλι ὁ ἀριθμός καί γίνεται 8758. Καί οἱ διαβεβαιώσεις τῆς Σκοπιᾶς    ὅτι οἱ  περισσότεροι εἶναι προχωρημένης ἡλικίας, ὅτι ὁ ἀριθμός εἶναι ἤδη κλειστός,  ἀλλά καί τό γεγονός  ὅτι ἡ φυσική συνέπεια τῶν πραγμάτων εἶναι ὁ ἀριθμός νά μειώνεται ; Αὐτά δέν τήν ἀπασχολοῦν τήν Σκοπιά. Σημασία γι’αὐτή ἔχει μόνο να αὐξάνεται ἡ πώληση τῶν προϊόντων της, αὐτό δηλαδή , πού τό χαρακτηρίζει  ἁγνή λατρεία τοῦ Ἰεχωβᾶ.  Ἐν προκειμένω ὅμως ἔχει ἐφαρμογή ὁ λόγος τοῦ Κυρίου « ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε πονηρέ δοῦλε » (Λουκ 19, 22 ) .

Ὑποσημειώσεις.

1. Βλ. Ξύπνα ,Μάρτιος 2006, ἐξώφυλλο.

2. Βλ. Σκοπιά 15-2-2006, σ.16.  Ξύπνα ,Μάρτιος 2006, ἐξώφυλλο.

3. Βλ. Γνώση πού ὁδηγεῖ στήν Αἰώνια Ζωή, 1995, σ. 127.

4. Βλ. Γνώση πού ὁδηγεῖ στήν Αἰώνια Ζωή, 1995, σ. 127. Πρβλ Σκοπιά 15-2-1985 .

5. Βλ. Σκοπιά 15-4-1995, σ.31. Σκοπιά 15-12-2004, σ.30. K.Hutten, Seher- Grübler- Enthusiasten, 196610 , σσ. 102 .

6. Βλ. Σκοπιά 15-4-1995, σ.31.

7. Βλ. Σκοπιά 15-6-1992, σ. 23. Σκοπιά 15-4-1995, σ.19. R. Hauth, Kleiner Sekten – Katechismus, 20047 , σσ. 108- 110.

8. Βλ. Σκοπιά 1-11995, σ.15 .

9. Βλ. Σκοπιά 1-1-2001, σ.21. R. Hauth, Kleiner Sekten – Katechismus, 20047 , σσ. 99 – 104.

10. Βλ. Σκοπιά 15-12-2005, σ.22

ΠΗΓΗ: ΑΚΤΙΝΕΣ http://aktines.blogspot.gr